(vhds.baothanhhoa.vn) - Với kết quả thi 28,15 điểm, Ngô Minh Hiếu đã đủ điểm đỗ vào Đại học Y Dược Thái Bình. Theo Cục Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế, Trường Đại học Y Dược Thái Bình sẵn sàng miễn học phí trong suốt thời gian Ngô Minh Hiếu theo học tại trường và sẽ tạo điều kiện học tập tốt cho Hiếu để theo đuổi ước mơ trở thành bác sỹ trong tương lai.

Tin liên quan

Đọc nhiều

LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IUrhu4fDsn3EqOG7hWrhu4N94buC4buF4bq5cX3huqvDueG7l+G6rX1Q4bufw7nhu5Vq4buHfeG6qjnhu4V94buDbuG6rX3hu6594bqow7nhu5fhuq19UOG7gzfhu4V94bqmZ2rhu4N9xKnhu4Xhur9qfXBrOGp94bqnw7V94buDbuG6rX3hu53hu4NmLi/hu4NdIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXsh4buq4buZ4buFfeG7i+G6uXB94bujcWF9cOG7g+G7hX0iNCZdMX3huqvhu4XDqsSpJn1K4buHw7J9xKjhu4Vq4buDfeG7guG7heG6uXF94bqrw6F94bqrdX3huqvhu4XDqsSpfeG6q+G7kX3hu6s4a33huqo54buFfeG7g27huq194buufeG6qMO54buX4bqtfVDhu4M34buFfeG6pmdq4buDP31Q4buDYmt94bqsdOG6rX3hu4rhu4NrNn3hu4Nu4bqtfeG7qzh94bqqOGt9cDlrfeG6psO1feG7rn1w4bq5Jn1Q4bufw7nhu5Vq4buHfeG6qjnhu4V94buDbuG6rX3hu6594bqow7nhu5fhuq19UOG7gzfhu4V94bqmZ2rhu4N94buh4bqvan3hu6E4auG7h33EqeG7heG6v2p94buDbuG6rX3hu53hu4NmfXDhu59rauG7h33hu6Fx4buNcH1w4buD4buV4buFfeG7h+G7hTZqfUrhu4fDsn3EqOG7hWrhu4N94buC4buF4bq5cX1w4buDYmt94buDbuG6rX1wOeG7hX1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG7qzh94buhZX1wOWt94bqr4buF4bq7cX3hu4vhu4Xhur1qfeG7g27huq19cOG6teG7nX1w4buNcH3huq3hu4NrfeG7guG7heG6uXF94bqrw6p9cOG7g2JrfeG6q3HDtOG7hX3DueG7meG6rX3EqeG7k31w4bufxqF9cOG7gzhq4buDfeG6pzfhuq194buhw719cOG7n2tq4buHfXDDueG7k2rhu4d94buJNuG7hT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shLuG7hcSp4buHfeG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iWzBbLzA04bqpIl01XTRbW3AzMTQyWzUz4buJXT/DrOG7neG7h3t9LyFK4buHw7J9xKjhu4Vq4buDfeG7guG7heG6uXF9XVt9asOgxKl94bqtw7Nq4buHfeG6pzlqfeG6q+G6uWp9cOG7n8O54buVauG7h33huqvDueG7l+G6rX1Q4bufw7nhu5Vq4buHfeG6qjnhu4V94buDbuG6rX3hu6594bqow7nhu5fhuq19UOG7gzfhu4V94bqmZ2rhu4N9xKnhu4Xhur9qfXBrOGp94bqnw7V94buDbuG6rX3hu53hu4NmPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4buD4buV4buFfeG7h+G7hTZqfeG7o3E2Jn3huq3hurFxfeG6reG7g3Hhu6/hur1qfeG6rWHEqX3huqvDtWrhu4d94bur4bq7feG6q8Oy4buFfeG6pzlqfXDhu4PhurFqfUrhu4fDsn3EqOG7hWrhu4N94buC4buF4bq5cX3hu6s4fUrhu4dx4buv4bq/an1Q4bq3cH3EqOG7hWrhu4N9xqF94butbMSpfV0mfeG7rcOhfeG6quG7j2rhu4d9UOG7g+G6oWrhu4cmfeG7g27huq194buh4buFauG7g31Q4bufw7nhu5Vq4buHfVDhu4Lhu5xQfVDhu5/hu4Xhur1xfeG7oOG7k2p9MSZ94buDceG7r+G6vWp9UOG7n+G7heG6vXF94bug4buTaiZ9UOG7gzZq4buDfeG7gms3Jn1dW31qw6DEqX3huq3Ds2rhu4d9auG7gzZxfeG6q+G6uWp94buJ4buZ4budfS194bqr4bq7cX3huqs5cH1w4bufw6lqfSI0feG6q+G7hcOqxKl9cOG7g+G7hX3huqo54buFfeG7g27huq194bqrw6F94bqrw7nhu5fhuq194bqtw7Vq4buHfeG6q+G7j2rhu4d94buL4buD4bqxxKl94bud4buDdOG6rSZ94bqtYcSpfeG6q8O1auG7hz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buCazhqfeG6rWFq4buDfeG6rXU2fUrhu4dx4buv4bq/an1Q4bq3cH3EqOG7hWrhu4N94bqnaH1w4bq1cH1q4buHceG7r+G6u2p94bqnw6LEqX3hu6Hhu4Vq4buDfeG7i+G7g+G7heG6uWp94bqrw7Lhu4V94bqt4buD4bqxan3hu6s4feG6rTdq4buDfXA24buvfeG7neG7g2Hhu4V94bqt4bulfeG6rWt94bujceG6oeG7nX3hu6s4feG6rThq4buHfeG7ieG7mWp94buJOeG7hX3huq04auG7h31wYmt94buJOeG7hX1q4buDw7lq4buHfcSo4buFauG7g33hu5/hurdwfeG7gzbEqX3hu4Nu4bqtfeG7qzh94buJccOyan3EqeG7k33DueG7meG6rX3huqvDueG7l+G6rX3huqvhu4V94buDbuG6rX1q4buDw7l94bqtN+G6rX3huqc5an3huq1zauG7h31w4bufNmrhu4d94buJ4bulNj99SuG7h8OyfcSo4buFauG7g33hu4Lhu4XhurlxfeG7q2d9cOG7g8O54buTauG7h33huq1hxKl94buDazhqfeG6rWFq4buDfeG6rXU2feG6pzlqfeG6q8OhfXDFqX1q4buHceG7r+G6vWp94buJOMSpfeKAnOG6q8Oy4buFfeG6reG7g+G6sWrigJ194bqtw7Nq4buHfeG6pzlqfeG6q+G6uWp9cOG7n8O54buVauG7h33hu6Fx4buNcH1dW31qw6DEqX3hu4Nu4bqtJn3hu4vhu4PDsmrhu4d94bujcWFqfWrhu4c54buFfWrhuqFq4buHfcSpw7k2Py4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4bufa2rhu4d94buKd31w4buD4buFfXDhu41wfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu519UOG7guG7nFB9asOgxKl9IlsiWyZ94buC4buF4bq5cX1w4buD4buFfeG7i+G7g+G7jeG7hX3huqZ94bur4buZ4buFfeG7oeG7jX3huqvhu4XDqsSpfSI0Jl0xfTtQazdqfTUmMCp94buCbDZ9NSYzMX3hu6s4feG7oOG7hWrhu4N9NSZbLH3hu6s4feG6q8OgauG7h33hu4t2fWrhu4dx4buv4bq9an3hu6tuauG7h31q4buHOGrhu4N94buufeG6qzZ94buL4buDazYmfeG6qjnhu4V94buDbuG6rX3hu6594buCOH1Kw7Xhu4U/fUrhu4Phu4XhurtxfWrhu4fDueG7leG7hX1w4buF4bq54bqtfWpx4buN4buFfcO54buZ4bqtfcSp4buTfeG6p8O54buZ4bqtfeG6reG7g+G6sWp94burOGt94bqq4buCfeG7rn3hu4I4fUrDteG7hX3huq11Nn1K4buHw7J9xKjhu4Vq4buDfeG7guG7heG6uXF9LX1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqtw7Nq4buHfeG6pzlqfV1bfWrDoMSpfeG6reG7g2l94burZ31w4buD4buF4bq5cX1bJiIxfeG6q+G7hcOqxKkuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqqw6p94bqrw7Vq4buHfeG7q+G7hcOpan1q4buH4buDaH3hu4nFqeG6rX3huq11Nn3hu4M24buFfeG6pzlqfeG6rWx9cOG7g8OqfXDhu4Xhurnhu519cHThuq194buDbuG6rX1w4bq14budfXDhu41wfXDhu5/DqWp94buH4buFYWrhu4d94bqrw7nhu5Vq4buHfeG6qjnhu4V94buDbuG6rSZ94bur4buZ4buFfXDhu5/DueG7lWrhu4d94buD4buX4budfUrhu4dx4buv4bq/an1Q4bq3cH3EqOG7hWrhu4N94bqrw6F94bqr4buRfeG7qzhrfVDhu5/DueG7lWrhu4d94bqqOeG7hX3hu4Nu4bqtfeG6pjfhuq3hu4N94buK4buDazZ94buCOH1Kw7Xhu4UmfeG6puG6vWrhu4N94bur4buF4bq9an3huqY54bqt4buDfcSoNuG7hX3huqvDoX3hu6Hhuq9qfeG7oThq4buHfXDhu4PDoMSpfeG7i+G7gzfEqX3hu6s4feG7g+G7kX1w4buf4buXfeG6q+G7heG6u3F9cOG7n2h94buh4bul4bqtfeG7i+G7g29ifeG6reG7g2t9xKjhu4Vq4buDfeG7qzh94buD4buRfXDhu5/hu5d9xKjhu4Vq4buDfeG7q+G6u33hu699cOG6uX1w4bufa2rhu4d9cOG7g+G7leG7hX3hu4fhu4U2an3EqOG7hWrhu4N94buDbuG6rX3huqs54buFfeG7g27huq0/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7s3Fw4buDa+G7n3shUOG7g2FrfUrhu4dx4buvw6lqLi/hu50h

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]