(vhds.baothanhhoa.vn) - Giúp đỡ bạn học cùng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn, thay vì kêu gọi ủng hộ như cách làm thường thấy, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa tự tay làm những món hàng “handmade” và bán trên mạng xã hội, lấy tiền từ thiện.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7jMOd4buOdTThu7Lhu5TDoigwIeG7lMOdVDDhu5QhVTAu4buU4oCcIVMw4bu0IFPhu7Thu7jigJ3hu5QiVSDhu5ThuqVl4buU4bqlISg/MOG7jC/DneG7juG7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buOdCjhuq3hurfhu5Thu7bhurHhu5TDncOaMOG7lCE04buy4buU4buy4bqpMC7hu5ThuqXhurVTMC7hu5QixJFT4buU4buyMuG7lCExVTDhu5Thu7LDmTAh4buUXSEy4buUXSHhu6YwTeG7lOG6pSFT4buB4buU4bq9POG7lF0l4bqn4buULjQo4buUYjAu4buUIWHhu5QwIWThu5Thu7JU4buyIeG7lCJVIOG7lOG6pSFkw6MwLuG7lOG6pSHhu67hu4FN4buUITThu7Lhu5TDoigwIeG7lOG6pOG6tWTDozAu4buU4bqkdeG6tuG6pOG7lOG7siHhuqfhu4ElMOG7lOG7sVMg4buUw4LhuqEw4buU4bqkIVMwIeG7lHUyU+G7lOG6pcOp4buU4bqlU+G7geG7lCJVIOG7lDAh4bq7MC7hu5QgMjDhu5QhVTAu4buU4oCcIVMw4bu0IFPhu7Thu7jigJ3hu5Thur1V4buUw51UMOG7lOG6peG6tSUw4buUIMOaMC7hu5Thur/hu6Thu5QhYShN4buUIuG7ruG7geG7lOG6pSgmMOG7lOG6pWXhu5ThuqUhKD8wTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buU4bug4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bug4buW4buW4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7msagxqAv4buaxqDhu5bhu7Thu5rhu5ZR4bui4buWxqDhu57huqXhu6BQ4bui4buaIuG7oC164buc4bua4bug4buW4bua4bug4buc4buc4buexqBQUeG7oC3hu7JQU+G7osagTlvhurcu4buY4buUUyLhuqXDjeG7mHU04buy4buUw6IoMCHhu5TDnVQw4buUIVUwLuG7lOKAnCFTMOG7tCBT4bu04bu44oCd4buUIlUg4buU4bqlZeG7lOG6pSEoPzDhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5jhu6Dhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu6Dhu5bhu5bhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buZMuG7lCJV4buU4buH4buU4bqlZOG6rzAu4buU4buyYlPhu5Thu5Hhu7HDtOG7lOG7sVMg4buUw4LhuqEw4buU4bq0U+G7tCgx4buU4bq9VeG7lOG7keG7scO04buUdWEo4buUITRT4buU4buyYlPhu5ThuqThurVkw6MwLuG7lOG6pHXhurbhuqThu5Thu7Ih4bqn4buBJTDhu5Thu7FTIOG7lMOC4bqhME7hu5ThuqQh4bu4MeG7lOG7tjJN4buUITThu7Lhu5TDoigwIeG7lOG6pcOp4buUIOG6p1Phu5QwLuG6p+G7gSUw4buU4bq9V+G6peG7lCIoP+G6p+G7lOG6pSE34buUMCFk4buU4bql4bqtKOG7lOG6vcOZKE3hu5QgMuG7suG7lOG7siE8U+G7lF0hMlPigKbhu5TDolPhuqfhu5Thu7Yy4buU4bqlIVUwIeG7lOG6vSglMOG7lOG7smJT4buU4buR4buxw7Thu5R1YSjhu5QhNFPhu5TDoiThu5Thur0k4buU4bql4bq1UzAu4buU4bql4bq1KeG7lOG6pSE64buUISg/MOG7lOG7h+G7lOG6pWThuq8wLk3hu5Thu7IzMOG7lOG7keG7scO04buU4bq0U+G7tCgx4buUw6Ik4buU4bqlISgq4bql4buUXSrhu5QiMS4xTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buU4bug4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bug4buW4buW4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7msagxqAv4buaxqDhu5bhu7Thu5rhu5ZR4bui4buW4buaUuG6peG7oOG7nsag4bueIsag4buWLXrhu5zhu5rhu6Dhu5bhu5rhu6Dhu5zhu6Dhu5rGoMag4bue4buaLVDhu7TGoOG7mixOW+G6ty7hu5jhu5RTIuG6pcON4buYdTThu7Lhu5TDoigwIeG7lMOdVDDhu5QhVTAu4buU4oCcIVMw4bu0IFPhu7Thu7jigJ3hu5QiVSDhu5ThuqVl4buU4bqlISg/MOG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mOG7oOG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7oOG7luG7luG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5FU4buy4buUw6LDmTDhu5ThurchWCDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QhNOG7suG7lMOiKDAh4buUw51UMOG7lOG6peG6tSUw4buULFPhu7Lhu7jDnTExXeG7lOG7slThu5QwIeG7rDBN4buULFMwLFPhu7Lhu7jhu5Thu7JiU+G7lOG7keG7scO0TeG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7tjcwLuG7lOG7tsOZMeG7lCE04buy4buUw6IoMCFN4buU4buyw6nhuqfhu5QhNOG7suG7lMOiKDAh4buU4bql4bq1MTAu4buU4bql4bq1ZMOjMC7hu5RiMC7hu5QhYU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5Ug4buU4bq8Y+G7lHVk4bqhMC7hu5R0KFMwLuG7lMOT4buR4buxw7Thu5ThurRT4bu0KDHDkuG7lOG7siEx4buUw50oKuG6pUvhu5TigJzhu5Eh4bqtMC7hu5Thu7gg4buU4bu2JuG6p+G7lOG6teG7ruG6peG7lOG6veG6pyjhu5Thur084buUw53GrzAu4buU4buyISkwIeG7lMOixJHhu7Lhu5QiUzHhu5Thu7ZhMC7hu5Thu7JiU+G7lCA8MCHhu5QuKOG6reG6t+G7lOG7tuG6seG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7siEx4buU4buyVOG7suG7lMOdw5ow4buUITThu7JO4buU4buR4buxw7Thu5TDoiThu5Thu7I44buULsWoMC7hu5Thu7Thuqfhu4Hhu5ThuqXhurU84buUITHDmuG6peG7lOG7tmEwLuG7lOG6pWXhu5ThuqUhKD8w4buU4bu2OuG7lC4o4bqt4bq34buU4bu24bqx4buUMCEoJuG6p+G7lCHhuqEw4buUMOG6u1Phu5Thu7IhMeG7lOG7slThu7Lhu5TDncOaMOG7lOG7sjLhu5QhMVUw4buU4buyw5kwIeG7lF0hMuG7lF0h4bumMOKAnU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu57hu5zhu5zhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDGoC/GoFJQ4bu04buaxqDhu5bhu5ZQ4bue4buW4bqlUuG7nOG7olFSIuG7lk5b4bq3LkrhurXDjeG7nlLhu6Lhu5jhu5RTIuG6pcON4buYdTThu7Lhu5TDoigwIeG7lMOdVDDhu5QhVTAu4buU4oCcIVMw4bu0IFPhu7Thu7jigJ3hu5QiVSDhu5ThuqVl4buU4bqlISg/MOG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFHhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu57hu5zhu5zhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq34buRU+G6t+G6pSgxMOG7mOG7jsOCOOG7lOG6pSgmMOG7lGIwLuG7lCFh4buU4bu2ZMSD4buy4buUw51VMOG7lC4oUzHhu5Thu7IhMeG7lHVhKOG7lOG7kSHhurvhu5ThuqUhV+G6t+G7lOG7tjXhu5ThuqV7MCFO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bqy4bqnU+G7lCExw5rhuqXhu5Thu7ZhMC7hu5ThuqUh4bqn4buU4bu2ZMSD4buy4buUw6I44buU4bqlKCYw4buU4bue4buU4bql4bq1KD/huqfhu5Thu7Y5MC7hu5ThuqXhurVTMeG7lOG7siEx4buUdWEo4buU4buRIeG6u+G7lOG6pSFX4bq34buU4bu2NeG7lOG6pXswIU3hu5Thu7Y64buUdWEo4buU4buyIeG6p+G7gTow4buUw6I44buU4bqlKCYw4buU4bu2KjDhu5Thu7El4buU4bqkIT7hu5Thu68hZOG7lOG6suG6p+G7gzAhTeG7lCE04buy4buUw6IoMCHhu5Qi4bqj4bq34buUxqDhu5ZoTeG7lOG6pOG6tWTDozAu4buU4bqkdeG6tuG6pOG7lOG7kVgg4buU4bqkIWLhu4Hhu5TGoE7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurdo4bqn4bqlITHhurXhu5jhu47hurzhu6ww4buUaDAh4buML+G6t+G7jg==

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]