(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 30/9, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), phát động Tuần lễ hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; tổng kết 5 năm triển khai đại trà thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020; và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4buodOG7s+G7rXPDqeG7rXPEkOG7rXPDqeG7k0F1w6nhu7HhuqB1w6nhurRo4butc8Opw4LDreG7r+G6tcOp4buT4buN4bq+w6nhu7HDreG7rXTDqeG6sHThu6/hu61zw6nDguG6smnhu6/DqXR4w7TDqcOCw7LhurDDqeG6tOG6pOG7tcOCw6nhu5PhuqJ14bqpL3ThurvhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBU4buZZ+G7kWXhuqvhu6xzaeG6vsOpw6rhurkvZuG6tcOpVOG7uXXDqeG7qHThuqThur7hu6Phu63DqXR4w7TDqcOC4bun4butdMOp4bqwdOG7tXXDqXTDg+G6sMOp4bq64bqgdcOpLsSCw6lT4buQ4bqv4buSIcOpIXRn4butdMOpVHZnw6nDgkHDqcO0dETDtMOp4buqccOp4bup4buEw6nhu6114buh4buxw6nhu6xzaeG6vsOp4buodOG6pOG6vuG7o+G7rcOpdHjDtMOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOp4bqn4bq9L+G6u+G6ueG6reG6tcOp4bqwdGjDgsOp4buT4bu54butc8OpIeG6pMOz4butw6nhu6txw6l0Q8SC4butc8OpROG7rXPDqeG6sHThu6/hu61zw6nDguG6smnhu6/DqXR4w7TDqcOCw7LhurDDqeG6tOG6pOG7tcOCw6nhu5PhuqJ14bqzw6nDgkHhu61zw6nhu6nhu6PDgsOp4buBw6nhu63hu4nhu7HDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOp4buTw611w6nDguG6smnDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqTvhuqThur7hu6PDgsOp4buT4bul4butdMOp4bq94buF4bq7Lzvhu5ItISFzw6nhu61zaeG6vsOp4bq94bq5L+G6vS/hur3hurnhurvhur/DqcO04bqqZ8OpIXThuqrDqcOCQ+G6oOG7rXPDqcOUdMO64butdMOp4bqwdOG6qsOp4bq64bufw6nigJzhu5Lhu43hur7DqeG7scOt4butdMOp4bqwdOG7r+G7rXPDqcOC4bqyaeG7r8OpdHjDtMOpw4LDsuG6sMOp4bq04bqk4bu1w4LDqeG7k+G6onXDqcOC4bqy4buv4butc8Opc3Vnw6nhu5PDueG7rXThurXDqeG7kXfhu61zw6l0eOG6tcOpw7Thu7nhu61zw6nhu5Phu7fhu61zw6nhu5Phu6Phu63DqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq54bqzw6nhurppw6nDtXVw4bqkw6nhu5FDw4Dhu61zw6nDtGjDtMOp4bux4buzw6l0w7nhu610w6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6nDgnXhu53huqTDqcO1dXDhuqThurXDqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4butw6nhur3hurnhurvhu4ct4bq94bq54bq94bq5w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXRn4buxw6nhu5FFw6nDteG6pEF1w6nhu6txw6nDtHbDqcO0aMO0w6nhu5Phu7fhu61zw6nDtHTDuuG6t8OpUy7DoiEuw6k6dMOt4buxw6khb8OCw6nhu5Dhu6/hu61zw6ktw6k6dHbDqcOUdOG6qsOpw4Lhu6XDtHThurXDqeG7qHXhu53hu7HDqSFB4butc8Opw4J0Q8Op4bup4buAw6kh4bqy4bqk4butc8OpQ8OA4butc8OpVOG7uXXDqeG7qHThuqThur7hu6Phu63DqXR4w7TDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HhurPDqeG7rHPhuqThur5x4butw6ky4buJ4butw6k6dGjDgsOpLXvhur7DqeG6unXhu53hu63DqcOVZ+G7rcOpIXRD4bqi4butc8Op4bq64bqo4bq1w6kh4bqyQ8SC4butc8Opw5Vn4butw6kh4bqk4bq+4bud4butw6lzdWjhu6/DqSHhu6fhu610w6nhuqThu4ThurPDqTp0w63hu7HDqcOVaMOp4buuZ3XDqS3DqSHhu6fhu610w6nhuqThu4TDqeG6unXhu53hu63hurXDqTp0dsOpw5R04bqqw6nDguG7pcO0dMOpVOG7kuG7rOG7kMOpw4Lhu6fhu6104bqzw6nDtOG6rOG7rXPDqeG7k8OtdcOp4buRdeG7oeG7rcOp4bur4buL4butdMOp4buTw63hu6/DqXvhur7DqcO1Z+G7rcOp4buwISE7w6nDguG7p+G7rXThurXDqcO0aMO0w6nDtWfhu63hurXDqeG7rXNp4butdOG6tcOp4buT4buvaeG7rcOpw4J0cMOpw7Rv4bqww6nDguG7p+G7rXTDqeG6umnDqeG6u+G6u+G7h8Op4buTw611w6nDtXVw4bqkw6nhu5PDrXXDqeG7kXXhu6Hhu63DqcO0dOG7r8Opw7Row7TDqXN1Z8Op4buTw7nhu610w6l0eMO0w6nDgsOy4bqw4bq1w6nhu5F34butc8OpdHjDqXR4w7TDqcOCw7LhurDhurXDqcO04bu54butc8Op4buT4bu34butc8OpdHjDtMOpw4LDsuG6sOG6tcOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOpdHjDtMOpw4LDsuG6sMOpw4J14bud4bqkw6nDtXVw4bqkw6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6nDguG7p+G7rXTDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Op4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hurnDqmYv4bq/4buF4buRw6rhur3hurvhurvhu4HhurnhurnDguG6vcOq4bq94bq9w6rDqmbhu6vhurvDosaw4bqwc2XDqS/huqs6dHbDqcOUdOG6qsOpw4Lhu6XDtHTDqSHhurLhuqThu61zw6lDw4Dhu61zw6lU4bu5dcOp4buodOG6pOG6vuG7o+G7rcOpdHjDtMOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOpOnTDreG7scOpIW/DgsOp4buQ4buv4butc8Opw4LhurJn4buvw6nDlOG6osOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOpw4rhuqRvw4LDqeG6tMSpw7TDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bqwdOG7r+G7rXPDqcOC4bqyaeG7r8Opw4J0dcOp4buT4bqkZ8Op4bupdOG6pOG6vuG7o+G7rcOpdHjDtMOpLcOp4bupdOG6pOG6vuG7o+G7rcOpw4JpdeG6tcOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Opw4rhu4vDqXThu7l1w6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6lzdWd1w6nhu5Phu6/DreG7rcOp4bq94bq54bq74buHw6ktw6nhur3hurnhur3hurnDqcO0dOG7r8OpVOG7uXXDqeG7qHThuqThur7hu6Phu63DqXR4w7TDqcOC4bun4butdMOpIXRn4butdMOpVHZnw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIcSQw6nhu6l0dcOpw4J0aeG7rXTDqeG7q8Oy4bqww6nhu5Phu6Phu63DqeG7rWfhur7hurXDqcO0aMO0w6nDtG/hurDDqXThu7l1w6lU4bu5dcOp4bupdOG6pOG6vuG7o+G7rcOpdHjDtMOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpw4Lhu69p4butw6nDguG7p+G7rXTDqeG7k+G7i8Op4bqwdGjDgsOpdOG6pOG6vsOpw4Lhu7XDgsOp4bq6Z3XDqcOC4bqyd8Op4butd+G7rXPDqcO04bu1w4LhurXDqeG6sHThu7V1w6l0w4PhurDDqcO0dGvDgsOpw7R04bubw6nhurrhuqB1w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4but4bq1w6nDtWfhu63hurXDqeG7rXNp4butdOG6tcOp4buT4buvaeG7rcOpw4J0cOG6tcOpw4JBw6nDtHREw7TDqcO0dMO64butdMOpw4LhurLhu6XDqS3DqcOK4buLw6l04bu5dcOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdGd1w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqTvhuqThur7hu6PDgsOp4buT4bul4butdMOp4bq94buF4bq7Lzvhu5ItISFzw6nhu61zaeG6vsOp4bq94bq5L+G6ueG6vS/hur3hurnhurvhur/DqcO04bqqZ8OpIXThuqrDqcOCQ+G6oOG7rXPDqcOUdMO64butdMOp4bqwdOG6qsOp4bq64bufw6nhurB04budw6nhu5HhuqThur7hu6HDgsOp4buS4bufw6lo4butw6nigJzhu5Lhu43hur7DqeG7scOt4butdMOp4bqwdOG7r+G7rXPDqcOC4bqyaeG7r8OpdHjDtMOpw4LDsuG6sMOp4bq04bqk4bu1w4LDqeG7k+G6onXDqcOC4bqy4buv4butc8Opc3Vnw6nhu5PDueG7rXThurXDqeG7kXfhu61zw6l0eOG6tcOpw7Thu7nhu61zw6nhu5Phu7fhu61zw6nhu5Phu6Phu63DqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq54oCdw6LDqcOUaMO0w6nhurB04buv4butc8Opw4LhurJp4buvw6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6nhurThuqThu7XDgsOp4buT4bqidcOp4buTQ8ODw7TDqeG7q+G7t+G7rXPDqXN04buV4bqw4bq1w6lzxKnhu63DqeG7qeG7o8OCw6nhu5Phu7fhu61zw6nDteG7ueG6tcOpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOp4bqwdOG7r+G7rXPDqcOC4bqyaeG7r8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4but4buz4butc8Opw4J04buz4butw6nhu7HhuqB14bq1w6nhu5Phu7PDqcOCdOG7pcOp4bq64buJ4butw6nhu7F14butdMOp4bq6acOpw7ThuqThu7nDtMOp4bq6w7Lhu63DqeG7k+G7ueG7rXPDqeKAnCHhu69p4butw6nhu5Fu4butw6nhu5Phu69p4butw6nhu6nhu6PDgsOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4buT4bqidcOp4bq04bu14butc8Op4bq64buJ4butw6l0dmfDqcSCw6nhu6l04bqkw6nhu5Fu4butw6nDtENlw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4busQXXDqcO1w7LDgsOp4buracOp4buT4buLw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhurppw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhu5NDw4PDtMOp4bux4bu5w4LDqXThu6HDqcOCdOG7teG7rXPDqcOCQcOpw7R0RMO0w6l04bu5dcOp4bupdOG6pOG6vuG7o+G7rcOpdHjDtMOp4bqy4bu54butc8Op4bupdMSp4bqww6nhurrhuqB1w6lm4buB4buDw6LDquG6veG6ucOpdOG7uXXDqeG6unXhu53hu63hurXDqcO0dHXhu6Phu7HDqcOC4buEw6nhu6vhu6HDqeG6veG7h+G6tcOqw6PDqeG7kW7hu63DqeG6tOG7tcOpw4Lhu69p4butw6nDguG7p+G7rXThurPDqcO0dG/DgsOp4burQ8OD4butc8Opc3Vo4buvw6nhu5HhuqjDtMOpw4Lhu69p4butw6nhu5F14buh4butw6nhu5NDw4PDtMOp4butbuG7rXPDqeG7q+G7neG7reG6tcOpc3Vo4buvw6nhu5HhuqjDtMOp4buxQnXDqeG7rXR44butw6nhu5PDrcOCw6nhu6nhu6PDgsOp4bq24bqkw6zDqcO0Z+G7r+G6s8Opw4JB4butc8Op4bq04bu1w6nDgnXhu5/hu63DqeG6tuG6pEbDqeG7qXThuqThur7hu6Phu63DqXR4w7TDqcO04bqqZ8Opw7TDrMOpw4Lhu6fhu610w6nhu5PDrcOCw6l0w4Dhu63DqcOq4buH4buDw6nDguG7hMOp4buT4bu34butc8Oiw6khw7rhu610w6nhu5Phu6Phu63DqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq5w6nDtHbDqeG7hcOq4bq14bq74bq7w6PDqXN1Z8Op4buTw7nhu6104bq1w6nhu4Xhu4PhurVm4buFw6PDqeG7kXfhu61zw6l0eOG6tcOpZmbhurXhur/hu4XDo8Opw7Thu7nhu61zw6nhu5Phu7fhu61z4bq1w6lm4bq/4bq14bq7ZsOjw6nhu5PDgOG7rcOp4bq64bulw6nhuqfEgsOpw7Row7TDqXThuqThur7hu6Hhu63DqeG7sXXhu6Hhu63DqeG7reG6pnXDqcOC4buEw6nhu6vhu6HDqeG7q2nDqeG7heG6ucOj4bq1w6nhu4Xhu4HDo+G6tcOpZuG7gcOj4bq1w6lm4bq5w6Phuq3DqeG7k+G7ieG7rXPDqeG7qeG7gMOp4bqwdG/hu63DqeG7k2/huqTDqeG7k8Otw4LDqXN1Z8Op4buTw7nhu6104bq1w6nhu5F34butc8OpdHjhurXDqcO04bu54butc8Op4buT4bu34butc+G6tcOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOpdHjDtMOpw4LDsuG6sOG6s8Op4buRRcOp4bupdeG7o+G7rcOp4bq04bubw6nDtHbDqeG7g+G7gcOjw6lzdWfDqeG7k8O54butdOG6tcOp4buH4buFw6PDqeG7kXfhu61zw6l0eMO04bq1w6nhu4PhurnDo8Opw7Thu7nhu61zw6nhu5Phu7fhu61z4bq1w6nhu4Phu4XDo8Op4buTw4Phu63DqeG6uuG7pcOp4buTw63DgsOp4bux4buzw6l0w7nhu610w6l0eMO0w6nDgsOy4bqw4oCm4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6ucOqZi/hur/hu4Xhu5HDquG6veG6u+G6u+G7geG6ueG6ucOC4bq9w6rhur3hur3DqsOqZuG7q+G6vcOixrDhurBzZcOpL+G6qzp0dsOpw5R04bqqw6nDguG7pcO0dMOpIeG6suG6pOG7rXPDqUPDgOG7rXPDqVThu7l1w6nhu6h04bqk4bq+4buj4butw6l0eMO0w6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6k6dMOt4buxw6khb8OCw6nhu5Dhu6/hu61zw6nDguG6smfhu6/DqcOVauG7rXPDqeG7qXThu5nhu63DqcO0dOG7r8Opw7Row7TDqeG7seG7s8OpdMO54butdMOpdHjDtMOpw4LDsuG6sMOp4buT4buLw6nDtHbDqcOCdGnhu610w6nDgsO6w7R0w6nDiuG6pG/DgsOp4bq0xKnDtMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurp14buhw7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqTvhuqThur7hu6PDgsOp4buT4bul4butdMOp4bq04bu1w6nhur3hu4XhursvO+G7ki0hIXPDqcO04bqqZ8OpIXThuqrDqcOCQ+G6oOG7rXPDqcOUdMO64butdMOp4bqwdOG6quG6tcOpc3VndcOp4buT4buvw63hu63DqeG6veG6ueG6u+G7h8OpLcOp4bq94bq54bq94bq5w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrOnRow4LDqcO1dXDhuqTDqcOCw611w6nDteG6pEF1w6nhu6txw6nDtGjDtMOp4buT4bu34butc8Opw7R0w7rhurfDqTp0w63hu7HDqSFvw4LDqeG7kOG7r+G7rXPDqS3DqTp0dsOpw5R04bqqw6nDguG7pcO0dOG6tcOp4buodeG7neG7scOpIUHhu61zw6nDgnRDw6nhu6nhu4DDqSHhurLhuqThu61zw6lDw4Dhu61zw6lU4bu5dcOp4buodOG6pOG6vuG7o+G7rcOpdHjDtMOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7seG6s8OpOnTDreG7scOpw5Vow6nhu65ndcOpLSHhu6fhu610w6nhuqrhur7DqeG6unXhu53hu63hurXDqTp0dsOpw5R04bqqw6nDguG7pcO0dMOpVOG7kuG7rOG7kMOpw4Lhu6fhu610w6khdGfhu610w6lUdmfDqcO1dXDhuqTDqeG7kUPDgOG7rXPDqeG6umnDqcO0dOG6psO0w6nhu7HEkOG7rXPDqeG7rXThurjhu61zw6nDgnRp4butdMOpw4LDusO0dMOp4buTw63DgsOp4buTQ8ODw7TDqcOC4bqy4buv4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4bupdOG6pOG6vuG7o+G7rcOpdHjDtOG6tcOp4bupdOG6pOG6vuG7o+G7rcOpw4JpdeG6tcOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Opw4rhu4vDqXThu7l1w6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6nDguG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6nDguG7p+G7rXTDqSF0Z+G7rXTDqVR2Z8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhu6104bq44butc8Op4but4buJ4buxw6nhurbhuqRnw6LDqeG7kuG7t+G7rXPDqcOCdOG6onXhurXDqeG7k+G7n8Op4butc3Thu6XDqcO0aMO0w6nDtWfhu63DqeG7rXNp4butdOG6tcOp4buT4buvaeG7rcOpw4J0cOG6tcOpw5Vn4butw6nDlHThu6fDqeG7k8Ot4buvw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqXR4w7TDqcOCw7LhurDDqcO0aMO0w6nDtG/hurDDqcO0w7Phu63DqcOCdeG7o+G6sMOpw4LhuqjDtMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw4Lhu7XDgsOpO+G6pOG6vuG7o8OCw6nhu5Phu6Xhu610w6nhur3hu4XhurvDqeG7k3XDqeG6umnhu6/DqcO0dHXhu5/huqTDqeG6tG7huqThurXDqcO0dsOpw7R0b8OCw6nhu6tDw4Phu61zw6lzxKnhu63DqeG6uuG6oHXDqeG6unXhu6HDtMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw7Row7TDqeG7seG7s8OpdMO54butdMOpdHjDtMOpw4LDsuG6sMOpw4J04buZ4buvw6nDgnThu7Phu61zw6nDgkPDqcO04bqqZ8Opw5Xhu7nDqVPhu5Dhuq/hu5Ihw6LDqSF14buj4bqww6nDguG6qMO0w6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOp4bq6acOp4butbuG7rXPDqcO0Z+G7r8OpdMOA4butw6nhu63hurhnw6nhu4DDqcOCdETDtMOpw4JFw6lzdWjDtMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurp14buhw7TDqcOCRcOpdHjDtOG6tcOpw4JFw6nDteG7t3XDqeG7kUPhuq7hu61zw6LDqVRDxILhu61zw6lE4butc8Op4bq6acOpw4J0Z+G7scOpc3Vnw6nDgsO6w7R0w6nDtEXDtMOpw7Row7TDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6nDgnThu5nhu6/DqcO0dOG6qsOp4buT4bufw6nigJzDtHThuqThur5w4butw6nhu5NBdcOp4bq04bu1w6nDgnThuqbDtMOp4buT4buN4bq+w6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6nhurThuqThu7XDgsOp4buT4bqideKAneG6tcOpc3bhurDDqeG6sHTDs+G7rcOpdOG7r2nhu63DqcOCdGnhu610w6nDguG7tcOCw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nhu5NDw4PDtMOpc3Vn4buvw6LDqeG7rG7hu61zw6nDtGfhu6/DqcO0dG/DgsOp4burQ8OD4butc8Opw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw4J04buz4butc8Opw4J14butw6nDguG6pOG6vuG7neG7rcOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqeG6uuG6oHXDqeG7rXR14buf4bqkw6l0w7nhu610w6nDgnREw7TDqeG6sHThu6/hu61zw6nhurB04bqm4bq1w6nhu5Nnw6nhu5HDreG7rXPDqeG7k3DDqeG7sXh1w6nhu61zQ+G6onXhurXDqeG7sXh1w6nhu610aeG6tcOp4buxeHXDqeG7kXfhu61zw6l0eMOp4bq6acOpw4Lhu69p4butw6nDtOG7ueG7rXPDqeG7k+G7t+G7rXPDqXR1cOG6pMOp4buTw7Phur7DqeG7k+G6qsOp4bq64bufw6nhurrhu6XDqcOC4bqyw7rhurXDqeG6umd1w6nDguG6snfDqeG6umnDqcOCw7Phu7HDqeG6tuG6pGfhu63DqcOC4bqyeOG7rXPDqcO04bqqZ8Op4bq6deG7ocO0w6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6nDgnRD4bqi4butc8Opw4rhuqThur7hu53hu63hurXDqXR4w7TDqcOCw7LhurDDqeG6tOG6pOG7tcOCw6nhu5PhuqJ1w6nhu610auG7scOpw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Opw4rhu4vDqXThu7l1w6l0eMO0w6nDgsOy4bqww6nDtHbDqeG6tETDtMOp4burZ+G7rcOpw4Lhu6/DrMOp4buxw63hu610w6nhu7Hhu5vhurXDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqeG6umnhu6/DqeG6tuG6pGjDqcOC4bqyw7nhu610w6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpdHZn4bq1w6l0deG7oeG7rcOp4buTw611w6l0dmfDqeG6tuG6pOG7ncOpdEPDgOG7rXPhurXDqeG7k2/DgsOp4butQ+G6oMO0w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq5w6pmL+G6v+G7heG7kcOq4bq94bq74bq74buB4bq54bq5w4Lhur3DquG6veG6vcOqw6pm4burw6rDosaw4bqwc2XDqS/huqsh4bqyQ8SC4butc8Opw7Vn4butw6kh4bqk4bq+4bud4butw6lzdWjhu6/DqSHhu6fhu610w6nhuqThu4TDqSF0Z+G7rXTDqVR2Z8Op4busc+G6pOG6vnHhu63DqTLhu4nhu63DqTp0aMOCw6nhurppw6nhu5Phu7fhu61zw6nDtHTDusOpOnR2w6nDlHThuqrDqcOC4bulw7R0w6lU4buS4bus4buQw6nDguG7p+G7rXTDqTp0w63hu7HDqcOVaMOp4buuZ3XDqcOC4bqyZ+G7r8Opw5Vq4butc8Op4bupdOG7meG7rcOpw7Thuqpnw6nDlHThuqrDqcOC4bulw7R0w6kow5Xhu6zhu5DDqcOC4bun4butdMOpw7R04buvw6nDtGjDtMOpw4LDsuG6sMOpw4J0cMOp4bq6acOpw7Row6nhu610buG7rcOp4buT4buLw6nDtHbDqcOCdGnhu610w6nDgsO6w7R0w6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOp4bqwdOG7r+G7rXPDqcOC4bqyaeG7r8OpdHjDtMOpw4LDsuG6sMOp4bq04bqk4bu1w4LDqeG7k+G6onXDqcOC4bqy4buv4butc8Opc3Vnw6nhu5PDueG7rXThurXDqeG7kXfhu61zw6l0eOG6tcOpw7Thu7nhu61zw6nhu5Phu7fhu61zw6nhu5Phu6Phu63DqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq5w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIcOtdcOpw7XhuqRBdcOp4burceG6tcOpIeG6suG6pOG7rXPDqUPDgOG7rXPDqVThu7l1w6nhu6h04bqk4bq+4buj4butw6l0eMO0w6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nhu5Phu4vDqcOCa+G7rXPDqcOU4bqiw6nhu5PDgOG7rcOp4bq64bulw6nDiuG6pG/DgsOp4bq0xKnDtMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurB04buv4butc8Opw4LhurJp4buvw6nDgnR1w6nhu5PhuqRnw6nhu6l04bqk4bq+4buj4butw6l0eMO04bq1w6nhu6l04bqk4bq+4buj4butw6nDgml14bq1w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqXR4w7TDqcOCw7LhurDDqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4butw6nhur3hurnhurvhu4ct4bq94bq54bq94bq5w6nDtHThu6/DqVThu7l1w6nhu6h04bqk4bq+4buj4butw6l0eMO0w6nDguG7p+G7rXTDqSF0Z+G7rXTDqVR2Z+G6s8Opw4Jr4butc8Opw5Vq4butc8Op4bupdOG7meG7rcOpw7Thuqpnw6kh4bqy4bqk4butc8OpQ8OA4butc8OpVOG7uXXDqeG7qHThuqThur7hu6Phu63DqXR4w7TDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDqcO0dOG7r8Opw6rhurvDqeG7seG7s8OpdMO54butdMOpdHjDtMOpw4LDsuG6sMOp4buT4buLw6nDtHbDqcOCdGnhu610w6nDgsO6w7R0w6nDiuG6pG/DgsOp4bq0xKnDtMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurp14buhw7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqTvhuqThur7hu6PDgsOp4buT4bul4butdMOp4bq04bu1w6nhur3hu4XhursvO+G7ki0hIXPDqcO04bqqZ8OpIXThuqrDqcOCQ+G6oOG7rXPDqcOUdMO64butdMOp4bqwdOG6quG6tcOpc3VndcOp4buT4buvw63hu63DqeG6veG6ueG6u+G7hy3hur3hurnhur3hurnDosOp4bq74bq9w6nDgsOy4bqww6nDgnRw4bq1w6nhur1mw6nhu7Hhu7PDqXTDueG7rXTDqXR4w7TDqcOCw7LhurDhurXDqeG7g8Opw7Row6nhu610buG7rcOp4buT4buLw6nDtHbDqcOCdGnhu610w6nDgsO6w7R0w6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOp4bqwdOG7r+G7rXPDqcOC4bqyaeG7r8OpdHjDtMOpw4LDsuG6sMOp4bq04bqk4bu1w4LDqeG7k+G6onXDqcOC4bqy4buv4butc8Opc3Vnw6nhu5PDueG7rXThurXDqeG7kXfhu61zw6l0eOG6tcOpw7Thu7nhu61zw6nhu5Phu7fhu61zw6nhu5Phu6Phu63DqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq5w6nhu5NDw4PDtMOp4butdMOy4butw6nDlWrhu61zw6nhu6l04buZ4butw6nDtOG6qmfDqcOUdOG6qsOpw4Lhu6XDtHTDqSjDleG7rOG7kMOpw4Lhu6fhu6104bqzw6nhu610deG7n+G6pMOpw4LDreG6sMOpw4J0cOG6tcOpw7Row6nhu610buG7rcOp4buTQ8ODw7TDqcOCa+G7rXPDqXvhur7DqcO1Z+G7rcOp4buwISE7w6nDguG7p+G7rXThurXDqVThu7l1w6nhu6h04bqk4bq+4buj4butw6l0eMO0w6nDguG7p+G7rXTDqeG7qXThu5nhu63DqcOCdEPEguG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBH4bqkw4J04buv4bqyZeG6q+G7qnXhu610w6lUQ8OA4butc+G6qS/hurDhuqs=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]