(vhds.baothanhhoa.vn) - Bà còn cho Ben xem cơ man nào là châu báu mà bà từng đánh cắp được trong những cuộc phiêu lưu từ Ấn Độ đến Nga với những tình tiết khiến cháu trai run lên vì phấn khích: “Bà chạy ra ngoài sân bảo tàng, nhảy vào nòng của một khẩu đại bác to tướng rồi tự bắn mình đến nơi an toàn”.
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgIuG7p8Wp4bulw7TDteG7iSDhurjhurE1w7Xhu6NqNeG7iMOiw7Xhu4nhu7nFqXA1LTXigJzhu47hu6PFqTXhurtixrA14bq7xKnGsEFpw7U1xanGsEFpxak14bu1cmrigJ0iL+G7p8Wp4bulw7TDteG7iSAiL8SpNyAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xKjhur/Eg+G6vTQgIuG7p8Wp4bulw7TDteG7iSDhurjhurE14bq74buTw7U14bq7xKnDtDXhurjhur/DtTXhu7nhur/hu4814bq7cDXhu4/Eg8O1NcO14bqxw7Q14buN4bqxNeG6u8SpYsawNeG6ueG6r8awNeG7j+G6sTXhurnhurE1xal4w7Xhu4k1w6rhuq/DtcSpNeG6u+G6pcO6NcOqdnPhurs1xanhu6XDtMO14buJNcO1xKnhu7PDteG7iTXhurvGsOG7o+G6uzXDusSpambGsDXhu412xrA1xal4NUPDtTXDiuG7ozXDqmfDtTXDleG7icSDNeG7tXFqNcO1xKnhu7PDteG7iTXFqWzDtcSpNcWpamfFqTXDssSpamfDtTXhurvEqeG6r8awNcWp4bulxINqNeG7pcaww7U14buNZsO1NeG7tWw1w7rEqWPDtTXDssSpa+G6u8SpKTXigJzhurjhurE14bq7xKnhurdBNeG7pcSDNcO14buJw7ThurFqNeG7p2LDtTXhurnhurPDtDXFqeG6scO14buJPjXDtcSp4bqzQTXhu7XhurHDtDXDteG7k8O14buJNeG6u+G7rcSDNeG7j+G7o8WpNcOyxKllxrA1w6rhurdqNeG6ueG6r+G6uzXFqcO0NcWpdnHDteG7iTXhu6Xhu51qNcWpeTXhurnhuqXDtTXhu49sw7XEqTXDqmfDtTXDtXBqNcSDw7U1xanDtOG6scO14oCdeyIv4bunxanhu6XDtMO14buJICIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgIuG7p8Wp4bulw7TDteG7iSAiauG7j+G7iTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U14bq9xanEqcaw4buP4bq5NDXhu6fFqUHhu43hur86NOG7t2rhur3FqcSpKTXhuqM2NsO64bu5PDXEqeG6v2rhu4nEqcWpKTU3NmE5w7rhu7k8NDXhu6fhu6Xhurs6NC8v4bq74bq9w7V74bq5xIPDtMWpxKnEg8O1xKnEqcO0xIN74bu1w7Uv4bq94bq/4bunw7LFqcO0w7ovw7Xhur/hu7fhu6cvODjDoTcvN+G6ozfhur04NzfDoeG6ozY2xanhuqHhuqE2OTbhu402e8Ozw7rhu4ko4bulOjk2NzQ1xIPhu43FqTo04bq44bqxNcO14bujajXhu4jDosO14buJ4bu5xalwNS014oCc4buO4bujxak14bq7YsawNeG6u8SpxrBBacO1NcWpxrBBacWpNeG7tXJq4oCdNDXhu7dq4bq9xanEqTo04bqjNjY0NcSp4bq/auG7icSpxak6NDc2YTk0NS8gIi/hu6fFqeG7pcO0w7Xhu4kgIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhurrGsOG7m8O1NeG6ueG6v+G7p8Wp4bun4bq/4buN4buN4bq/4bulNcSp4bqxajXEqXZx4bq7NeG7p+G7mzXhu4/hu6PFqTXDtXZx4bq7NcSCw7XEqTXDteG6sUE14bq7xKluNeG6veG6sUE1ODnDozXFqeG7pcSDw7Xhu4k1w7Vmw7U14bq54bq3w7U14bq74buRNcWpxKnDrTXDquG7meG6uzXFqeG7peG7mcO1NcWp4bulw7TDteG7iTXhu7Xhu5PDteG7iTXhu4/hu6PFqTXhurnGsOG7n2p7NeG7tOG6sT414bun4buFNeG7tcawajXEqXDDtTXDssSpajXDquG7meG6uzXhurvhu6vDteG7iTXhu43hu681xanhu6Xhu4M14bq7w7TDtT414bq5dGo1w6rhu5E14buN4bqxNeG7j+G7o8WpNeG6u8aw4bubw7U1xanhu6XGsEFpw7U14buP4bqxNcO1xKl2NeG6u8Spa8O1xKk1xanhuq/hurs14buJauG6szUtNcO1xKnhurE14bu1w6LDtTXigJM14bq9asOsw7U14bu1ambDtTXEqeG6sWo1w7Jt4bq7xKk1w7Xhu59qNcWpamfDteG7iTXDteG7iXZyajXEgsO1xKk+NeG6vMSD4bu1auG6vTXhu7bEg+G7jeG7jWrEg+G7j+G7pzXDtcSp4bqlw7U1w7XEqeG7rSk14oCc4bq6dzXFqWpnw7o1xanhu7Hhurs1w6rhu5nhurs14bun4bqv4bq7xKk1w6pqNcO1xKnhu4E+NeG7pWPFqTXFqeG7m8WpNeG6u8Spw7Q14bq74bqv4bq7NeG6u8Sp4bqvxrA1w6pjQX3igJ17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhu7TDqcO1NeG6ueG6p8O14buJNeG7iWrhu5nDteG7iTXhu7XDosO1NcWpdsO14buJNcWpw73DteG7iTXDquG6reG6uzXFqeG7pXbDteG7iT41w7nGsMSDNTnDoTXhurvEqXZww7Xhu4k1xanhu6XGsEFpw7U+NeG6u8SpdnDDteG7iTXDteG6scO0NeG6veG6sWo14bq74buvw7Xhu4k14bq7xKluNeG6u8Sp4bux4bq7NcWp4bulxIPDteG7iTXhu4lqY0E+NcWp4bqv4bq7NeG7iWrhurM1w6rhurU1xanhu6XGsEFow7U1xanhurNqNcWpxKnGocO14buJNcOqamnDujXDqmRBNeG7iWrhurPDtTXhur1tNeG7j+G6sTXFqcSpambDteG7iTXhu41qZsO14buJNeG7tWg1xalsw7XEqTXhurvhurPhu4814bq54bqxNS014bq7xKnhuq/GsHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6uOG6sTXDteG7o2o14bq74butxIM14bq44bq/w7U+NeG7j+G7o8WpNeG6ueG6sTXDteG7o2o14oCc4bq7xKnGsGXDtTXDssSpxqHDteG7iTXhurtkw7U14bq7xKluw7XEqeKAnTXhu7VxajXDquG7rTXhu6d5NeG6u+G7rzXDssODPjXhurvEqcSR4buPNeG6u8Sp4bq3w7o+NeG7jWg14buPaD414buNxrDhu6Phu481xanEqcaw4buj4buPPjXhu43hu5Phur814buNw7Thu4fFqTXhu7Vxaik1w5Jrw7XEqTXDqmvFqTXhurvEqcSDaj414bulw6LDteG7iTXhu4lq4bqzPjXhurvhuqfhu4814bulYsawPjXFqeG7keG6uzXhurnhurfhurs+NeG7j+G6r0E1xanhu6VzNcWpxKlrw7XEqT414buJamNBNcOiw7U14bq94burw7Xhu4k14bul4budajXhu4lq4bqlxak1xanhu6XDtMO14buJNcWpxINBNeG6r8O0PjXFqWPFqTXhur3EgzXhurvEqWLDtTXDqmo1w7LDqOG7jzXhu7VxajXDqsahajXhu6fhu7Hhurs14buP4bqxxrA1w6rhu5U1xalrxIM14bu14bqxNeG6u+G6r2o14bqvw7Q1w7LEqcO04bqv4bq7NeG7j+G6scawNeG7p2rhu481xalr4buPNeG6uWbDtTXDteG7icO04bqxajXhurvhuq9qNeG7teG6r0E1xKnDtMSDezXDksSp4butw7Xhu4k1w7LEqWpnw7o1w7XEqWPFqTXhu43hurE1w7Xhu4l2cmo14bq54bqxNeG7jeG7qeG6uzXDteG6scO0NeG6u+G7r8O14buJNcWpw7Thuq/FqTXhu41mw7U14buP4burajXhurnhuqXDujXhurvhurNqNS014buP4bujxak14oCc4bq7cMO1NeG7jeG7m+G6uzXhu4/hu6tqNeG6ueG6pcO6NeG6u+G6s2rigJ014buP4bqxNeG6uOG6v8O1NeG6u+G6s+G7jzXFqcSpY0E1w7Jqw7XEqTXEqeG6tWp7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhu7RqaeG6uzXhu4/hu6FqNeG6u8aw4bubajXFqcawZMO1PjXhurnhu5s14buP4buHNeG6u8SpdDXhurjhur/DtTXDqmfDtTV0NeG7tXFqNeG6ueG6sTXDteG7o2o+NcO6xKnhurNqNXQ1xanhu6XDtMO14buJNeG6u8Oiw7U1w7rEqeG7k8O14buJNeG6u8SpxJHFqTXhurvEqeG7o2o14bu1cWo14bq74bqvajXFqWrhu7VqNeKAnMOq4bq1NcSp4buVw7Xhu4k1xal4NcO1w6Lhu481N8Ojw6M44oCdPjXEqcO04bq3xak1w6rhu6PDteG7iTXhu4lq4bqzajXFqeG7pWs14bq9xrBBNcO1xKljxak14buN4bqxNeKAnMWp4bul4buTNeG6u8SpcGo14bu5Z8O6NeG6u8Sp4buz4oCdNeG7tXFqNcO1xKnhu7PDteG7iTXhu4/hu5HDtTXDosO1NeG6vcawQTXDtcSpY8WpNeG6u8SpZzXhurlqZ8O1NcWpeDXhurnhuqXDujXhurvhurNqPuKApjXhu43hurE14buP4bujxak14bq7eeG6uzXEqWzDtcSpezXhurrEqXbEgzXDssOtPjXigJzhurnhurE1w7Xhu6NqNeG7jeG7qeG6uzXDteG6scO0NeG6u+G7r8O14buJNcO6xKnGsMO1NeG7j3bEgzXhu7XhurHDtDXDquG6r+G7jzXDssSpw6LDtTXhu4lqY0E14bq74buvNeG7j+G6sTXhurnhurE1w6rDrTXhur3hurHDtcSpNcWp4bulw7TDteG7iTXFqcSDQTXhuq/DtDXhu6Xhu51qNeG7jeG6t2o1w6rhur/hu4814bulxIM14buNxIPGsDXhu4/huq3FqTXhurvEqcO0NcWpxKnhuqfDteG7iTXhurvEqeG6r8awNcWp4bulxINqNeG6u+G7rcSDNeG6ueG6seKAnXs1xahqZ8O14buJNcO14buJ4bqvQTXhurvhu63EgzXhurnhurE1w7Xhu6NqNeG7j3FqNcWpxKnEkcWpNcOyxKnhu63DteG7iTXDssSpamfDujUtNcOqZ8O1NeG7j3fhurs1w7LEqcahw7Xhu4k1xanEqcOtNeG6vWrDrMO1NcWp4bqzPjXFqXnEgzXDtcSpdjXhu4/hu6PFqTXDteG7iXZyajXhurltNeG6ueG7kcO6NcO14buJxKnhu4fFqTXhurvhu5814bu1xJFB4oCmNeG6umLGsDXhurvEqcawQWnDtTXhu4lq4buzxIM1ODXhurnhurE14bq7xKnhuq/GsDXhu43hurE1w7LEqcO04bqzw7Xhu4k14bq74bqv4bq7xKk14bu1cmo14bu1c2o14buJauG7s8SDNeG6u+G6r+G6uzXFqcSpZzXEqWk14bu14bqxNcO1xKnhu7PDteG7iTXhu41yajXFqcSpw7ThurdqNcOqdnPhurs1xalqZ8O14buJNcWpa+G6u8SpNcWp4bql4bq7NeG6u+G7rcSDNeG6u+G6r2o1w6rhu53DteG7iTXEqeG7nTXhurvEqWrEgzXhu6XEgzXFqcSp4bqxw7XEqTXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7nGsOG6tcO14buJNcO1xKnhurHhu4814bq7xKnhuq/DtSk14oCcVDXFqeG7pXZyw7Xhu4k14bq7xKnhuq/GsDXFqcSpZzXDteG6scO0NS014bq6xKnhuq/DtTXhu5vhu4/igJ0+NeKAnOG7puG7qcO6NcWpxKlnNcO14bqxw7Q1xKnhurM14bq7xKnhuq/GsCg1LTXhu6rhu48+NcO14buJw7TDtTXhurc1LTXFqOG7m8Wp4oCdeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgxajEqWc14bul4budaj41w7nGsMSDNeG6u2LGsDXhurvEqcawQWnDtTXhurvhu63EgzXhurnhuq/hurs14bukxIPDszUtNeG6u8Sp4butNeG7j+G7o8WpNcO5xrBkQTXhurnhuq/DtDXhu7XhurE1xanhurfDujXhurvEqWs1w6ptxIM1w7rEqXZww7Xhu4k+NeG6uOG6v8O1NeG7jXI14buPcjXDtcSpxJHDtTXhu6XEgzXhurnhurE1w7Xhu6NqNeG6u+G7kTXDtcSp4buzw7Xhu4k14bq5azXhu4/EkcWpNeG7jWpmw7U1w7nGsMSDw7U1w6pnw7U1w7XEqeG7s8O14buJNeG6u8aw4bubw7U14bun4bqv4bq7xKk14bu1aDXFqeG7o2o1w7rEqeG6t+G7jzXhu4/hurE14bq54bqxNeG7pWPFqTXFqcSpa+G6u8SpNcOq4buZ4bq7NeG7teG6sTXDqsOtNcOqZEE1xanhu6Vmw7U14bq74bqv4bq7NeG7iWrhuq81w7JpNcWp4bulw7TDteG7iTXDtcSp4bqxezXhurjhur/DtTVi4buPNcWpxKlk4buPNcWpxKnhur/DtDXhur3hu5dqNeG6ueG6sTXDqsOtNeG7peG7nWo1w7rEqeG6r8WpNcSpamnDtTXhurnhurE1w7Xhu6NqNcWp4bulw7TDteG7iTXhurnhu6M1w6rhu501w7Vqw7XDs8SDPjXDtcO9xIM1w6pm4buPNeG6u8Sp4bq3QTXhurvEqWpn4bq7NeG7ueG6vzXhu4/huq9BNeG6veG6scO1xKk14bq7xKnDtDXDteG7iXZyajXhu4lq4bqxNcOqZ8O1NeG6u8O9xIM1xKlqacawNcWp4bulxIPDteG7iTXhu6d34bq7NcWp4bulw7TDteG7iTXFqcSpbTXFqeG7pWPDtT414bq94burw7Xhu4k1xKnhu6PDujXhu7nhu6nDujXhurnhuqXDujXhurvhurNqNcOqxJHDujXhu7V1NeG6u8O9xIM1w7Jrw7XEqTXhurvDvcSDNcSpamnGsHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG6uOG6v8O1NeG6ueG6pcWpNcOqZMawNcOyxKnhuq/hu481w7rEqeG6rzXDtcSp4buzw7Xhu4k14bq5azXhu4/EkcWpNeG6u+G7rcSDNeG6ueG6sTXDteG7o2o14buP4bujxak14bq74bqv4bq7xKk1xKnhuq/DtDXEqXfhurs14bu14bqxNeG6ueG6sTXDteG7o2o14bq74buvw7Xhu4k14bq7xKlqaMawNeG7jeG7k8O14buJNeG6u8Sp4bqvxrA1xanhu6XEg2opNeKAnOG6uOG6sTXhurlqZ8WpNeG6u8Sp4bqvxrA14bu1w6nDtTXFqcSpdnLDteG7iTXDtcSpbMO1NeG6ueG6sTXhu7VxajXhu49jQTXFqeG7peG7kzXhu7lnw7o14bq7xKnhu7M+NcOqxIPDtTXhu43huq/FqTXhu7XhurE1w7VqaOG7jzVBZsawNcWpxKlr4bq7xKk14bq54bqlw7o14bq74bqzaj414bul4budajXDteG7icSpbzXhu6XhuqfDteG7iTXhurnhurE14bq7xKluNeG7jeG6sTXhu4/hu6PFqTXhurnhurE14buJauG6sTXhurvEqeG6r8O1NcO14buJ4bqlxanigKbigJ17NeG6uOG6sTXDssOtNeG6u8Spw7Q14bq44bq/w7U1w7Xhu4nEqeG6vzXhu7VoNeG6u8Spamfhurs1w7XEqcOpw7U1w7Jq4buPNeG6u3Zww7Xhu4k1xanDtDXDquG7q8O14buJNS014bq7xKlqZ8O1NeG7jXNqNcO6xKll4buPNcOqZMawNcWpambDtTXhu4/hurE14bq54bqxNcOq4bqvw7XEqTXhurvhuqXDujXFqXg1xKnhu51qNeG6u+G7k8O1NeG6ueG6p8O14buJNcWpxrDhu59qNeG6uOG6v8O1PjXhu7VoNeG6u8aw4buj4bq7NcOq4bujxak1w7XEqcSRw7o14buNYsawNcOq4bqxajXhurzEg+G7teG6v8O1w7rDtOG7peG7pcWpNeG7teG6sTXDusSp4bqzajXDquG7m2o14buP4bqtxak14bu1cWo1w7LEqWXGsDXhu6fhu6nDteG7iTXhu6fDosO1NeG6u+G7q8O14buJNcOq4bqxw7U14bq7xKnhu5E14bq94buzezXDksOtNeG6u8Spw7Q14bq44bq/w7U1w7Xhu4nEqeG6vzXhu7VoNeG6u8SpxrBBacO1NcOhNjXDtcOi4buPNcWp4buldnHhurs14bq54bqxNeG7jWbDtcSpNcOqZsO1xKk1xanhu6Vmw7U1xanhurHGsDXhurlqw63DtTXDqmfDtTXEqMO0xIM1w5LDgDXDqsOtNcWp4bul4buj4buPNeG6u8Spamfhurs14bu1dnDDteG7iTXhu49qacO1NcWpw7Q1w6rhu6vDteG7iTXFqXjDteG7iTXFqcSpxrDhu6Phurs14bu1aDXhu7VzNeG6u+G7rcSDNcWp4bufw7Xhu4k1xanEqeG7m8O14buJNcO1dnHhurs1w7XhurFBezXhurjhurE14bq74buTw7U14bq7xKnDtDXhurjhur/DtTXhu7nhur/hu4814bq7cDXhu4/Eg8O1NcO14bqxw7Q14buN4bqxNeG6u8SpYsawNeG6ueG6r8awNeG7j+G6sTXhurnhurE1xal4w7Xhu4k1w6rhuq/DtcSpNeG6u+G6pcO6NcOqdnPhurs1xanhu6XDtMO14buJNcO1xKnhu7PDteG7iTXhurvGsOG7o+G6uzXDusSpambGsDXhu412xrA1xal4NUPDtTXDiuG7ozXDqmfDtTXDleG7icSDNeG7tXFqNcO1xKnhu7PDteG7iTXFqWzDtcSpNcWpamfFqTXDssSpamfDtTXhurvEqeG6r8awNcWp4bulxINqNeG7pcaww7U14buNZsO1NeG7tWw1w7rEqWPDtTXDssSpa+G6u8SpKTXigJzhurjhurE14bq7xKnhurdBNeG7pcSDNcO14buJw7ThurFqNeG7p2LDtTXhurnhurPDtDXFqeG6scO14buJPjXDtcSp4bqzQTXhu7XhurHDtDXDteG7k8O14buJNeG6u+G7rcSDNeG7j+G7o8WpNcOyxKllxrA1w6rhurdqNeG6ueG6r+G6uzXFqcO0NcWpdnHDteG7iTXhu6Xhu51qNcWpeTXhurnhuqXDtTXhu49sw7XEqTXDqmfDtTXDtXBqNcSDw7U1xanDtOG6scO14oCdeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bq44bqxNcO14bujajXFqeG7pXQ1xanEqeG6scO1xKk1xanEqWTDtTXFqXZzw7Xhu4k+NcWpxKnhurHDtcSpNcO14buJdnJqNcSp4burw7Xhu4k14bq74butxIM14bq44bq/w7U+NcSpxINqNeG6ueG6sTXhurvEqeG6r8awNeG7jWbDtTXDsmc1xKnDtOG6t+G6u8SpNeG6u8SpajXFqWpnxak14bq7xKnDtDXhu7Xhu7E1xanhu6Xhu6Phu481xanhurdqNeG6uOG6s8O0NcWp4bqxw7Xhu4k14bq44bqvxrA14bu1xJHFqTXEqMO04bqxw7Xhu4k14buJasSDNcSCw7XEqXs14bq44bq/w7U14oCcw6rhurU1xanEqcawNcWpxKnEkcO6NcOq4butNcWpxKnGocO14buJNcWpasO1NeG6u2TDtTXFqcSpamfFqTXhurvEqcO0NeG7j+G7o8WpNcOyZzXEqcO04bq34bq7xKk14buNamjGsDXhu41vw7XEqeKAnTXhu7XhurE14oCc4buNZMO1NcOqZMawNcWpambDtTXFqeG7pcO0w7Xhu4k1w6pyaj414bq44bq/w7U14buPw7TDteG7iTXhurvEqXI1xal4w7Xhu4k1w7Xhu4nhurFBNcOqw6014bunxIPDteG7iTXDtcSp4bqxNeG6ueG6sTXDteG7o2rigJ17NcOK4bupw7Xhu4k14buN4bup4bq7NcOq4buRPjXhurnhurE1w7Xhu6NqNcO6xKnhurNqNcO1xKnEkcO6NeG7tWppw7V7NeG6uOG6r+G6uzXhu6dvNcOqajXDucawxIM14bq44bq/w7U14bu14bqxNcO14buRajXigJzhurjhuq/hurs14bulY8WpNcWpamfhurvigJ01w7LEqWpnw7U14bq7xJHGsDXhu7XGoTXhurvhu6vDteG7iTXEqcO0xIPDteG7iTXhu4/Eg8O14buJeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgw4pnw7U1w6piQT414bq7YsawNeG6u8SpxrBBacO1NcOq4bq1NeG6u+G7kTXFqcSpw601w7Jnxak1xanEqeG7qeG6uz414buP4bujxak14bq74bqvajXDsmfFqTXhu7nhu6nhurs1w6rhu6PDteG7iTUtNeG6ueG6sTXDteG7o2o14bulxIM1w6pqNeG7iWrhu7PEgzXhu43hu6nhurs1xalsw7XEqTXhurvhurPhu481QWbGsDXFqcSpdnDDteG7iT414buJ4bqlw7U14bq54buRNeG6u+G7rcSDNeG6ueG6sTXhurvEqeG6r8awNcOqdnPhurs1w6plQTXhu41mw7U14bq7xIPDtDXFqeG7peG6scO0NeG6u+G7q8O14buJNeG7j+G7o8WpNcOyZzXEqcO04bq34bq7xKk14bu1aDXhu7Xhu7E1xanhu6Xhu6Phu4814oCc4bun4buFNeG7jWbDtTXhu6fhu5HDteG7iTXFqWo14bu1ajXEqeG6scO14buJNcWpxrBkw7U+NeG7teG6sTXhu6fhu4U14bq7xKlqZ+G7jzXFqeG7peG7mcO1NcWp4bulxIPDteG7iTXDtcSpY8WpNeG6u+G7rcSDNcWpY8WpNeG6u+G6szXhurvhuq/hurs1xalyNeG6ueG6r8O0NXQ14buP4buZajXDucaw4bub4bq7NeG7iWrEgzXFqeG7pWbDtTXFqcSpZzXhu4lqcWrigJ0+NeG6u+G7k8O1NeG6vcSDw7Xhu4k14bq9dHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOVxKl2w7Xhu4k1w7LEqcahw7Xhu4k+NcWpcWo14buP4bujxak1w7XDvcSDNeG6u8aw4bubw7U1xanhu6XGsEFpw7U14bq74buTw7U14buN4bq3aj414bq54bq3w7U1w6rhu5nhurs14bun4buFNeG6u+G7q8O14buJNeG6ueG6sTXDteG7o2o14bu14bqxNeG6uOG6v8O1NcWpxKnEg+G7jzXhu4lqxIM14bu14bqxw7Q14bq7xrDhu6Phurs1w7rEqWpmxrA14buNdsawNeKAkzXFqcSpeeG6uzXEqWppw7U14buP4bujxak14bu14buxNcWp4bul4buj4buPNcWpxKlnNcOy4bqiPjXDusSp4bqzajXhu7V2c8WpNeG7p8ahw7Xhu4k1xajEqcSD4buP4bq/4bunPjXhurnhu5U1xanEqcaw4bub4bq7NeG7j2Y14buNa8O1xKk14bq7xIPDtcSpPjXhu7XGoTXEqWppxrA1xKnhu5HEgzXEqWk1xanEqeG7m8O14buJNeG6u8Sp4bubw7Xhu4k1xanhu6Xhu6Phu48+NcWpamfDujXhurvEkcO1NeG6ueG7ozXhurnhuq/GsDXhu7XEkcWpNcSpw7ThurHDteG7iTXhu4lqxIPigKY14bu04bqxNcOyxKlqNeG6uOG6v8O1NeG6u8SpxrBlw7U14bq5bTXhu7XGsMO14buJNcSp4bujw7o14bun4bupw7o14bq54bqlw7o14bq74bqzajXDqsOtNcOqxJHDujXhu7V1NcWp4butNcOya8O1xKk1xanhu6V2w7Xhu4k14bq54bqxQTXDtcSp4buzw7Xhu4k14bq44bqvxrA14bu1xJHFqTXEqMO04bqxw7Xhu4k14buJasSDPjXFqcSpbDXDleG7szXEqcO04bqxw7Xhu4k14bu5xrBjxak1xKlqacO1ezXDlcSp4buzw7Xhu4k1xKlsw7XEqTXDusSp4bq3xak14buP4bqxNeG6ueG6sTXDteG7o2o14bu14bqxNeG6uOG6v8O1NcO6xKnhurNqNcOq4bubajXhu4/huq3FqTXhu6fhu4U14buN4bqxKTXFqOG7peG6v8O0NeG6u+G7nz414buPw7RqNeG7icSDw7U14bu14bqxNcO6xKnEg8O1xKk1xanEqWJBezXDlcSpdsO14buJNcOV4buzNcSpw7ThurHDteG7iTXhurvhu6/DteG7iTXhu43hurE14buP4bujxak1w7Xhu4l2cmo14bq54bqxNeG7tXFqNcO1xKnhu7PDteG7iTXDqnfEgzXhurvEqeG6r8awNcOq4bqvw7Xhu4k1QWbGsHsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOK4buRNeG7jeG6sTXDqmbhu481xanGsEFpxak14bu1cmo14bq7xrDhu5tqNeG6u+G7q8O14buJNeG6u+G7rcSDNeG6uOG6v8O1NeG6uWbDtTXhurnhurE1w7Xhu6NqPjXhu7XhurE14bq9bzXDtcSpambDtTXhu6Xhu51qPjXhurvGsOG7m2o14bq74burw7Xhu4k1xKnEg2o14bq54bqxNeG6u8Sp4bqvxrA14bq74buvw7Xhu4k1w7Xhu5FqNcO1xKnhu7PDteG7iTXhu41yajXFqcSp4bufw7U1xanEqXfhurs14oCTNeG7p8SDxrA14buP4bujxak14bq5asOtxrA1w6rhu5014bq74bqz4buPNeG7ueG7qeG6uzXDquG6tTXhur3hurFqNTg34bqjNcWp4bulxIPDteG7iTXhu7VqZ8WpKTXigJzhurrEqeG6r8awNeG7p+G7hTXDssSpxqHDteG7iTXhurnEg8O0NeG7iWpyNcO5xrBmw7U14bq54bqxNcOqYsawPjXhurnhurE14bq3ezXhurjhurE14bun4buFNeG7j+G6tWo1dDXFqeG7pcO0w7Xhu4k1xalq4buPNeG6u8Sp4bqvxrDigJ17NeKAnOG6uOG6sTXhurvhu6/DteG7iTVBZsawNeG6u8Sp4bqvxrA+NeG6uOG6v8O1NeG6t3s1w5XEqXbDteG7iTXhurliQTXhu4lqcjXhurvEqeG6r8awNcO1ZsO1NeG6u8Sp4bq3QTXhu7VoNcO1xKnhurE1w6pq4oCd4oCmIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhu45jQTXFqcSp4bqvw7Xhu4k1xanhu6VyajXhu6fEg8awNcOyxKlqNeG6ueG6sTXhu49jxak+NcWp4bubajXDteG6scO0NeG6uOG6v8O1NeG6u+G7r8O14buJNcWp4buldnPFqTXFqcSp4bq/w7Q1w6p2csO14buJNeG7m8O14buJNcO1dnHhurs1w6rhurfDujXhu7nhur814bunxIPDteG7iTXDqnfDteG7iTXFqeG7pXZx4bq7NeG6u8Oiw7U1w7XEqeG6sTXhu4nhu6E14bq74butxIM14bq54bqxPjXhurvhu5E14bq74bqvw7XEqTXhurvDvcSDNcWp4bul4bq/w7Q1xalj4buPNeG6uWrDrcO1NeKAnOG6uOG6r8O1NcO1xKnhurHigJ0+NeG6u8SRxrA14bu1w6nDtTXEqUE14bu14buZw7Xhu4k1w6p2c+G6uzXDtcSpbMO1NeG7jeG6t2o14bq54bqxNeG6uWbDtTXhurvDvcSDNeG7p+G7n3s14buMZMO1NeG6u8aw4bubajXhurvhu6vDteG7iT414bq44bq/w7U1xKlrxak14buP4bujajXEqXBqNeG7p2LGsDXhu7XhurE14buNxIPGsDXDtXZx4bq7NeG7j+G6pcWpNeG7peG7nWo1w6rhurfDujXhu7nhur814bu1aDXDtcSp4bqxNeKAnOG6u8SRxrA14bq7xKnhuqXhurs14bq7xKnhuqXDtTXhu6XhuqfDteG7iTXhu49sw7XEqTXDquG6tTXhurvhu5E14buP4bujxak14bq7YsawNeG6u8SpxrBBacO1NcWpxrBBacWpNeG7tXJqNcOqw601w7LDrTXhurvEqcO0NeG6u8Sp4bqvxrA14buPbMO1xKk14buP4bujxak1w7Xhu4nhurFBNcO14bqxw7Q1w6rhu5HigJ17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDiuG7kTXhurvhu6/DteG7iTXhu43hurE1xanEqcahw7Xhu4k1w6pqacO6NcOyxKnhu4HDujXhu43hurdqNeG6u8aw4bubw7U1xanhu6XGsEFpw7V7NcOKw6014bq74bqz4buPNcO1xKnEkcO1NcOqZEE1w6rhu60+NeG6u+G7k8O1NeG6u8SpcjXhu4lsNcO14buzxIM14buP4bqxNeG6ueG6t8O1NcOyxKnGocO14buJNeG7iWp0NcWp4bulxIPDteG7iTXDqmTGsHt7eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDusSCxrDFqcSpw7Thu6U0ICLhu6fFqeG7pcO0w7Xhu4kgw5Xhu4nGsEFmw7U1w5rEqcO0w7Xhu4kiL+G7p8Wp4bulw7TDteG7iSAiL8O6IA==

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]