(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời tiết nắng nóng khiến nhiều gia đình chọn cách giải nhiệt bằng việc đưa con cái ra các công viên để vui chơi, nhưng nhiều người đã quên giữ khoảng cách và đeo khẩu trang phòng dịch.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6rhur3hu6PDquG7uOG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lmSOG7neG7uWZw4bqyZkRsZuG7n8SC4bu54burZkjhu63DuuG7uWZDw4nDuuG7uWbhu5/Ds2ZC4buxw4Dhu7nhu6tm4buhd+G7n+G7seG6vS/hu6PDquG6vS/EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDqiDhu7Hhuqbhu61mReG7rcO5RWbhu7nhu4/hu7nhu6tm4bu5w4Hhu7nhu6tm4buz4bux4butw7nhu7lm4bu54bux4but4bulw4lm4bur4butbGZwduG7ueG7sWbhu5/hu7HhuqDhu7lm4bufbeG7n+G7sWbhu6vhu63Ds+G7rWbhu7nhu7Hhu63hu6dFZuG7o8O14bu54burZkjhu63hu6fhu59mcOG7gGxm4bufQeG7uWbhu59t4butZkRsZuG7n23hu59m4bufxILhu7nhu6tmSOG7rcO64bu5ZnDFqWZIw4nhu61m4buf4buxw4Lhu63EkWbhu7nhu7Hhu4Dhu7nhu6tm4bu54bux4but4bulw4lm4bu54bur4buA4bqm4butZnDDsmZDw4nDuuG7uWbhu6vhu61HZuG7s+G7sUHDs+G7ueG7q2bhu59t4buf4buxZkhuZnBxQWbhu7Phu7Hhu5vDiWZFRGzhu7nhu6tmQuG7scOA4bu54burZuG7oXfhu5/hu7Fl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq94bujw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu6FF4buxw4nhu7fhu6Nm4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNmamdnQsONZGbhu7Fx4but4bur4buxRWNmw6zEqeG7i0LDjWThu4VmxJBE4buf4bql4buFLy/hu5/hu6Hhu7ll4bujbEFF4buxbOG7ueG7seG7sUFsZUjhu7kv4buhccSQ4buzRUFCL+G7uXFJxJAvaWhpaS9pZ2nhu6HDrGhraOG7i2fDrUXDrWrEqcOsaOG7tWdlw71C4burYkThuqVpxKnhu4VmbOG7tUXhuqXhu4Xhu7jhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5Zkjhu53hu7lmcOG6smZEbGbhu5/EguG7ueG7q2ZI4butw7rhu7lmQ8OJw7rhu7lm4bufw7NmQuG7scOA4bu54burZuG7oXfhu5/hu7Hhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4XDrMSp4buL4buFZi/DquG6vS/hu6PDquG6vS/EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu7jhu7Hhu63hu6XDiWbhu7HhurZm4bur4butbGZwduG7ueG7sWbhuqhmQuG7seG7gOG6puG7ueG7q2ZQxILhu7nhu6tmIsOC4bu5xJFmUMSC4bu54burZsOg4bunxJFmW8OJw7Phu7nhu6tmIOG7sW7hu7nhu7Fm4bur4buX4bu5ZuG7n8SC4bu54burZkjhu63DuuG7uWZbw4nDs+G7ueG7q2bhuqNtZnDDsmZEbGZw4buZw4xmcMWpZkjDieG7rWbhu5/hu7HDguG7rcSRZnDhu61m4buj4bq2xJFmReG7scOzZuG7oeG7reG7pcOJ4oCmZuG7t8O04bufZuG7n+G7sUFm4bufxILhu7nhu6tmSOG7rcO64bu5ZnDDgeG7ueG7q2bhu59GbGZIdmbhu6F34buf4buxZWYg4buCZuG7s+G7seG7rWZFROG6puG7rWbhu5/DgOG7uWbhu7nhu4/hu7nhu6tm4bu54bux4but4bulw4lmReG7sWzhu7nhu7Fm4bu54butw7rhu7lmcMOyZkXGoUJmRUTDieG7ueG7q2ZFb+G7rWbhu59t4bufZuG7q+G6ruG7n2bhu5/hu5nDjGZFb+G7rWbhu5/EguG7ueG7q2ZI4butw7rhu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2ZqZ2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bDrGpoQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paGlpL2lnaeG7ocOsaGto4buJaWlFauG7i+G7iWrDreG7tWdlw71C4burYkThuqXEqcSpa+G7hWZs4bu1ReG6peG7heG7uOG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lmSOG7neG7uWZw4bqyZkRsZuG7n8SC4bu54burZkjhu63DuuG7uWZDw4nDuuG7uWbhu5/Ds2ZC4buxw4Dhu7nhu6tm4buhd+G7n+G7seG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hWpnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7hcOsamjhu4VmL8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6pdbGbhu5/EguG7ueG7q2ZI4butw7rhu7lmRURt4bu54buxZuG7ucOB4bu54burZuG7ueG7seG7gOG7ueG7q2bhu7nhu7Hhu63hu6XDiWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mQ8OJw7rhu7lmQuG7scOA4bu54burZuG7oXfhu5/hu7FlZuG7nuG7sXdm4buwZuG6qGZC4bux4buA4bqm4bu54burZlvDicOz4bu54burZiDhu7Fu4bu54buxZuG7n+G7sUFm4buj4butw7lFY2bigJwgROG7gOG6pOG7n2bhu6Hhu63GsOG7uWbhu6Phu63DueG7uWZC4bux4buG4bufZkVvQmbhu5/Dimxm4buhd+G7n+G7sWbhu55Aw6Dhu6zhu6AtaGvEkWbhu6vhu61sZnB24bu54buxZnDDsmbhu7Fv4bu5ZuG7n+G7scO5ZkRsZuG7ueG7q0Fu4butZWYgw4nDjGbhu7nhu7Hhu63DuuG7ucSRZkXhu7Hhuqbhu61mReG7rcO5RWbhu7nhu4/hu7nhu6tm4bu5w4Hhu7nhu6vEkWbhu6vhu61s4bu3ZuG7n0Hhu7lmRURB4bu54burZuG7ueG7sW5m4bu54bux4but4bulw4lm4bu1bmZIxIJm4buf4bq64bu54burZuG7o+G7huG7n2bhu6Phu69m4bu5w7rhu7lmcOG7gGxm4bufQeG7uWZEbGZw4buZw4xm4buf4buxQWZF4buxQW3hu7nhu6tmcMOy4bu54bur4oCdZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bq94but4bu34burZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buF4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNmamdnQsONZGbhu7Fx4but4bur4buxRWNmw6zhu4tnQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9paGlpL2lnaeG7ocOsaGtpZ+G7i+G7iUVp4buLxKnDrOG7i+G7tWdlw71C4burYkThuqVo4buJaeG7hWZs4bu1ReG6peG7heG7uOG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lmSOG7neG7uWZw4bqyZkRsZuG7n8SC4bu54burZkjhu63DuuG7uWZDw4nDuuG7uWbhu5/Ds2ZC4buxw4Dhu7nhu6tm4buhd+G7n+G7seG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hWpnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7hcOs4buLZ+G7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqiDDicOMZuG7ueG7seG7rcO64bu5xJFmReG7sXFBZuG7q+G7seG7rWbhu7nhu7HGoeG7ucSRZuG7s+G7scSC4bu54burZkLhu7HDs+G7rWbhu6vhu61sZnB24bu54buxZuG7uW5BZuG7n+G6vuG7ueG7q2ZFw4nhu5nhu7lmReG7scOKZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4buj4but4bun4bu5ZkLhu7FtQmbhu6PDs0FmSOG7p2bhu6PDs+G7uWZF4bux4buZ4bu5ZWbhu55tZuG7o+G7reG7p0Vm4bufw4Fm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7nhu7HDgeG7t2ZF4buxbOG7ueG7sWbhu7nhu63DuuG7uWZI4bud4bu5ZnBtZuG7o8OB4bu54burZuG7o+G7lUVm4buf4bux4buVQmZDw4nDjGZwd+G7ueG7sWbhu5/hu5Xhu7dl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6ogb+G7rWbhu5/EguG7ueG7q2ZI4butw7rhu7lm4bui4bquZsOg4bunZuG7oeG6umZwbOG7ueG7q2ZF4bux4butZuG7n8SC4bu54burxJFm4buf4bux4buAbGZw4buAbGZIbkFmSMah4bu5ZuG7sW7hu7nhu7Fm4buf4bq+4bu54burZkXhu7Fu4bu54buxZuG7ucOC4butZuG7q+G7sXJmReG7seG7jeG7t8SRZkVEbeG7ueG7sWbhu7nDgeG7ueG7q2bhu5/Dimxm4bu54bux4but4bulw4lm4bur4butbGZwduG7ueG7sWVm4buq4bux4butZuG7ueG7scah4bu5ZuG7n+G7sUFmReG7seG7lcOMxJFm4bu54burQW7hu61mSOG7reG7p+G7n2bhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu5VCZuG7sW7hu7nhu7FmcHFBZuG7s+G7seG7m8OJZkVEbOG7ueG7q8SRZuG7ueG7seG7reG7pcOJZuG7q+G7rWxmcHbhu7nhu7Fm4bufw4Dhu7lmRcahQmZFRMOJ4bu54burZuG7ucOB4butZuG7n+G7scOJw4zhu6fhu7nEkWZIw4nhu61mcOG6umzEkWZDw4nDuuG7uWbhu59t4bufZuG7o+G7reG7p+G7uWZC4buxbUJmQuG7scOA4bu54burZuG7oXfhu5/hu7FlZWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUJMw4lF4buxQUThu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6rhur3hu6PDqiLDguG7uWZQduG7ueG7sWbhur0v4bujw6rhur0vxJBFREHhu7nhu6vDquG6vS9Cw6o=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]