(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của huyện Thường Xuân đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao một bước sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thường Xuân đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của huyện Thường Xuân đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao một bước sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Công tác tuyên giáo cũng đã góp phần cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục được những lệch lạc trong đời sống xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của huyện Thường Xuân vẫn còn một số hạn chế, như: Tính định hướng, tính thuyết phục, sự hấp dẫn của công tác tuyên truyền chưa cao, việc nắm bắt dư luận xã hội có lúc có nơi chưa kịp thời; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch còn thụ động, chưa có sức thuyết phục...

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trực tiếp lãnh đạo, có những định hướng đúng đắn, quyết liệt trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo.

Ngày 22/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai, quán triệt thực hiện Quyết định số: 458-QĐ/TU, ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới; xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện với mục đích tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và từng địa phương, đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện công tác tuyên giáo. Trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao khả năng nắm bắt tình hình để định hướng kịp thời dư luận xã hội; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ huyện, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, ngăn chặn đẩy lùi một bước cơ bản tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đang diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần giảm tối đa số tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật so với giai đoạn 2010 - 2015. 100% các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia đầy đủ việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng với các hình thức học tập phù hợp, hiệu quả. 80% tổ chức Đảng xây dựng và thực hiện kế hoạch thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần hạn chế các khiếu kiện và khiếu kiện đông người so với giai đoạn 2010 - 2015...

Đến năm 2020, 100% cán bộ tuyên giáo cấp huyện đạt tiêu chuẩn theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII); 100% cán bộ tuyên giáo các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo. 100% báo cáo viên cấp huyện có đủ khả năng truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; 80% đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện có đủ năng lực nắm bắt, dự báo và phản ánh thông tin kịp thời, chính xác...Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân cũng đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đối với công tác tuyên giáo.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân nỗ lực và quyết tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Ban Thường vụ đã xác định các giải pháp thực hiện. Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên giáo. Phấn đấu trong Quý I năm 2018 cấp ủy huyện ban hành nghị quyết về lĩnh vực tuyên giáo. Cụ thể hóa các văn bản thuộc lĩnh vực tuyên giáo thành các văn bản quy phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo. Người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác tuyên giáo...

Các cấp ủy Đảng ban hành chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo với UBND cùng cấp, với các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, với các cơ quan truyền thông. Tổ chức tham vấn các chuyên gia về công tác tuyên giáo trên một số lĩnh vực trước khi ban hành chủ trương, biện pháp giải quyết.

Đồng thời đổi mới công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo. Cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc; tập trung chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa công tác tuyên giáo và công tác dân vận ở cơ sở. Cấp ủy các cấp tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cùng cấp đủ về số lượng, có năng lực, phẩm chất, có bản lĩnh chính trị; xây dựng cơ chế hoạt động của Ban Tuyên giáo xã, thị trấn nhằm phát huy vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Từ năm 2017 - 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ có trình độ, năng lực và uy tín làm công tác tuyên giáo các cấp. Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên chuyên trách giảng dạy lý luận chính trị; đảm bảo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện có đủ giảng viên chuyên trách theo quy định. Đổi mới công tác tham mưu cho Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hoa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”; Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực huyện Thường Xuân giai đoạn 2016 - 2020.

Thường Xuân đề ra chủ trương tiếp tục thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng thông tin tuyên truyền. Tăng cường chỉ đạo, định hướng kịp thời để tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu dư luân xã hội và thông tin đối ngoại; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng nắm bắt thông tin dư luận xã hội, sự phản ứng của dư luận trước chủ trương, cơ chế, chính sách mới, để tham mưu kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Nâng cao nhận thức trong các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thông tin sai lệch, phản động; Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, công nhân, trong học sinh; vùng đồng bào dân tộc, biên giới và nơi có đồng bào theo đạo; giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc xã hội, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng rõ ràng, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định chính trị.

Để làm tốt công tác tuyên giáo cần thực hiện nghiêm việc sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng đội ngũ giảng viên để phấn đấu xây dựng Trung tâm Bồ dưỡng Chính trị đạt chuẩn...

Với các giải pháp trên được thực hiện một cách đồng bộ, với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc, phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể, chắc chắn các chỉ tiêu đề ra sẽ đạt và vượt kế hoạch, góp phần quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Trần Quốc Tuấn


Trần Quốc Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]