(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến thôn Vĩnh Lợi, xã Hải Long (Như Thanh), không khó để nhận thấy sự thay đổi từng ngày nơi đây với những ngôi nhà kiên cố, khang trang, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa cùng những hàng hoa khoe sắc hai bên đường. Những năm qua, thôn cũng luôn dẫn đầu các phong trào thi đua của xã. Có được kết quả này là sự nỗ lực của người dân trong thôn, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của trưởng thôn Lô Văn Đội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRuG7n1jDoF3DneG7ijUzw6AgKljhu4o1WSEq4buKNVAq4buKNeG7oiXhu4rhurFbw53hu4pUISpY4buK4bqxw53hu6xU4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOMRsOs4buqKuG7ijVZISrhu4rhurBAKlnhu4rhu50iw53DiuG7iuG6s+G7kuG7isO14buQw53hu4rhu50mKljhu4rhu4bhu59Zw6Dhu4rDvVnhu4wqWeG7gsOK4buKPVkhKljhu4o9WT/hu4rDmuG7ruG7iipZUCrhu4o1WeG7nuG6teG7ijTDo+G7ijVZ4buM4bq14buKw5o+w53hu4o14bqjKljhu4oqWMOV4bq14buKKn3DneG7isOa4bui4bq14buK4bqxW8Od4buKKlnhuq8qWOG7iipYIcOd4buKKlnDleG7ij3DneG7qCrhu4pUKMOK4buKPVnhu4wqWOG7ijUz4buMKljDiuG7isOaw6BdKljhu4okw5UqWOG7iipYLuG7iuG6sz8l4buKw5rDoCJU4buKU+G7qOG7ijUhKljhu4pZP+G7jOG7ilQ4Kljhu4oqWeG6rypY4buKWcOVKljhu4pZJuG7jOG7ij1ZJsOZ4buKNOG7lFThu4pZ4buMw53hu4pT4buoKuG7isOaw6BdKljhur7hu4rhu59Z4bqvKljhu4oq4buYJeG7ijI24buMw4rhu4o1WSEq4buKVMOhKljhu4okNiEq4buKVVIq4buKw5rhu6A24buKVOG7jlThu4oxWSYqWOG7ijUzw5Um4buKNVnDneG7isOaNuG7jOG7ilRh4buM4buK4bqz4buS4bq+4buKaT/hu4rDmsOgIlThu4o94buqNeG7ijI24buQ4buKKsOV4bq14buKJMOV4buKNMOj4buKKnvhu4okw6NU4buKVGHhu4zhu4oqWMOgXcOd4buKVeG7oirhu4o1MyYqWOG7ijVZISrDiuG7ijUzJipY4buKw5o/4buKVD/hu4oxWeG7oCrhu4rDmj8qWOG7ilg/MeG7ij1ZISpY4buKKlks4buKVGHhu4zhu4o1M8OgICpY4buKNVkhKuG7iuG7nSHhu4rhurDhu5gq4buKw6w8w53hur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu4TDnSVY4buKVCThu4w0NEPDjMOdacOZKjXDmTPDjOG7ijQ14bq1JMOZQ8OM4bq3w51VNVnhurrhu4rDk+G7iOG7iDHhurPhurzhu4pZw5nDnVhZNeG6uuG7ik1LxKgx4bqz4bq8w4zhu4o0M1RDw4wvL1RVKuG6vlPhu4wmNVnhu4wqWVkm4buM4bq+4bqxKi9Vw5k0PTUmMS8qw5nhurc0L0rEqErhu4gvSuG7iE9VTMSoSktOxKjDkjVLT0xPSyThu4jhur4jMVjhurgzQ0zhu4hOw4zhu4rhu4wkNUPDjOG7n1jDoF3DneG7ijUzw6AgKljhu4o1WSEq4buKNVAq4buKNeG7oiXhu4rhurFbw53hu4pUISpY4buK4bqxw53hu6xUw4zhu4rhurfDnVU1WUPDjMOT4buI4buIw4zhu4pZw5nDnVhZNUPDjE1LxKjDjOG7ii9G4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaeG7jDE1w50mKsOMRsO9M8OgICpY4buKNVkhKuG7iuG7nSHhu4rhurDhu5gq4buKw6w8w53hu4okNiEq4buKJMOV4buKVOG7oDbhu4oqKMOd4buKMjbhu4wq4buKNTM7Kljhu4rDmuG7ruG7iipYw6Bdw53hu4pV4buiKuG7ilnDneG7rjbhu4ozLuG7isOaw6BdKljhu4okKMOdw4rhu4pUWeG7sipZ4buKNOG7jlRZ4buKVGHhu4zhu4rDrOG7kCpY4buK4bqxw5Xhu4rhu59Zw5Xhu4oqw6BbVOG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsOs4buQJeG7iipZUCrhu4rhurHhu4zDneG7ijUzOsOK4buKJMOV4buKdlk/4buKaOG7suG7ijVZw6Dhu4ppWcOd4buKUzzhu4o14bqj4buKKuG7mCXhu4pK4buI4buITC1K4buI4buIT8OK4buKNcOd4buqMeG7isOaP+G7iiTDleG7iuG6seG7tuG7ijUz4buy4buKw70zw6AgKljhu4o1WSEqw4rhu4oqWeG6rypY4buKKlk7VOG7iipZ4buWKsOK4buKUzYpKuG7iuG6sTbDncOK4buKWMOd4buMKuG7ij1ZPuG7ilRh4buM4buKKljDoF3DneG7iuKAnOG7mCrhu4pUfSXhu4oqWcOVw4rhu4rhurHhu45U4buKNTjhu4rhurHDleG7ilnDlSpY4buKNT4qWOKAneG7iiEqWOG7iuG7nSHhu4rhurDhu5gq4buKw6w8w53hu4rDmuG7sDbhu4rigJwq4buqJeG7ijUz4buQw53igJ3hu4pU4buQw4rhu4oqWcOgKljhu4ohKljhu4o9WSEqWOG7iipYw5TDneG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsO9WSEq4buK4bqwQCpZ4buK4budIsOd4buKVD/hu4o1M+G7qCrhu4rEqE5P4buKWTzDiuG7ijUzJipY4buKw5o/4buKVeG7oirhu4o1PFThu4rDvVnhu47DneG7ilRZw53hu6ol4buKw5LDk8SQw4rhu4pUOirhu4okw5TDneG7iiTDleG7ilXhu6Iq4buKNTxU4buK4bubw50qWcOK4buK4bujw6BdKljhur7hu4rDrSbhu4pUP+G7iipZw53hu7A24buKVeG7oirhu4o1PFThu4o0w50qWeG7ijQoKljDiuG7ijUz4bu0Klnhu4rDmjzhu4pV4buiKuG7ijUz4buy4buKJMOUw53hu4o9WSEqWOG7isOaKSpY4buKw5rhu7A24buKKuG7qCrhu4rhurHDneG7rFThu4o1NuG6teG7qCrhu4o1MzbhurXhu7Aqw4rhu4rhurFQKuG7isOaPCpY4buKKljDoF3DneG7ilXhu6Iq4buKWMagMeG7ij1Z4buO4buKKlnDneG7sDbhu4o9WT/hu4o9WeG7mCrhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDrOG7ruG7iuG6s+G7ouG6teG7ilXDoypY4buKNVkhKuG7iuG6seG6rypY4buKJcOUKlnDiuG7ijFZ4buONeG7ijUzw53hu64q4buKJTvDneG7iiXGoDXDiuG7ijVZw5km4buKISpY4buKw6w8w53DiuG7iipYw6Bdw53hu4rDmuG6oSpY4buKw5rhu6A24buKMVnhu5DDneG7iljDoH0qWOG7iiVSNuG7ilRZw6Dhu4zhu4rDmmHDiuG7iiXDleG7ijFZ4buQw53hu4o1UCrhu4o14buiJcOK4buKNVAq4buKJMOjVOG7iuG6sVvDneG7ilQhKljhu4rhurHDneG7rFTDiuG7ilPDneG7qjXhu4pUw6B9KljDiuG7iipZNuG7ij3hu6o14buKWSIx4buKJVvDneG7ilQ/4buKNOG6oVThu4o1WTbhurXhu6o14buKMVk5VOG7ilThu4wm4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4bufe+G7iiTDo1Thu4pUYeG7jOG7iiEqWOG7isOaw6AiVOG7ijVZ4buu4buKWcOd4busKuG7ilPhu5YqWOG7iipZ4bqvKljhu4rhurHDneG7rFThu4okw5Ul4buKVDnhu4o1WeG7ruG7iipZw6Dhu4o14bqj4buKPVnDneG7ilPhu5Q14buKNeG7jOG6teG7iuG6scOVJuG7iuG6s+G7ouG6teG7ilXDoypY4buK4bufw73hu6Phu4rDmuG7qirhu4oq4buM4bq14buKISpY4buKw5rhu5Lhu4pUOCpY4buKaVnDneG7ilM8w4rhu4pU4buOVOG7ijU+4buKVFnhuqFU4buKVFnhu7IqWeG7ijUz4bu24buKNTMmKljhu4o1WSEq4buK4bqxUCrhu4rDmjwqWOG7iuG7n1nhu6Iq4buKVeG7oirhu4o1WeG7jCXhu4pYw53hu4zhu4olIOG7ijM8KljDiuG7ilPhu6jhu4o1ISpY4buKWT/hu4zhu4rDmsOgXSpY4buKWMOd4buMJuG7ijVZISpYw4rhu4rDmsOgXSpY4buKKjzDneG7isOaKSpYw4rhu4rhurPhu6LhurXhu4pVw6MqWOG7ijThu6Iq4buKNVnhu67hu4o1WeG7jCbhu4rhurHDleG7iiU24buM4buKNOG7lCXhu4o1M+G7jCpY4buKNVnDneG7qjXhu4pT4bu24buKKlnDleG7iuG6seG7mCrhu4pZP+G7jOKApuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRmk4Kljhu4rhurFbw53hu4oyNuG7juG7ijUz4bu0Klnhu4rhurPhu6LhurXhu4pVw6MqWOG7iuG7n8O94buj4buKISpY4buKJDYhKuG7ijU24bq14buoKuG7ijUzNuG6teG7sCrDiuG7iuG6sVAq4buKw5o8Kljhu4pTw5Xhu4pUJirhu4pYw53huq/hu4pY4bu0KsOK4buKMVnhu4414buKWTbhurXhu4oqWeG6rypY4buKWMOd4buO4buKNTPhu7bhu4rhurHhu5gq4buKWT/hu4zhu4o1MzbhurXhu7Aq4buKNVkoKljhu4pUYeG7jOG7ilXhu6Iq4buKNTxU4buKJeG7tCpZ4buKU+G7lipY4buKKlnDneG7sDbhu4pZ4bu0Klnhu4o1WeG6oVThu4oqWcOg4buKNTbhurXhu6gq4buKNTM24bq14buwKuG7isOa4buu4buKU8OV4buKVCYq4buKWcOd4buuNuG7isOi4buKKlhZQOG7jMOK4buKWMOd4buO4buKNTPhu7bhu4pUYeG7jOG7iuG6scOd4busVOG7iljDneG6r+G7iljhu7Qq4buKU+G7kCrhu4o04buUVOG7iuG6seG7mCrhu4pZP+G7jOG7ilXhu6Iq4buKNTxUw4rhu4oqWeG6rypY4buK4bqxw53hu6xU4buKJMOVJeG7ilQ54buKNVnhu67hu4pU4bugKuG7ijVZw6NU4buKWcOd4busKsOK4buKNeG6o+G7isOaP+G7ijXDlCbhu4o0w6Phu4rDmikqWOG7ijVZNlAqw4rhu4oqWeG7njXhu4o1M+G7suG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsOsKSpY4buKNVldw53DiuG7ijUzJipY4buKMjbhu47hu4o1M+G7tCpZ4buKNVnDo1Thu4pZw53hu6wq4buKMVnhu5DDneG7iiQ2ISrhu4pUJsOd4buKNTM7Kljhu4oxWeG7jjXhu4pZNuG6teG7iuG6seG7jMOd4buKNTM64buKVGHhu4zhu4oqWMOgXcOd4buKVD/hu4o24bq14buKNeG7sirDiuG7iipZ4bqvKljhu4oqWMOgXcOd4buKVOG7jCbhu4o1Nj7DncOK4buKNTPDoCAqWOG7ilU6Kljhu4pZO+G6vOG7ijI24buMKuG7ijXhu6Il4buKNTbhurXhu6gq4buKVcOgfSpYw4rhu4oqWeG7oirhu4ozPCpY4buKKlnhuq8qWOG7ilThu45UWeG7iiTDlSXhu4pZ4buM4bq1w4rhu4pZw53hu6w24buKMmHhu4zDiuG7iirhu6IqWOG7ilThu4wm4buKVFnhu5414buKJMOgfSpY4buKWSbDlDXhu4rDmjwqWOG7ilRh4buM4buKVGHhu4zhu4rDmjzDneG7iuG6seG7mCrhu4oqWFnhu6zhu4o1MyYqWOG7ijVZISrigKbhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZoIMOd4buKNVnhu6rDiuG7ijQ2KDXhu4pT4buMJuG7iirhu5gl4buKMjbhu4zhu4oqWMOgXcOd4buKVeG7oirhu4og4buKw5rhu6LhurXhu4rhurFSKuG7iiQ2ISrhu4okw6A24buKWMOd4bqv4buK4bqxw5Xhu4oxWeG7jjXhu4pZNuG6teG7iirhu6Q14buKw5rhu6Yx4buK4bqx4buYKuG7ilk/4buM4buKw5pQJeG7isOaw5Xhu4pT4buQKuG7ijThu5RU4buKVeG7oirhu4o1PFTDiuG7ijVZ4buu4buKWcOd4busKuG7ijI24buM4buKKlnDneG7sDbhu4olxqA14buKVGHhu4zhu4rDml3DneG7ijQoKljhur7hu4rhurDDneG7rFThu4pUw6Bbw53DiuG7ijXhu4wqWOG7ilTDoSpY4buKw5rDoCJU4buKU8OV4buKVCYq4buKNTMmKljhu4o1WSEq4buKNVnDo1Thu4pZw53hu6wq4buKNVnDmSbhu4oq4buqMeG7ijQoKljhu4rhurHhu5gq4buKJcOdKlnhur7hu4rhu59ZXeG7isOaP8OK4buKNeG6reG7iiThu6zhu4pYw53hu4zhu4rDmuG7tCpZ4buK4bqx4buYKuG7ilk/4buM4buKVGHhu4zhu4o1WSEq4buKJDYhKuG7isOaw5Q14buKw5NMxJDhu4o1MyDhu4ok4buoKuG6vuG7iuG7n1nDneG7sDbhu4oq4buYJeG7iiTDneG7sCrhu4o1WSEq4buKJDYhKuG7iljDneG6r+G7iuG6seG6rypY4buKVeG7jCpZ4buKWcOd4busNuG7ijVZISrhu4rhurHhu5gq4buKWT/hu4zhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZpOCpY4buK4bqxW8Od4buK4bqxw53hu6xU4buKMjbhu4wq4buKNeG7oiXhu4pYw53huq/hu4pY4bu0KuG7ilPhu5Aq4buKNOG7lFThu4rhurHhu5gq4buKWT/hu4zhu4pV4buiKuG7ijU8VMOK4buKISpY4buKw6w84buKVDoq4buKVcOVKlnhu4oqWcOd4buwNuG7ijVZXcOd4buKWMOd4buMKuG7isOaw53hu4rDmuG7qirhu4o14bqjKljhu4pZPOG7isOa4buu4buK4bqxUCrhu4rDmjwqWOG7iipYw6Bdw53hu4pV4buiKuG7ilRZ4buYJeG7iiQm4buKNOG7kCrhu4rhurM24bueNcOK4buKMVnhu4414buKNTPDneG7rirhu4o9w50qWeG7ijXhu6rhu4pYw53hu4zhu4rDmuG7tCpZw4rhu4rDmj7DneG7iiVbw53hu4pU4buOVFnhu4oqWFlAw4rhu4pU4buOVFnhu4okw5Ulw4rhu4rhu44x4buKVTkqWOG7ijXDneG7qirhu4pTPOG7ij1ZJuG7jOG7ilk7VOG7ii3hu4o94bqp4buKNVk2UDXhu4o1MyYqWOG7ilRZ4buYKuG7iio2IcOdw4rhu4o1MykqWOG7ijUzOzXDiuG7ijXhuqMqWOG7ilPDoFtU4buKKuG7oipY4buKVOG7jCbhu4rDml3DneG7ijQoKljhu4olO8Od4buKJcagNeG6vuG7iuG7n1nDneG7sDbhu4pYw53hu4zhu4rDmuG7tCpZ4buKw5rhu5Lhu4oxWeG7jjXhu4o1M8Od4buuKuG7ijUzKSpY4buKM+G6oypYw4rhu4o1MykqWOG7ilThu6LhurXhu4rhu5gq4buKMjbhu5DDiuG7isOaw5kl4buKJMOUw53hu4o1WTbhu4oqWVAx4buKVOG7jCbhur7hu4rhu5/hu5gl4buKSuG7iErhu4jhu4pU4buQ4buKNVkhKuG7ilRZ4bu44buKVDoq4buKTeG7ilk84buKKlhZw6gm4bq+4buKw71ZISrhu4rDmuG7jCpY4buKMVnhu54q4buKw5rhu5424buK4bqx4buw4buKw5rhu7JUWeG7ijVZISrhu4rhu5/DveG7o+G7iirhu6IqWOG7ilThu4wm4buK4bqxw5Um4buKKuG7mCXhu4pK4buISkrhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHhuqs2NVkmM8OMRuG7n1g24bq1Virhu4rDrMOUNeG7hC8xRg==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]