(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện các công trình phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) đã ra mắt điểm 6 công trình phần việc.
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7qsSCw6rhuq9Y4bqsxIJJ4bqqWOG7icSD4bqzWOG7icOse+G6q1jDjMOy4bqrw6NY4buIxIPhurnhuqvDo1jDrCVY4bqpLuG7iVgy4bqvw6DhuqlYQFgw4bq54bqrw6NY4buJw6zhurfhuqvEg8OZWGnEg33huqtYw7Thuq/DoTBYMMSDJmJY4bqpw7LhuqvDo1h3P+G6r1jEg8Oq4bqvWDI/4bqvWCDhuq/DoMSpWGnEg2xY4bqrw7VY4buJYibhuqtYw63EqeG6uzBY4bqtfeG6q1jhu4nEg8OzWOG7kuG6ruG6ruG6ruG7qC/hu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qC/Eg8Od4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdpxIIzJTFX4buq4buIxIPhu40wWMSD4bqvw6HhuqtYMCowWDDhurnhuqvDo1jhu4nDrOG6t+G6q8SDWGnEg33huqtYw7Thuq/DoTBYMMSDJmJY4bqpw7LhuqvDo1h3P+G6r1jEg8Oq4bqvWDI/4bqvWCDhuq/DoMSpWGnEg2xY4bqrw7VY4buJYibhuqtYw63EqeG6uzBY4bqtfeG6q1jhu4nEg8OzWOG7kuG6ruG6ruG6rsOZWMSCw6rhuq9Y4bqsxIJJ4bqqWOG7icSD4bqzWOG7icOse+G6q1jDjMOy4bqrw6NY4buIxIPhurnhuqvDo1jFqHfhurnhuqvDo1jhu4rhu4fhuqvGr1gyO1jDrCVY4bqpLuG7iVgy4bqvw6DhuqlYQFgw4bq54bqrw6NY4buJw6zhurfhuqvEg1hpxIN94bqrWMO04bqvw6Ew4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFcx4buJxIPEqeG6qSBY4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWCRZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7bDnUBp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7slnhu7Ivw53hu7YkMVnDneG7uOG7tD3hu7Q94buJQOG7tsOdWeG7tuG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6Dhu7jhu7bhu7JXWCXhuq3hu4nhu6BXxILDquG6r1jhuqzEgknhuqpY4buJxIPhurNY4buJw6x74bqrWMOMw7LhuqvDo1jhu4jEg+G6ueG6q8OjWMOsJVjhuqku4buJWDLhuq/DoOG6qVhAWDDhurnhuqvDo1jhu4nDrOG6t+G6q8SDw5lYacSDfeG6q1jDtOG6r8OhMFgwxIMmYljhuqnDsuG6q8OjWHc/4bqvWMSDw6rhuq9YMj/huq9YIOG6r8OgxKlYacSDbFjhuqvDtVjhu4liJuG6q1jDrcSp4bq7MFjhuq194bqrWOG7icSDw7NY4buS4bqu4bqu4bquV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXJFlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7tsOdQFdYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buvKjBYMOG6ueG6q8OjWOG7icOs4bq34bqrxIPDmVhpxIN94bqrWMO04bqvw6EwWMOj4bq94bqpVVjhuqjhurlYxIPhurfhuqvEg1jigJzhu63huq854bqrWMOsKjBY4buJxIMm4bqrxINY4buJ4bqvYeG6q+KAncOZWOKAnOG6qsSDJljhu4s/MMSDWC1Yw7Rv4buF4bqrWDI1aeKAncOZWOKAnOG6qsSDJljhu4s/MMSDWMO0b+G7heG6q1jhuqkixKnigJ3DmVjigJx3b+G7heG6q8OjWMSDYiVYLVgwPuG7mVjhu5Ml4bqrxINYw7QmWOG7iW/hu4XhuqvDo1jDrCZiWOG7kyXhuqvEg+KAncOZWOKAnMOD4bqvJeG6q1jEgybhuqvDo1gqYlgxJuG6r1hZWDLhur3huqvDo1jDtOG7g+G6r1jhu4nEg+G6ueG6q8OjWDLhuq/DoWlYJeG6r1gwfeG6q1jhu4nEg+G6t1jhuq174buZWC1YJeG6r1gwY1jhu4nEg+G6t1jhu4ko4bqrw6PigJ1Yw7QmWMSD4bq34bqrxINYOuG6q8SDWOKAnMOD4bqvJVgy4bq34bqrxINY4buLxKnhuqlYw7R94buZWOG6q8OjJuG7mVjhu4k54buJ4oCdWOG7iT/huq9YMMSD4bqvWMSDw6rhuq9Y4bqqxIPEqcOhWOG7ij7huqnDmVjhu4nEg8SpWMSDauG7iVjhu7RZWOG7icSDJuG6q8SDWMO04bqvOOG6q1jhu4nEgyXhuqlYw6Phuq8l4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWCNA4buyaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7JZ4buyL8Od4bu2JDFZw53hu7jhu7QkWeG7tOG7iT1Z4bu2JD3huq1Z4buk4bqlacOjVMOs4bugJFk9V1gl4bqt4buJ4bugV8SCw6rhuq9Y4bqsxIJJ4bqqWOG7icSD4bqzWOG7icOse+G6q1jDjMOy4bqrw6NY4buIxIPhurnhuqvDo1jDrCVY4bqpLuG7iVgy4bqvw6DhuqlYQFgw4bq54bqrw6NY4buJw6zhurfhuqvEg8OZWGnEg33huqtYw7Thuq/DoTBYMMSDJmJY4bqpw7LhuqvDo1h3P+G6r1jEg8Oq4bqvWDI/4bqvWCDhuq/DoMSpWGnEg2xY4bqrw7VY4buJYibhuqtYw63EqeG6uzBY4bqtfeG6q1jhu4nEg8OzWOG7kuG6ruG6ruG6rldY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFcjQOG7sldYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqqxIM+4bqrWDHhurNpWOG6qybhu5lYxILDquG6r1jhuqzEgknhuqpY4buJxIPhurNY4buJw6x74bqrWDI7WOG7iSjhuqvDo1jDnVlY4buJxINr4bqrw6NYw6wqMFjDtCZYw51ZWOG6qy5pWOG7icSDa+G6q8OjWGnEgz7huqtY4bqtYj/huq9Yw6wqMFjEg8O1xKlYMOG7h1gwxINiWDDEg+G6r1jEg8Oq4bqv4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu6PEqeG7icSDYsOsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7iTPhu5Phu4ktJeG6reG6r8Oj4bqrVVjDrOG6r8OjxIPhu4nDmlfhu6rhuqw4WMSCJuG7qC9p4buq

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]