(vhds.baothanhhoa.vn) - “Đi dân nhớ, ở dân thương” – câu nói ấy đã nằm lòng trong tâm trí của những người Bộ đội cụ Hồ. Đó là nguồn sức mạnh kết nên thành trì kiên cố, vững chãi trên dọc dài biên giới quê Thanh.
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bqy4buR4bq64bqyLeG7hcawc3Hhu6vhuq/Ekcaw4buRcOG6suG6sWThuq3huqfhurbhurLhurDhu7Hhu6tx4bqt4buqcXLhu6XEkcOJ4budxJHhurJ14burcsSR4bqu4bq0bOG7q8SR4oCTxJHDtWzhu6vhuqcv4bq24bqy4bqw4bux4burceG6reG6py9yw6nhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEglLhu5Hhu4XDtWThuq3igJzDlHPEkcO1bOG7q8SR4burcsOB4bq3xJHhuqLEkcO1bOG7q8SR4bqycuG6qkHhu6tx4oCdxJHigJPEkeG7j2zhurTEkeG7q+G7rXPEkW3hurzEkcO0w63EkeG7q+G7ieG7qcSRxrDhu6/hu6txxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhurJs4bupxJHhurLhurB0xJHhu4/huqzhu4XEkeG7q3JF4burccSR4burceG6qsOAc8SR4buM4bu1xJHDtOG7tXPEkeG7j+G6psSRUuG7s+G6s8SRw5Thu63EkcawZ8SR4burceG6tOG7s+G7q8SR4bq2QuG7j8SR4bupaOG7q3LEkcWp4bub4bqyxJHhu6vGoeG7q8SR4bqycmfhu6tyxJHhurLhurB1xJHFqXPGoeG7q8SR4buPw73hurfEkcOJReG7q3HEkeG7j3LDrXPEkeG6suG6sMah4burxJHDtXbhu4/EkcO1Z3PEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkeG6ruG6tMahxJEscuG7heG7q3LhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSx5c8SR4bq2c+G7q3LEkeG6sOG7hcSRw4lnxJHGsMOB4burxJHGsMah4burxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhurJ14burcsSR4bq8xqHhurTEkeG6snLhuqpB4burccSRw4l5xJHhu43DgMSR4buP4bqs4buFxJHhu6nhu7XhurLEkeG7q3HhuqrDgHPEkcawdOG7q3LhurPEkcWocnPEkeG6snlzxJHhu49t4bqyxJHhurJz4bub4burccSRxaly4but4buPxJHhu49yZ+G7scSRw7TDgHPhurfEkeG7jcO9xJHhurJt4bqyxJHhurLhuqrhuqJzxJHDieG6quG6oOG6ssSRcmfhu6txxJHhurLhurDDrOG7qcSR4buPbOG6vMSR4bq2w73EkeG6skPEkcOJ4bqk4burccSR4buNc8ah4burxJFxc8OBc8SRcXNmxILEkcavZ+G7scSRw4nhu53EkcO04bu14burccSRw4lzxqHhu6vhurfEkcO0w4PEkcO0buG7q8SR4bup4buZxJF04bqyxJFyeeG7qcSR4bqw4buzc8SRxrBoc8SR4buPcuG6tMOz4burxJHhu43DusSR4bqy4bqqxJHhurLhurDhu4Xhu6txxJHhurLhurDhuqLEkcawaHPEkcO0QeG7q8SRw4nDuuG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SRw6rhurvDqcSC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq54bq5w6rDqS/DqeG7gcOqw7Xhur3DqeG6u8Op4bq94bq7w6rhurLDqsOqZeG6u2XGsGXhurPhu6fEgnHEg+G6sMOh4bq94bq7ZWTEkeG7hcaw4bqyw6Fk4buqcXLhu6XEkcOJ4budxJHhurJ14burcsSR4bqu4bq0bOG7q8SR4oCTxJHDtWzhu6tkxJHhurhzw7XhurJyw6Fk4buHZWVkxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fkw6rhurvDqWTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq3hu4xnxJHhu4/hu7Hhu6vEkeG6snJ54bur4bq3xJHhu41p4burxJHGsOG6tHnhu6vEkcO1Z+G7q3LEkeG6snXhu6tyxJHhu49p4bupxJHhurzGoeG6tMSR4bup4bub4bur4bq3xJHhurLhurBs4burxJHhurLhurB24burccSRw7TDvXPEkcOJw4FzxJHhu6tyReG7q3HEkeG7q3HhuqrDgHPEkcawdOG7q3LEkeG7jXPGoeG7q8SRxIJy4buv4burceG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtMHXEkcO0xKnhu4/EkeG6snLhuqTEkeG7j3nhu6txxJHDiXPhu6Phu4/hurfEkeG7jcO9xJHhurJy4bqqw4Dhu6txxJHhurrhurThurzGoeG7q8SRw4nhu4vhu6txxJHhu6tyZ+G6t8SR4burceG7heG6vMSR4buPacSR4burckXhu6txxJHDtcO6xILEkcaw4buh4bq3xJHhurLhu5vhurLhurPEkeG7qnFn4bq8xJFt4bq84bq3xJHhu4/hurThu7Xhu4/EkeG6tsO94burccSRw4lt4bqyxJHDiWnhurfEkeG7jcO9xJHhu6nhu5nEkeG6snLhurTEkcOJ4buT4burxJHhu6nDrXPEkeG7qcOBc8SR4bqu4bq04bq84bub4bqyxJHhurJs4bupxJHhu6nhurThu4XEkeG7j3Jz4bub4buPxJHhurrhu5HEkeG7qWbhurzEkeG7j3Lhu7HEkeG7jcO9xJHDtHPEkcawaHPEkcO0w4PEkcOJbeG6ssSRw4lp4bqzxJHDlEHhu6vEkcOJw7rEkcO04but4burccSR4bqu4bq0bOG7q8SR4burceG6quG6oOG7j8SR4bur4bux4burxJHhu6txZ+G7q+G6t8SRw7ThuqrDgOG7q3HEkeG6umbEkeG6uuG7hcSR4bq6eXPhurfEkcO0c8SRxrBoc8SRxaly4butxJHFqXLDrOG7q8SRw4l5xJHhu4/huqThu6tx4oCmxJHhu6py4bqq4burccSRw7XDsuG6tMSR4bqy4bqww4BzxJHDtHnhu6txxJHGsGjhu6tyxJHhurLGocSR4buP4but4burccSRcuG7heG6vMSR4burckXhu6txxJHFqXJzxJHhu6nhuqrhu4XEkXFz4but4bq3xJHhurJ5c8SR4buPcuG6quG7hcSR4buN4buF4buxxJFxc8OAxJHhurJybeG6vMSR4buNw73EkeG7j3Jv4bupxJHhurLhurDhu6HEkeG7q3Fn4bq8xJHhurLhurDhuqLEkcawaHPEkcO0QeG7q8SRw4nDuuG6s8SR4buMw73EkeG7jWnhu7Hhuq/EkeKAnD/hurRs4burxJHGsOG7o+G7q3LEkeG7q3LhuqrEkeG6tkHhu6vigJ3hurfEkcSCcmlzxJHhu41z4bub4bqyxJHhurDDqOG7q8SRxrDhurThurzhu6Phu6vEkeG6snThu6tyxJHFqeG7hsSRxrDhurRv4bqyxJHDiWfEkeG6snPhu6tyxJHhurJybuG7q8SR4bqy4bqwZuG7j3LEkeG7q3Jz4buj4bup4bqzxJHhu6rhu5vhurTEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkeG6snXhu6tyxJHhurJy4bubxJHFqXLDs+G7q8SR4buPbcSC4bq3xJHhu49yw7nEkeG7j27hu6vEkeG7j+G7seG7q8SR4bqww4BzxJHFqXJ3c8SRw4nDusSR4bqy4bqwdMSR4bqycnXEkeG7j+G7rcSR4bqycuG7n+G6t8SR4burceG6qsOAc8SR4bqy4bqwacSRcXNmxJHhu49y4buxxJFyZ+G7q3LEkcO04bu14burccSR4bqy4bqk4bq8xJHhurJz4buj4burxJFt4bq8xJHGsGhzxJHhu49ydOG7q3LEkcawZ8SRw7Thu7Phu6txxJHDtOG7tXPEkeG7j+G6rOG7hcSR4bupdeG7q3LEkXLhu7HEqeG7j8SR4buNZ8SR4buP4bux4burxJHhuq7hurThu4Xhu6tyxJHhu6l14burcuG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtLOG6tOG7t3PEkeG7q3J3xJHDieG6puG7q3HEkcO1aHPhurfEkeG7j3LDucSR4buNc+G7m+G6ssSR4bqycuG6qkHhu6txxJHhu43DvcSR4bupZ8SR4bqy4bqwZuG7j3Lhuq/EkeKAnCxy4bubxJHhu43DvcSRxalyeeG7q3HEkeG7q3Fy4bulxJHhu49y4buxxJHhu6l14burcsSRZ8SD4oCd4bqzxJHhu6pyReG7q3HEkcWpcnPEkW3hurzhurfEkeG7jcO9xJHhurJy4bqqw4Dhu6txxJF54burxJHhurLhu7Phu6vEkeG6uuG7seG7hcSRw7Ru4bq04bqvxJHigJzhu47hurThu7Xhu4/EkeG6tsO94burccSR4bupZ+G6t8SR4buP4bux4burxJHFqXJ54burccSRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG6ruG6tMah4burxJHhu6l14burcsSR4burcuG6quG7q3HEkeG7j+G6qOG7q3HEkcSCcmlzxJHhu41z4bub4bqyxJHhu6txcuG7pcSR4buPcuG7scSR4burceG6qsOAc8SRxalyZuG7j+G6s8SR4buqcm3hurLEkcawZ8SRxalyeeG7q3HEkeG7q8ah4burxJHDtOG7n8SRw4l1xJHhu6l14burcsSR4bupZ8SRxrBn4bupxJFp4burcsSRcuG6quG6ouG7q3HEkcO04bub4burxJHhu6tx4bqqw4BzxJHFqXJm4buP4oCd4bqzxJHhu6ht4bq8xJHhu49y4bqm4buPxJHhu6vDrOG7qcSRceG7i+G7q8SR4buN4but4bq3xJHhu4/DveG7q3HEkXJz4bub4bur4bq3xJHhuq7hurThu4Xhu6vEkcO0c+G7n+G7qeG6t8SR4bqybeG7qcSRxrDhu6/hu6txxJHhu4/huqzhu4XEkeG7jcO9xJHDtMO9c8SRw4nDgXPEkeG7q3Fy4budxJHhu6txcnPhu6PEguG6t8SRw4nDgXPEkeG7qXZzxJHhu6tx4bqqw4BzxJHDtOG7neG6tMSR4buPcmzhu6vEkeG6snJn4burcsSR4burcuG6qsSRw4lv4bq84bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0seXPEkeG7j3Jq4burccSR4bqycuG7n8SRcnXhu6tyxJHDteG6tOG7q3HEkcO04bqq4bqg4buPxJHhu6l14burcsSR4buN4buL4bqyxJHDtG7hurTEkeG6vMah4bq0xJHhurJydOG7j3LhurfEkeG7qeG7m+G7q8SR4bup4bu1xJHhu6ln4bq0xJHhurrhu4Xhu6tyxJFm4buxxJHGsHThu6tyxJHhurJDxJHhu43hu4Xhu7HEkXFzw4DhurPEkeG7jnLDucSR4buNc+G7m+G6ssSR4bqw4buJ4burceG6t8SR4burcWfhurzEkeG7q3J3xJHhurJydOG7j3LEkeG7q3J14burxJHhu43DvcSRw7Vz4buj4burxJHhuq7hurRs4burxJHEgnLhuqbhu4/hurfEkXLhu4XhurzEkeG6ssO5xJHhu6nDs+G7q8SRw4nhurTDveG6ssSRw4nhu5HEkeG7q3JF4burccSR4burcXlzxJHhurbhu4Xhu7HEkcOqxJHhu49m4burcsSR4burcnfEkeG6unPhu6tyxJHhurLhurDGoeG7q8SR4buPbuG6tMSRw4nhu4VzxJFm4bux4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu4zGoeG7q8SR4buPaOG7q3LEkeG7q3JF4burccSRxrDDgHPEkXJm4bqyxJHhurDhurTEkeG7q3F24bqyxJHhu6txZ+G7seG6t8SR4burckXhu6txxJHhu49s4bq0xJHhu49y4bq04bq84buj4burxJHhu4/hu7fEkeG6snThu49yxJHhu6nhu5nEkeG6snLhuqrDgOG7q3HEkcWp4bufxJHDtMah4bupxJHDtMah4bup4bq3xJHhurLhurThu7dzxJHhurJyQcSR4bqyeXPEkcaww4Hhu6vEkcawxqHhu6vEkeG7jcah4burxJHhu6tyReG7q3HEkeG7j2zhurTEkeG7j3LhurThurzhu6Phu6vEkeG7j+G6rOG7hcSR4buNw73EkcOJ4budxJHDtEHhu6vEkcOJw7rhurfEkcOJ4budxJHhurJ14burcsSRw7Thu7Phu6txxJHhu49ydOG6t8SRw7Thu7Phu6txxJHDtOG7tXPhurfEkcO0aHPEkeG7q3Fn4burxJHhu43hu4Xhu7HEkcaw4buFxJHDiWfEkeG6snXhu6tyxJHhu49p4bupxJHhu4/huqzhu4XEkeG7jWfEkeG7j+G7seG7q8SRw7Vs4burxJHhu41p4burxJHDtWfhu6tyxJHhu49y4buxxJHhu43hu7XEkcO04bu1c8SR4burQXPEkcO0QeG7q8SRw4nDusSR4buNw73EkcO04but4burccSR4bqu4bq0bOG7q+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SRw6rhurvDqcSC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq54bq5w6rDqS/DqeG7gcOqw7Xhur3DqeG6u8Op4bq/4bq74bq94bqy4bq74buB4bq/4buH4bq/xrBl4bqz4bunxIJxxIPhurDDoeG6v+G7g+G6uWTEkeG7hcaw4bqyw6Fk4buqcXLhu6XEkcOJ4budxJHhurJ14burcsSR4bqu4bq0bOG7q8SR4oCTxJHDtWzhu6tkxJHhurhzw7XhurJyw6Fk4buHZWVkxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fkw6rhurvDqWTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq3hu45m4burxJHhu43hu7XhurfEkeG7j3Jz4bub4burxJHhurbhu6XEkcOU4buz4burxJHhu4xzxqHhu6vEkcSCcuG7r+G7q3HEkeG7jGbhurLEkeG7qHbhurLEkcOiLHLhuqrDgOG7q3HEkTLhurRs4bur4bqlxJHhu4/huqThu6txxJHhu6tyReG7q3HEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG7j+G7rcSR4bq04bq8xJHhurJ04burxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhu4/hu7Xhu6txxJHDtOG7s+G7q3HEkcO0c8SR4bqy4bq0buG7q8SR4bqy4bqw4buF4bq3xJHhu49yw6zhu6nEkeG6tuG7reG7j8SR4buP4bu14bqyxJHhu6nDveG7j8SR4bqy4bqwxqHhu6vEkcO0w7rhu4XEkeG7jWfhu6vEkeG6ruG6tGnhu6vEkcaww4rhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7jMO9xJHFqeG7n+G6r8SRw5TDgHPEkeG6tsO94burccSR4buP4bqs4buFxJHhu41nxJHhu4/hu7Hhu6vEkeG7j+G7r+G7q8SR4burcnPhu53hurTEkcWpcuG7rcSRxalyw6zhu6vhurfEkeG7j2bhu4/EkeG7keG7qcSR4burcnfEkcO04bufxJHhu43huqbhu6txxJHDtOG7rXPEkcaw4buR4buxxJHhu6vDgnPhurfEkcaw4buR4buxxJHDtOG7s3PhurfEkcOJ4bqq4bqg4bqyxJHhurbhurTDvXPEkcO04bufxJHDtOG7m+G7q8SR4buPZuG7j8SRw7Rz4buf4bupxJHhurLhurDhuqrDgOG7q3HEkeG7j3LDucSR4buN4buJ4burccSRw7R5c8SR4buPcmzhu6vEkeG6suG6sG7hu6vEkcawaOG7q3LEkeG7j+G7reG7q3HEkXLhu7HEqeG7j8SRw7R5c8SRw7Xhu5PEgsSR4bqwZuG7j3LEkcOJZsSR4buPcuG7ieG7q3HEkcOJZsSR4buPcsO64bqy4bqz4bqz4bqzxJEwReG7q3HEkcOJZ+G7q3HEkeG6suG7heG6vMSR4bq2w4Lhu6tx4bq3xJHFqXJ34buRxJHhu43huqrDgeG7j8SR4bqu4bq0bOG7q8SRcmfhu6ty4bq3xJHhu43hu7XEkcO04bu1c8SRcXPDgsSCxJHhu41p4buxxJHDieG7o8SR4buF4burxJHhu6tz4burcsSR4bqu4bq0w73hu4/EkcSCcuG7r+G7q3HhurfEkeG6suG6sG/hurLEkeG6skTEkeG7heG7q8SR4bqy4buxZ+G7q8SR4bq6w63EkXLhu7VzxJHFqXLhurTEkcOJROG7j8SRw4nhuqThu6txxJHhu41zxqHhu6vhurPEkeG7jOG7tcSRw7Thu7VzxJFxc8OCxILEkeG7jWfEkeG7j+G7seG7q8SRw7Vs4burxJHhu41p4burxJHhu7fhu6vEkcO0w7rhu6tyxJHhu4/hurThu7Xhu4/EkeG6tsO94burceG6t8SRxIJyZuG6ssSR4bqy4bqwc+G7n+G7q8SR4bq2aeG7q8SR4bq64bq0beG6suKApsSR4buM4bu1xJHDtOG7tXPEkeG7j+G6qOG7q3HEkcawZ8SR4burceG6qsOAc8SRcXPhu5Hhu7HEkeG7j3JFxJHDieG6pOG7q3HEkeG7j+G7heG7seG6scSR4bqy4bq04bq8xqHhu6vEkeG6suG6sOG6tOG6vOG7neG7q+G6t8SRxIJy4bu3xJHhu41z4bub4burxJHEgnJmxILEkcaw4bq0b+G6ssSRw7Thu5/EkeG7jWfEkeG7j+G7seG7q8SR4buP4butxJHFqXPhu5vhu6vEkeG6snJC4buP4bq3xJHFqXPhu6tyxJHhu6txcnPhu6Phu6nhurfEkeG6snPhu6vEkeG6suG6quG6ouG7q3HEkcOJZ+G7scSR4buPcuG6rMSR4bqy4bqw4bqqQeG7q3HhurfEkcO04bqqw4Dhu6txxJHGsMO9c+G6t8SR4buPcnThu6tyxJHhurZm4buPcsSR4buP4bqs4buFxJHDlGnhu6tx4bq3xJHhu6pyZ8SR4bur4bqqw4Hhu4/hurPhurPhurPEkeG7juG6pOG7q3HEkcOJw4FzxJHhu49m4buPxJHGsEThu4/Ekcaw4bqq4bqg4burccSRxalyZuG7j+G6t8SR4buN4bu1xJHDtOG7tXPEkcawZ8SR4burceG6qsOAc8SR4buPcnPhu5vhu6vEkeG6tuG7pcSRw7Xhuqjhu6txxJHhu49p4bup4bq3xJHFqXPGoeG7q8SR4buP4bqqw4Dhu6txxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhu4954burccSR4bqyZuG7j8SRxIJy4buv4burccSR4buPcsO94burccSR4bqycnPGoeG7q8SR4bqy4buFc+G6t8SR4bqydeG7qcSRxalz4bub4bup4bq3xJHhu49C4bq0xJFy4bu14bq3xJHhu49C4bq0xJHhu6to4bur4oCm4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3DlGbEgsSRxrBoc+G6t8SRw7Rt4bqyxJHDiWfEkeG7q3HhuqrDgHPEkcOJ4bqk4burccSR4buNc8ah4burxJHGsOG6tHnhu6vEkeG6uuG7keG7qcSR4buN4bu1xJHDtOG7tXPEkcawZ8SR4burceG6qsOAc8SR4bqycmzhu6vEkeG6snJz4bub4bqy4bq3xJHGsOG6tHnhu6vEkcO1Z+G7q3LEkeG7j3Lhu7HEkeG7q3HhuqrDgHPEkcawdOG7q3LEkeG7juG6psSRUuG7s8SR4bqydeG7q3LEkeG6vMah4bq0xJHhu6nhu5vhu6vhurfEkeG6suG6sGzhu6vEkeG6suG6sHbhu6tx4bqzxJEs4bqwxqHhu6vEkeG7q3JF4burccSR4bur4buV4buxxJHDtOG6qsOA4burccSRcmfhu6tyxJHhuq7hurRs4bur4bq3xJHhu6tyReG7q3HEkeG7q3Fn4bq8xJHhu41m4bupxJHhurBD4burceG6t8SR4buNZuG7qcSRw7TDuuG7hcSR4buNZ+G7q+G6t8SR4burceG6qsOAc8SRxrB04burcsSRxrDhurR54burxJHhu6tyb+G7q8SRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG6tkTEkXFzw4LEgsSRw7TDg8SR4burcnPhu6PhurLEkeG6snXhu6ty4bq3xJHhu49ybOG7q8SR4bqycmfhu6tyxJHhu4/huqzhu4XEkeG7jWfEkeG7j+G7seG7q8SRw7Vs4burxJHhu41p4bur4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3igJzDlHPEkcO1bOG7q8SR4burcsOB4bq3xJHhuqLEkcO1bOG7q8SR4bqycuG6qkHhu6tx4oCdxJHigJPEkeG7j2zhurTEkeG7q+G7rXPEkW3hurzEkcO0w63EkeG7q+G7ieG7qcSRxrDhu6/hu6txxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhurJs4bupxJHhurLhurB0xJHhu4/huqzhu4XEkeG7q3JF4burccSR4buM4bu1xJHDtOG7tXPEkeG7j+G6psSRUuG7s+G6s8SRw5Thu63EkcawZ8SR4burceG6tOG7s+G7q8SR4bq2QuG7j8SR4bupaOG7q3LEkcWp4bub4bqyxJHhu6vGoeG7q8SR4bqycmfhu6tyxJHhurLhurB1xJHFqXPGoeG7q8SR4buPw73hurfEkcOJReG7q3HEkeG7j3LDrXPEkeG6suG6sMah4burxJHDtXbhu4/EkcO1Z3PEkeG7jXPGoeG7q8SRcXPDgXPEkeG6ruG6tMahxJEscuG7heG7q3LhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7hOG6tOG6snLhu7HhurBk4bqtUuG7sWfhu6txxJHGr3Phu6ty4bqnL8SC4bqt

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]