(vhds.baothanhhoa.vn) - Cả nước đang dồn sức chống dịch bằng lòng yêu nước, sự đồng thuận xã hội rộng lớn cùng nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả. Trong bối cảnh đó, có một “góc khuất” tích cực tại các khu cách ly – đó là tình người được sưởi ấm bằng sự động viên, an ủi lẫn nhau; bằng những câu chuyện thực của đời được hồi tưởng qua câu chuyện về tình yêu, về cuộc sống muôn màu, muôn vẻ của nhiều người diễn ra từ thời hoa niên đến bây giờ… Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã ghi lại câu chuyện “Lưu giữ ánh trăng” của một người xuất thân từ đời lính, sau đó du học ở nước ngoài, nay là một cán bộ đang sống trong khu cách ly. Câu chuyện này được kể bằng thơ, góp sức truyền thêm nghị lực và niềm lạc quan cho cả cộng đồng đang được y, bác sĩ chăm sóc, điều trị. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

Tin liên quan

Đọc nhiều

IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjEqOG7pXJb4buDZuG7q1s4a+G7hVtx4buh4bqha+G7gyEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7hGM34bqrfSjhuqjDoVtr4bul4buV4bqpW2I3a+G7g1vhuqvDtWtbcOG7p+G6qVvhuqnhu4Xhu49r4buDW+G6q2nhuqnhu4Vb4bqtw6Nr4buDW8Spbmvhu4NbduG6uXJba+G7peG7leG6qT9bcMawW2LDtWvhu4NbceG7hXLDomtb4buvw6Bb4buFw7RmW+G7ocO0a+G7g1vEqeG7lWtb4bqpdGvhu4Nba+G7hWbhur1yW+G6rWbDqmtb4buj4buFOOG7o1vhu59yduG6u3FbxKlmw6pxP1vhu4Vmw6pyW+G7n3LDoTpbUeG7oWxr4buDW+G6reG7j2Zb4bqpw6Fr4buFW2JtP1vhuqltW2rDtHFb4oCc4buDbeG6qVvhu4nhu4Vy4bqzceKAnVtxZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qVtxYWZb4bqpOOG6qVvhu4nhu4VyW+G6qTjhuqnhu4VbxKl2W+KAk1tibVvEqTlbcWhr4buFW2vhu4Phu6Xhu5dmW2Lhu6XGoeG6qVtw4bul4bubZlvhurNqW+G6rcOja+G7g1twxrBbYsO0a+G7g1vhu7Fm4bq5az9bN2tbw7pmW8Sp4bqna1tr4buFN3ImW+G6rcOja+G7g1tr4buF4bura+G7g1vhuqnhurdyW+G6qeG7hXJ2w6prW3Hhu4XGsOG6qVvhuqnDujdbYuG7l2ZbYuG7pcah4bqpW+G7hcO1Zltx4bul4buba+G7g1vhu59yN1vhuqnhurdyW+G6qeG7hXJ2w6prW+G7seG6vVtxaGvhu4VbduG6uXI/W+G7seG6vVvhuqlyw7ThuqlbcOG7j2vhu4NbanLhu41rW2o5cj9banLhu41rW+G7sWVb4bqpw7o3W2vhu4Vm4bq9cltr4buD4bul4buXZlvhuqtm4buBa1vhu6E3W3HFqVtx4buF4buXZlvhu4VsN1trZuG6uWtbYuG6u2tb4bqt4bq3dlvhu4Nm4buX4oCmW0vhu4U5W+G6rThsP1tr4buFOVtx4buF4buZW0vhu4NyduG7gWtb4buEw7Vr4buDW+G7sGZr4buFW2LDoFvhu4Phu4VmW8SpYWZb4bqp4bq3clvhuqnhu4VydsOqa1vigJzEqOG7pXJb4buDZuG7q1s4a+G7hVtx4buh4bqha+G7g+KAnVvhuqnDujdbasO0cVtr4buD4bul4buXZlvhu69y4bqzcVtx4buF4bq3a1txxalbYuG7l2ZbxKlna+G7hT9bcDdyW2JtW+G6q3Jb4buFb+G6qVvhu5tba+G7peG7leG6qVtr4buDbDlmP1trN3ZbxKk5W2rDtHFb4bqpOGtb4bqtw7RbYjdr4buDW3Dhu49r4buDW3Hhu6Fsa+G7g1vhu4nhu4VyW+G6qTjhuqnhu4VbxKl2OlvhuqjhurdyW+G6qeG7hXJ2w6prW2s5dlti4bulxqHhuqlb4buJ4bq/W+G6rcOja+G7g1tx4buF4buZP1vhu4Nt4bujW3Dhu6fhuqlbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4bq5altr4buD4buFaVvEqcaw4bqpW+G7sTlba2bhur1qW8SpYeG6qVvhu59yN2tb4bqp4buFbFvhuqnDoVvhuqnDtGvhu4NbYsO1a+G7g1tiN2vhu4NbYuG7pcah4bqpW3Y/W+G6rTjhuqlbcMOsW+G6qeG7heG6oWpbcG3huqk/W2Jm4bq9cltx4buhaTpbUeG7oeG6t2tbceG7oW9r4buDW+G7g2bhu5VmW3Hhu4Vmw6pyW+G6qXRr4buDW+G6rWFrW2Jv4bqpKiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1vhuqnEqTdwcOG7uH1m4bqoY2txY+G7oX1bcHF2xKlj4bu4feG7rWbhuqtx4buFKlszMl3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbMTE14buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qeG6q2s64bqtN2xx4buFN2vhu4Xhu4VsNzrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAiICIvIl0y4bqrMl02XTAiIHEzMDQixKk1LcSpcnIt4buDZnItN2vhu4UtceG7oTdr4buDOuG7o2vhu4N9WzfEqXHhu7h9xKjhu6VyW+G7g2bhu6tbOGvhu4VbceG7oeG6oWvhu4N9W+G7rWbhuqtx4buF4bu4fTMyXX1b4buFY2bhu4Phu4Vx4bu4fTExNX1bLyghL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6qDfhu6NxZmxrfSghZihC4bq5altx4buhbGvhu4Nb4buJ4buFclvhuqk44bqp4buFW8SpdiEvZighL+G7oygh4bujW3BxdsSpY+G7uH1xY+G7r3EtN8SpZuG7g2sqW+G6qWNrcWPhu6EmfSghY2ooIXBx4buhbGvhu4MoQuG6uWpb4buv4bulN1vhuql0a+G7g1tr4buFN3JbcThxW2vhu6Xhu5XhuqlCw7Vr4buDW8OhZlvhu59y4bq5W2poa+G7hVtx4buh4bqja+G7g1vhu6Phu4U3ckrhuqNxW2NqW3Hhu6HhuqFr4buDW2vhu4Phu5dmW+G6qzhxW+G6rWHhuqlLdVvhuqnhu6Xhu5dmW3Bta+G7g1twOGvhu4VbambDqmvhu4Nb4buD4bq1ciEvcHHhu6Fsa+G7gyghL2NqKCEv4bujKCHhu6NbcHF2xKlj4bu4fXFj4buvcS03xKlm4buDaypb4bqpY2txY+G7oSZ9KCFjaighcHHhu6Fsa+G7gyhR4buh4bqha+G7g1tx4buFY2xbN2vhu4Vb4buxOWxbUeG7oeG7peG7l2vhu4NbUOG7mWvhuqzhuqFr4buDW+G7ocWpa+G7g1tx4buhw6hsW2LDqGxb4bux4bulxqFxW3Hhu4U44bqpUeG7oeG6oWvhu4Nb4bqrw7JmW+G7n3I3W3HFqWvhu4NbceG7ocOia1tiOGvhu4VR4buh4bqha+G7g1vhuql0a+G7g1tiw7Vr4buDW2LDtGZbcWbhurtrW+G6qeG7jWvhu4PigKYhL3Bx4buhbGvhu4MoIS9jaighL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghY2ooIXBx4buhbGvhu4MoIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4feG6q3Hhu4VyauG6rVtm4bqoY2txY+G7oX1bcHF2xKlj4bu4feG7rWbhuqtx4buFKlszMl3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbMDMy4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qeG6q2s64bqtN2xx4buFN2vhu4Xhu4VsNzrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAiICIvIl0y4bqrMl02XSAwNXE1NSAwxKkgLcSpcnIt4buDZnItN2vhu4UtceG7oTdr4buDMDrhu4vhu6Phu4N9WzfEqXHhu7h9xKjhu6VyW+G7g2bhu6tbOGvhu4VbceG7oeG6oWvhu4N9W+G7rWbhuqtx4buF4bu4fTMyXX1b4buFY2bhu4Phu4Vx4bu4fTAzMn1bLyghL3Bx4buhbGvhu4MoIS9jaighL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6qDfhu6NxZmxrfSghY2ooUeG7oeG6oWvhu4Nb4bufcuG6uSEvY2ooIS/hu6MoIeG7o1twcXbEqWPhu7h9cWPhu69xLTfEqWbhu4NrKlvhuqlja3Fj4buhJn0oIWNqKCFwceG7oWxr4buDKOG7hG43W+G6rWhr4buFP1tr4bul4buV4bqpW+G6rWFrW2Jta1twN2vhu4NR4buhN2vhu4NbcDjhuqnhu4VbceG7hTlr4buFW2vhu4Phu6Xhu5dmW3Hhu6FmW+G7icO9UeG7oeG7l2ZbceG7hXJb4buv4bunW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G7seG7l2Zb4buxxqFmS+G7qTdbYuG6uWpbceG7oeG6oWvhu4NbauG7lWZb4buFZsOqa1vhu4Voa+G7hSEvcHHhu6Fsa+G7gyghL2NqKCEv4bujKCHhu6NbcHF2xKlj4bu4fXFj4buvcS03xKlm4buDaypb4bqpY2txY+G7oSZ9KCFjaighcHHhu6Fsa+G7gyjhuqzhurdr4buDW+G7ieG7hXLhurdr4buDP1vhu6/hu49rW+G7rzdr4buDW3Q3W2LhurtrUeG7heG7kWtbceG7heG7p+G6qVtr4buF4buVW3Hhu6HhuqFr4buDW+G7n3Lhurlba+G7hTnhu7dr4buFW3Hhu6HhuqFr4buDW8Spcmvhu4NbxKlma+G7hVti4bq5alvhurN2S+G7g3LDtWtbcDhr4buDW+G6q2bDqnJb4buJeFti4buXZltxN+KApiEvcHHhu6Fsa+G7gyghL2NqKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFjaighcHHhu6Fsa+G7gyghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbMzJd4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzEwMOG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqnhuqtrOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gIiAiLyJdMuG6qzJdNl0xMDVxIjU0XcSpNi3EqXJyLeG7g2ZyLTdr4buFLXHhu6E3a+G7gyA64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4fcSo4bulclvhu4Nm4burWzhr4buFW3Hhu6HhuqFr4buDfVvhu61m4bqrceG7heG7uH0zMl19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0xMDB9Wy8oIS9wceG7oWxr4buDKCEvY2ooIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa31bcHF2xKlj4bu4fXFj4buvcS03xKlm4buDaypb4bqpY2txY+G7oSZ9KCFjaighZihR4buh4bqha+G7g1txYWZb4bui4buFOOG7oyEvZighL2NqKCEv4bujKCHhu6NbcHF2xKlj4bu4fXFj4buvcS03xKlm4buDaypb4bqpY2txY+G7oSZ9KCFjaighcHHhu6Fsa+G7gyjhuqxm4bq7cVtjaltiw6BbceG7hWNsW2vhu4PDoFvhu6HDqeG6qHLDtOG6qVti4buXZlvigJNb4bqtOWZbcWw4a1tq4buNa+G7g1vEqXJr4buDSsWpa+G7g1tjalvhu6/hu5VmW+G7sXJrW3Hhu5Fb4bqzauG7sOG6p2tb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu59y4bq5a1s4a+G7hVtx4buh4bqha+G7g1tr4buD4bq1a+KApiEvcHHhu6Fsa+G7gyghL2NqKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFjaighcHHhu6Fsa+G7gyghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbMzJd4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzEwMOG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqnhuqtrOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gIiAiLyJdMuG6qzJdNl0yIjRxMiIwM8SpXS1ya2s3amPhuqstMiA64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4fcSo4bulclvhu4Nm4burWzhr4buFW3Hhu6HhuqFr4buDfVvhu61m4bqrceG7heG7uH0zMl19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0xMDB9Wy8oIS9wceG7oWxr4buDKCEvY2ooIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oIWYo4bqoOOG6qVt2W+G6rTjhuqlbcMOsW3HDomtbceG6t2pb4buJ4buFOGpb4buxOVtiZuG6vXJbceG7oWlb4bqtw6pr4buFW2vhu4XhurdrIS9mKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9W3BxdsSpY+G7uH1xY+G7r3EtN8SpZuG7g2sqW+G7oWbhu4Phu4VxJn0oIWNqKFHhu4U4a+G7g1syLyBdICIhL2NqKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bu1cnHhu4Vs4buhfSgh4bqtKEvhu4NyduG7gWtb4buEw7Vr4buDW+G7sGZr4buFIS/huq0oIS/hu6Mo

Nguyễn Hồng Vinh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]