(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau nhiều ngày tránh trú mưa bão số 4, ngư dân xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) lại tất bật chuẩn bị phương tiện, ngư cụ và nhu yếu phẩm vươn khơi bám biển.
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84bq6XSJb4bu44bu24buo4bq84buZ4buoNeG7hOG7nuG7kuG7tuG7hG3hu7jhu47hu7bhu6jhu4Thu7FbNSjhu7bhu6jhu4Qi4buYIuG7hOG7nOG7liLhu4RbS+G7hMOd4buqLuG7sOG7hF1LIOG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7bhu6hN4bqj4buE4bu0NUvhu4Thu5zDk+G7uOG6ui9dIlvhu7jhu7bhu6jhurzhurov4buqR+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnttUEvhu57hu4Lhurzhu6tLIOG7hOG7tuG7quG7sMOZIOG7hOG7tuG7qE3huqPhu4QiW0zhu7bhu6rhu4QiWzDhu4Thu7Q1S+G7hOG7nMOT4bu44buEXSbhu4TDjUThu4Thu7bhu6g14buE4bue4buS4bu24buE4bqhw5Phu4Rt4bu44buO4bu24buo4buE4buxWzUo4bu24buo4buEw4lt4bu44buO4bu24buo4buEbUBL4bq44buE4buyTuG7sOG7hCLhu5gi4buE4buc4buWIuG7hOG7ouG7qiDGoOG7tuG7hOG7nFbhu4R74buqNS7hu7bhu6jhu4Qi4buw4buk4bu2ROG7hOG7tuG7qDXhu4Thu6Iy4buEw6FN4buE4bu24buqIOG7hOG6o8OaIOG7hHvhu6rGoOG7tOG7hMOhNS7hu7bhu4TDneG7qi7hu7Dhu4Thu5xM4bu04buE4buc4buw4bum4bu2xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7tOG7olAt4bu44bucWVDhu6Ii4buE4bue4buo4bu0UOG7nuG7sEvhu4TDoeG7sOG7nlDhu7jhu4Thu7R7w43hu4Thu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buER0ZG4bqmQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hElIRnvhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi9Le3tdL+G7uHtQ4bu2L+G7tFDhu57hu7BLLyLhu6og4bu04buc4bqqe8OC4bu2UMOgXS9ISElKL0fDjOG7iOG7nuG7ikfhu4jDjEdGxKgiSUnDjUbhu7Lhu4gtR0jEkFl74buo4buC4buE4bueSyJLLSLhuqN7UMOC4buCw6Hhu7Dhu55Q4bu4L+G7tHvDjeG7guG7hOG7nksiSy1Q4bu24bui4bu44bueUMOC4buCw4Dhu5Hhu5nhu4Hhu4FG4bq/4buI4buwWn3DjG3huqZI4bq/4bqiIuG7isOMIlpr4bqz4buF4buI4bqgW2tGw7Thu7FrbOG6o+G7h20g4burW0fEqHtQxrDhu5zFqS/GsFnhurPhu4fhu4db4buwW8OdUOG7heG7sl3FqeG7iuG7nuG7tuG7hX3DjcOB4bqg4bqj4bqhbS/hu7B9IuG7qlvhur/hu6Lhu63hu7Hhu5nhu4Hhu6hKSGvhu57huqDFqVBdw4zDgeG6vy8g4bu2w53hu4VQ4buTw43FqeG7ssSo4buw4buyW0nDncOA4bqi4buTxrB9W8Oh4buB4buK4bqj4bue4buB4buBw6Egw7Xhu5Hhu4Lhu4Thu55LIkstIuG7sCLhu7JQw4Lhu4Lhu4Lhu4Thu55LIkstS1vhu6hdw4Lhu4Lhu4pGQkZCR+G7ikpCR0JHQkdCR0ZG4bqmQkZCSUhGQklIRuG7guG7hC/hurzhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7giJQ4bqhIi1L4buy4buw4buo4bu2QuG7hOG7olDhu7YiUFtD4buC4bq84bq6XSJb4bu44bu24buo4bq8w4Hhu7Dhu55Q4bu4QuG7hOG7meG7qDXhu4Thu57hu5Lhu7bhu4Rt4bu44buO4bu24buo4buE4buxWzUo4bu24buo4buE4buqJuG7sOG7hOG7qk/hu4RbS+G7hMOd4buqLuG7sOG7hF1LIOG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7bhu6hN4bqj4buE4bu0NUvhu4Thu5zDk+G7uMSQ4buE4bq6L10iW+G7uOG7tuG7qOG6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hMSoRkZ74bqhQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hMOMR+G7iHvhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4bui4bue4bu2xJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu55QXcOdIuG7uHsv4bu2UMOgXS9ISElKL0fDjOG7iOG7nuG7ikfhu4pHScOMw40ixKjDjMONSErhu7JGxJBZe+G7qOG6qlvDgsSoRkrhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4buZ4buoNeG7hOG7nuG7kuG7tuG7hG3hu7jhu47hu7bhu6jhu4Thu7FbNSjhu7bhu6jhu4Qi4buYIuG7hOG7nOG7liLhu4RbS+G7hMOd4buqLuG7sOG7hF1LIOG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7bhu6hN4bqj4buE4bu0NUvhu4Thu5zDk+G7uOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCxKhGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjEfhu4jhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84bux4buqUOG7uOG7hOG7qOG7quG7sOG7hOG7tuG7quG7luG7tuG7hOG7ojNL4buEe+G7qkDhu7bhu6jhu4TDoeG7sFXhu7bhu4Thu6Lhu6rhu7DDmSDhu4RHLUdGROG7hCJO4buw4buE4bucw5rhu7bhu4Thu6JM4buEbeG7uOG7juG7tuG7qOG7hOG7sVs1KOG7tuG7qOG7hMOJbeG7uOG7juG7tuG7qOG7hG1AS+G6uEThu4RdSyDhu4Thu7bhu6rhu7DDmSDhu4Thu7bhu6hN4bqj4buEIltM4bu24buq4buEIlsw4buE4bu0NUvhu4Thu5zDk+G7uOG7hF0m4buEw41E4buE4bucw5rhu7bhu4Thu6JM4buE4bugw5Phu4Thu7bhu6o64bu24buE4bu24buqVnvhu4QiTSDhu4Qi4buqIOG6o8OZ4bu24buEIls84buE4buyTuG7sEThu4Thu7bhu6g14buE4bue4buS4bu24buE4buqJuG7sOG7hOG7qk/hu4Thu6Lhu6ogxqDhu7bhu4Thu5xW4buE4bui4buq4bu44buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hOG7ouG7qiDhuqPDmuG7tuG7hFtL4buEw53hu6ou4buw4buE4bueTeG7sOG7hOG7tuG7qE3huqPEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hMSoRkZ74bqhQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hMOMSUl74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7ouG7nuG7tsSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSEhJSi9Hw4zhu4jhu57hu4pH4buKRsOMR0giSkrhu4pHw4zhu7JGxJBZe+G7qOG6qlvDgkjhu4rhu4jhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4buZ4buoNeG7hOG7nuG7kuG7tuG7hG3hu7jhu47hu7bhu6jhu4Thu7FbNSjhu7bhu6jhu4Qi4buYIuG7hOG7nOG7liLhu4RbS+G7hMOd4buqLuG7sOG7hF1LIOG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7bhu6hN4bqj4buE4bu0NUvhu4Thu5zDk+G7uOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCxKhGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjElJ4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7meG7qDXhu4Thu57hu5Lhu7bhu4ThuqHDk+G7hG3hu7jhu47hu7bhu6jhu4Thu7FbNSjhu7bhu6jhu4Thu57hu5Thu7Thu4Thu7Q1S+G7hMOh4buW4bu24buE4bui4buqIOG6o+G7puG7tuG7hOG7tuG7qDXhu4Thu7I1IeG7sOG7hOG7ojLhu4Thu7JV4bu24buEIk0g4buE4buiTMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buExKhGRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw4zDjUd74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7ouG7nuG7tsSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSEhJSi9Hw4zhu4jhu57hu4pH4buKRsOMSEYiSsOMw41JxKjhu7JGxJBZe+G7qOG6qlvDguG7iMOMSeG7guG7hEvhu7Iiw4Lhu4Lhu5nhu6g14buE4bue4buS4bu24buEbeG7uOG7juG7tuG7qOG7hOG7sVs1KOG7tuG7qOG7hCLhu5gi4buE4buc4buWIuG7hFtL4buEw53hu6ou4buw4buEXUsg4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hOG7tuG7qE3huqPhu4Thu7Q1S+G7hOG7nMOT4bu44buC4buEw6Dhu7Dhu54i4buqw4Lhu4LEqEZG4buC4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiLDguG7gsOMw41H4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vG3hu7jhu47hu7bhu6jhu4Thu7FbNSjhu7bhu6jhu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu6JA4buESkjhu4QiTSDhu4Thu6JM4buE4buiQOG7hOG7ouG7quG7sMOZIOG7hOG7nk3hu7Dhu4QiN+G7hEfDjOG7tOG7hCJbPOG7hOG7slXhu7bhu4Thu6Lhu6og4bqjVeG7tuG7hMOd4buqS+G7sOG7hCLhu6pM4bui4buE4buiTOG7ouG7hOG7tuG7qDXhu4QiWzUo4bu24buo4buE4bu24buqNULhu4Rt4bu4TeG7tuG7qOG7hOG7q0tE4buE4bq/TuG7ouG7quG7hOG7keG7uOG7tuG7qOG7hMOBWEThu4TDgVbhu7bhu6rhu4Thur/hu4zhu6Lhu4Thu5w6ROG7hMOhMeG7tuG7qOG7hOG7nOG7sOG7puG7tuG7hCI34buExrAgT+G7tuG7qOG7hOG6v+G7ruG7tuG7quG7hOG7oMOa4bu24buE4buDTeG7hOG7meG7kOG7tuG7qMSQxJDEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hMSoRkZ74bqhQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hMOMR0Z74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7ouG7nuG7tsSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSEhJSi9Hw4zhu4jhu57hu4pH4buKRsOMSEoiSEbEqOG7ikbhu7JGxJBZe+G7qOG6qlvDgkfhu4pI4buC4buES+G7siLDguG7guG7meG7qDXhu4Thu57hu5Lhu7bhu4Rt4bu44buO4bu24buo4buE4buxWzUo4bu24buo4buEIuG7mCLhu4Thu5zhu5Yi4buEW0vhu4TDneG7qi7hu7Dhu4RdSyDhu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buE4bu24buoTeG6o+G7hOG7tDVL4buE4bucw5Phu7jhu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gsSoRkbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw4xHRuG7guG7hC/hurzhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FLeyLhu7Dhu7jhu7bhu4Lhurzhu5nhu6g14buE4bue4buS4bu24buEw6Hhu5bhu7bhu4Thu6Lhu6og4bqj4bum4bu24buE4bu24buqIOG7hOG6o8OaIOG7hHvhu6rGoOG7tOG7hHvhu6oy4bui4buEw6Ey4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hOG7ouG7qiDhuqPDmuG7tuG7hOG7nOG7sOG7puG7tuG7hOG7nk3hu7Dhu4Thu7bhu6hN4bqjxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7niLhu6og4bu04buc4buE4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hMSoRkZ74bqhQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hMOMw43hu4h74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7ouG7nuG7tsSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSEhJSi9Hw4zhu4jhu57hu4pH4buKRsOMSeG7iCLhu4hISEdG4buyRsSQWXvhu6jhuqpbw4JIw41G4buC4buES+G7siLDguG7guG7meG7qDXhu4Thu57hu5Lhu7bhu4Rt4bu44buO4bu24buo4buE4buxWzUo4bu24buo4buEIuG7mCLhu4Thu5zhu5Yi4buEW0vhu4TDneG7qi7hu7Dhu4RdSyDhu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buE4bu24buoTeG6o+G7hOG7tDVL4buE4bucw5Phu7jhu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gsSoRkbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw4zDjeG7iOG7guG7hC/hurzhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FLeyLhu7Dhu7jhu7bhu4Lhurzhu5nhu6g14buE4bue4buS4bu24buE4bui4buqIMag4bu24buE4bucVuG7hOG7oOG7lOG6o+G7hOG7oDPhu4Thu6JM4bui4buE4bu24buqIOG7hOG6o8OaIOG7hHvhu6rGoOG7tOG7hOG7ouG7lOG7tuG7hCLhu6rhu7DDmiLhu4R74buqMuG7ouG7hMOhMuG7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7ouG7qiDhuqPDmuG7tuG7hOG7nOG7sOG7puG7tsSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buExKhGRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw4xIw4x74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7ouG7nuG7tsSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSEhJSi9Hw4zhu4jhu57hu4pH4buKRsOMw4zhu4giSMSo4buIRknhu7JGxJBZe+G7qOG6qlvDgkhK4buK4buC4buES+G7siLDguG7guG7meG7qDXhu4Thu57hu5Lhu7bhu4Rt4bu44buO4bu24buo4buE4buxWzUo4bu24buo4buEIuG7mCLhu4Thu5zhu5Yi4buEW0vhu4TDneG7qi7hu7Dhu4RdSyDhu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buE4bu24buoTeG6o+G7hOG7tDVL4buE4bucw5Phu7jhu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gsSoRkbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw4xIw4zhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buZ4buoNeG7hOG7nuG7kuG7tuG7hOG7kVXhu4TDgcOS4bu24buE4bux4buww5rhu7bhu4Thu6Lhu6rhu7BL4buEXVNC4buE4oCc4buBLuG7tuG7hOG7nMOT4bu44buEXSbhu4TDjeG7hOG7tEvhuqPhu4Thu7Thu4zhu7bhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu6A74buE4bucOuG7hMOhTeG7uOG7hMOhMeG7tuG7qOG7hOG7nOG7sOG7puG7tuG7hOG7ojNL4buEIlfhu7bhu6rhu4Thu7ZV4bu24buE4bucTeG7hOG7ouG7uOG7tuG7hOG7tuG7qDXhu4Thu57hu5Lhu7bhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu6JA4buEIuG7quG7sOG7pCLhu4Thu6pO4buw4buE4buo4buuROG7hF3hu7jhu7bhu6jhu4QiKuG7sOG7hMOh4bua4bu24buEe+G7qk/hu7Dhu4Thu6jhu7BL4buE4buiJuG7hOG7sk7hu7Dhu4Thu7Q6IuG7hF0m4buEw6FW4buEIlvhu6zhu4R9IEvhu7bhu4QiWz3hu7bhu6jhu4Thu6Dhu6bhu4Thu6BP4bu04buE4bucT+G7uOG7hEvhu7bhu4Qi4bu4TeG7tuG7hOG7ouG7quG7uOG7hOG7ouG7qiDhuqPDmuG7tuG7hFtL4buEw53hu6ou4buw4buE4buy4buU4bu24buE4bu2TeG6o+KAncSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buExKhGRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw4xGRnvhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4bui4bue4bu2xJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu55QXcOdIuG7uHsv4bu2UMOgXS9ISElKL0fDjOG7iOG7nuG7ikfhu4pG4buKR0giR8OMxKhHR+G7skbEkFl74buo4bqqW8OCw4zhu4jhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4buZ4buoNeG7hOG7nuG7kuG7tuG7hG3hu7jhu47hu7bhu6jhu4Thu7FbNSjhu7bhu6jhu4Qi4buYIuG7hOG7nOG7liLhu4RbS+G7hMOd4buqLuG7sOG7hF1LIOG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Thu7bhu6hN4bqj4buE4bu0NUvhu4Thu5zDk+G7uOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCxKhGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjEZG4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7hzhL4buEw6FN4bu44buEw53hu7Dhu7bhu6rhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6Thu7Thu4Thu6Dhu7Dhu4Thu5zhu7Dhu6bhu7bhu4Thu7Lhu5Ig4buE4bu2w5Lhu7RE4buEIiDhuqPhu4QiWyjhu7Dhu4Thu6Ij4bu24buE4bu0NUvhu4Thu7bhu6o14bu24buo4buEw53hu6oq4bu24buo4buE4buiQOG7hOG7qOG7sEDhu4Thu7Ih4bu24buEIuG7quG7ruG7hMOh4bua4bu24buEw6E1LuG7tuG7hMOd4buqLuG7sOG7hOG7oDUp4buiROG7hOG7tlXhu7bhu4Thu7bhu6g14buE4bue4buS4bu24buE4bqhw5Phu4Rt4bu44buO4bu24buo4buE4buxWzUo4bu24buo4buE4bugw5Phu4Thu6Lhu6ogxqDhu7bhu4Thu5xW4buE4bug4buU4bqj4buE4bugM+G7hCJbS+G7tuG7qOG7hCLhu6rhu7DDmiLhu4Thu5xWROG7hOG7tuG7qiDhu4ThuqPDmiDhu4R74buqxqDhu7Thu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buE4bui4buqIOG6o8Oa4bu24buEw6E1LuG7tuG7hMOd4buqLuG7sEThu4Thu5xM4bu04buE4buc4buw4bum4bu24buE4bueTeG7sOG7hOG7tuG7qE3huqPEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6syAi4buq4bu4W+G7guG6vOG7kVXhu4RtKeG7sOG7hC3hu4Thu5FV4buE4buDP+G7tuG7qOG6ui974bq8

Lê Hợi - Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]