(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 11-3, phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày chia tách Đảng bộ (3/1953 - 3/2023), đón nhận Bằng khen Thủ tưởng Chính phủ, công bố tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn 1947-2022. Dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Nội vụ, UBND thành phố Thanh Hóa cùng đông đảo đảng viên, Nhân dân trong phường.
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu6FjSzvhu7hYOkvhu45MSzvhu5o6Szvhu7Thu5jhuq1L4buk4bu24bu44buQSznhu5Lhu6Thu7ZLauG7ljvhu7RLw5lb4buCS8WoLjtLO+G7tlQ7S+G7i+G7ojvhu7RLJuG7tsavO0vhu6ThuqPhu5BL4bu54bu24bqjSznEgzA74bu0S+G7ieG7tkA74bu2SzXhu7bhuqNLw6Lhu5hL4bukPjvhu7RLw5l7Sznhu5Lhu7hLw5nhu5Y7S+G7pGF7O0s/PeG7pOG7tks44bqzS2rhu5Y74bu0S8OZW0s14bu2xIMxO+G7tEvhu7nhu7bhu7hYYUvhu6Hhu7bhu5I74bu2SS/hu7ZNw41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buZxq/hu5Dhu6ZKw43hu7fhu5I74bu0S01NLU/hu4JLNeG7tsSDMTvhu7RL4bu54bu24bu4WGFL4buh4bu24buSO+G7tktH4bu5w71L4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQSEvFqMagSzldS+G7pOG7tuG6r+G7pEsmY0s74bu4WDpL4buOTEs74buaOks74bu04buY4bqtS+G7pOG7tuG7uOG7kEs54buS4buk4bu2S2rhu5Y74bu0S8OZW0tHTy9Nw5TDkk9LLUtPL05MTk9I4buCS8WoLjtLO+G7tlQ7S+G7i+G7ojvhu7RLJuG7tsavO0vhu7nhu7bhuqNLOcSDMzvhu7RL4buJ4bu2QDvhu7ZLNeG7tuG6o+G7gkvhu6Q+O+G7tEvDmXtLOeG7kuG7uEvDmeG7ljtL4bukYXs7S3A94buk4bu2SzjhurNLauG7ljvhu7RLw5lbSzXhu7bEgzE74bu0S+G7tOG7uOG7kOG7uEvFqCzhu5Q7S03DlMOT4buOLU5MTk7hu4RLxKnhurdLw5lhXeG7uEs/w51L4bukLks/xqA74bu2S8Wo4buULEvhu7czS3Jb4bu4S8Oi4bqh4buCS0Hhu4tyxKlLOeG7tuG7mDvhu7ZLNeG7tntL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQS+G7pMOgO+G7tEvFqD474bu0S8Wo4buWLEvFqOG7ljvhu7RLw6Lhu7jhu6474buCS3Lhu7ZRO0vhu6ZRO0s5Nyw74bu0SzXhu7bEgzE74bu04buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvDlUxMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5JNw5U14bqn4buGSks4N+G7pMOJSi8v4buk4bumO+G7hMOZ4buQLDnhu7bhu5A74bu24bu2LOG7kOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTk9NTC9OTEzhu6bhu4xNT09MT0w5TuG7jsOUTE4/TOG7hCo14bu04bq+N8OJTsOTTkpL4buQPznDiUrhu6FjSzvhu7hYOkvhu45MSzvhu5o6Szvhu7Thu5jhuq1L4buk4bu24bu44buQSznhu5Lhu6Thu7ZLauG7ljvhu7RLw5lb4buCS8WoLjtLO+G7tlQ7S+G7i+G7ojvhu7RLJuG7tsavO0vhu6ThuqPhu5BL4bu54bu24bqjSznEgzA74bu0S+G7ieG7tkA74bu2SzXhu7bhuqNLw6Lhu5hL4bukPjvhu7RLw5l7Sznhu5Lhu7hLw5nhu5Y7S+G7pGF7O0s/PeG7pOG7tks44bqzS2rhu5Y74bu0S8OZW0s14bu2xIMxO+G7tEvhu7nhu7bhu7hYYUvhu6Hhu7bhu5I74bu2SkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKw5VMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5JNw5VKSy/DjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ieG7kDU54bu4LDtKw41xWzlLOeG7uFY5SzrhuqHhu6RLw6Lhu5o7Szvhu7Thu7ZYSznhu5Thu7hLw5lhXeG7uEs/w53hu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsONSeG7uDrhu7RL4bukP+G7kDg4w4lK4bu44buJxq87OcavN0pLODnhuq0/xq/DiUrhuqXhu7jhu6Y54bu24buAS8OVTE014bqn4buGS+G7tsav4bu44bu04bu2OeG7gEvDkk3DlTXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OT01ML05MTOG7puG7jE1PT01OTTlNw5Phu4zDlEw/TOG7hCo14bu04bq+N8OJw5Lhu4xPSkvhu5A/OcOJSuG7oWNLO+G7uFg6S+G7jkxLO+G7mjpLO+G7tOG7mOG6rUvhu6Thu7bhu7jhu5BLOeG7kuG7pOG7tktq4buWO+G7tEvDmVvhu4JLxaguO0s74bu2VDtL4buL4buiO+G7tEsm4bu2xq87S+G7pOG6o+G7kEvhu7nhu7bhuqNLOcSDMDvhu7RL4buJ4bu2QDvhu7ZLNeG7tuG6o0vDouG7mEvhu6Q+O+G7tEvDmXtLOeG7kuG7uEvDmeG7ljtL4bukYXs7Sz894buk4bu2SzjhurNLauG7ljvhu7RLw5lbSzXhu7bEgzE74bu0S+G7ueG7tuG7uFhhS+G7oeG7tuG7kjvhu7ZKS+G6peG7uOG7pjnhu7bDiUrDlUxNSkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnDiUrDkk3DlUpLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buJ4buQNTnhu7gsO0rDjeG7s2Hhu5A74bu0S+G7pOG7ljvhu7ZLw5lhXeG7uEs/w51LJiRLO+G7uFg64buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjcO94bu2xIMxO+G7tEvhu7nhu7bhu7hYYUvhu6Hhu7bhu5I74bu2S+G7tuG7uFg7S+G7pC5LT+G7hE3hu4xOS+G7tltLw6Iw4bu4Szk34buuO0tNTeG7hOG7jk7DlUs74bu2UTtLJuG7tlVh4buES+G7oVlLOeG6sUs74bu04buY4bqtS+G7pOG7tuG7uOG7kEs54buS4buk4bu2SznhurFL4buJ4bu24bu4S8OZW0vhu7lRO0vEqcSDIDvhu7RLRzvhu5o6S03DlMOT4buOSEvFqFY7S+G7ieG7tuG7uEvDmVtL4bu54bu24bu4WGFL4buh4bu24buSO+G7tktHTy1Nw5TDkk9IS8Oi4buYSzXhu7bhu5I5Szk34bu4WTtLOeG7tuG7mDvhu7ZLauG7ljvhu7RLw5lbSzvhu5o6S03DlOG7jEzhu4JLOOG7kGFL4bu2IDtL4buOTEs74buaOks14bu24buSOUs5N+G7uFk74buCS8WoVjtLO+G7kOG6rUtq4buWO+G7tEvDmVtLNeG7tsSDMTvhu7RL4bukLktPTU5Lxajhu5Y74bu0S8Oi4bu44buuO0s44bu4O+G7tkvhu7Ys4buUOUs54buU4bu4S01PS+G7pOG7tuG7uEvDmVtLOTfhurfhu6RLOeG7tmFb4buk4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjcO94bu2xIMxO+G7tEvhu7nhu7bhu7hYYUvhu6Hhu7bhu5I74bu2Szvhu7Thu5jhuq1LO+G7kOG6rUs5N+G7luG7uEs2YeG7kEs74bu24bu4V2FLP1M7Sznhu7bhu5Dhuq1Lxahd4bu4Sznhu647S+G7tCjhu7jhu4JLOOG7kjVLO+G7tlQ14buCSzk3LDvhu7RLxaguSznhu647SzXhu7bEgzE74bu0S+G7ueG7tuG7uFhhS+G7oeG7tuG7kjvhu7ZLxajEgzLhu6RLxajhu545SznhurFLO+G7mjpLTkxOTOG7gks54bqxS8WoLkvFqFY7Szvhu5Dhuq1LNeG7tsSDMTvhu7RLxajGoEvFqOG7lDlLxajEgzLhu6RLO+G7tuG7uFdhSyZWOUs2YeG7lks5LOG7mDtL4bum4bu4WDtLOTfhu647S+G7pOG7kuG7pEs/JTvhu7ZLw6Lhurfhu6Thu4RL4buJPjvhu7RLOeG7kuG7pEvhu6Thu7bhu5o6Sz8sS+G7tOG7uOG7kEvFqCM74bu2S+G7pOG7tkA74bu2Szjhu5Lhu6Thu7bhu4JLO+G7tMSDMeG7uEvhu6QuS+G7pD474bu04buCS+G6py7hu5BLxagu4bu4S+G7tOG7uOG7ljpLO+G7tOG7tsOoLOG7gks14bu2XUvhu6RUNUvhu7Thu7jhu5IsS+G7puG6oeG7pOG7gkvhuq1LOVbhu4JLxajhu5Y6S8OZ4buWLEvhu5A7Szjhu7g74bu2S+G6p8agS+G7tlvhu7hLP2E+O0vFqMSDMuG7pEs2YeG7kDtLOVE64buES+G7mVhLOeG7tns74bu0S+G7pOG7tkA74bu2Szk3PUvFqMSDMuG7pEsm4bu4WDtLOSzhu5g7S+G7pOG6ozvhu7RL4buke0s54bu2xq8sS+G7tsSDMDvhu7RLO1E74bu0S+G7pOG7kCxLO+G7mjvhu7RLP+G6t+G7pEs2YeG7ljtLP+G6qeG7gkvFqOG7uFdhS+G7tuG7mDvhu7bhu4RLceG7njlLOTdUO0vhu7ldSzZhe+G7pEvDouG7mEvhu6Thu5Lhu6RLxags4buYO0s54bu2WUs74bu04buY4bqtS+G7pOG7mDvhu7RLNeG7tuG7kjlL4bu2YeG6rUvFqMSDMuG7pEvDouG7kOG7uEs5NyFLOTcsO+G7tEvhu6Q+O+G7tEs54buS4bukSzlUNUvhu7YyNeG7gkvDolQ7S8WoWzvhu7RLcuG7tlE7S+G7plE7Sznhu7bhu5A6S+G7tOG7uOG7kEvDouG7mCxL4bukPjvhu7RL4bukYVvhu6RL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0S8Oi4buYSzXhu7bhu5I5Szk34bu4WTtLNeG7tsSDMTvhu7Thu4RL4buJPjvhu7RLOeG7kuG7pEs2YVE7SzjhurdLLUs2YXvhu6RLNeG7tiE74bu0S+G7tuG7mDvhu7RLO+G7mjpLP2E+O0vhu7Ys4buYO0s54bu24buYO+G7tkvhuqdhUjlLOOG7nOG7pEs74bu24bu4WDpLw6LhuqHhu4JL4buQO0s74bu4O+G7tkvhu6Thu7ZAO+G7tks5Nz3hu4JLOTdUOUs54bq3S+G6p8agS+G7tlvhu7hLxajEgzLhu6RL4bu04bu44bq1S8Oi4bq1O+G7tEtdO0vFqD074bu24buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvDlUxNNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5JNw5Q14bqn4buGSks4N+G7pMOJSi8v4buk4bumO+G7hMOZ4buQLDnhu7bhu5A74bu24bu2LOG7kOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTk9NTC9OTEzhu6bhu4xNT09PTE054buMw5PDlcOVTj9M4buEKjXhu7Thur43w4nDkk9PSkvhu5A/OcOJSuG7oWNLO+G7uFg6S+G7jkxLO+G7mjpLO+G7tOG7mOG6rUvhu6Thu7bhu7jhu5BLOeG7kuG7pOG7tktq4buWO+G7tEvDmVvhu4JLxaguO0s74bu2VDtL4buL4buiO+G7tEsm4bu2xq87S+G7pOG6o+G7kEvhu7nhu7bhuqNLOcSDMDvhu7RL4buJ4bu2QDvhu7ZLNeG7tuG6o0vDouG7mEvhu6Q+O+G7tEvDmXtLOeG7kuG7uEvDmeG7ljtL4bukYXs7Sz894buk4bu2SzjhurNLauG7ljvhu7RLw5lbSzXhu7bEgzE74bu0S+G7ueG7tuG7uFhhS+G7oeG7tuG7kjvhu7ZKS+G6peG7uOG7pjnhu7bDiUrDlUxNSkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnDiUrDkk3DlEpLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buJ4buQNTnhu7gsO0rDjXDGoDvhu7ZLxajhu5QsS8O94bu2xIMxO+G7tEvhu7nhu7bhu7hYYUvhu6Hhu7bhu5I74bu2SzXhu7bhu5I5S8OZ4bu4WWFLOeG7lOG7uEvDmWFd4bu4Sz/DneG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41J4bu4OuG7tEvhu6Q/4buQODjDiUrhu6Y54bu2YTrDmUvhu7jhu4nGrzs5xq83Sks4OeG6rT/Gr8OJSuG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BLw5VMTDXhuqfhu4ZL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y54buAS8OSTcOVNeG6p+G7hkpLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L05PTUwvTkxM4bum4buMTU9PT8OTTjnDkuG7jOG7jMOTw5I/TOG7hCo14bu04bq+N8OJ4buOw5TDk0pL4buQPznDiUrhu6FjSzvhu7hYOkvhu45MSzvhu5o6Szvhu7Thu5jhuq1L4buk4bu24bu44buQSznhu5Lhu6Thu7ZLauG7ljvhu7RLw5lb4buCS8WoLjtLO+G7tlQ7S+G7i+G7ojvhu7RLJuG7tsavO0vhu6ThuqPhu5BL4bu54bu24bqjSznEgzA74bu0S+G7ieG7tkA74bu2SzXhu7bhuqNLw6Lhu5hL4bukPjvhu7RLw5l7Sznhu5Lhu7hLw5nhu5Y7S+G7pGF7O0s/PeG7pOG7tks44bqzS2rhu5Y74bu0S8OZW0s14bu2xIMxO+G7tEvhu7nhu7bhu7hYYUvhu6Hhu7bhu5I74bu2SkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKw5VMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5JNw5VKSy/DjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ieG7kDU54bu4LDtKw43hu7nhu7bhurHhu5BL4bqj4bqtSzZh4bqtVztL4buk4bqj4buQS+G7ueG7tuG6o0s5xIMwO+G7tEvhu4nhu7ZAO+G7tks14bu24bqj4buCS8WofTvhu7RL4buk4bu2QEtw4buuS8SRO+G7tkvhuqZhUTvhu4JL4bqi4bqtS8Oi4bu44buuO0vhu4vhu5A7S+G7ueG7tsSDMTvhu7RLw6LhuqFL4bu5JDvhu7ZL4bqj4bqt4buCS+G7i0BLOeG7tsSDS+G7ueG7tuG7mDvhu7ZL4bqj4bqt4buCS+G7ieG7tuG6o0s5PeG7pOG7tkvhu5lqcsSpSznhu7bhu5g74bu2SzXhu7Z7S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kEs5N+G7kCxLOeG7njvhu7RL4buL4buiO+G7tEsm4bu2xq87S+G7pOG6o+G7kEvhu7nhu7bhuqNLOcSDMDvhu7RL4buJ4bu2QDvhu7ZLNeG7tuG6o0vhu6Thu7YsSz/GoDvhu7ZLxajhu5QsSzXhu7bEgzE74bu0S+G7ueG7tuG7uFhhS+G7oeG7tuG7kjvhu7bhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONw73hu7bhu5I5S8OZ4bu4WWFLOeG7lOG7uEvDmWFd4bu4Sz/DneG7gkvFqH074bu0S+G7pOG7tkBLcOG7rkvEkTvhu7ZL4bqmYVE74buCS+G6ouG6rUvDouG7uOG7rjtL4buL4buQO0vhu7nhu7bEgzE74bu0S8Oi4bqhS+G7uSQ74bu2S+G6o+G6reG7gkvhu4tASznhu7bEg0vhu7nhu7bhu5g74bu2S+G6o+G6reG7gkvhu4nhu7bhuqNLOT3hu6Thu7ZL4buZanLEqUs54bu24buYO+G7tks14bu2e0vFqMagS8OZ4bu4WWFL4bumxIMgO+G7tEvDouG7mEvFqOG7kjvhu7ZL4bu04bu44buSS+G7pOG7kCxLO+G7tuG6tTvhu7RLOeG7tuG7mDvhu7ZLOUDhu6Thu7ZLOuG7mEtq4buWO+G7tEvDmVvhu4JL4buk4bu2QDvhu7ZLNmHhuq1XO0vDouG7mEty4bu2UTtL4bumUTtLNeG7tsSDMTvhu7RL4bu54bu24bu4WGFL4buh4bu24buSO+G7tkvFqMagS8Wo4buUOUvFqMSDMuG7pEs5Nyw74bu0Szvhu7bhurU74bu0SzZh4buQ4buES2p9O+G7tEvhu6Thu7ZASzosO+G7tEs34buiO+G7tEtq4buWO+G7tEvDmVvhu4JL4buk4bu2QDvhu7ZLNmHhuq1XO0vDouG7mEty4bu2UTtL4bumUTtLOTcsO+G7tEs14bu2xIMxO+G7tEvDmeG7kjpLOOG7kjlL4buk4buS4bukS+G7pOG7tuG6o0s5N8SDIDvhu7Thu4JLO+G7tOG7tj1LNmHhuq1WOUvhu6ThuqPhu5BL4bu54bu24buYO+G7tkvhuqPhuq3hu4JL4buZanLEqeG7gktB4buLcsSpSznhu7bhu5g74bu2SzXhu7Z74buCS+G6p+G7kuG7pEvFqD074bu2Szc8SzrhuqHhu6RLOeG7uOG7rmHhu4JLO+G7tuG7uFg6S8Oi4bqh4buCS+G7tOG7uOG7luG7uEs14bu24buSNUs14bu2w6BL4bu2MjVLxahZSzlUNUs5N2E74bu0Sz/GoDvhu7ZLxajhu5Qs4buCS+G7pOG7tiRLxajhu5QsSzvhu7bhu6I6S+G7tizhu5g7Sznhu7bhu5g74bu2Sznhu7bhu5w74bu0Sz8y4bu4S+G7pOG7kuG7pEs64bqh4bukSznhu7jhu65hS8WoV0s34buQ4buE4buE4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvDlUxMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5JNw5Q14bqn4buGSks4N+G7pMOJSi8v4buk4bumO+G7hMOZ4buQLDnhu7bhu5A74bu24bu2LOG7kOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTk9NTC9OTEzhu6bhu4xNT0/DlU7Dkjnhu4zDksOTw5PDlT9M4buEKjXhu7Thur43w4nhu4xOw5VKS+G7kD85w4lK4buhY0s74bu4WDpL4buOTEs74buaOks74bu04buY4bqtS+G7pOG7tuG7uOG7kEs54buS4buk4bu2S2rhu5Y74bu0S8OZW+G7gkvFqC47Szvhu7ZUO0vhu4vhu6I74bu0Sybhu7bGrztL4buk4bqj4buQS+G7ueG7tuG6o0s5xIMwO+G7tEvhu4nhu7ZAO+G7tks14bu24bqjS8Oi4buYS+G7pD474bu0S8OZe0s54buS4bu4S8OZ4buWO0vhu6RheztLPz3hu6Thu7ZLOOG6s0tq4buWO+G7tEvDmVtLNeG7tsSDMTvhu7RL4bu54bu24bu4WGFL4buh4bu24buSO+G7tkpL4bql4bu44bumOeG7tsOJSsOVTExKS+G7tsav4bu44bu04bu2OcOJSsOSTcOUSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4nhu5A1OeG7uCw7SsONcMagO+G7tkvFqOG7lCxL4bu5w71L4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQSznhu5474bu0S+G7tizhu5BL4buk4bu2w6Hhu6RLOuG6sTvhu7RLauG7ljvhu7RLw5lbSzXhu7bEgzE74bu0S+G7ueG7tuG7uFhhS+G7oeG7tuG7kjvhu7bhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu54buU4bu4S+G7pOG7tsSDIDvhu7RLOTcjO+G7tuG7gktq4buWO+G7tEvDmVtLNeG7tsSDMTvhu7RLxajGoEvDouG7uDvhu7ZL4bum4bq3Szvhu7ZUO0vhu4vhu6I74bu0Sybhu7bGrztL4buk4bqj4buQS+G7ueG7tuG6o0s5xIMwO+G7tEvhu4nhu7ZAO+G7tks14bu24bqj4buGS+G7pD474bu0S8OZe0s54buS4bu4S8OZ4buWO0vhu6RheztLcD3hu6Thu7ZLOOG6s0tq4buWO+G7tEvDmVtLNeG7tsSDMTvhu7Thu4JL4bu04bu44buQ4bu4S8WoLOG7lDtLTcOUw5Phu44tTkxOTuG7gkvhu7R9OktOw5RNSzk34buQO+G7tOG7gkvDojDhu7hLw5l7S+G7pOG6oeG7pEvhu4xL4buk4bu2xIMgO+G7tOG7hEtqfTvhu7RLOeG7tjHhu7hLJuG7tsavO0s54bu2xIMzO+G7tEvhu6Thu7YsS8OTS+G7pOG7kks74bu2UTvhu4JLw5NLOVQ1Sznhu7ZZS+G7pC5LO+G7tuG7uFdhSznhu7bhu5g74bu2SzlA4buk4bu2S+G6p2FSOUs44buc4bukSzk3LDvhu7RLOeG7tjHhu7hL4bu04bu44buQO0s2YeG7kOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNcSRYTnhu7YsN0rDjeG7ueG7tUFy4buTS3DDs0kvNcON

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]