(vhds.baothanhhoa.vn) - Trải qua thời gian và những thăng trầm của lịch sử, chùa Long Cảm ở tiểu khu Trang Các, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung đã nhiều lần tu sửa, tôn tạo nhưng vẫn giữ được nhiều nét kiến trúc độc đáo mà ít nơi nào có được.
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Msw6PhuqHhuqMlI2RIT0rDuVbhuqPDk+G7rDHhu6rDk+G7rOG7mjzDkyk9IiXDk+G7qiThuq/GoMOT4buqMsOT4bqjw6DDnSnDkynEgyXDk+G7reG7qsOT4bqgNCnEqC8k4buMSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Hhu53hu67GoOG7sE9K4bqiw6Dhu54lw5PDocOjxqDDk+G6oyQ2JcOTPSXGoCnDk+G6q+G7nMOTKSThuqkpPcOT4bqjJFApPcOT4bqjw6Dhu6Qow5Phu6rhurfGoMOTIT/hu6okw5PhuqHhuq1Jw5Phu6ok4bqvxqDDk3U8KT3Dk23hu54ow5M4w5PhuqMl4bu4w6PDky4kw6PDk+G6osOgxqApPcOTbeG7muG7qknDk+G6oyQ/w5PhuqPDoMOZKcOT4bud4bucw5PhuqLDoMOjKT1Jw5Mkw6Nk4bu2KcOT4bud4bucw5PhuqLDoMOjKT3Dk+G7rOG7oMOTKSQl4bu0w6PDkyHhu6Qpw5PhuqPDo8OT4bqh4bqtxqBJw5PhuqMiKcOT4bqj4buiPMOTKSThurUpPcOT4bqrxq8pw5M9JeG6qcOT4bus4bq1N+G7qsOTKSQl4bu0w6PDkylW4bqjw5MuJeG7sinDk+G6o8OgxIPhu6rDk+G7rDHhu6rDk+G7rOG7mjzDkyjhu5zDkyrhuqPDkyk0JcOTKeG7nDzDk+G7qj7Dk+G7rOG6tTfhu6rDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKjhuqHhuqPDoDwpPUrEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buUw5LDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk+G7kOG7mOG7jmFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu4zhu47DlC/hu47DksOV4buw4buOw5Lhu5bDkuG7jMOS4buQ4bqj4buS4buS4buM4buYw5Qhw5LDjSxhPUbDoOG6vuG7mOG7kuG7lk/Dk8agIeG6o+G6vk/DuVbhuqPDk+G7rDHhu6rDk+G7rOG7mjzDkyk9IiXDk+G7qiThuq/GoMOT4buqMsOT4bqjw6DDnSnDkynEgyXDk+G7reG7qsOT4bqgNClPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQ4buY4buOT8OTL0rEqC/huqHhuqPDoDwpPUrEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Phu6rhu64p4bqj4buuw6BIT0rhuqJ9xqDDkyHhu6Lhu6rDk+G6o8Ogw50pw5PhuqHhurU2KcOTKcSDJcOT4but4buqw5Phu4okxqBkw5Phu6p7KcOTPX0lw5Mh4bucw5Phu63hu6rDk+G6oDQp4buIScOT4buqJOG6r8agw5N1PCk9w5Nt4bueKMOT4bus4bq1N+G7qsOTY+G7rijDkyHhu5zDkygx4bqjw5PhuqPDoDwpPcOTKSThuqkpPcOTKT0iJcOT4buqJOG6r8agw5Phu6oyw5MpJMOZ4bqjw5Njw6LDk+G6oiTGoCkkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6DDk+G7sOG6oyTDoyjhu6hPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OT4buQw5XDlWFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu4zhu47DlC/hu47DksOV4buw4buOw5Lhu5bDkuG7juG7jOG7luG6o+G7kuG7jMOU4buWw5Ihw5LDjSxhPUbDoOG6vuG7juG7jOG7lE/Dk8agIeG6o+G6vk/DuVbhuqPDk+G7rDHhu6rDk+G7rOG7mjzDkyk9IiXDk+G7qiThuq/GoMOT4buqMsOT4bqjw6DDnSnDkynEgyXDk+G7reG7qsOT4bqgNClPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5XDlU/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9KbSThuq/GoMOT4bus4bq1N+G7qsOTY8OaZMOT4buw4bqnKT3DkylQKMOT4bqiJMOj4bumKcOT4bqiJCXDnSnDk+G6oyTDosOT4buM4buMw5Phu4rhu4zhu4zhu47DkuG7iMOT4bqhxqDDo8OTLiQlw5N1xJHDk+G6oiThu5olw5PhuqIyw5Phu6zhu64ow5PDocOjw5opw5Phu6wlw5Phu6okJSkkw5NhJOG6seG7qsOT4busw5nhuqPDk2Ek4bq1NCk9w5PDucagKMOT4bus4bugw5Phu6w+KT3Dk8Ohw6PDminDk+G6o8Ogw50pw5MpxIMlw5Phu63hu6rDk+G6oDQpw43Dk20iKT3Dk+G7qsOjMeG7qsOT4buqJCUpJMOTYSThurHhu6rDk2Ek4bq1NCk9w5PDucagKMOT4bqjJFEpPcOTITclScOT4buq4bueKMOT4bqj4buiw5M0KcOT4busw6Lhu6rDk8OZZEnDk+G6qsOjxqDDk+G7rOG7oMOT4buqJDzDk2PDmmTDk+G7sOG6pyk9w5MpPSIlw5Phu6ok4bqvxqDDk+G6o8Ogw50pw5MpxIMlw5Phu63hu6rDk+G6oDQpw5Mhw5lkw5PhuqPDnSnDkyHhu5zDk3U8KT3Dk23hu54ow5Phu4p1PCk9w5Phu6o+w5MpPSQ7xqDDkyHhu5zDk8OgMCk9ScOT4buq4bueKMOTIeG7nMOT4bqj4buiw5M0KUnDk+G6o8Og4buew5M0KeG7iMONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buUw5LDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk+G7kMOVw5VhY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buO4buM4buOw5Qv4buOw5LDleG7sOG7jsOS4buW4buO4buM4buQ4buU4bqj4buY4buY4buU4buM4buQIcOSw40sYT1Gw6Dhur7hu5TDlOG7kk/Dk8agIeG6o+G6vk/DuVbhuqPDk+G7rDHhu6rDk+G7rOG7mjzDkyk9IiXDk+G7qiThuq/GoMOT4buqMsOT4bqjw6DDnSnDkynEgyXDk+G7reG7qsOT4bqgNClPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5XDlU/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T+G6o+G7rmPhuqMtxqAhJT0pR8OT4buq4buuKeG6o+G7rsOgSE9KbTHhuqPDk+G7rOG7msOTOMOTJCXDnSnDk+G7qiThuq/GoMOT4buqJCopJMOT4buqeynDk+G6oT7huqPDkyHhu6Ilw5PhuqPhuqXDk+G6oyQ2JcOTdcSRw5Phu6zhu7Ipw5MpxqBkw5PhuqvGrynDk+G7rOG6tTfhu6rDkz0l4bqpw5MpPcOjZMOdKcOT4bqrVynDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk8lbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7lOG7mMOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OT4buQw5LDkmFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu4zhu47DlC/hu47DksOV4buw4buOw5Lhu5bhu47hu47hu47DleG6o+G7kOG7juG7lsOU4buUIcOSw40sYT1Gw6Dhur7hu5Dhu4zhu5JPw5PGoCHhuqPhur5Pw7lW4bqjw5Phu6wx4buqw5Phu6zhu5o8w5MpPSIlw5Phu6ok4bqvxqDDk+G7qjLDk+G6o8Ogw50pw5MpxIMlw5Phu63hu6rDk+G6oDQpT8OTYiXhu7DhuqMk4bq+T+G7lOG7mMOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/hu5DDksOST8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Phu6rhu64p4bqj4buuw6BIT0rhuqLDoMagKT3Dk+G6o8OgKsOT4bqjw6DDnSnDk+G7quG7muG7qsOT4bqrJsOTLsOoPMOTIeG7nMOT4buq4bua4buqw5Mo4bueKT3Dk+G7qiThu6Iow5MuJFHhu6rDk8OgMCk9ScOTKT3huqfGoEnDkyThurU0w6PigKbDk+G6o+G7ojzDk+G6o+G7muG7qsOT4bqj4bqlw5Phu6jDnSnDkyk9POG7nCXDk+G7rOG6tTfhu6rDkz1RKcOT4bqr4bucPMOTKSThuqkpPcOT4buow6Lhu6rDk+G7qiApw5Mow53DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk8lbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7lMOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5Phu5DDlcOVYWNIT8OT4bqhw6Dhu6rhur5PLy/hu6rhu7Apw43hu6jGoDzhuqMkxqApJCQ8xqDDjeG6qykv4buw4buu4bqhLuG6ozxhLynhu65i4bqhL+G7juG7jOG7jsOUL+G7jsOSw5Xhu7Dhu47DkuG7luG7jOG7lMOU4buM4bqj4buYw5Thu47hu4zDlSHDksONLGE9RsOg4bq+4buO4buU4buST8OTxqAh4bqj4bq+T8O5VuG6o8OT4busMeG7qsOT4bus4buaPMOTKT0iJcOT4buqJOG6r8agw5Phu6oyw5PhuqPDoMOdKcOTKcSDJcOT4but4buqw5PhuqA0KU/Dk2Il4buw4bqjJOG6vk/hu5TDksOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/hu5DDlcOVT8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Phu6rhu64p4bqj4buuw6BIT0rhu50lw50pw5Phuqvhu5zDk+G7quG6rcagw5Phu6ok4bqvxqDDk+G7rOG6tTfhu6rDkyk9UCnDk+G7quG7muG7qiTDk+G7qDglw5MhNWHDk+G7quG6rcagw5Phu6jDouG7qsOT4buo4bucKcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buUw5LDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk+G7kMOVw5VhY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buO4buM4buOw5Qv4buOw5LDleG7sOG7jsOS4buW4buOw5LDlMOU4bqj4buQ4buQ4buO4buMw5Uhw5LDjSxhPUbDoOG6vuG7kuG7kOG7jk/Dk8agIeG6o+G6vk/DuVbhuqPDk+G7rDHhu6rDk+G7rOG7mjzDkyk9IiXDk+G7qiThuq/GoMOT4buqMsOT4bqjw6DDnSnDkynEgyXDk+G7reG7qsOT4bqgNClPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5XDlU/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T+G6o+G7rmPhuqMtxqAhJT0pR8OT4buq4buuKeG6o+G7rsOgSE9KbeG7muG7qsOT4buq4bqtxqDDk+G6q10pPUnDkyjhu54pPcOT4buqJOG7oijDky4kUeG7qsOT4bqjw6DDnSnDk+G7quG7muG7qsOT4buow6Lhu6rDk+G7qiApw5Mow53Dk+G6q+G7nMOT4bus4buiJcOT4bqj4bqnw5Phu6zhurU34buqw5PhuqMk4bu4w5MkJeG7tinDk+G6oyUpJMOTY+G7njxJw5PhuqMlw53Do8OT4buoJeG7uMOjw5Phu6okPMOTKT0k4bu2w5PhuqMkw6Phu6bhuqPDk+G7qiThu6Iow5MuJFHhu6rDk+G7rOG7pMOjw5PhuqMkNiXDk8O5PcOjZEApw5M4w5PhuqIkxqApJMOT4budPsagw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk/huqPhu65j4bqjLcagISU9KUfDk+G7quG7rinhuqPhu67DoEhPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OT4buQw5XDlWFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu4zhu47DlC/hu47DksOV4buw4buO4buOw5Lhu5DDksOU4buO4bqj4buM4buUw5LDkuG7liHDksONLGE9RsOg4bq+4buW4buQ4buMT8OTxqAh4bqj4bq+T8O5VuG6o8OT4busMeG7qsOT4bus4buaPMOTKT0iJcOT4buqJOG6r8agw5Phu6oyw5PhuqPDoMOdKcOTKcSDJcOT4but4buqw5PhuqA0KU/Dk2Il4buw4bqjJOG6vk/hu5TDksOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/hu5DDlcOVT8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Phu6rhu64p4bqj4buuw6BIT0ptJMOjIik9w5Phu6oyw5Phu6zhurU34buqw5M9JinDkz0l4bqpw5Phu6rFqCnDk+G6oyThu6Ypw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OT4buQw5XDlWFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu4zhu47DlC/hu47DksOV4buw4buO4buMw5LDleG7lMOSw5LhuqPDlOG7mMOV4buYw5Ihw5LDjSxhPUbDoOG6vuG7lOG7lOG7jE/Dk8agIeG6o+G6vk/DuVbhuqPDk+G7rDHhu6rDk+G7rOG7mjzDkyk9IiXDk+G7qiThuq/GoMOT4buqMsOT4bqjw6DDnSnDkynEgyXDk+G7reG7qsOT4bqgNClPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5XDlU/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T+G6o+G7rmPhuqMtxqAhJT0pR8OT4buq4buuKeG6o+G7rsOgSE9KbVNhw5MuJOG7mikkw5Phu6oyw5M4w5PhuqHDminDk+G7qiThuq/GoMOTKMagKT3Dk+G7sMOZw6PDk8OZKcOT4buq4bq3xqDDk+G6oyQ2JcOTPSXGoClJw5Phu6zhurU34buqw5PhuqPDoOG7rjzDkyk9xqBkw5MpPVEpw5PhuqPDoMOdKcOT4buq4bua4buqw5PhuqPDoOG6scOT4bus4buaw5Phuqvhu5zDk+G7rFPhuqPDk+G6oTwpPcOT4bqhPCk9w5Phuqs1JcOTKSTGoMOjScOT4bqjJeG7sik9w5MpPcOaKcOTKSThurXDk+G7qiTDoyIpPcOT4busMCk9w43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OT4buQw5XDlWFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu4zhu47DlC/hu47DksOV4buw4buO4buOw5Lhu4zDksOSw5LhuqPhu5Thu5Thu5bhu5TDlSHDksONLGE9RsOg4bq+4buQ4buW4buWT8OTxqAh4bqj4bq+T8O5VuG6o8OT4busMeG7qsOT4bus4buaPMOTKT0iJcOT4buqJOG6r8agw5Phu6oyw5PhuqPDoMOdKcOTKcSDJcOT4but4buqw5PhuqA0KU/Dk2Il4buw4bqjJOG6vk/hu5TDksOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/hu5DDlcOVT8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Phu6rhu64p4bqj4buuw6BIT0pt4bua4buqw5Phu6okw5opw5PhuqPhu54pPcOT4buoUik9w5Phu6zhu5rDk+G7qnspw5Mh4bq1w6PDkz0l4bqpw5PhuqPhu6Ilw5Phu6ok4bqvxqDDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T+G6o+G7rmPhuqMtxqAhJT0pR8OT4buq4buuKeG6o+G7rsOgSE9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk8lbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7lMOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5Phu5DDlcOVYWNIT8OT4bqhw6Dhu6rhur5PLy/hu6rhu7Apw43hu6jGoDzhuqMkxqApJCQ8xqDDjeG6qykv4buw4buu4bqhLuG6ozxhLynhu65i4bqhL+G7juG7jOG7jsOUL+G7jsOSw5Xhu7Dhu47hu47DkuG7kOG7lMOV4buU4bqjw5Thu4zhu5Dhu5DDlSHDksONLGE9RsOg4bq+4buS4buS4buYT8OTxqAh4bqj4bq+T8O5VuG6o8OT4busMeG7qsOT4bus4buaPMOTKT0iJcOT4buqJOG6r8agw5Phu6oyw5PhuqPDoMOdKcOTKcSDJcOT4but4buqw5PhuqA0KU/Dk2Il4buw4bqjJOG6vk/hu5TDksOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/hu5DDlcOVT8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Phu6rhu64p4bqj4buuw6BIT0psJcagw5Phu6zhu5rDkz0kJcOT4buqJFZhw5MhP+G7qiTDk+G6oeG6rcOTY8OaZMOT4buw4bqnKT3Dk+G6q+G7nMOT4bqjw6Dhuq8pPcOT4bqjw6PDk+G7qiThuq/GoMONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Phu6rhu64p4bqj4buuw6BIT0rEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buUw5LDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk+G7kMOVw5VhY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buO4buM4buOw5Qv4buOw5LDleG7sOG7juG7juG7jMOSw5Thu5DDkuG6o+G7mOG7jsOSw5XDkiHDksONLGE9RsOg4bq+w5XDleG7kk/Dk8agIeG6o+G6vk/DuVbhuqPDk+G7rDHhu6rDk+G7rOG7mjzDkyk9IiXDk+G7qiThuq/GoMOT4buqMsOT4bqjw6DDnSnDkynEgyXDk+G7reG7qsOT4bqgNClPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5XDlU/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T+G6o+G7rmPhuqMtxqAhJT0pR8OT4buq4buuKeG6o+G7rsOgSE9K4bqi4bqlw5PhuqMk4bq1Nyk9w5NhJOG7mmHDk+G7rOG7sinDky4l4buyKcOT4bqjw6DEg+G7qsOT4buqJOG6r8agScOT4buoJcagw5MuxJFJw5Phu6okw6MiKT3Dk+G7rDApPUnDky4k4buaKSTDk+G7rOG7msONw43DjcOT4bus4bu0w6PDkyjGoCk9w5Phu7DDmcOjw5PhuqMq4buqJMOT4bqjJDYlw5N1w53Dky3Dk8O5PcOjZEApw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk/huqPhu65j4bqjLcagISU9KUfDk+G7quG7rinhuqPhu67DoEhPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OT4buQw5XDlWFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu4zhu47DlC/hu47DksOV4buw4buOw5Lhu5bhu4zhu5jhu47DleG6o8OVw5Thu5jDlOG7liHDksONLGE9RsOg4bq+4buS4buWw5JPw5PGoCHhuqPhur5Pw7lW4bqjw5Phu6wx4buqw5Phu6zhu5o8w5MpPSIlw5Phu6ok4bqvxqDDk+G7qjLDk+G6o8Ogw50pw5MpxIMlw5Phu63hu6rDk+G6oDQpT8OTYiXhu7DhuqMk4bq+T+G7lMOSw5JPw5Mk4buuJT0k4bqj4bq+T+G7kMOVw5VPw5MvSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk/huqPhu65j4bqjLcagISU9KUfDk+G7quG7rinhuqPhu67DoEhPSm3DmmTDkyjDozMow5MpJCXhu7TDo8OTKVAow5PhuqPDozIlw5Phu6o+w5PhuqPhu5opw5Mh4buaw5Njw6Mow5Njw6PDncOT4bqjW8agw5Phu6g+KT3Dkyjhu5rhuqPDk+G6ocOaKcOT4buqJOG6r8agw5NtJOG6r8agw5N1PCk9w5Nt4bueKMOT4buqPsOT4buq4bueKSTDk+G6o8OgKsOTw6DDmeG6o8OT4busV2HDk+G6qzUlw5MhICXDk+G7qjLDky4qKSTDk+G6q+G7nMOT4bus4bq1N+G7qsOT4buoxqA8w5Phu6h94buqw5Phu6g4JcOT4busMCk9w5PDoMOjMSk9ScOTIeG7nCk9w5Mo4bui4buqw5PhuqMkIinDk8Ohw6PDncOT4bqj4buiPMOT4buq4bueKMOTPSXhu5rhu6rDk+G7qCYpJMOTZMOdKcOT4buqJDzDkyk94bq1NiXDk+G7sMOaKcOT4busP8agw5NhJOG6tTQpPcOT4buq4bqzKT3Dkykk4bq1w5Phu7DDo8OTLiThu5rhu6okw5MuJCXDk+G7rFPhuqPDk+G7qiTDminDk+G7rOG7sinDkyk9IiXDk+G7qiThuq/GoMONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bq9w6PhuqMkPMOgT0rhuqIkw6PDk+G6oiThurdkxKgvYUo=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]