(vhds.baothanhhoa.vn) - Mồ côi cha từ nhỏ, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nhưng bằng nghị lực, ý chí vươn lên, cậu học trò Nguyễn Hữu Ước (SN 2006, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Thủy 3, huyện Cẩm Thủy) luôn nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu4JjZOG6uT/hu4Hhu6HhuqM/cuG7nW/hu5E/4bq/ZGY/4bqjxqF9P+G6o2Hhu5M/ZGjhuqM/4buRw7VnP+G7g2Nkw6jhu4VAL2Q7I0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buNROG6r33DoyYj4buG4buJP+G6o8OsxJE/4bqjZH0/4buR4bufP+G7g2Rpw50/xIPEkeG6p+G7kz/hur/EkeG6reG7gz/hur/EkeG7g2Q/4buR4bqlP2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/4bq/ZGY/4bq/ZDHhu4PDnT/hu4Nk4bud4buDYz/huqEz4buDYz/hu4NjZOG6uT/hu4Hhu6HhuqPDnT/Duj/huqNkZT9y4budbOG7gz/hu4HDouG7g8OdP+G6o2Hhu5M/ZGjhuqM/4buRw7VnP+G7gmPhu5N14bqr4buDP0Rx4buTP+G7nG3huqM/4bu2w5Thu4I/LDo6KcOdP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP+G7gW3hu40/OyzGsDvDnT/hu5DDteG7nW7hu4NjP+G7kEThu4zhu5A/4bqiw6Hhu4c/4buQZMahdT8uw50/ZOG7k3Xhuq3hu4M/4bqiw6Hhu4c/4buQZMahdeG7uD/hu4Hhu5PDrOG7gz/hu4NrP+G7geG7oeG6oz/hur9kw6zhu4NjP+G7g2Phu5/hu4Njw50/4buDZMSR4bqn4buTP+G7gzHhu4c/4buBxJHhuqfhu4M/xIMi4buRP8OjfeG7g2Q/ZMSR4bqt4buTP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP2PEkWnEkeG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNAxJHhu4djP+G6o+G7gX3DtMO04buqJsOj4buRZOG7k+G7h+G6oT/EkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8+Ojvhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/KDs+4buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPDo+G7g+G7suG6oX3hu4Xhu5FkfeG7g2Rk4buFfeG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLCE7IS8sOjrDoyE7KC47IS7hu5Esezo8KOG7gTrhu7LDquG7jWNXw7Xhu6ooKTwmP33hu4Hhu5Hhu6om4buCY2Thurk/4buB4buh4bqjP3Lhu51v4buRP+G6v2RmP+G6o8ahfT/huqNh4buTP2Ro4bqjP+G7kcO1Zz/hu4NjZMOo4buFJj9zxJHDo+G7kWThu6omPjo7Jj9k4bqvxJFjZOG7keG7qiYoOz4mPy8jQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqJ94buN4buRxJHhu4Xhu4MmI0Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP+G7gmPhu5N14bqr4buDP0Rx4buTP+G7nG3huqPhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buCY+G7hX3hu4M/ZMSR4bqn4buDw50/ZGjhuqM/Y8SRacSRw50/4buBIuG6oz/hu4/hu5N94buDw50/ZGd9P8SD4buJ4buDYz/hu4FdP+G7g2Rx4buDYz9jw6k/4buRZDl1w50/4bqjw6w/Y8SRW+G7hT9yXT/huqNb4bqjP+G6oSLhu4M/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/4buQw7Xhu51u4buDYz/hu5BE4buM4buQP+G6osOh4buHP+G7kGTGoXU/Lj/hu4Hhu5PDrOG7gz/hu4NkMuG6oz9y4bqnP+G6r+G7hz/hu4Jj4buTdeG6q+G7gz9EceG7kz/hu5xt4bqj4buyP+G7kGTEkeG6peG7kz/hu5Fk4buL4buDP+G7kcOp4buDZD91w6Lhu5M/4buRZOG7nWzhu4NjP+G6o8ahfT/hu4Nj4budbsSRP+G6o2R9P+G7keG7nz/hu4NkacOdP8OzP+G6o+G7leG7g2M/cm3EkT/hu4fhurc/cl0/4bqjZOG6ucOdP+G7h+G6tz/hu4EixJE/4buRZOG7nW7hu4NjP3Thu5N1w6Lhu4M/xIN94buTP+G7i+G7h8OdP2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/cuG7i+G7gz/EgzA/4bq/ZGY/4bq/ZDHhu4PDnT/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buB4buZ4bqjP+G6v2TEkeG6peG7gz/huq/hu4c/4buDIOG7gz/hu4Fn4buDY8OdP+G7h+G7k+G7i+G7gz/hu5Hhu58/4bqhaT9yxJHhuq3huqM/ZGjhuqM/4buRYeG7jeG7sj/hu4Jk4bud4buDYz/huqEz4buDYz/hu4NjZOG6uT/hu4Hhu6HhuqM/cuG7nW/hu5E/4bq/ZGbDnT/hu4Mx4buHP2Ro4bqjP+G7g13hu4U/4bqv4buHP+G6o+G7m+G7g2M/xIMi4buRP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP2PEkWnEkeG7sj/EgjThuqM/4bqhxJHhuq3hu5HDnT/hur9kw6zhu4NjP+G6o2Thurs/Y8SRacSRP+G6o1vhuqM/4buHw6zhu4M/4buR4buhP+G7g2TEkcOi4buDw50/4buA4bq54bqjZD/DtHA/4bqj4bub4buDYz/hu4FdP+G7h8Os4buDP2Ro4bqjP+G7nG3huqM/dcOi4buTP+G7kWRl4bqjZOG7sj/hu5Dhu58/4buDZGnDnT/huq/hu4c/xIMwP+G7kWRl4bqjZD/Eg2jhuqM/4buDZHHhu4NjP+G7geG7hSLEkT/DtFvhuqNkP+G7gcSRw6Lhu4M/4buP4buTfeG7gz/Eg+G6peG7gz/huqNb4bqjP8O04buhP+G6v8SR4bqt4buDP+G7geG6ueG6o2Q/w7Rww50/w7TDsz/hu5FkZeG6o2Q/OHU/w6M54buDP8SD4budb+G6oz/hu4Nk4bqv4buDP+G7g2Rm4buHP+G7kWRd4buDZD/hu4PEkeG6p+G7hz/Eg33hu4c/4buHw6Lhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8+Ojrhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/KDt74buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPDo+G7g+G7suG6oX3hu4Xhu5FkfeG7g2Rk4buFfeG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLCE7IS8sOjrDoyE7KC4uOnvhu5E7ey4uLuG7gTrhu7LDquG7jWNXw7Xhu6o7Lj4mP33hu4Hhu5Hhu6om4buCY2Thurk/4buB4buh4bqjP3Lhu51v4buRP+G6v2RmP+G6o8ahfT/huqNh4buTP2Ro4bqjP+G7kcO1Zz/hu4NjZMOo4buFJj9zxJHDo+G7kWThu6omPjo6Jj9k4bqvxJFjZOG7keG7qiYoO3smPy8jQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqJ94buN4buRxJHhu4Xhu4MmI8OD4buVP+G7kcO14buF4buDYz/huqE44buRP+G6o+G7oz9k4buFXeG7gz/huqMg4buDZD/hu4Nd4buFw50/4bucbeG6oz9yw6Dhu4M/4buB4buTw6zhu4M/4bqj4buLP2My4buDYz9y4budb+G7kT/hu4/hu5N9P8SD4bqpP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G7nW3huqM/4buHbMOdP2Thu4VdxJE/4bqhMOG7hT/huqPGoX0/4buHw6nhu4Nk4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7gmPhu5N14bqr4buDP0Rx4buTP+G7nG3huqM/4bqjZMSRfT/DtOG6s1g/RF3hu4NjP+G7g2NddT/huq/hu4c/4buB4buTw6zhu4M/w7Qy4buNP3ThuqXhu40/4buRZG7EkT9jxJF94buDP+G6ocSR4bqp4buTP8SD4bqpP2Ro4bqjP8SD4budb+G6oz/huqMgP+G6o1vhuqM/4buHw6zhu4M/4buRZMSRP+G7keG7i+G7kT/hu4NjZMSR4bqt4buN4buyP8OVxJHDouG7g2M/cm3EkT/hu4fDrOG7gz/hu4DhurnhuqNkP8O0cMOdP8SD4bqpP2Ro4bqjP+G7keG7i+G7kcOdP8SDxJHhuqfhu5M/xIM54buTP+G7kcSRw6Lhu4M/4buNZCDEkT/huqNmP+G7gWfhu4NjP8SDfeG7hz/hu4fDosOdP8O0feG7kz/Eg2Y/4buBXT/Eg2fEkT9kacSRP8O04buhP+G6o2Thurnhu5M/4bq/ZGY/xINo4bqjP8O0W+G6o2Q/4bqhW+G7hcOdP+G7kV3EkT/hu4HEkeG6reG7k8OdP8SDNOG6oz/huqHEkeG6reG7kT/hur9kw6zhu4NjP+G7kWThuqk/4bqhaT/hu4/hu5N9P8O0W+G6o2Q/Y8SRW+G7hT/hur9k4buFfeG7sj/hu5DDtcOi4buDP+G7gW3hu43DnT/huq/hu4c/4bqjZOG7mT/Duj/hu4NjZOG6rz/hu5FkOXU/4bqjw6w/Y8SRIOG7g2M/4bqhXcSRw50/4bqjW8SRP2PDqT/hur9kw6zhu4NjP2TEkeG6qeG7kz/hu5Fkw6k/ZGnEkT/huqPDrD/hu4NjfXXDnT9y4bqnP+G7g2RdP8OjXeG7g2Q/4buRZG7EkT9jxJF94buDP8Os4buDP+G6oV3EkT9yXT/hu4Fd4buHP+G6oV3EkT/hu5Fh4buNP8SD4bqpP8O1w6jhu4M/4buB4buTdeG6reG7gz/hur/FqT/hu4Mx4buDY+G7sj/hu4bDrOG7gz9kaOG6oz/hu4NddT/hur9kw6zhu4NjP+G6v2Rmw50/4bqjZOG6uz/huqM54buDP+G6o2Thu5k/w7o/4bqjW+G6oz/DtOG7oT/hur/EkeG6reG7g8OdP+G7h+G7i+G6oz/hu5FkbsSRP2PEkX3hu4M/w7ThurU/Y8SR4buZ4buNP+G6o2Thu5nhu4NjP+G7kX0/4buDZG0/4buDZH3hu4NkP3JdP+G7g2RtP+G7gTfhu5Phu7I/4buCZj/hur9kw6zhu4NjP+G6v2TDrD/hur9kfeG7g8OdP+G7h10/4buBXT/hu4fEqeG7kT/hu4fDrOG7gz9jxJFb4buFP8Oj4buX4bqjP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP+G7gWfhu4NjP3XDouG7kz/hu4/hu5PDoj9k4budbOG7g2PDnT/Egzjhu5E/4buD4budbeG6o8OdP8SD4buFXeG7gz/hur/huqXhu5E/w6M34buDP+G7kcSp4bqj4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI1JtxJE/w7Thu6E/4bqj4buLP2My4buDYz/huqPGoX0/4buHw6nhu4Nkw50/4buRw7Xhu4Xhu4NjPy4/4buDMeG7hz/hu5Hhu58/4buBbeG7jT87Oj/Eg+G6peG7gz/hu4Ft4buNPzssw50/4bqv4buHP8SD4buFIuG7kT87P2PEkSDEkT/hu4Jkw6k/cl0/LD9jxJEgxJE/4bqgfT9kaOG6oz/DtMSR4buDZD9jxJFpxJE/4bqjOOG7jT/hu5Hhurvhu4NkP+G7h8Os4buDP+G7gOG6ueG6o2Q/w7Rw4buyP+G7gMSRw6Lhu4M/4buR4buX4bqjP+G7kcO14buF4buDYz87LD/hu4Mx4buHP+G7j+G7k33DnT/huq/hu4c/4buB4buTw6zhu4M/4buBXT9kaOG6oz/DtMSR4buDZD9jxJFpxJHDnT9kaOG6oz/Eg+G6p+G7kz/hu5E44buRP+G6oyA/4bqjW+G6oz/hu4fDrOG7g+G7sj/hu4Ix4buHP+G7g13hu4U/4bqv4buHP+G6o+G7m+G7g2M/xIPhu51v4bqjP+G6o2Ro4buDP3Jd4buFP8SDxKnEkT/hu5Hhu5N14bqp4buDP+G6oeG7icSRP8Oj4budw7Lhu4NjP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP2PEkWnEkT/huqPGoX0/4buRw7Xhu51u4buDY8OdP2Thu5N14bqt4buD4buyP+G6vmTDrOG7g2M/4bqjZOG6uz9kaOG6oz9jxJFpxJHDnT/huqNkMeG7hz/hu4Nj4buFfeG7g8OdP+G7nG3huqM/4bqjZ+G7gz/hu4FdP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP+G7gzHhu4NjP8SDxKnhu4Njw50/4buRZeG6o2Q/4bqj4buh4bqjP3JdP+G7g2TEkeG6reG7kT/hu5HDqeG7g2TDnT/hu4Hhu5PDrOG7gz9k4buFXeG7gz/hu5FkXeG7g2Q/4buR4buL4buRP+G7h2jEkT/hu4NkxJHhuq3hu4c/cuG7lz/huqPGoX0/4buBbeG7jT/huqPhu5vhu4NjP+G7g2Thu50/4bqjxqF9P+G7kcO14budbuG7g2PDnT/Eg+G7nW/huqM/4bqjW+G6oz/hu5FkOXU/4bqjw6w/cl0/4bqjW+G6oz/huqEi4buDP+G7kcSR4buDP3XDouG7k8OdP+G7j+G7k8O6P+G7h+G6peG7g+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNAxJHhu4djP+G6o+G7gX3DtMO04buqJsSR4bqi4bqv4buD4buR4bqvw7UmP8O04buRdeG7geG6r+G7qiZzxJHDo+G7kWRYPz46O+G7jXRZP2Thuq/EkWNk4buRWD8oOz7hu410WSY/w7TDteG6o+G7qiYvL+G6o8Oj4buD4buy4bqhfeG7heG7kWR94buDZGThu4V94buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sITshLyw6OsOjITsoLj46e+G7kSEhOns+4buBOuG7ssOq4buNY1fDteG7qikoPCY/feG7geG7keG7qibhu4JjZOG6uT/hu4Hhu6HhuqM/cuG7nW/hu5E/4bq/ZGY/4bqjxqF9P+G6o2Hhu5M/ZGjhuqM/4buRw7VnP+G7g2Nkw6jhu4UmP3PEkcOj4buRZOG7qiY+OjsmP2Thuq/EkWNk4buR4buqJig7PiY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYj4bucbeG6oz/hu7bhu5Fk4bujP2R9xJE/4buR4bufP+G7kcO1W8SRP8O0feG7g2Phu7g/cl0/4bqjW+G6oz/hu5FkOXU/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6oX3hu4M/Y8SRW+G7hz9kxJHhuq3hu5M/4buDZF0/4buRw7Xhu51u4buDYz/hu5HDteG7heG7g2M/4bqh4buTasSRP+G7keG7k3XDouG7gz/Do+G7nWzhu4NjP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP8SDIuG7kT9jxJEgxJE/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/Y8SRacSRP+G7gzHhu4c/ZGjhuqM/LDosLj8tPyw6LCHhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buCZGHhu4M/dOG6seG7kT9y4bqnP+G6o2Hhu5M/ZGjhuqM/4buRw7Vnw50/4buRZDl1P2PEkVvhu4U/4buMZCLhu4c/UjHhu4M/RG/EkcOdP+G7jGRmP2TEkeG6reG7kz/hu5HDteG7ncOz4buDYz/hu4NkXT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G6o2TEkX0/w7ThurNYPybhu4Y04bqjP8Oj4buVP2Thu4Vd4buDP+G6oyDhu4NkP2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/4bq/ZGY/4bq/ZDHhu4PDnT/hu4Nk4bud4buDYz/huq/hu4c/4bucbeG6oz/EgzA/4bq/ZMOs4buDYz/hu4c04bqjP+G6oyDhu4fDnT/hu5Hhu6E/4buRxJHDnT/huq/hu4c/4buB4buTw6zhu4M/4buNZDjhu4M/xIM44buTw50/w7XDqOG7gz/hu4Hhu5N14bqt4buDP3Lhuqc/xIMi4buFP8SD4buj4bqjP+G6o+G7m+G7g2M/4buDZOG7nT/hu5HDteG7heG7g2M/ZGjhuqM/4buRYeG7jeG7sj/hu4JkXT/hu5HDteG7nW7hu4Njw50/4buRZDl1P+G6o8OsP+G7geG7k8Os4buDP+G7kSLhu4U/xIPEkeG6p+G7kz/hur/EkeG6reG7gz/hu5Hhu4vhu5E/4buDZDjhu5E/xIPhuqk/4bqv4buHP+G7jWRb4buRP2Thu5N1P+G7gzHhu4NjP+G7geG7oeG6o8OdP+G6o+G7leG7g2M/4buDZF0/4buRw7Xhu51u4buDYz9yXT/huqNb4bqjP+G6oSLhu4M/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/xIPhu519P+G7jWThu4Xhu4NjP+G7kcO1XeG7hT9kaOG6oz/hu5Fh4buNP+G6o8ahfT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7g2NddT/hu4fEqeG7kT/Eg8SRP+G7gcOi4buD4buyP1JtxJE/4buDY2Thurk/4buB4buh4bqjP3Lhu51v4buRP+G6v2RmP3Lhu51s4buDP+G7gcOi4buDP3JdP+G7g2Rx4buDYz/hu5FkXeG7g2Q/4buRZeG6o2Q/4buRxJHDouG7kz/huqHEkeG6qeG7kz/hu5HDteG7heG7g2M/ZGjhuqM/4buRYeG7jcOdP+G6r+G7hz/hu4Jj4buTdeG6q+G7gz9EceG7kz/hu5xt4bqjP3Thu6Phu4NjP8SDW+G7g2M/4buBXT/hu4fEqeG7kT/hu5E44buHP2Phu51s4buDYz/DtFvhu4NjP+G6o2Thu4U/4buDZMSR4bqn4buTP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP+G6o+G7leG7g2M/4buRw7V94buDYz/hu4Hhu6N9P+G7g+G7hcSRP+G7kWThuq/hu4Um4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI1LDoOG7gz/huqHEkeG6peG7kT/huqNkNOG7g2M/xIPhu51u4buDYz/hu41kZX0/4buRw7Xhu51t4bqjP+G6o2fhu4M/4buDZMSR4bqn4buTP+G6o2TDrOG7g2M/Y33EkcOdP+G7g2Thu53hu4NjP3JtxJE/4buDxJHhuqfhu4c/4buRxJHhu4M/cl0/4buDY2Thurk/4buB4buh4bqjP+G6o8ahfT/hu4fDqeG7g2TDnT/hu5HEkeG7gz/DtTPhu4NjP+G6r+G7hz/DtOG6tT9y4budb+G7kT/hu4/hu5N9P3JdP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP8SD4budb+G6oz/hu51t4bqjP+G7h2zDnT9k4buFXcSRP+G6oTDhu4U/4bqjxqF9P+G7h8Op4buDZOG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buNxrDhu5Phu5Fk4buFw7UmI+G7kMO14buT4buDYz/hu4DDokAv4buNIw==

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]