(vhds.baothanhhoa.vn) - Liên quan đến ca mắc COVID-19, là bệnh nhân nam, sinh năm 1971, lao động tự do, có địa chỉ thường trú tại số nhà 242 đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh.
ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkMOz4buk4buQWMOKPikwJljDmcOKPil7OcOKNlE+w4rhu67hu6RZw4xY4bukw4o2W1jDmcOK4buu4bukI1jDmcOK4buU4bukUcOK4buW4buo4buU4bukw4pW4bumUFjDiih7w4xYw4rGoFFYw4rhu5TDjMOKV03hu5TDiuG6ucO14buzxKnhurst4buAw43Dij7EqOG7psOKIeG7pCPDiuG7j8OZezlVWMOK4bun4buwWOG7pOG6rMOKIeG7pDA6WMOZw4rhur1AWMOZw4rhu4kwJljDmUQv4buk4buAxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4buJ4buaw4zhu5bhurzEkMOy4bumUFjDiih7w4xYw4rGoFFYw4rhu5TDjMOKV03hu5TDiuG6ucO14buzxKnhurst4buAw43huqzDilbhu4jDiuG7mFNY4bukw4pY4buk4buMWMOKWMOMV+G6rMOKPOG7pljhu6TDilhMV8OK4buAw41I4buA4bqsw4pWw4xZw4rGoCRYw5nDij4zw4rhu5ZZ4bqsw4rhu5TDncOKxqDhu6jDjMOK4buU4buk4buqw4o+4bukMDpYw5nDij4pfcOKPsSo4bumw4o8I8OKWOG7pOG7iMOK4buG4buE4buGw4rGoDA6WMOZw4rhu4/DmXs5VVjDiuG7p+G7sFjhu6ThuqzDiiHhu6QwOljDmcOK4bq9QFjDmcOK4buJMCZYw5nhuqzDilYz4buUw4pWMDtYw5nDiuG7lOG7pDHhu5TDilhMWMOZw4rGoMOMWMOZw4rhu67hu6Thu5BYw4o+KTAmWMOZw4rGoOG7plJ7w4o+KcOM4bqsw4o+KXs5w4o2UT7DiuG7lOG7iuG7lMOKPikwOljDmcOK4bukOyHDisOs4buA4bqsw4rDrOG7hsOKVuG7plBYw4ooe8OMWMOKxqBRWMOK4buUw4zDiuG7mFNY4buk4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQROG7plfDmcOK4buUVsOMPDzhuq7hurzhu6bhurnhu5pYPuG7minhurzDijw+OVbhu5rhuq7hurw34bum4buWPuG7pOG6pMOKSeG6vuG6viE44bqmw4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huqTDikbhur7hur4hOOG6puG6vMOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buG4buA4buE4buEL+G7gEfhu4Thu5bhu4Lhu4Dhur7hu4bhu4Lhur7hu4Q+Rkbhu4bhu4LDjVbhur7huqjhu6whw5nDginhuq7hu4Thu4LhurzDisOMVj7huq7hurzDs+G7pOG7kFjDij4pMCZYw5nDij4peznDijZRPsOK4buu4bukWcOMWOG7pMOKNltYw5nDiuG7ruG7pCNYw5nDiuG7lOG7pFHDiuG7luG7qOG7lOG7pMOKVuG7plBYw4ooe8OMWMOKxqBRWMOK4buUw4zDildN4buUw4rhurnDteG7s8Sp4bq7LeG7gMONw4o+xKjhu6bDiiHhu6Qjw4rhu4/DmXs5VVjDiuG7p+G7sFjhu6ThuqzDiiHhu6QwOljDmcOK4bq9QFjDmcOK4buJMCZYw5nhurzDijfhu6bhu5Y+4buk4bqu4bq8SeG6vuG6vuG6vMOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqu4bq8RuG6vuG6vuG6vMOKL8SQRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bq5w4whPuG7pllY4bq8xJDhu6cyw4o84buKWMOZw4rhu4It4buA4buA4bqsw4pWM+G7lMOKVjA7WMOZw4rhu5Thu6Qx4buUw4pYTFjDmcOKxqBLw4o+4bumUVjDiuG7pOG7iFjhu6TDiiHhu6RZWMOZw4o+WUrDij7EqFfDij7hu6Q64bumw4rhu4DDiuG7lF1Xw4rhu5bhu4xYw4rhu5Qww4o+xKjhu6bDiiHhu6Qjw4rhu4/DmXs5VVjDiuG7p+G7sFjhu6ThuqzDiiHhu6QwOljDmcOK4bq9QFjDmcOK4buJMCZYw5nDisagVMOKPinhu6ZUWMOK4buu4bukw4zhu6bDiuG7lOG7iuG7lMOK4buY4bumU1jDiiHhu6Thu4ohw4rhu5Thu44hw4rhu5jhu4rhu5Thu6TDiiHhu6Thu7JYw5nDiuG7lOG7pCNYw5nDiuG7luG7qOG7lOG7pOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDiuG7lFbDjDw84bqu4bq84bum4bq54buaWD7hu5op4bq8w4o8PjlW4bua4bqu4bq8N+G7puG7lj7hu6ThuqTDiknhur7hur4hOOG6psOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqkw4pG4buC4buCITjhuqbhurzDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thu5ZY4bqo4buYw4xZPuG7pMOMWOG7pOG7pFnDjOG6qDZYL+G7luG7mjzhu64+WSEvWOG7mjc8L+G7huG7gOG7hOG7hC/hu4BH4buE4buW4buC4buA4bq+4buGR+G7gOG7gj5ISOG7huG7hMONVuG6vuG6qOG7rCHDmcOCKeG6rknhu4ThurzDisOMVj7huq7hurzDs+G7pOG7kFjDij4pMCZYw5nDij4peznDijZRPsOK4buu4bukWcOMWOG7pMOKNltYw5nDiuG7ruG7pCNYw5nDiuG7lOG7pFHDiuG7luG7qOG7lOG7pMOKVuG7plBYw4ooe8OMWMOKxqBRWMOK4buUw4zDildN4buUw4rhurnDteG7s8Sp4bq7LeG7gMONw4o+xKjhu6bDiiHhu6Qjw4rhu4/DmXs5VVjDiuG7p+G7sFjhu6ThuqzDiiHhu6QwOljDmcOK4bq9QFjDmcOK4buJMCZYw5nhurzDijfhu6bhu5Y+4buk4bqu4bq8SeG6vuG6vuG6vMOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqu4bq8RuG7guG7guG6vMOKL8SQRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bq5w4whPuG7pllY4bq8xJDhurldw4o+4bukVOG6rMOKVjPhu5TDilYwO1jDmcOK4buU4bukMeG7lMOKWExYw5nDisagS8OKIeG7pFlYw5nDij7hu7bDjMOKPsSoV8OKPuG7pDrhu6bDiuG7ruG7pHvDijYz4buUw4rhu5bhu4xYw4rhu5Qww4o+MsOKPCPDiljhu6Thu4jDiuG7huG7gkfDisagUVjDiuG7hkZH4bqsw4rhu5jDjFnDisOZPVfDiuG7gOG6vsOK4bukJMOKNj/hu6bDiuG7pCZYw4rhu4Thur7Diljhu6Thu4xYw4rhu67hu6Thu5B74bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQROG7plfDmcOK4buUVsOMPDzhuq7hurzhu6bhurnhu5pYPuG7minhurzDijw+OVbhu5rhuq7hurw34bum4buWPuG7pOG6pMOKSeG6vuG6viE44bqmw4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huqTDikfhu4Dhu4QhOOG6puG6vMOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buG4buA4buE4buEL+G7gEfhu4Thu5bhu4Lhu4Dhur7hu4ZIRkk+SEZGRuG7hlbhur7huqjhu6whw5nDginhuq5H4bq+4buE4bq8w4rDjFY+4bqu4bq8w7Phu6Thu5BYw4o+KTAmWMOZw4o+KXs5w4o2UT7DiuG7ruG7pFnDjFjhu6TDijZbWMOZw4rhu67hu6QjWMOZw4rhu5Thu6RRw4rhu5bhu6jhu5Thu6TDilbhu6ZQWMOKKHvDjFjDisagUVjDiuG7lMOMw4pXTeG7lMOK4bq5w7Xhu7PEqeG6uy3hu4DDjcOKPsSo4bumw4oh4bukI8OK4buPw5l7OVVYw4rhu6fhu7BY4buk4bqsw4oh4bukMDpYw5nDiuG6vUBYw5nDiuG7iTAmWMOZ4bq8w4o34bum4buWPuG7pOG6ruG6vEnhur7hur7hurzDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6ruG6vEfhu4Dhu4ThurzDii/EkEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG6ucOMIT7hu6ZZWOG6vMSQ4bq54buK4buUw4rhu6Qkw4rhu5bhu4xYw4o+KVlYw5nDiuG7ruG7pHvDijYz4buUw4oh4bukWVjDmcOKPuG7tsOMw4o+xKhXw4o+4bukOuG7psOKxqAwO+G7lMOKVuG7jjnDilfhu5J7w4o44bucPsOKWMOZ4buk4bumU1fDisO54bunLXXhurnDueG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDiuG7lFbDjDw84bqu4bq84bum4bq54buaWD7hu5op4bq8w4o8PjlW4bua4bqu4bq8N+G7puG7lj7hu6ThuqTDiknhur7hur4hOOG6psOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqkw4pG4buC4buCITjhuqbhurzDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thu5ZY4bqo4buYw4xZPuG7pMOMWOG7pOG7pFnDjOG6qDZYL+G7luG7mjzhu64+WSEvWOG7mjc8L+G7huG7gOG7hOG7hC/hu4BH4buE4buW4buC4buA4bq+4buGw43hu4DDjT5GR8ON4buCR1bhur7huqjhu6whw5nDginhuq5IRuG7guG6vMOKw4xWPuG6ruG6vMOz4buk4buQWMOKPikwJljDmcOKPil7OcOKNlE+w4rhu67hu6RZw4xY4bukw4o2W1jDmcOK4buu4bukI1jDmcOK4buU4bukUcOK4buW4buo4buU4bukw4pW4bumUFjDiih7w4xYw4rGoFFYw4rhu5TDjMOKV03hu5TDiuG6ucO14buzxKnhurst4buAw43Dij7EqOG7psOKIeG7pCPDiuG7j8OZezlVWMOK4bun4buwWOG7pOG6rMOKIeG7pDA6WMOZw4rhur1AWMOZw4rhu4kwJljDmeG6vMOKN+G7puG7lj7hu6Thuq7hurxJ4bq+4bq+4bq8w4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huq7hurxG4buC4buC4bq8w4ovxJBELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHhurnDjCE+4bumWVjhurzEkOG7j8OZMDrhu6bDiuG7luG7jFjDij4pWVjDmcOK4buu4buke8OKIeG7pCPDiuG7lCBYw5nDisagMDvhu5TDilbhu445w4pX4buSe8OKPuG7mjw+w4pY4bukw4xY4bukw4o84buIWMOZw4pW4bu04buUw4rhurnDteG7s8Sp4bq7LeG7gMON4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQROG7plfDmcOK4buUVsOMPDzhuq7hurzhu6bhurnhu5pYPuG7minhurzDijw+OVbhu5rhuq7hurw34bum4buWPuG7pOG6pMOKSeG6vuG6viE44bqmw4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huqTDikbhu4Lhu4IhOOG6puG6vMOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buG4buA4buE4buEL+G7gEfhu4Thu5bhu4Lhu4Dhur7hu4Lhur7hu4LDjT7hu4RJSOG7hOG7hFbhur7huqjhu6whw5nDginhuq7DjeG7gEfhurzDisOMVj7huq7hurzDs+G7pOG7kFjDij4pMCZYw5nDij4peznDijZRPsOK4buu4bukWcOMWOG7pMOKNltYw5nDiuG7ruG7pCNYw5nDiuG7lOG7pFHDiuG7luG7qOG7lOG7pMOKVuG7plBYw4ooe8OMWMOKxqBRWMOK4buUw4zDildN4buUw4rhurnDteG7s8Sp4bq7LeG7gMONw4o+xKjhu6bDiiHhu6Qjw4rhu4/DmXs5VVjDiuG7p+G7sFjhu6ThuqzDiiHhu6QwOljDmcOK4bq9QFjDmcOK4buJMCZYw5nhurzDijfhu6bhu5Y+4buk4bqu4bq8SeG6vuG6vuG6vMOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqu4bq8RuG7guG7guG6vMOKL8SQRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bq5w4whPuG7pllY4bq8xJDDsjPhu5TDilYwO1jDmcOK4buU4bukMeG7lMOKWExYw5nhuqzDij7hu6ZRIcOKPl3hu5TDij4pezlSWMOKPuG7pEBYw5nDiuG7lOG7iuG7lMOKVyPhu5TDiuG7luG7qOG7lOG7pMOKPlXDilbhu6ZQWMOKKHvDjFjDisagUVjDiuG7mFNY4bukw4pY4buk4buMWMOKxqBUw4pYw5kwOuG7psOK4buW4buMWMOK4buY4bumUT7huqzDiuG7ruG7pOG7kFjDij4pMCZYw5nDisagUVjDiljDmcOMOcOK4bunKcSoV8OK4bu5w4o+UcOKWCbhu6bDiuG7lDDDij4pfcOK4buu4bukw4zhu6bDiuG7mOG7ilnDijnDij5Rw4rGoFTDisagMDvhu5TDiuG7pDA/WMOZw4rhu5bhu5JYw4o24buIw4o+4bukM+G7lMOK4buk4bumU1jDiuG7lOG7iuG7lMOK4buY4bumU1jDiiHhu6Thu4ohw4oh4buk4buyWMOZ4bqsw4rhu5Thu6QjWMOZw4rhu5bhu6jhu5Thu6TDij7hu6Thu5pZw4ooeznDisag4buoWOG7pOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDiuG7lFbDjDw84bqu4bq84bum4bq54buaWD7hu5op4bq8w4o8PjlW4bua4bqu4bq8N+G7puG7lj7hu6ThuqTDiknhur7hur4hOOG6psOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqkw4rhu4TDjUkhOOG6puG6vMOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buG4buA4buE4buEL+G7gEfhu4Thu5bhu4Lhu4Dhur7hu4Lhu4JGST7DjeG7hMON4buER1bhur7huqjhu6whw5nDginhuq5JSOG7hOG6vMOKw4xWPuG6ruG6vMOz4buk4buQWMOKPikwJljDmcOKPil7OcOKNlE+w4rhu67hu6RZw4xY4bukw4o2W1jDmcOK4buu4bukI1jDmcOK4buU4bukUcOK4buW4buo4buU4bukw4pW4bumUFjDiih7w4xYw4rGoFFYw4rhu5TDjMOKV03hu5TDiuG6ucO14buzxKnhurst4buAw43Dij7EqOG7psOKIeG7pCPDiuG7j8OZezlVWMOK4bun4buwWOG7pOG6rMOKIeG7pDA6WMOZw4rhur1AWMOZw4rhu4kwJljDmeG6vMOKN+G7puG7lj7hu6Thuq7hurxJ4bq+4bq+4bq8w4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huq7hurzhu4TDjUnhurzDii/EkEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG6ucOMIT7hu6ZZWOG6vMSQ4bq5QFjDmcOKPuG7iuG7lMOKPil7OcOKNlE+w4rhu5Thu4rhu5TDij4pMDpYw5nDiuG7pDshw4pW4bumUFjDiih7w4xYw4rGoFTDiuG7ruG7pFnDjFjhu6TDijZbWMOZ4bqsw4rhu5bDlCHDiuG7luG7qOG7lOG7pOG6rMOK4buu4bukQFjDmcOKxqBUw4rhu5bhu6jhu5Thu6TDiuG7mFNY4bukw4pW4buMOcOKVsOMWMOKKcOMw4rhu5QkWMOZw4rGoD1Yw5nDisagw4xYw5nDij7hu6ZRIcOKPl3hu5TDisagMDvhu5TDij4p4bumVFjDiuG7ruG7pMOM4bum4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6N7PuG7pFkp4bq8xJDhu6dAw4rhu4nhu4hELyHEkA==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]