(vhds.baothanhhoa.vn) - Sản phẩm từ Muối ngâm chân thảo dược HERBAL FARM do Công ty CP Đông Nam Dược Miền Trung - xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh sản xuất. Sản phẩm là sự kết hợp giữa muối với các thảo dược được công ty bảo tồn và nhân giống phát triển thành vùng trồng dược liệu an toàn. Yếu tố này tạo nên sự khác biệt của muối ngân chân với các muối thông thường khác.
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kzPhu45I4bqq4budw4rhuqx44bq84budQeG6qHjDiuG7neG7jOG6qMaw4bq+4budw4Hhu5RLQeG7nT4k4bqt4bu4w5ky4budKcOZ4bqtM2/hu500eMOK4bqs4bud4buMw73hurzhu53huqzhuqrhu6Xhu53hu4zDk0Thu53DgeG7lEtB4bud4bq64bqq4bq04buO4bud4buH4bqq4bq04buM4buRL+G6qOG7n+G7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOPuG6oMO5w4Hhu5vhu5PhuqnGsMOK4budTuG6qOG7teG6vOG7neG7jMag4budM+G7jkjhuqrhu53DiuG6rHjhurzhu51B4bqoeMOK4bud4buM4bqoxrDhur7hu53DgeG7lEtB4budPiThuq3hu7jDmTLhu50pw5nhuq0z4budw4Hhur7hu51AR8OK4bqs4bud4buMUeG7nUDhuqXhu509R8OK4bqs4budNMO54bq84budI+G7lEtB4budM+G6quG6ssOK4bud4bqrw5Phu47DiuG6rOG7nS3hu51Q4bup4budPUnDiuG6rOG7nTLhu5Thu4jDiuG6rMOy4bud4bqo4buOUeG6tMOK4budMsO5w4rhuqzhu51A4bqo4bulw4rhuqjhu53Dksaww4rhu51Q4buOeeG7jOG7jeG7neG6qcaww4rhu51O4bqo4bu14bq84bud4bq64bun4budw5Lhu5rhu53hurjhurbhu4zhu53huqhLTuG7neG6rOG6quG7osO54bud4bq84buOSOG6quG7neG7nsSo4bqq4budQeG7pUHhu53hu4zhuqjGsOG6vuG7ncOB4buUS0Hhu53DgOG7lEtB4budQUfDiuG6rOG7neG7jFHhu53hu7nGsOG6vuG7neG7jEnDiuG7neG7nuG7p+G7ncOK4bqoeMOK4bud4bqs4bqqSMOK4bqs4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4bud4buew5TDiuG6rOG7neG7jMOTScOK4bqs4budw4Hhu5RLQeG7neG6uuG6quG6tOG7juG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7jeG7nWbhurbhu47hu53hu4xI4budw4rhu6dR4bud4buMxanhur7hu53DiuG6sMOK4budw5Lhu5rhu53hurjhuqjhu6VB4bud4bu54bqq4bq04buM4budQeG7ksO54bud4bq84buOSOG6quG7ncOK4bqseMOK4budQeG6qHjDiuG7neG7nsSo4bqq4budQeG7pUHhu53hurzhu45I4bqq4bud4buM4bqoR8OK4bqs4bud4buM4bqo4buUSsOK4bqs4bud4bq44bqo4bulQeG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m05Aw7lO4buM4bqq4bq+w4rhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vDgeG7jOG6qOG7juG6vOG7ueG7neG6qkDhuqDDiuG7jOG6oMOT4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu5104buj4bujTlDDs+G7neG6qOG6oOG6quG6rOG6qOG7jG/hu51y4buhck5Qw7Phu5vhu53DksOTQcSp4bubLy9Bw4HDiuG7jeG7ucO54bq+4buM4bqow7nDiuG6qOG6qOG6vsO54buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu6Fw4buhcS/hu590dMOBceG7n+G7o+G7o3Dhu6Hhu5/hu4xxw7rDunV14bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKlyw7py4bub4budw7nhurrhu4zEqeG7mzPhu45I4bqq4budw4rhuqx44bq84budQeG6qHjDiuG7neG7jOG6qMaw4bq+4budw4Hhu5RLQeG7nT4k4bqt4bu4w5ky4budKcOZ4bqtM2/hu500eMOK4bqs4bud4buMw73hurzhu53huqzhuqrhu6Xhu53hu4zDk0Thu53DgeG7lEtB4bud4bq64bqq4bq04buO4bud4buH4bqq4bq04buM4bub4bud4bug4bqqw4Hhu4zhuqjEqeG7m3Thu6Phu6Phu5vhu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4zEqeG7m3Lhu6Fy4bub4budL+G7k0DhuqhE4bud4bqrw5Phu5Thu4jDiuG6rOG7neG6q+G6qEThu53huqnhu4jDiuG7neG6rOG6qsSo4bqq4bud4buM4bqo4bqq4bq04buO4budw5LGsMOK4budTuG6qOG7teG6vOG7nTPhu45I4bqq4budw4rhuqx44bq84budQeG6qHjDiuG7neG7jOG6qMaw4bq+4budw4Hhu5RLQeG7nT4k4bqt4bu4w5ky4budKcOZ4bqtM+G7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqnGsMOK4budTuG6qOG7teG6vOG7nTPhu45I4bqq4budw4rhuqx44bq84budQeG6qHjDiuG7neG7jOG6qMaw4bq+4budw4Hhu5RLQeG7nT4k4bqt4bu4w5ky4budKcOZ4bqtM+G7nUHhu4Dhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7nU7huqjDvcOK4bud4bqsSeG6vG/hu50z4buOSOG6quG7neG6qMWp4buM4budw5Lhu6Xhu4zhu53hurjhuqjhu47hu7XDiuG7neG6uuG7p+G6vOG7ncOSxalB4bqo4budw4HDucOy4bud4bq64bun4budQeG6qHnhu4zhu53DgeG7t8OK4budw4rhuqjhuqrhurThu4zhu53hu57hu6fhu53huqzhuqrhu6Lhu53DiuG6qOG6quG6tOG7jOG7jeG7nTThuqzGsOG6quG7nUHhu5bhu47hu53huqjhu4rhu53hu4zDk0vhu53hu4zDk0Thu53hurrhuqrhurThu47DsuG7neG7jOG6qOG6vuG7peG6quG7neG6qOG7gMO54budQeG7iOG7neG6uOG6qMSoTsOy4budQeG6qHnDiuG7neG7jOG6qOG7lOG7iMOK4bqsw7Lhu53hu7nDveG6vOG7neG7jELhurzhu43hu43hu43hu50x4bqq4bq84budw4rhuqx4w4rhu53huqzhuqrDlU7hu53hurjhuqjhu6XDiuG6rOG7neG7nuG6quG6sOG6vOG7neG7jOG7pUHhu53DgeG7kMOK4bqs4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4buMw5NE4budw5NH4bq84budw5LGsFHDsuG7neG6uuG6sMOK4budw5JM4bqqw7Lhu53hurrhurDDiuG7ncOA4buz4buOw7Lhu53hurzhu5DDiuG7ncOK4bqo4buC4buM4buN4bud4bqpxrDhu53DkuG7peG7jOG7neG7jMOTw5TDiuG6rOG7nUHhuqhIw4rhuqzhu53hu57huqrhurDhurzDsuG7neG6rOG6qsaw4bqq4budw4DDjUHhu51B4buI4bud4buM4bqow4LDsuG7neG6rOG6qsaw4bq84budw5Lhu4zDk+G6oMOSw5Lhu43hu50y4bul4bud4bq6SOG7jOG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4buMw5NE4budQeG7pUHhu51B4bqo4buWw4rhuqzhu51O4bqo4bq+w4rhuqzDsuG7neG6qOG7p8OKw7Lhu53hu4zhuqh5TuG7neG7nuG7p+G7neG7jOG6sOG7neG7ucWp4bqq4budQeG6qHjDiuG7neG7jMO5UcOy4budw4DDueG7juG7ncOK4bqo4buWQeG7nVDhu5Thu4jDiuG6rOG7neG6uOG6qMSoTsOy4budw4DDueG7juG7ncOAw73hu47hu43hu53huqfhu47hurbhu51B4bqo4bqq4bud4bq64bun4bq84bud4buM4bqoR8OK4bqs4bud4bq44bqqw4rhuqjhu53hurzFqUHhuqjDsuG7nXnhurzhu51B4buI4bud4buM4bqow4LDsuG7nUHhuqjhu6LDueG7nUHGsOG6vOG7neG6rOG6quG7gMOy4budw4DDjOG7neG6vEnhu53huqhH4bqqw7Lhu53DiuG6qOG7lkHhu53DgMO94buOw7Lhu53DgMO54buO4budw4rhuqjhu5ZB4budQeG7pUHhu53hurjhuqjEqE7hu51Q4buU4buIw4rhuqzDsuG7neG6rHjDiuG7nUHhu4jhu53hu57hu6fhu51B4buA4bud4bq8w5Thuqrhu53hu4zhuqjhu4jhurzhu53DgeG6pOG7nUHhuqhE4buO4oCm4budPuG6quG6tOG7juG7nU/hu47GsOG7neG7jMag4budw5LGsMOK4budTuG6qOG7teG6vG/hu50y4bun4bq84budw5LFqUHhuqjhu53hu57hu6fhu53hu7nGsOG6vuG7neG7nuG6tOG7ncOBw7nhu51B4bqoeMOKw7Lhu53hurjhuqjhu5zhu53hurzDlOG6quG7neG6qEfhuqrhu51B4bqoeMOKw7Lhu53DgOG7r0Hhu53hu7nhuqrhurThu4zhu53huqzhuqrDlU7hu53hu4zhuqhHw4rhuqzhu53hurjhuqhC4bud4bqo4buOUeG6tuG7jMOy4bud4bq64bun4bq84bud4buM4bqo4buU4bud4bqs4bqq4bupw4rhu53igJPhu53huqzhuqrGsOG6vOG7ncOS4buMw5PhuqDhuqDDkuG7ncOSw7nhu47hu53DiuG6rOG7p1Hhu53hurrhu6fhurzhu53hu57huqrhurRB4budQeG7q8OK4bqs4bud4buM4bqodsOK4bqs4bud4bqs4bqqw5VO4bud4bu5xanDiuG7nUHhu4Dhu53huqzhuqp5QeG7ncOK4bqs4buS4budw5J44buO4bud4bue4bun4bud4buM4bqo4bq+xrDhuqrhu53hurzhu6Xhuqrhu53huqjhu4jDiuG7jeG7nTHhuqjhuqrhu53DkuG7nOG7ncOB4buQw4rhuqzhu53Dksaww4rhu51O4bqo4bu14bq8w7Lhu53hurp5UeG7neG7n+G7o+G7neKAk+G7neG7n3Lhuqzhu53hurzhu45I4bqqL+G6usO9w4rhu53DiuG6rHjhurzhu51B4bqoeMOKw7Lhu51O4bqow7nhu53hu4zGoOG7neG7oeG7neKAk+G7nXDhu53hurpC4buM4budw4rhu5TEqEHhu5154bq84budcuG7o+G7neKAk+G7nXPhu6PCsEDDsuG7neG6uOG6qOG7jnlR4budw4DhurLhu47hu51B4bqo4bq+4bud4bq84buOSOG6quG7neG7jMO5w4rhu53huqjhurbhu4zDsuG7ncOSw7nhu47hu53DgOG7gOG7neG7jOG6quG6tsOK4bud4bqo4bunw4rhuqjhu53DiuG6rHjhurzhu53hu4zGoOG7nXLhu53igJPhu53hu5/hu6Phu51O4bqow5Xhu4zhu43hu50x4bqo4bqq4budw4rhuqx44bq8b+G7ncOK4buUxKhB4budw4DDjOG7ncOK4bqs4buzTuG7ncOA4bq2w4rhu53hurzhu7Hhu4zhu51B4bul4budQeG6qHjDiuG7jeG7nTThuqjhuqrhurThu4zhu53DgMON4budw4rhu5TEqEHhu53DgeG7jlHhu53hu4zDk0Phu51x4buj4bud4oCT4budcXLCsEDhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budT+G7juG7peG7neG7jMOTQ8OK4bqo4budw4rhuqx44bq84buN4budNOG6rHjhurzhu51Q4bq+w4rhuqzhu53hurrDueG7juG7neG6uOG6qEfhu51B4bqoeMOK4bud4bu54butw4rhuqzhu53hurjhuqjhu6vDiuG7ncOSxalB4bqow7Lhu53DgMaw4bq84bud4bu5xrDhur7hu53hurjhuqhHw4rhuqzhu51B4buA4budw4rhu5TEqEHhu53DgOG7gsOK4bqs4bud4buMxanhuqrhu53hurjhuq7hu51B4bqoeMOK4bud4bqseFHhu53hu7Xhurzhu53hu5TEqOG7jOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu7jhu6fhu53huqvDk+G7lOG7iMOK4bqs4bud4bqr4bqoROG7neG6qeG7iMOKw7Lhu5084bqq4bul4bq84budw4BIQeG7nUBHw4rhuqzhu53hu4xR4budQeG6qOG6qsO54budw5LEgm/hu50z4buQQeG7neG7jOG6quG6sOG7juG7nUHhu5LDueG7nUFHw4rhuqzhu53hu4xR4bud4bq64bun4bud4bueQ+G7ncOS4buWQeG7neG6uOG6qOG7hOG6oOG7neG6vOG7guG6quG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG7nuG7p+G7neG7ucaw4bq+4bud4buMScOKw7Lhu51O4bqo4bul4buM4bud4bqo4buOUeG7nUHhu6VB4bud4bq64bq+xanhuqrhu53huqzhuqDDiuG7neG6rOG6qkjDiuG6rOG7nUF4UeG7ncOB4buUS0Hhu53hurrhuqrhurThu47hu51P4buOUsOy4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG7nsOUw4rhuqzhu53hu4zhuqjGsOG6vuG7ncOB4buUS0Hhu53DksWpQeG6qOG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDisOy4bud4bq44bq24bud4buM4bqoxqDDueG7neG7jOG6qsOK4bqo4bud4bqo4bq+w7nhu51B4buSw7nhu51R4bud4bqo4buCQeG7nUHDjOG7neG7jMOT4buOUeG6ssOK4bud4bue4bun4bud4bq44bq24buM4bud4bqoS07hu53hurjhuqjhur7DueG7neG6qOG7gkHhu51BR8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhurThu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOAxanhuqrhu53hu4zFqeG6vuG7ncOTw7nhu53Dksaww4rhu51O4bqo4bu14bq84budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzDsuG7ncOKeMOK4bqs4bud4buMw73hurzhu53DgeG7lEtB4bud4bq64bqq4bq04buO4bud4buH4bqq4bq04buM4budTuG6qOG7kEHhu53hu57hu5Dhu51B4bqo4bq+4budw5Lhu5ZB4bud4bq44bqo4buE4bqg4budQcONw4rhuqzhu53DgEnDiuG6rOG7jeG7nUDDlMOK4bqs4bud4buexKjhuqrhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4bq6S+G6quG7neG7jOG6qOG6tuG7nUHhu5LDueG7ncOARMO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqsw7Lhu53DgeG6vsO5w4rhuqjhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu53hurrhu45Hw4rhu53DiuG7iuG7neG6uuG7mkHhu53hu4xD4bq84bud4bqo4bqqw4Lhu47hu51BxrDhuqrhu53hu4zhuqrhurbDiuG7nUFHw4rhuqzhu53DiuG6rOG6qOG6tOG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7ncOK4bqsxqDDiuG6rOG7neG7jMWp4bq+4budw4rhurDDiuG7nUHhu6VB4budw5LGsMOK4budTuG6qOG7teG6vOG7nUHhuqh54buM4bud4bq64buUS8OK4bqs4budw4rhuqjhu5Rv4budM+G7jkjhuqrhu53DiuG6rHjhurzhu51B4bqoeMOK4budPiThuq3hu7jDmTLhu50pw5nhuq0zw7Lhu53hu4zhuqrDiuG6qOG7ncOBw73hu47hu53DiuG6rMaw4bqq4budQeG7luG7jsOy4budw4Dhuqrhurbhu44vw4rhuqjDucOK4bqs4budw4rhuqzGsOG6quG7nUHhu5bhu47DsuG7neG7jMOT4bun4bud4buM4bqow7nDiuG6qOG7ncOK4bqo4bqq4bq04buMw7Lhu53hu4zDk+G7p+G7neG6usO54bq8w7Lhu53huqxI4bqq4bud4buM4bqoxrDhur7hu53DgeG7lEtB4oCm4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncOA4buA4budQeG7gOG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7nULhu4zhu53Dksaww4rhu51O4bqo4bu14bq84budw4Dhu5RLQeG7nUFHw4rhuqzhu53DiuG6qOG7s8OK4budNUA14bql4budcOG7ncOSw7nhur7hu43hu51A4bulQeG7ncOSxrDDiuG7nU7huqjhu7Xhurzhu51B4buSw7nhu51BR8OK4bqs4bud4buMUeG7ncOA4bup4budw4Dhu5RLQeG7nUF5TuG7nUHhuqjhu5bDiuG6rOG7ncOK4bqo4buzw4rhu5174bqpNeG7ncO64buj4buj4bufb+G7oeG7o+G7n3Lhu53igJPhu50+4bq04bud4buM4bqoSMOK4bqs4budT+G7jsaww4rhu53hurpS4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53hu4zhuqrhurDDiuG7neG7jOG6quG6tsOK4bud4bq44bqqw4Lhurzhu53DkuG6vuG7peG7jOG7nUHhuqjhu6/hu4zhu51B4bqo4bqu4bud4buMxqDhu53DiuG6rOG7jlHhurDDiuG7neG6uuG6quG6tOG7juG7ncOAw73hu47hu53hu57hu6fhur7hu53hu4zEqOG6quG7nU/hu47hu6Xhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7ncOS4buI4budQeG6qOG6tsOy4budQeG6qOG6tuG7neG7ueG6quG6tsOKw7Lhu53DgOG7gMOK4bqs4budQeG6qMO54bqqw7Lhu53hu7nGsOG6vuG7nU/hu47GsMOK4bud4bue4buzw4rhu51B4bqo4buOUcOCw4rDsuG7ncOAxrDhurzhu53hu7nGsOG6vuG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7nUHhuqh54buM4bud4bq64buUS8OK4bqs4budQeG6qOG6vuG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7ncOS4buc4budw4Hhu5DDiuG6rMOy4bud4buMxanhur7hu53DiuG6sMOK4bud4bq8w43hu4zhu53hu4zhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG6qOG6quG6tOG7juG7nT4k4bqt4bu4w5ky4budKcOZ4bqtM+G7neG7jlHhu53hu4xCw4rhu53hu57hu6fhu53hu4zhuqrDiuG7nUHhu7NR4bud4buexKjhuqrhu53hurzhu4Lhuqrhu53hurjhuqjhu6VB4bqo4bud4bqo4bunw4rhuqzhu43hu53hu7jhurDDiuG7nUHFqcOK4bqo4budw4Dhu4Dhu53Dksaww4rhu51O4bqo4bu14bq84budQeG7hsOK4budQeG7gOG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buM4bqq4bq0w4rhu51CQeG6qG/hu53huqvhuqh4w4rhu53hu4zhuqjhuqrhurTDiuG7neG7nsSo4bqq4bud4bq8R+G6quG7neG7jMOT4buUSsOK4bqsw7Lhu53hu7nDueG6vuG7neG7uUPhu53Dksaww4rhu51O4bqo4bu14bq84budw5Lhu5zhu53DgeG7kMOK4bqs4budQeG6qOG7kuG7nVHhurbhu47hu53hu4zGoOG7neG7jMOT4bqgw7Lhu53hu57DveG7juG7nUHhu5LDueG7ncOARMO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4buN4budPuG6quG6tMOK4budQUfDiuG6rOG7neG7jFHhu53DgOG7qeG7nVB4UeG7ncOB4buaw4rhuqzhu53DgOG7lEtB4bud4bq8w43hu4zhu51B4bqo4buO4buK4bqq4budw4FEQeG6qOG7neG7nuG7kOG7nUHhuqjhu6vhurzhu53DkuG7gEHhu53DkuG7lkHhu53hurjhuqjhu4ThuqDhu53hu57hu6fhu53Dkk7DueG7ncOAR8OK4bqs4budUeG7ncOAw4Lhu53hurzhu4Lhuqrhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgOG7lEtB4bud4buM4buzw4rhu53huqjhu5RMw4rhuqzhu53huqzhuqrhu6Xhu53hu4zDk0Thu51B4buYw4rhuqzhu53DiuG6qOG7lOG7ncOBREHhuqjhu53hu57hu5Dhu51Q4buOw4rhuqzhu51P4buOw7nDiuG6qOG7ncOK4buA4bud4bq8w7nDiuG6rOG7neG6usWp4bqq4buN4budMeG6qEfDiuG6rOG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53hu4zhuqjhurbhu53Dksaww4rhu51O4bqo4bu14bq84budQeG7hsOK4budQeG7gOG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4budUuG7ncOK4bqs4bqoRcO5b+G7neG6q8Wp4bq+4bud4bue4bqq4bq0QeG7neG6uuG7p+G6vMOy4bud4buM4burw4rhuqzhu53hu4zhuqjhu47hu53DiuG6qOG7s07hu51B4bqo4bq+4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4bq6w7nhur7hu53DgMONw4rhuqzDsuG7neG6rOG7gE7hu51O4bqow73DiuG7neG7jOG6qMO5UeG7ncOAw4zhuqrhu53DiuG6qOG7s8OK4bud4buM4bqo4buWQeG7nUHhuqjhur7hu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgXjDiuG7neG7nuG6suG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53DiuG6rOG7p8OK4bqo4budw4Hhu5RLQeG7neG6uuG6quG6tOG7juG7jeG7nT1Jw4rhuqzhu53hu4zhuqhK4bqq4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7ncOA4buUS0Hhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7nUFHw4rhuqzhu51B4bqo4buO4buK4bqq4bud4bq64bqq4bqww4rhu53hurjhurbhu4zhu53hu4zGoOG7neG7jMOTScOK4bqs4budw4rhuqzhu45R4bqww4rhu53hurrhuqrhurThu47hu53DgOG6tsOK4budw5LGsMOK4budUOG7jnnhu4zhu53hu57hu6fhu53hu4zhuqrhurDhu47hu53hu4zhuqjhu5Dhu53Dksaww4rhu51O4bqo4bu14bq84budQeG6qOG6vuG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7ncOKR8OK4bqs4budw4F4w4rhu53DjMOK4budw4BEw4rhuqjDsuG7neG7ueG6ssOK4bud4bue4buiw4rhuqzhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu4zhuqBQ4buMLcO54bq64bqq4bqsw4pv4budw5Phuqrhuqzhuqjhu4zDs+G7m+G7k+G7kcOS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k+G7uOG7p+G6quG7neG7nuG7p+G7ncaww4rhuqhv4budM3s0PuG7neG7h+G7mOG7kS/DkuG7jMOT4bq+w4rhuqzhu5Phu5EvTuG7kw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]