(vhds.baothanhhoa.vn) - Dịch COVID-19 ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực và đời sống của Nhân dân. Đối với người mù, những ảnh hưởng này càng trở nên rõ rệt.
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G6t+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqz4buid+G7n+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw7nhurDhuqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6LFqcOq4bqpQsOC4bu3w4PhuqnDgMSCw6rhuqnDs+G7h+G7n+G6qW9xbuG7o+G6qU7hu6Z94bueTy1i4bq94bq3L+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqz4bq3L+G7o2LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOB4buiw7LDqm/huq3hurNPcW7hu6PhuqlO4bumfeG7nk8tYuG6veG6qeG7g+G7peG7o+G6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqpw4Phu6fhu4Hhu6Xhuqlv4buf4buV4bul4bqpw7Phu5Phu6XhuqnDg+G7icOD4bqpbuG7g+G6qW7hur9u4bqpw7pz4bul4buj4bqpQuG6rG7huqlC4buB4bqpw7Phu7Xhu5/huqnhuqLhu6/hu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqnhu6Thu6Phu4vhu6Xhuqlv4buL4bulw6PhuqnDk+G7r+G7n+G6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcO54bqw4bqj4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4buD4bul4buj4bqp4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqnhu6Xhu4HEkOG6qW7hu4Hhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7ueG6qeG7peG7keG7peG6qeG6oOG7seG6qeG6oOG7lcODw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtb8OD4bujxILDuW3huqnhu59Ow7Lhu6XDg8Oy4bqg4bqt4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtQ+G7n2/Dg+G7o8Og4bqpYuG6q8SRY8OBROG6oeG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4PDoOG6qcOp4bq74bq5w4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL25v4bulw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2NjY+G6vS9iw6nDqW9iYmVl4bq54bqrY8ODYsSR4bqrZWTDuuG6q8OjdMOB4budw6HhuqA24bq94bq5ZOG6reG6qcOqw7rDgzbhuq3hu6J34buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDueG6sOG6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qeG7osWpw6rhuqlCw4Lhu7fDg+G6qcOAxILDquG6qcOz4buH4buf4bqpb3Fu4buj4bqpTuG7pn3hu55PLWLhur3huq3huqlD4bufb8OD4bujNuG6rWLhuqvEkWPhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rcOp4bq74bq54bqt4bqpL+G6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqz4bui4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDs8Wp4bul4bud4bqp4budxanhu5/huqnDg2bDueG6qW7hurLDquG6qeG7o3fhu5/huqlC4buf4buR4bul4bqp4buid+G7n+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw7nhurDhuqkqI+G6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qeG7osWpw6rDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG6oOG7p+G7peG7neG6qW3hu6/hu5/huqlu4buD4bul4buj4bqpw7PFqeG6o+G6qULhu7Phu5/huqnhuqLhuqzhuqlC4buB4bun4bqpbsSCd27huqlu4bqyw6rhuqlu4buD4bqp4buj4buV4bqpw4Phu6Phu6/hu6Xhu53huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw4PhuqBx4bqj4bqp4bqi4bqs4bqpbuG7o3LhuqnDs+G7h+G7p+G6qeG6ouG6v8OD4bqp4bqiw6rhu6fhuqPhuqnDs3fhu6Xhu53huqlC4buf4buR4bul4bqpdXHDgeG6qcOD4buj4bu14buf4bqpbuG6ssOq4bqp4buid+G7n+G6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpw7nhurDhuqnDg3Lhu6Xhu6Phuqkq4bujw6rhu6Xhu6Phuqnhu6Lhu6fhur/huqPhuqnhuqLhuqzhuqnDgMSCw6rhu6XhuqnDg+G7i8O54bqpbuG6ssOq4bqpbuG6v27huqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qcOD4bqm4bqpw4Phu6Phu5/hu5Xhu6XhuqPhuqlud+G7peG7neG6qcOzduG7peG7neG6qW/hu6fDquG7peG7o+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqj4bqp4bujd+G7n+G6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6J34buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDueG6sOG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg3Lhu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qXVxw4HhuqnDg+G7o+G7teG7n+G6qcOzw4Lhu7du4bqp4bud4buf4bquw4HhuqnDs0HhuqlC4buZ4bqpbuG7g+G6qUJqw4Phuqlu4buj4buJw4PhuqnDumzhu6XhuqnDg+G7n+G7peG7o+G6qcOD4bujxKnhu6XhuqPhuqlCw4Lhu7fDg+G6qcOAxILDquG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7g+G7peG7o+G6qeG7o8OC4bu54bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpw7Phu4fhu5/huqlvcW7hu6PDo+G6qeG7onfhu5/huqnDs+G7heG6qeG7peG7o2rhu6XhuqnDs8OC4bu3buG6qeG7ncSp4bul4bqpZGPhuqvhuqnDg+G7ieG7peG6qeG7neG7h+G7p+G6o+G6qeG7o+G7geG7peG7neG6qeG7peG7neG7o3Dhu6XhuqnDgeG7o8Sp4bul4bqpw4DEguG7geG6qULhu4Hhuqnhu6PDveG7peG6qWThuqnDg+G6uuG6qcOzduG7peG7neG6qeG7o3nhuqnDg+G6oOG7t+G6qW7hu6Phu6fhuqnhu6PDveG7peG6qcOpw6PhuqvhuqvhuqvhuqnDusOC4bu3w4Phuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcO54bqww6PhuqnDk+G7i8SQ4bqpw7rhu4HhuqnhuqLhuqzhuqnhu6N54bqpw4PhuqDhu7fhuqnhu6Phu5PDg+G6qeG6ouG6pG7huqlF4bqp4bul4bud4bujc8Oq4bqpw7Phu6/hu5/huqlC4buz4buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDueG6sOG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7Phu4fhu5/huqlvcW7hu6PhuqlO4bumfeG7nk/huqktYuG6vcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNP4bun4bqp4buD4bul4buj4bqp4bujw4Lhu7nhu6Xhu53huqlu4bqyw6rhuqnDs+G7h+G7n+G6qW9xbuG7o+G6o+G6qcO5d8OD4bqp4bqi4buv4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qcO64buz4bul4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDueG6sOG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7N34bqpw4PEgnjhu5/huqnDusOq4bun4bqpw7N34bul4bud4bqpbXHhuqnDueG7icOD4bqpQuG7n+G7lW7huqnDuuG7gcO5w6Phuql94buz4buf4bqpbuG7reG7peG7neG6qULhu5/hu5Vu4bqpbuG7o+G6suG6qcSQ4buTxILhuqlu4bqyw6rhuqnhu6N34buf4bqpQuG7n+G7keG7peG6qeG7o3fhu5/huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcO54bqw4bqpw7rhu4HhuqnDuuG7gcO54bqpw4Nmw7nhuqlC4buB4bqpw4Nrw7nhuqnDgMSC4buJw4PhuqPhuqnDueG7icOD4bqpw7l3w4PhuqnDg+G7o+G7teG7n+G6qeG7neG7n8Oq4bul4bqpb+G7geG7n+G6qeG7peG7o2jDueG6qcOD4bqg4bq/4bul4buj4bqpw4PhurbhuqnDg2rDgeG6qcOz4but4bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDg+G7o8Oy4bun4bqpw4DEgsSQ4bqpw7Nx4bul4buj4bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6o+G6qW7hu6Phu6/hu6Xhu53huqlvcW7hu6PhuqPhuqlu4bq/buG6qW7DveG6qeG6ouG7ueG6qcOB4buj4buD4buf4bqpw4Phu4fDueG6qcOzxanhu6Xhu53huqlu4bqow6rhuqPhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcOzxanhuqnhu6Xhu53hu6Phu5nhuqnDg2vDueG6qcOAxILhu4nDg+G6qcOB4buj4buD4buf4bqpb+G6puG7peG7neG6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqp4budxKnhu6Xhuqnhu6PDquG7n+G6qeG7pWbDucOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNO4bq04bul4bud4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qeG7neG7n8Oq4bul4bqp4bud4buf4buF4bul4bqpbuG6v27hu6PhuqPhuqlu4bq/buG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Phu6lu4bqpw7PFqeG7peG7neG6qW7huqjDquG6o+G6qeG7o+G7qW7huqnhuqLhu5/hu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu6Ny4bqp4buj4bupbuG6oeG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqpb+G7p8Oq4bul4buj4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqnDg+G7h8O54bqpb+G6puG7peG7neG6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqj4bqp4bqi4buD4bul4bqpw4Hhu6Nrw7nhuqlu4bqyw6rhuqnhu6N34buf4bqpQuG7n+G7keG7peG6qcO64buBw7nhuqnhuqDDquG6qeG6oMO94buf4bqpQuG7geG7p+G6qcODcOG7peG7o+G6qcOD4bqg4buH4bul4bud4bqpw4N24bul4bqpw7Phu6nhu6Xhu53huqPhuqltw6rhu6fhuqnhu512w7nDoOG6qeG7o+G7geG7peG7neG6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqnhu53FqeG7n+G6qcODZsO54bqj4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpbuG7o+G6tm7huqnDg+G7ieG7peG6qcODZsO54bqp4bqiw73huqlu4buj4buT4bqj4bqp4bqi4buv4bqpw4Phu5/hu5nhu6Xhuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnDuuG7keG7peG6qcOz4buT4bul4bqp4buj4buB4bul4bud4bqpw4PhurrhuqnDs3bhu6Xhu53huqluxanhuqnhu6Xhu53EgsSQ4bqpbsO94bqpw7nhu4nDg+G6qcOD4bqgZ+G7peG7neG6qUJw4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW3hur/hu6XhuqnDs8OC4bu3buG6o+G6qW7hu6Phu4nDg+G6qcO6w4Lhu7fhu6Xhu53huqlExILhu6/hu6Xhu53huqlu4buJw4HhuqPhuqnhu6PDguG6qeG7o+G7q+G7peG7ncOj4bqpKuG7o+G6rG7huqnDg+G6oOG7h+G7peG7neG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpb2zhu6XhuqnDs+G7k+G7peG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnhu6HDg+G6qXXhu6PFqeG6qXXhu6Nm4bul4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpw7N34bul4bud4bqpbuG7o8SC4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqp4bujd+G7n+G6o+G6qeG7neG7i8SQ4bqpw4Phu4vDueG6qcO6ReG6qcO64bun4bqpw7pn4bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qeG7o3fhu5/huqlC4buf4buR4bulw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDDguG7s27huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huql14bujxanhuql14bujZuG7peG6o+G6qcOD4buj4bq/buG7o+G6qcOD4buj4bqkbuG6qW/hu6fhuqnDs+G7h+G7n+G6qW9xbuG7o+G6qU7hu6Z94bueT+G6qS1i4bq94bqp4bud4buLxJDhuqnhuqDDquG6o+G6qeG7onfhu5/huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qcO54bqw4bqpw4Ny4bul4buj4bqpKuG7o8Oq4bul4buj4bqp4bui4bun4bq/4bqpQuG7geG6qW7hur9u4bqpbuG7icOB4bqp4bujd+G7n+G6qcOz4buF4bqpbuG7o+G6suG6qcOzd+G7peG7neG6o+G6qcO64buf4bul4buj4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDuuG7heG7peG7o+G6qcOz4buH4bun4bqj4bqpbuG7o3LhuqnDs+G7h+G7p+G6o+G6qeG7o8OC4buz4bul4bud4bqpb2zhu6XhuqlC4buB4bqpw7N24bul4bud4bqp4buj4buB4bul4buj4bqpbuG6sOG7peG7neG6qeG7o3fhu5/huqlC4buf4buR4bul4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buT4bqpb8OC4buz4buf4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bujcOG7peG7o+G6qcOD4buj4bqkbuG6qcOB4buj4bqw4bqp4buj4bu3w4HDo+G6qeG7pOG7ncOqxJDhuql14buj4buf4bqpb3Fu4buj4bqpbeG7leG7peG7o+G6qW7DveG6qW3hu4Phu6XhuqnDs8OC4bu3buG6qXXhu5/hu5fDueG6qeG6ouG7p+G6v8OD4bqj4bqpbuG6v27huqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qcOB4buj4bq/w4PhuqnDg+G6oOG7n+G7l+G7peG6qXXhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k+G6qS3huqlE4buF4bqp4bujd+G7n+G6qcOD4bqg4bu54bqpw7rhu4fhu5/huqnhu6Xhu6Nxw4HhuqnhuqLhu6/hu6Xhu53huqltcOG7peG7o+G6qcOD4bujw4Lhu7Xhu6Xhu53huqPhuqnhu6J34buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDueG6sOG6qcODcuG7peG7o+G6qcOz4buF4bqp4bul4bujw6rhu6Xhu6Phuqlu4bujxanhu6Xhu53huqlu4bujcuG6qcOz4buH4bun4bqpbuG6v27huqluw73huqnhuqLhu7nhuqnhuqLhu4Phu6XhuqlExILhu4nDg+G6qW1nw4PhuqnDg8OqxJDhuqlC4buB4bun4bqp4bqi4bqow6rhuqnhuqLDquG7peG7neG6qeG7peG7o+G7geG6qUTDguG7ueG7peG7neG6o+G6qW7hu6PEgmvhu6XhuqltceG6qeG7peG7ncSCxJDhu5Hhu6XhuqlCasOD4bqpw7rhu5/hu5XEguG6o+G6qcOB4bujxrDhu6Xhu53huqnhu69u4bqpw7PDgsOq4bqp4buj4bun4buHw4PhuqnDs3fhu6Xhu53huqnDg2vDueG6qcOAxILhu4nDg+G6qcOD4bqg4bu54bqpw7rhu4fhu5/huqnDgeG7o+G6tm7huqlC4bq24bqpdeG7o+G6v27hu6Phuqnhu6Phu4Hhu6Xhu53Do+G6qSrhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDgMSC4bq/4bqpw4PhuqBw4bul4buj4bqpw7rhu4HDueG6qULhu5/hu5Vu4bqj4bqp4buid+G7n+G6qW7hu6Ny4bqpw7Phu4fhu6fhuqlu4bq/buG6qW7DveG6qeG6ouG7ueG6qcOD4buj4bqsbuG6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7kcO54bqpbuG6v27huqnDgMSCxJDhuqnDg2du4bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6o+G6qW7hu6Phu6/hu6Xhu53huqlvcW7hu6PhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqpdeG7o8SCxJDhu5Phu6Xhuqlu4bq/4bun4bqpbuG6ssOq4bqpTXfhuqki4bqpw4Phu5PDo+G6qSrhuqDhu6fhu6Xhu53huql14buj4buf4bqpw7PFqeG6o+G6qW7hur9u4bqpbsO94bqp4bqi4bu54bqp4bqi4buD4bul4bqpRMSC4buJw4PhuqnDg2bDueG6qW7hurThu6Xhu53huqnDs+G7heG6qcOD4bqg4bu54bqpw7rhu4fhu5/huqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOzd+G7peG7neG6qW1w4bul4buj4bqpw4Phu6PDguG7teG7peG7ncOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6Thu6Phu7XhuqnDs8Wp4bqj4bqpb+G7p8Oq4bul4buj4bqpw4Phu6PEguG6qcOD4bqm4bul4bud4bqpbcOC4buzbuG6qcOzw4Lhu7du4bqpw4Hhu6PhurZu4bqp4bujduG7n+G6o+G6qeG7pWbDueG6qWPhuqtj4bqr4bqpw7Phu4fDg+G6qWJj4bqpw4PhurrhuqnDs3bhu6Xhu53huqPhuqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrY2LhuqnDs+G7h8OD4bqpYmThuqNl4bqpw4PhurrhuqnDs3bhu6Xhu53huqHhuqnDqeG6qcOD4buj4bq/4bul4bud4bqpw7PEqcSC4bqp4bulZsO54bqpY+G6q2Nj4bqpw7Phu4fDg+G6qeG6u+G6qcOD4bq64bqpw7N24bul4bud4bqj4bqpw4Lhu7Nu4bqpbuG7g+G6qeG7pWbDueG6qWPhuqtjY+G6qW/hu6fDquG7peG7o+G6qcOD4bujxILhuqnDs+G7h8OD4bqpYuG6u+G6qcOD4bq64bqpw7N24bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s0/hu6fDquG7peG7o+G6qcOD4bujxILhuqlvxKnhu6Xhuqnhu6N24buf4bqpw4Hhu6PhurZu4bqpQuG7geG6qW7FqeG6qeG6ouG6rOG6qcODZuG7peG7neG6qcOD4bqgw4Lhu7nhu6Xhu53huqnDgMSCw6rhuqlu4bq/buG6qeG7pWbDueG6o+G6qcOz4bu14buf4bqp4bqi4buv4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqp4bujd+G7n+G6qULhu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6J34buf4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDueG6sOG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw7Nxw6rhuqlt4buB4bul4bqpw4Ny4bul4buj4bqpw7PDquG7peG7neG6qW/EqeG7peG6qcOzw4Lhu7du4bqpbuG7g+G7n+G6qcOD4buj4buf4buV4bulw6PhuqnDk8Wp4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcO64buB4bqpw7N34bul4bud4bqpw7rhuqxu4bqpw4Phu4fhu6fhuqnhu6Xhu5Hhu6Xhuqnhu6Xhu5/hu5nDueG6qcOD4buf4bul4bqj4bqpdeG7o+G7oW7hu6PhuqnDuuG7leG6qULhu4HhuqnDs3fhu6Xhu53huqlC4buf4buR4bul4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnDueG6sOG6qcOD4buf4buTw4HhuqnDg+G6tm7huqlCw4Lhu7fDg+G6qcOAxILDquG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qXXhu6PFqeG6qXXhu6Nm4bul4bqj4bqpQsOCw73hu6XhuqnDuuG7keG7peG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpbsSCd27huqnhuqLhu6/hu6Xhu53Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4HDisSCw4Phu6Phu6fhuqDhuq3hurMj4buj4bun4bul4bud4bqpJWdu4bq3L8OB4bqz

Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]