(vhds.baothanhhoa.vn) - Cẩm Liên là xã đầu tiên trên địa bàn huyện Cẩm Thủy triển khai xây dựng mô hình “Camera an ninh giám sát an ninh trật tự (ANTT)” bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Thông qua mô hình đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn.
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1acOt4bq64bq8SsOBdeG6q2nhurx1xKjhurwtw7PDgXh24bqgw6nDreG7ucOK4bq64bq8eOG7r0rhurlp4buDV3jhu6vDisOtw4nDisO1w63hurxIw63EqMO0w6134bqkeMOtd8ODw7PDrcOA4bqyw613w73huqB3w61yw7PDgHXhurjDs8OtdnjDssOAw63hurrDsuG6vMOtw7PhuqDDreG6oHjhuqB3w60tw63hurzhurjhu5/hurzDreG6vEnDrUTDrVLhu6HDgMOtI3jFqeG6oOG7hy934buL4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVd1w7NzaeG7g1Lhu6HDgMOtI3jFqeG6oMOtw4Hhu43DrcSow7TDrXThu6PDisOt4bq8eMWp4bqgw63hurzhurjFqeG6oMOtdOG7s8Ozw61x4buN4bqgw613w4pK4bur4bqgw61S4buhw4DDrTN34buCSsOt4bq84bq4eOG7seG6oMOtQXfDs3jDrcSo4bubSsOtc0nhuqB2w63DgOG6ssOtd8O94bqgd8Ot4oCcUsOzw4B14bq4w7PDrcOz4bqgw63huqB44bqgd8OtdnjDssOAw63hurrDsuG6vMOtw7PhuqDDreG6oHjhuqB3w63hurzhurjhu5/hurzDreG6vEnDreG6v8OTJDMz4buB4oCdw61x4buZ4bqgdsOt4bqgdsOKw4LhuqDDrUF44bqgd8OtRXd5w63EqMO0w6134bqkeMOtd8ODw7Phur3DrT3hurLDrXfDveG6oHfDrXFG4bqqcsOtdOG7o8OKw63DgMOz4bqgdsOtw4Hhu494w613eOG7q8OKw63DicOKw7XhurvDrXRGQ3LDrXThurLhuqB2w610w7XhuqLDreG6oHZGQnjDrXPhu5vhuqDDrXTDguG6oHbDreG6vMO94bqgd8Ot4buC4bqgdsOtd+G6pOG6vcOtM3fhurLhuqB2w63DicOKw7PDrcOA4bqyw613w73huqB3w610w7TDrXbDg0XDrUV34buj4bqgw63hurx5cnfDrXJJcsOt4bq84bq44bqi4bqgdsOtcuG6suG6oHbDreG6vMOycsOtRXfEguG6oHbhurvDrXJ34bq04bqgdsOt4bq84bqkeMOtRXfhu4/DgOG6u8OtdMO1w4DDrXHDteG6osOtw7PhuqDDreG6oHjhuqB3w60tw63hurzhurjhu5/hurzDreG6vEnDreG6vOG6uMWp4bqgw6104buzw7PDrXHhu43huqDhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHdcOA4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61rxKnhu4lFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4nhu4kv4buJw6zEqXNr4buLbMSpb+G7i2zhurxtasSpamzDgcOs4bq94bu5RXZl4bq44bqrbsOs4buJacOtw7PDgeG6vOG6q2lXeOG7q8OKw63DicOKw7XDreG6vEjDrcSow7TDrXfhuqR4w613w4PDs8Otw4DhurLDrXfDveG6oHfDrXLDs8OAdeG6uMOzw612eMOyw4DDreG6usOy4bq8w63Ds+G6oMOt4bqgeOG6oHfDrS3DreG6vOG6uOG7n+G6vMOt4bq8ScOtRMOtUuG7ocOAw60jeMWp4bqgacOt4buIeHPhurx34bqraW7DrMOsacOtd3V4dnfhurzhuqtpa8Sp4buJacOtL+G7g+G7hy91w4Dhu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4MjSXLDrcOBRkPhuqB2w61y4bqy4bqgdsOtw7PhuqDDrcSow7TDrXZ4w7LDgMOt4bq6w7LhurzDreG6vMO94bqgd8Otd8O94bqgd8Otw5MkMzPDreG6vOG6uMWp4bqgw6104buzw7PDrXHhu43huqDDreG6vHfhurLhuqB2w63DicOKw7PDrXfhu6vDreG6vHfhurThuqB2w61yw7PDgHXhurjDs8Otw7PhuqDDreG6oHjhuqB34bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gyPhu43DrcSow7TDrcOAeOG7qeG6oMOt4bqg4bq+eMOtQXfDg8OtQXfhu5HhuqDDreG7iuG6qnjDrcSpw61z4bub4bqgw63hurzhuqRyw63hurp44bqgd8Ot4bq64bq04bqgdsOtw4Hhu43DreG6oHZGQnjDrXPhu5vhuqDDreG6vOG6pHLDrT1GQuG6oHbhurvDrUB44bqgd8Ot4buK4buNw61Tw7PhuqLhurvDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDreG6oHfDjOG6oHbDreG6oOG7kcOAw63DicOKw7PDrXLhurLhuqB2w63hurzDsnLDrcOJw4rhurRyw61Fd8SC4bqgdsOtLcOtw7PhuqDDreG6oHjhuqB3w63hurzhurjFqeG6oMOtdOG7s8Ozw61x4buN4bqgw63EqMO0w61S4buhw4DDrSN4xanhuqDDreG6vHjGsEXDreG6vOG7hnLDrXRGQ3LDrXZ4w4zDreG7isOM4bqgdsOt4buK4buNw63huqbhuqDDrXThu7PhuqB34bq9w60zw4pKw63huqB3eMWp4bqgw63hurzhurjFqeG6oMOtdOG7s8Ozw61x4buN4bqgw63EqMO0w61yxILhuqDDreG6oOG6pnjDrcOBxanhuqDDrcOA4bqk4bq8w63hurrhurTDreG7iuG7neG6oMOtdOG7qcOt4bqgd0bDreG6vMO94bqgd8Ot4bq84bq44buP4bqgdsOt4bq84bq44bqkw4DDrXLhu5NFw63hu4rhu5XhurzhurvDreG7injDrUV34buPw4DDreG6vOG6uOG7n+G6vMOt4bq8ScOtw7PhuqDDreG6vOG6ouG7jeG6oMOtdnjDs+G6osOt4bq8d+G6suG6oHbhurvDreG6vOG6uOG7n+G6vMOt4bq8ScOtcuG6suG6oHbDrXLhuqThuqB24bq7w63hu4rhu6vDreG6unjhuqB3w63DgOG6snjDreG6vOG6uEZC4bqgduKApuG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4Mz4bq4RuG6qnLDreG6vHdJcsOt4bq84bq44buP4bqgdsOt4bq84bq4xanhuqDhurvDrVTDteG6oHbDreG7gkrhurvDrTRRJFPDrcSow7TDrXTDtMOtw4HDtOG6oHfDrXThu4/huqLhurvDrXJ34bu1w6104buP4bqiw61yw7Jyw63DgUlyw63DgUZD4bqgduG6u8OtcsOycsOtccOz4bqg4bq7w63huqB24buN4bqgd+G6u8OtdOG6ouG7jeG6oMOt4bq8d+G7scOt4buK4buNw60kd+G7m+G6oMOtc+G7m+G6oMOt4bq8eXJ3w61ySXLDreG6vHfDs8OAw612eMOzw61Fd+G6ouG6oHbDreG6vOG6uOG7jeG6osOt4bq84bqi4buN4bqgw61z4bub4bqgw61xw7XhuqLDreG7iuG7q8Otw7PhuqDDreG6oHjhuqB3w63hurzhuqbDrcOJw4rhurRyw63hur/DkyQzMOG7gcOt4bq84bq4xanhuqDDrXThu7PDs8OtceG7jeG6oOG6vcOtI0lyw63DgUZD4bqgdsOtcuG6suG6oHbDrcOz4bqgw63EqMO0w63DgeG7jcOtcuG6qMOtw4nDisOz4bqgw63hurx3RkLhuqB2w63hurzhurhJcsOtcuG7gsOzw61Rw7PhuqDDrVJ34bu1w6104buP4bqiw63DkyQzM8OtxKjDtMOtdMO0w61yd+G7gsOtdOG6pOG6oHbDreG6vHfDs8OAw63DgEbDisOtcnfhuqLDrXLhu51Fw63hu4JKw61yd3nhuqB3w63DicOKSuG7qeG6oMOtxKjhu5tKw61zSeG6oHbDrcOA4bqyw613w73huqB3w63hurxJw63DicOKw7XhuqDDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrUV34bqi4bqgdsOt4bq84bq44buN4bqiw61xw7XhuqLDreG7iuG7q8Otw5MkMzDDreG6vOG6uMWp4bqgw6104buzw7PDrXHhu43huqDDreG7iuG6qnjDreG6vMWp4bqgw6124bqueMOpw61Sw7PDgHXhurjDs8OtdnjDssOAw63hurrDsuG6vMOtw5MkMzPhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDxIN44burcsOtxKjhu5tKw61zSeG6oHbDrXfhu6vDreG6vHfhurThuqB2w61yw7PDgHXhurjDs8OtdnjDssOAw63hurrDsuG6vMOtw7PhuqDDreG6oHjhuqB3w63hurzhurjFqeG6oMOt4bq84bqi4buN4bqgw6104buzw7PDrXHhu43huqDDrcSow7TDreG6oHfhu5nDgMOt4bqg4bub4bqgdsOtcsOz4bqiw613eOG7q8OKw63DicOKw7XDrXLhu4LDs8OtcsOycsOtdOG6qOG6oMOt4buK4buz4bq7w63DgUlyw63DgUZD4bqgdsOtcndHcsOt4bqg4buR4bqgdsOt4bq84bq44bqi4bqgdsOtcuG6suG6oHbDreG6vMOycsOtdMO1w4DDrXHDteG6osOtw5MkMzPhurvDrXTDtcOAw61xw7XhuqLDreG6vHnhuqB3w63DgOG7j+G6oHbhurvDreG6vOG7jXjDreG6usO14bqgw61y4buCw7PDrSR34bub4bqgw61z4bub4bqg4bq7w61y4bqow63DicOKw7PhuqDhurvDreG6vOG6psOtcndHcuG6u8OtdOG6qOG6oMOt4buK4buzw63hurzhurjFqeG6oMOtdOG7s8Ozw61x4buN4bqg4bq9w61Uw4LhuqB2w63hurx3QnjDreG6oOG7m+G6oHbDrXLDs+G6osOtS8Ot4bq8d0dyw61yd+G7nUXDrXfhu43huqB3w61Fd8OyRcOtw4HDiuG7n+G6vMOtcuG7gsOzw63huqB2RkJ4w61z4bub4bqg4bq5w63hurjhu5HhuqDDrXR14bq7w63huqB24buR4bqgw61yd+G7leG6oOG6u8OtdOG7ncOKw63hurzhurjDs+G6oHfDreG7iuG6qnjDrXLDsnLDrXfhu43huqB3w63hu4p4w63hu4p4w61Fd+G7j8OAw61Fd8OyRcOtw4HDiuG7n+G6vOG6u8Ot4bq84buP4bqiw61y4bqow63hurpEw61zw4zDrcOBeOG7q8OKw610RkNyw61y4bufRcOt4bqgd+G7n+G6vOG6u8OtcsOK4bqgdsOtcuG7nUXDrXfDveG6oHfDrcO14bqgd+G6u8OtcndH4bqgdsOtckfDrXJ34bqiw61yw7Jyw61y4bqow63DicOKw7PhuqDDrXJ3R3LDreG6oOG7keG6oHbDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrXLhurLhuqB2w63hurzDsnLDrXTDtcOAw61xw7XhuqLDrcOTJDMzw63hurzhurjFqeG6oMOtdOG7s8Ozw61x4buN4bqg4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzLDs8OKw63EqcOt4bq8d8Oy4bqgdsOt4bq8d+G6suG6oHbDrXHDsuG6osOt4bq8d0bDrUHFqcOKw6124bqueMOt4buK4buf4bqgw6104bqk4bqgdsOtw4nDikrFqeG6oMOtdsODRcOt4buC4bqgdsOtd+G6pMOtxKjhu5tKw61zSeG6oHbDrcOA4bqyw613w73huqB3w61yw7PDgHXhurjDs8OtdnjDssOAw63hurrDsuG6vMOtw5MkMzPDreG6vOG6uMWp4bqgw6104buzw7PDrXHhu43huqDDrcSow7TDreG6v+G6vEjDreG6vHfDsuG6oHbDreG7iS3hu4nDrOG7ieG7icOtdMaw4bqgw63hurx3w7LhuqB2w61rLeG7icOs4buJ4buJ4buBw610w7TDreG7iuG7n+G6oMOtdOG6pOG6oHbDrXRGQ3LDrXbhu6PhuqDDreG7i8Osw6zDreG6vOG6uHjhu6vDisOtdMOC4bqgdsOt4bqgdsOKw4LhuqDDrUF44bqgd8OtRXd5w61y4buCw7PDreG6oHZGQnjDrXPhu5vhuqDDrXThu7PDs8OtRXdG4bqo4bqgdsOtcuG7hOG6oHbDreG6oHdGw61y4bqi4bqgw611w4DDrcSow7PDrcOJw4rFqeG6vcOtUuG6suG6oHbDrcOz4bqgw63EqMO0w610w7TDreG6vHjGsOG6oMOtd+G7jeG6oHfDrUF3w7XhuqLDreG6usOy4bq8w63hu4rhu43DrcOB4buTRcOtdOG7leG6vMOtdEZDcsOt4buLb8Otw4Dhu5PhurzDrXLDs8OAdeG6uMOzw63hurzhu494w63hu4ttw610eOG7scOAw63hurzhurjFqeG6oMOtdOG7s8Ozw61x4buN4bqgw63hurzhuqLhu43huqDDrcSow7Thur3DrcSD4buzw63hurzhurh5w63DgeG7k0XDrXThu5XhurzDrcOB4buNw61yw7Jyw63huqB2w7TDrcSp4bq7w63huqB2w7TDrWrDrXLDsnLDreG6vMOKSsaw4bqgw610RkLhuqB24bq7w61yw7Jyw63hu4rhu7PDreG6vOG6uHnDrXPhu63DrcSow7VKw63hurjDs8Ot4buK4buGw63hu4p44burcuG6u8OtdHjhu7HDgMOtRXdHcsOt4bq84buPRcOt4buK4bupw63DkyQzM+G6u8OtxIMyPTPigKbhu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buD4buHeMOAdsOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpeFJ14bqg4bq8deG6uGnDreG6uuG6vErDgXXhuqtp4buIeHPhurx3w6nDrW7DrMOsRcSo4bq5w613dXh2d+G6vMOpw61rxKnhu4lFxKjhurlpw63hurrhurhy4bqraS8vcnPhuqDhur1xw7PhuqLhurx3w7PhuqB3d+G6osOz4bq94buK4bqgL3N14bq6QeG6vOG6okUv4bqgdeG7iOG6ui/hu4nhu4nhu4nhu4kv4buJw6zEqXNr4buLbGrDrGrEqeG6vG5qa2puw4HDrOG6veG7uUV2ZeG6uOG6q+G7i2vDrGnDrcOzw4HhurzhuqtpV3jhu6vDisOtw4nDisO1w63hurxIw63EqMO0w6134bqkeMOtd8ODw7PDrcOA4bqyw613w73huqB3w61yw7PDgHXhurjDs8OtdnjDssOAw63hurrDsuG6vMOtw7PhuqDDreG6oHjhuqB3w60tw63hurzhurjhu5/hurzDreG6vEnDrUTDrVLhu6HDgMOtI3jFqeG6oGnDreG7iHhz4bq8d+G6q2luw6zDrGnDrXd1eHZ34bq84bqraWvEqeG7iWnDrS/hu4Phu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVSw7NF4bq8eOG6ouG6oGnhu4M94bqyw613w73huqB3w61yw7PDgHXhurjDs8Otw7PhuqDDreG6oHjhuqB3w610w7TDrXbDg0XDrUV34buj4bqgw63hurx5cnfDrXJJcsOt4bq84bq44bqi4bqgdsOtcuG6suG6oHbDreG6vMOycsOtRXfEguG6oHbhurvDrXJ34bq04bqgdsOt4bq84bqkeMOtRXfhu4/DgOG6u8OtdMO1w4DDrXHDteG6osOtw7PhuqDDreG6oHjhuqB3w60tw63hurzhurjhu5/hurzDreG6vEnhu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDM3d4xrDDisOt4bq8w7LDrSB34buPw4DDrTPDiuG7neG6oMOtw5PhuqB34bq7w60z4bq4RkThuqB2w61S4bqy4bqgdsOtw7PhuqDDrcSow7TDrVLhu6HDgMOtI3jFqeG6oMOt4bq/UuG7ocOAw60zd+G7gkrhu4HDrXJ34bqiw61xeMaw4bq8w6nDrVLhu6HDgMOtI3jFqeG6oMOtw4Hhu43DrcSow7TDrXThu6PDisOt4bq8eMWp4bqgw63hurzhurjFqeG6oMOtdOG7s8Ozw61x4buN4bqgw613w4pK4bur4bqgw63hurzhurh44bux4bqgw61Bd8OzeMOtxKjhu5tKw61zSeG6oHbDrcOA4bqyw613w73huqB3w61x4buZ4bqgdsOt4bqgdsOKw4LhuqDDrUF44bqgd8OtRXd5w63EqMO0w6134bqkeMOtd8ODw7Phur3DrTLDs8OKw61Bd3jDrXR4w63hu4rhu43huqLDrXfhuqLhu4/hurzDrXThuqThuqB24bq7w63DgOG6ssOtd8O94bqgd8OtdMO0w63DgMOz4bqgdsOtw4Hhu494w63huqB3w4zhuqB2w613eOG7q8OKw63DicOKw7XDreG6uOG6tsOt4bq44bur4bq84bq9w63DkyQzM8OtdEZDcsOtdMO1w4DDrXHDteG6ouG6ucOtcsOycsOt4buK4buGw63hu4p44burcsOt4buKeMOtRXfhu4/DgMOtRXfDskXDrcOBw4rhu5/hurzDrXZ4w7XDgMOt4bq44bq2w63hurjhu6vhurzhurvDrXThu5Vyw61xeOG7q+G6vMOtw4Hhu43DreG6vOG6pHjDrUV34buPw4DDreG6vOG6uOG6pMOAw61y4buTRcOt4bq84buNeMOt4bq6w7XhuqDhurvDreG6vOG6uOG6pMOAw61y4buTRcOtcnfDg+G6vcOtM+G6uOG7n+G6vMOt4bq8ScOtw7PhuqDDreG6vOG6ouG7jeG6oMOtdnjDs+G6osOt4bq8d+G6suG6oHbhurvDreG6vOG6uOG7n+G6vMOt4bq8ScOtcuG6suG6oHbDrXLhuqThuqB2w610RkNyw610w7XDgMOtccO14bqi4bq7w61Bd+G6suG6oHbDrXLEguG6oMOt4bq8w73huqB3w63hurzhurjhu4/huqB2w63hurx3w7PhuqB34bq7w63hurx3eMaww4rDreG6oHjFqeG6oMOtRXfDg+G6oHbDreG6oHfDs+G6oHfDreG7ikZD4bq8w63hu6HDiuG6u8Ot4bq4w4LDrXbDs8Ot4buK4buN4bqiw61xw7PhuqDDrXTFqcOA4bq9w63Eg+G7q8Ot4bq6eOG6oHfDrcOA4bqyeMOt4bq84bq4RkLhuqB2w610RkNyw61yw7V4w63hurx3eOG7q+G6oOG6u8OtQXfhurLhuqB2w61yxILhuqDDreG6vMO94bqgd8Ot4bq84bq44buP4bqgdsOtdOG6psOt4bq4w7Jyw6124bubSsOt4bqyw63huqB3eOG7rcOAw63DgOG6snjDreG6vOG6uEZC4bqgduG6ucOtcuG6suG6oHbDreG6vMOycsOtw4nDisO14bqgw63DgUvDreG6oHfhu5vhuqDDrUF34buhw4rhurvDrcOJw4rDteG6oMOtw4FLw6104bq0eMOt4bq8RkPhuqB2w610RkNyw63huqDhu5vhuqB2w61yw7PhuqLhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDM3dCeMOtdnjDs+G6oMOt4bq84bqqeOG6u8OtxKjDtMOtUuG7ocOAw60jeMWp4bqgw63hurx4xrBFw63hurzhu4Zyw63hu4rhu5/huqDDrXThuqThuqB2w60kd+G7m+G6oMOtc+G7m+G6oOG6u8Otd+G6pMOtQXjhuqB3w61z4bqiw7PhuqB3w610w4PhuqB2w612w4NF4bq7w63DgeG7k0XDrXThu5XhurzDreG6vHfFqcOAw63huqB3eOG7qcOKw61yw7PDgHXhurjDs8OtdsODRcOtRXfhu6PhuqDDreG6oOG7m+G6oHbDrXLDs+G6osOt4buKw7N4w63hurzhurjEgsOtcsOyw63huqB34bub4bqg4bq7w63huqB34buZw4DDrUV3w7LhurzDrXfDikrDreG6vHnhuqB3w613eOG7q8OKw63DicOKw7XDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrXLhurLhuqB2w63hurzDsnLDrUV3xILhuqB2w63huqB2SMOzw63hu4rhu43DrXThu53DisOt4bq84bq4w7LhuqB3w63hu4rhuqp4w61yw7Jyw63DgeG6ouG7j3jDreG6vOG6pHjDrUV34buPw4DhurvDrXTDtcOAw61xw7XhuqLDreG6vOG6uOG7n+G6vMOt4bq8SeG6u8Otw7PhuqDDreG6vOG6ouG7jeG6oMOtdnjDs+G6osOt4bq8d+G6suG6oHbhur3DrVTDguG6oHbDreG6vHdCeMOtRXfDsuG6vMOtd8OKSsOtdEZDcsOt4bq6R3LDrcOA4buP4bqgd8OtcuG7gsOzw63hurzhuqLhu43huqDDrXPhu5vhuqDDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDreG7injhu6tyw63hurx3w7PDgMOtdnjDs8OtRXfhuqLhuqB2w63hurzhurjhu43huqLDreG6vOG6ouG7jeG6oMOtc+G7m+G6oMOtccO14bqiw63hu4rhu6vDrcOTJDMw4bq9w61Rw7PhuqDDrXJ34bu1w6104buP4bqiw63EqMO0w63hurx4xrBFw63hurzhu4Zyw63huqB2d3jFqeG6oMOtckfDiuG6u8Ot4bq44buNw63hurrhuqLDsuG6vOG6u8OtceG6psOt4bq6w4rhuqB2w61yw7Jyw610eOG7scOAw63DgOG6qnjDrXLhu6PhuqDDrcOB4buTRcOtdOG7leG6vMOtdOG7scOt4bqgd+G7m+G6oMOt4bq44bqk4bqgdsOtw4DhurLDrXfDveG6oHfDreG6uMOzw61Bd+G7k0XDrXThu7PDs8OtceG7jeG6oMOtxKjDtOG6u8OtdsODRcOtRXfhu6PhuqDDreG6vHlyd8Otcklyw63hurzhurjhuqLhuqB2w61y4bqy4bqgdsOt4bq8w7Jyw6104budw4rDreG6vOG6uMOz4bqgd8OtRXfEguG6oHbhurvDrXJ34bq04bqgdsOt4bq84bqkeMOtRXfhu4/DgOG6u8Ot4bq84burw63huqDhu4/huqDDrcSow7TDrXfhuqR44bq7w63huqDhu5vhuqB2w61yw7PhuqLDrXd44burw4rDrcOJw4rDteG6u8Otcnfhu53hurzDrcOBRkPhuqB2w61Fd+G6ouG6oHbDreG6vOG6uOG7jeG6osOt4bq84bqi4buN4bqgw61z4bub4bqgw61xw7XhuqLDreG7iuG7q8Otw5MkMzDigKbhu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUXDk8OK4bq8d+G6ouG6uGnhu4Mww4pKxrDhurzDrTN34buT4bqgdsOt4oCTw60zd8OKw60zd+G7gkrhu4cvReG7gw==

Quyết Thắng – Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]