(vhds.baothanhhoa.vn) - Xe chở hàng quá khổ, quá tải là một trong những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ công trình hạ tầng giao thông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng chức năng huyện Yên Định đã và đang đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgMSR4bu2KMOSUOG6sMO6TlDhurDhuq/hu5ZQ4buQ4bqw4bu04bq6UMOU4bqww4wl4busUMOU4bqwITrhurDhu54p4bqwIcSo4bqwWeG7tkThurDhu6Lhu5DGr+G7s+G6sFnhu7ZE4bqw4bu0w4nhu5LDgS/hu5DhurLDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljEkcSoQ+G7iuG6rsOAdcSo4bqww4zhu5BW4bqw4buQxJBQw5ThurBZ4bu2ROG6sOG7ouG7kMav4buz4bqwWeG7tkThurDhu7TDieG7kuG6sOG7nsSQ4bqw4bugxajhu7ThurDhu7TDnVFQw5ThurBQ4buQO1DDlOG6sFDDlOG7tihOUOG6sFDhu5Dhu4JQ4bqw4buexJDhu6DhurDDlOG7ksOJ4bug4bqw4bu04bu2xq/hu5LhurDhu7Thu5BU4bqww4zDmVDDlOG6sOG7tMOd4buUUOG7kOG6sOG7kEXhurDhu7RGUMOU4bqww5Thu5JDUeG6sOG7tOG7kMOZUMOU4buz4bqw4buI4bumUMOU4bqw4bu04buQ4bus4buS4bqw4bu04buSw5Phu6DhurBIUOG6sFDDlOG7tijhurDDjOG7quG6sMOU4buCKOG6sOG7tEPhu5LhurBQRVDhurDDlOG7kkNR4bqw4bu04buQw5lQw5Thu7XhurDhuq/hu4zhurBQw5ThurpQ4bqww4zhu5Dhur5Q4bqw4bu04buUUOG7kOG6sOG7tMOdRVDDlOG6sFDEkCjhu7PhurDhu54/w4zhurDhu54l4buuUMOU4bqww4zhu5Aqw4zhurBQ4bq6UMOU4bqw4buQ4bu2KMOSUOG6sMO6TlDhurDhuq/hu5ZQ4buQ4bqw4buI4bq44bqwLMSQ4bqw4buIQ1DDlOG6sOG7iOG7plDDlOG6sOG7nlFF4bu04bqw4bu04bq6UMOU4bqww4wl4busUMOU4bqw4bu04bu2RlDhurDhu7TDnUPhu7PhurDhu6Lhu5Lhu4zhu6DhurDhu7JRROG7tOG7s+G6sCE64bqw4bueKeG6sFDDlOG7kOG7kk7hu6DhurDDjETDjOG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG6sOG7kOG7rljhurAs4buS4bqwWOG7kEXhu6Dhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53hurDhu4rhu7Thu5Dhu7bhu6DDjeG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqo4bqq4bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqm4bqq4bqsWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6suG6qi/hurThurLhuqThu4rhuqThurbhuqjhurTDgsOCw4Lhu7RC4bqqQuG6tuG6rOG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7seG6puG6pOG6pOG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7EkeG7tijDklDhurDDuk5Q4bqw4bqv4buWUOG7kOG6sOG7tOG6ulDDlOG6sMOMJeG7rFDDlOG6sCE64bqw4bueKeG6sCHEqOG6sFnhu7ZE4bqw4bui4buQxq/hu7PhurBZ4bu2ROG6sOG7tMOJ4buS4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6qOG6quG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbhuqrhuqzhuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4Dhuq/FqOG7kuG6sMOjw4lQ4buQ4bqw4buyROG7tOG6sMOU4buSQ1HhurDhu7Thu5DDmVDDlOG6sC3hurDhu5PDnUfhu7ThurDhu7Q/4bqw4bui4buS4buM4bug4bqw4bu0w51D4bqww5Thu5Lhu4Qo4bqw4bu04bus4bqww4w9Q+G6sOG7nkThu5LhurAhxKjhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7k+G7kOG7rOG7kuG6sMOU4buSQ1DhurDDlEZQ4bqw4buI4buCKOG6sMOMUuG6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sFjhu5Al4buqUMOU4bqw4bu04buSw5JQ4bqwLEdQ4bqw4bu0w4nhu5LhurAs4buS4bqwWOG7kEXhu6DhurAsw5PhurDhu7TDieG7kuG6sOG7tMOdVFDDlOG6sCzEkOG6sOG7ouG7mMOM4buQ4bqw4bu04buQJeG7sMOM4bqw4bu04buQxJBQ4buQ4bqw4bu04buQQFDDlOG6sMOU4buCKOG6sOG7oOG7hOG7tOG6sENQ4bqw4bu0UcSQUOG6sMOU4buSQ1HhurDhu7Thu5DDmVDDlOG7s+G6sMOU4buCKOG6sMONKsOM4bqwIeG7uMOM4bqw4bu0w51RUMOU4bqw4buKJeG6sOG7nuG7tkdQ4bu14bqw4buF4buQ4buSw5Phu7bhurDDjOG7kD3hurAhxKjhurAsxJDhurDhu55E4buS4bqwIcSo4bqww4wkUMOU4bqww4xS4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqw4buQ4buUUOG7kOG6sOG7tOG7kCrDjOG6sOG7tOG7klDhu5DhurAs4buS4buz4bqw4bu04buQw5lQw5ThurDhu7Thu5JQ4bqww4zhu5BR4bqwUOG7kEPhu7bhurBZ4bu2Q+G6sOG7oEVQw5ThurAh4bq44bqw4buQxajhu5Lhu7PhurBZ4bu2Q+G6sOG7iOG7ksOSUOG6sOG7tOG7kFFF4buS4bqw4buI4buM4bqw4buI4buk4buS4bqwWOG7kFLhu7PhurDDlOG7gijhurDhu6Lhu5BS4bqw4bui4buQ4bq6UOG6sMOM4buQUeG6sMOMRMOM4bqw4bueP8OM4bqw4bueJeG7rlDDlOG6sMOM4buQKsOM4bqwUOG6ulDDlOG7teG6sOG7k8OdJeG7sMOM4bqw4bu04buUUOG7kOG6sOG7kOG7lFDhu5DhurBQxJAo4buz4bqww6PDmVDDlOG6sENQ4bqw4buQ4bu2KMOSUOG6sMO6TlDhurDhuq/hu5ZQ4buQ4bqw4buI4bq44bqw4bu04buQQ+G7oOG6sOG7oCXhu7bhurDDjOG7kFHhurDEkeG7tijDklDhurA9KOG7s+G6sOG7meG6o+G7hcSD4buz4bqw4bqjQ1DhurBbUOG6sOG7tFHEkFDhurDDlOG7kkNR4bqw4bu04buQw5lQw5ThurDhu5Dhu7Yow5JQ4bqww4xS4bqwLOG6ulDhurDDjcOJUOG6sMOM4buQxqDhurDhu4hFUeG6sMOMRMOM4bqww4zhu4RY4buz4bqwUMOUxJBQ4buQ4bqw4bu0w53hu5Lhu4xQ4bqw4bui4buQQ+G7kuG6sOG7iOG7plDDlOG6sMONxajhurDDjETDjOG6sMON4buSw5JQ4bqwWOG7kERY4bqwWOG7kFNQw5ThurBQw5QmQ+G7s+G6sCE64bqw4bueKeG6sFDDlOG7kOG7kk7hu6DhurDDjETDjOG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG6sOG7kOG7rljhurAs4buS4bqwWOG7kEXhu6DhurBZ4bu2ROG6sOG7tMOJ4buS4bqw4bu0w51UUMOU4buz4bqww4zhu6rhu5LhurBQ4buw4buS4bqw4bui4buYw4zhu5DhurDhu7Thu5Al4buww4zhurDhu7Thu5BAUMOU4bqwIcSo4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DhuqNOUOG6sMOMRVDhu5DhurDhu4hS4buz4bqw4bqvxajhu5LhurDDo8OJUOG7kOG6sOG7skThu7ThurBk4buSQ1HhurDhu7Thu5DDmVDDlOG6sC3hurDhu7TDnUfhu7ThurDhu7Q/4bqw4buI4bq44bqwWOG7kOG7pOG7kuG6sOG7kOG7rljhurAs4buw4buS4bqw4bueP8OM4bqw4bueJeG7rlDDlOG6sMOM4buQKsOM4bqwUOG6ulDDlOG7s+G6sMOMRMOM4bqwIeG6uOG7s+G6sOG7tOG7kOG7luG6sOG7tMOd4buEUOG6sOG7iEgo4bqw4bugRVDhu5DhurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqw4bu04bu2KE5Q4bqw4bu0w53hu7Yow5NQ4buz4bqwLEdQ4bqw4buIxahQw5Thu7PhurBQ4buCUMOU4bqww4xDUeG6sCnhurDhu7Thu5Aqw4zhu7PhurDhu7TDnUTDjOG7kOG6sFDhu5Dhu5LDkuG7oOG6sMOM4buQ4buEWOG6sOG7kMSQUOG7kOG6sOG7h+G7tkfhu7ThurBk4buSQ1HhurDhu7Thu5DDmVDDlOG6sOG7iCXhu6xQw5ThurDDjcWo4bqww4w9Q+G6sOG7nkThu5LhurAhxKjDveG6sOG7tMav4bqww4zhu5Aqw4zhurDDjOG7kFHhurDDjETDjOG6sMOM4buQPeG6sOG7oFXhu7PhurDDjOG7kD3hurDhu4pRQ1Dhu5DhurBQw5Thu5Dhu5LDkljhurAsR1DhurDhu7TDieG7kuG7s+G6sOG7nkThu5LhurAhxKjhurDhu6Ip4bqww4xD4bug4bqw4buiT+G7tOG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqwLOG7kuG6sFjhu5BF4bugw73hurDhu7Thu5Al4busUMOU4bqwIeG7tihOUOG6sMOdQ+G6sFnhu7bhu4JQ4bqw4bu04bu2RlDhurDhu7TDnUPhu7PhurDhu6Lhu5Lhu4zhu6DhurDhu7JRROG7tOG7s+G6sFjhu5BE4bu04bqw4buQ4buSw5JQ4bqwLMSQ4bqwITrhurDhu54p4bqwUMOU4buQ4buSTuG7oOG6sMOMRMOM4bqw4buQxJBQ4buQ4bqwLOG7kuG6sCzhu5LhurBY4buQReG7oOG6sOG7tOG7kMSoUeG6sFnhu7Yo4bqw4buI4buWUOG7kOG6sMOMPUPhurBY4buQRFjhurDhu57hu7ZH4bu04bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqjhuqrhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbhuqrhuqxYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bqy4bqqL+G6tOG6suG6pOG7iuG6pOG6tuG6qOG6tOG6rOG6tOG6suG7tMOC4bqqQuG6puG6qOG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7seG6rOG6quG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7EkeG7tijDklDhurDDuk5Q4bqw4bqv4buWUOG7kOG6sOG7tOG6ulDDlOG6sMOMJeG7rFDDlOG6sCE64bqw4bueKeG6sCHEqOG6sFnhu7ZE4bqw4bui4buQxq/hu7PhurBZ4bu2ROG6sOG7tMOJ4buS4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6qOG6quG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbhuqrhuqzhuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4Dhu4c/w4zhurDhu54l4buuUMOU4bqww4zhu5Aqw4zhurBQ4bq6UMOU4bqw4buIUeG6sOG7ouG7mMOM4buQ4bqw4bu04buQJeG7sMOM4bqw4bu04buQxJBQ4buQ4bqw4bu04buQQFDDlOG6sCHEqOG6sOG7iOG7jOG6sFjhu5BE4bu04bqw4buQ4buSw5JQ4bqwITrhurDhu54p4bqwUOG7kDtQw5ThurDhu7TDnSXhu6xQw5ThurDhu5Dhu65Y4bqwLOG7kuG6sFjhu5BF4bug4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5Mm4bqw4buIRuG7tuG6sFDhurrhu6DhurDhu4hPUOG6sFBDKOG6sMOjw5lQw5ThurBDUOG6sOG7kOG7tijDklDhurDDuk5Q4bqw4bqv4buWUOG7kOG6sOG7iOG6uOG6sCE64bqw4bueKeG6sOG6qOG6tuG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG6sOG7kOG7rljhurAs4buS4bqwWOG7kEXhu6DhurBZ4bu2ROG6sOG7tMOdVFDDlOG6sOG7tMOJ4buS4buz4bqw4bui4buYw4zhu5DhurDhu7Thu5Al4buww4zhurDhu7Thu5DEkFDhu5DhurDhu7Thu5BAUMOU4buz4bqwITrhurBY4buQReG7tOG6sOG7kOG7qlDhurDhuqThurbhurbhurDhu7TDneG7ksOS4bu24bqw4buI4bumUMOU4bqwUMWoWOG6sOG7geG7kFHhurDDjUXDjOG6sOG7heG7kMSQ4bqwUCXhu7DDjOG7s+G6sOG7tCXhu7DDjOG6sMOU4buS4buEKOG6sFjhu5BKWOG6sOG7nkThu5LhurAhxKjhurDDguG6puG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG6sOG7kOG7rljhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6qOG6quG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6puG6quG6rFghw73huq7hurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7ilDhu7XDjUNR4bu04buQQ1Dhu5Dhu5BRQ+G7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurThurLhuqov4bq04bqy4bqk4buK4bqk4bq24bqo4bq04bqq4bq04bq24bu04bq0w4LhuqpC4bqo4bue4bq24bu14bucWMOUeMOd4bux4bqy4bqs4bqy4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6rsSR4bu2KMOSUOG6sMO6TlDhurDhuq/hu5ZQ4buQ4bqw4bu04bq6UMOU4bqww4wl4busUMOU4bqwITrhurDhu54p4bqwIcSo4bqwWeG7tkThurDhu6Lhu5DGr+G7s+G6sFnhu7ZE4bqw4bu0w4nhu5Lhuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqo4bqq4bq24bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6puG6quG6rOG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG7hz/DjOG6sOG7niXhu65Qw5ThurDDo8OJUOG7kOG6sOG7skThu7ThurDDlOG7kkNR4bqw4bu04buQw5lQw5ThurDhu55HWOG6sMOM4buQ4buk4bu04bqww4zhu4JQ4bqw4bueJeG7tuG6sOG7iMWoUMOU4bqw4buI4buM4bqw4buIUeG6sOG7tMOdVFDDlOG6sOG7tMOJ4buS4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5Phu5Dhu5JP4bu24bqw4bu0ROG6sOG7k8Od4buWUOG7kOG6sOG6o0ThurDhuq9F4buS4buz4bqw4bqvxajhu5LhurBY4buQUuG6sOG6r8Wo4buS4bqww6PDiVDhu5DhurDhu7JE4bu04bqwZOG7kkNR4bqw4bu04buQw5lQw5ThurAt4buTw51H4bu04bqw4bu0P+G7s+G6sMOjw5lQw5ThurBDUOG6sOG7kOG7tijDklDhurDDuk5Q4bqw4bqv4buWUOG7kOG6sMOM4buQUeG6sMON4buST+G7tHnhurDDo8OZUMOU4bqwQ1DhurDhu5Dhu7Yow5JQ4bqww7pOUOG6sOG6r+G7llDhu5DhurDhu4jhurjhurDhu7TDneG7kuG7jFDhurDhu6Lhu5BD4buS4bqw4buI4bumUMOU4bqww43FqOG6sMOMRMOM4bqww43hu5LDklDhurBY4buQRFjhurDhu4jDieG7oOG6sMONw4lR4bqwQ1DhurDhu7RRxJBQ4bqww5Thu5JDUeG6sOG7tOG7kMOZUMOU4buz4bqw4bu0w51RUMOU4bqw4buIUuG6sOG7tOG6ulDDlOG6sMOMJeG7rFDDlOG6sCE64bqw4bueKeG6sCzDk+G6sOG7tMOJ4buS4bqw4bu0w51UUMOU4buz4bqw4bui4buYw4zhu5DhurDhu7Thu5Al4buww4zhurBY4buQJeG7qlDDlOG6sOG7tOG7ksOSUOG6sMOU4buSQ1HhurDhu7Thu5DDmVDDlOG7teG6sOG7k+G7kD/DjOG6sOG7tE/hurDDjOG7kFHhurDhu7Thu5Dhu4Qo4buz4bqw4buI4buk4buS4bqwLOG7sOG7kuG6sCzhu5LhurBY4buQReG7oOG6sCzDk+G6sOG7tMOJ4buS4bqw4bu0w51UUMOU4buz4bqw4bui4buYw4zhu5DhurDhu7Thu5Al4buww4zhurDhu7Thu5DEkFDhu5DhurDhu7Thu5BAUMOU4bqw4bugKsOM4bqwITrhurBY4buQReG7tOG6sMOMQ1Hhu7PhurDhu4pR4bqw4buIUuG6sOG7nkThu5LhurAhxKjhurAsxJDhurDDjOG7kD3hurAhxKjhurDhu6Lhu5Dhu5LhurDDjeG7kk/hu7ThurDDjFLhurDhu54/w4zhurDhu54l4buuUMOU4bqw4buQUUXhu7ThurDhu4jFqFDDlOG6sOG7tMOdTlDhurDhu7Thu7YoT1DhurDDlOG7kkNR4bqw4bu04buQw5lQw5ThurDhu7Thu5Al4busUMOU4bqwIeG7tihOUOG6sFBK4bqw4bu0w51EUOG7kOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4bqv4buk4buS4bqwLOG7sOG7kuG6sMOMRMOM4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4buQ4buuWOG6sCzhu5LhurBY4buQReG7oOG6sOG7kFHhur7DjOG6sMOMUuG6sMON4buS4buM4bu24bqw4buQ4buSw5JQ4bqww4zhu5Dhu6RQw5ThurDhu4jhu6Thu5LhurDhu7Thu5Dhu5ThurDDjOG7kOG7uFDDlOG6sOG7tMOZ4buS4bqw4bui4buSTlDhurBZ4bu2KE/hu7ThurAhOuG6sOG7ninhu7PhurDhu7TDnVFQw5ThurDhu4hS4bqw4bu0R1jhurDhu7TDneG7tlDDlOG6sCxHUOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu04bu2KE5Q4bqw4bu0w53hu7Yow5NQ4bqw4buI4buk4buS4bqwLOG7sOG7kuG6sFDDlCXhu6zhu5LhurAs4buS4bqwWOG7kEXhu6DhurDhu4jhu4zhurBQw5Ql4bus4buS4bqwLOG7kuG6sFjhu5BF4bug4bqw4bu0P+G6sFDhu5BHUOG6sOG7tOG7kOG7hCjhurDhu57hu6jhu5LhurAs4buS4bqwWOG7kEXhu6DhurDDjD1D4bqww4xE4bqwUOG7kOG7glDhurDhu6Dhu5RQ4buQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5Phu5Dhu6zhu5LhurDDlOG7kkNQ4bqw4bu04buw4buS4buz4bqww6PDmVDDlOG6sENQ4bqw4buQ4bu2KMOSUOG6sMO6TlDhurDhuq/hu5ZQ4buQ4bqw4buyTeG6sFjhu5Dhu6Thu5LhurDhu5Dhu65Y4bqwLOG7sOG7kuG6sOG7nj/DjOG6sOG7niXhu65Qw5ThurDDjOG7kCrDjOG6sFDhurpQw5Thu7PhurDDjETDjOG6sOG7tMav4bqww4zhu5Aqw4zhurDhu4hRxJBQ4bqw4bu04buQ4buM4bqw4bu04buST1jhurDhu7Qjw4zhurDhu4hIKOG6sOG7oEVQ4buQ4bqww4zDmVDDlOG6sOG7tETDjOG6sOG7tOG7tihOUOG6sOG7tMOd4bu2KMOTUOG7s+G6sCxHUOG6sOG7iMWoUMOU4bqww4xEw4zhurDDjOG7kD3hurDhu6BV4buz4bqww4zhu5A94bqwIcSo4bqw4buiKeG6sMOMQ+G7oOG6sOG7ok/hu7ThurDDjOG7kOG7hFjhurDhu5DEkFDhu5DhurBQw5Thu5Dhu5JO4bug4bqww4xEw4zhurBZ4bu2KOG6sOG7iOG7llDhu5DhurAsw5PhurDDjOG7kFbhurDhu4jhu7hQw5ThurDhu7TDieG7kuG6sOG7tMOdVFDDlOG7s+G6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqww4zhu6rhurBQ4buw4buS4bqw4bui4buYw4zhu5DhurDhu7Thu5Al4buww4zhurDhu7Thu5DEkFDhu5DhurDhu7Thu5BAUMOU4bu14bqw4buT4bq6UMOU4bqww4wl4busUMOU4bqw4bu04bu2RlDhurDhu7TDnUPhu7PhurDhu6Lhu5Lhu4zhu6DhurDhu7JRROG7tOG7s+G6sOG7nkdY4bqww4zhu5Dhu6Thu7ThurDDjOG7glDhurDhu54l4bu24bqw4buIxahQw5ThurAsxJDhurAhOuG6sOG7ninhurBQw5Thu5Dhu5JO4bug4bqwUOG7kDtQw5ThurDhu5DEkFDhu5DhurAs4buS4bqwLOG7kuG6sFjhu5BF4bug4bqww5RSWOG6sFjhu5BGUOG6sMavUOG6sOG7iOG7llDhu5DhurDhu7Thu5RQ4buQ4bqw4buQ4buUUOG7kOG6sOG7tMOdR+G7tOG6sOG7tD/hurBDUOG6sOG7tFHEkFDhurDDlOG7kkNR4bqw4bu04buQw5lQw5Thu7PhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buWQ+G6sMONxJBQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWFvhu7bhu7Thu5BRw53huq7DgHXhu7bhu4JQ4bqww6Ml4busUMOUw4EvWMOA

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]