(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mong muốn “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Nguyễn Sỹ Đức là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu, đặc biệt là hiến tiểu cầu ở Thanh Hóa nói chung và Câu lạc bộ (CLB) hiến máu nhân đạo Giọt hồng xứ Thanh nói riêng.
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLhuqvDtGLhu6504bqm4buAcuG7r+G6uSFH4bq54buYxJDhu5HhurPhurkow7Phu63hurl0ROG6oOG7r3ThurnDgmnhu6904bq54bq84buh4bq5dcO64buf4buv4bq54butaeG6puG6ueG6pOG7peG7r3Xhurnhu6904bqm4buAcOG7r+G6qy/DtGLhuqsvdeG6vWLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2VeG7lWjhu5PDqWIz4bqiw7rhurnhu6124buvdOG6ueG7reG6puG7t+G7r+G6ueKAnOG7rUHhuqThurl0w7p54bqk4bq54butaeG6puG6ueG7kXV24bq54buZw7rDouG6ueG7rUHhuqThurnhu5HhuqZB4buR4bq54buZw4PDuuG6ueG6ruG6ueG7scOsw7rigJ3DouG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5IUfhurnhu5jEkOG7keG6ueG7scOt4bq54butQeG6pOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buvdeG6uuG7r3ThurnhuqTDs+G7reG6uXRE4bqg4buvdOG6ueG6pMO64buj4bqm4bq5w7TDunHhuqbhurnhuqThurR24buvdOG6ueG6tnV24buvdOG6ueG6pOG6tMOtduG6uXXDuuG7n+G7r+G6ueG7rWnhuqbDouG6ueG7mWzhu5HhurnDtMO6cOG6pOG6ueG7scOt4bq5dcO64buf4buv4bq54bqkw7px4bqm4bq54buRw7Lhuqbhurnhuq7hurkodWjhu6914bq5VXdo4bq54buvd8O64bq54buRdeG6puG7r3ThurnhurzDreG6ueG7kG/huqbhurnhu7HDrOG7keG6ucO0QeG6ueG6reG7kOG7sMOU4bqp4bq5dcO64buf4buv4bq54butaeG6puG6ueG7r3Vv4buv4bq54buZw6x24bq5VMO6eeG6pOG6uXXhu7nhu6904bq54bq+xJDhurkodWjhu6914bq54buvd8O64bq54bq0w7rhu6Phu6904bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurlm4bq74bq74bq24bq+4bq14bq5deG7lcO6dHXhuqThurPhurnhu4Phurvhurvhurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rhur/hurvhu4cvw6rhur3hurvhu5Phur/hur3hu4fhur1m4bq94bq74bqk4buF4bq/4bq/4buH4bq/4bux4bq74bql4bup4bq2dOG6t+G6tOG6o+G7geG6u+G7g8Op4bq5aOG7seG6pOG6o8Op4buudOG6puG7gHLhu6/hurkhR+G6ueG7mMSQ4buR4bqz4bq5KMOz4but4bq5dEThuqDhu6904bq5w4Jp4buvdOG6ueG6vOG7oeG6uXXDuuG7n+G7r+G6ueG7rWnhuqbhurnhuqThu6Xhu6914bq54buvdOG6puG7gHDhu6/DqeG6ucOKw7rhu5PhuqR14bqjw6lm4bq74bq7w6nhurl14buVw7p0deG6pOG6o8Op4buD4bq74bq7w6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tuG7kGjhurbhuqTDunbhu6/DqWJI4buvdeG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5IUfhurnhu5jEkOG7keG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54butQeG6pOG6ueG7scOy4buv4bq5dcO64buf4buv4bq54butaeG6puG6ueG6pOG7peG7r3Xhurnhu6904bqm4buAcOG7r+G6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG7sMOy4buv4bq54buZw7LhuqbhurnhuqTDuuG7o+G7r+G6uWjhu6914bq54buYxJDhu5Hhurl1w7rhu5/hu6/hurnhu61p4bqm4bq54buxw63hurnhu6/EqeG7reG6ucOq4bq74bq74buDw6Lhurnhu6t1w7rhurnhu5l34bq5aOG7r3XhurnDquG7g+G6ueG6pOG6psOBw7rDouG6ueG6pOG6tHbhu6904bq5w4Lhuqbhu7fhuqThurnhur3hu4Phurnhu6/EqeG7reG6ueG6suG6pmjhurlo4buvdeG6ueG7meG7ieG6uXXDuuG7n+G7r+G6ueG7rWnhuqbhurnhurzDreG6ueG6pMO6ceG6puG6ueG7kcOy4bqm4bq54buB4bq74bq54buxw7Lhu6/huqXhurnhu5hs4buR4bq5w7TDunDhuqTDouG6uWjhu6914bq54buxw63hurnhu690RMODw7rhurl1w7rhu5/hu6/hurnhuqTDunHhuqbhurnhu5HDsuG6puG6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG7r3XDs+G6pOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq5deG6oOG7r+G6ueG6v+G6peG6u+G6u+G6u+G6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7kUJo4bq54buQ4buww5Thurl1w7rhu5/hu6/hurnhu61p4bqm4bq54buvdW/hu6/hurnhu5nDrHbhurlUw7p54bqk4bq5deG7ueG7r3Thurnhur7EkOG6uSh1aOG7r3XhuqXhurko4bq04bqm4buvdOG6ucO04bul4buvdeG6ueG7rcOAw7rhurnhuqR1aeG7r3Thurlo4buvdeG6uXXDuuG7n+G7r+G6ueG6pMO6ceG6puG6ueG7kcOy4bqm4bq54bq94bq54buxw7Lhu6/DouG6ueG7kXfhurnhu6914bq64buvdOG6ueG6pHVp4buvdOG6ucOq4bq54buxw7Lhu6/huqXhurkz4bqiw7rhurl1w7rhu5/hu6/hurnhu61p4bqm4bq54bqkdsOt4buv4bq54bq2dcOy4buv4bq54bqkdeG7peG6ueG6tnXhu4vDuuG6ueG7kWnhu5F14bq54buvdWjhuqbhurnhur/hurnhuqR1aeG7r3TDouG6ueG7r3VE4buvdOG6ueG6vOG6osO64bq5dcO64buf4buv4bq54bqkw7px4bqm4bq54buRw7Lhuqbhurnhu5F1xanhurnhu5HDsuG7r+G6ueG7kWnhu5F14bq54buvdWjhuqbhurnhu6t1duG7i+G7r3ThurnDquG6veG6ueG7r3TDreG7gOG6peG6uSjhurThuqbhu6904bq5w7Thu6Xhu6914bq54butw4DDuuG6ueG6pHVp4buvdOG6uWjhu6914bq54buYxJDhu5Hhurl1w7rhu5/hu6/hurnhuqTDunHhuqbhurnhu5HDsuG6puG6ueG6veG6ueG7scOy4buvw6Lhurnhu691ROG7r3Thurnhu5F34bq54buvdeG6uuG7r3ThurnhuqR1aeG7r3Thurnhurzhu6XhurnhurZ14buLw7rhurnhu5HEkOG6puG6ucO0cOG7r3Xhurnhu691b+G7r+G6ueG7kcOz4bq24bq54buRxJDhuqbhurlo4buvdeG6uXXDuuG7n+G7r+G6ucOq4bq54buxw7Lhu6/huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Opw7rhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nDisO64buT4bqkdeG6s+G6uWbhurvhurvhurbhur7hurXhurl14buVw7p0deG6pOG6s+G6ueG7geG7h+G6u+G6tuG6vuG6tcOp4bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4buT4buv4bqlw7RoduG6pHVo4buvdXV2aOG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/DquG6v+G6u+G7hy/DquG6veG6u+G7k+G6v+G6veG7h+G6vWbhu4fhurvhuqThu4Xhu4Hhurvhu4fhu4fhu7HhurvhuqXhu6nhurZ04bq34bq04bqjZ8Oqw6nhurlo4bux4bqk4bqjw6nhu6504bqm4buAcuG7r+G6uSFH4bq54buYxJDhu5HhurPhurkow7Phu63hurl0ROG6oOG7r3ThurnDgmnhu6904bq54bq84buh4bq5dcO64buf4buv4bq54butaeG6puG6ueG6pOG7peG7r3Xhurnhu6904bqm4buAcOG7r8Op4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqWbhurvhurvDqeG6uXXhu5XDunR14bqk4bqjw6nhu4Hhu4fhurvDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq24buQaOG6tuG6pMO6duG7r8OpYkjhu6914bq54buYxJDhu5Hhurnhu5Hhuqjhu6904bq54buRaeG7keG6ueG6pHXDreG7r3XhurnhurzDuuG7o+G7r+G6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buQ4buww5Thurl1w7rhu5/hu6/hurnhu61p4bqm4bq54buvdW/hu6/hurnhu5nDrHbhurlUw7p54bqk4bq5deG7ueG7r3Thurnhur7EkOG6uSh1aOG7r3XhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIhduG6ueG6vOG6osO64bq5dcO64buf4buv4bq54butaeG6puG6ueG6pHbDreG7r+G6ueG6tnXDsuG7r8Oi4bq5dcO64buf4buv4bq54bqkw7px4bqm4bq54buRw7Lhuqbhurnhu4Dhu6Phuqbhurnhu5HDsuG6puG6ueG6pHXDg8O64bq5dMO6aOG7r+G6ueG7sW/huqbhurl14bqg4buv4bq54bq8w63hurnhu5Ny4bq5w7Thu6fhurnDguG7t+G7kcOi4bq54buZeMO64bq5dcO9w7rhurnhu690RMODw7rhurl1w7rhu5/hu6/hurnhurZ14buLw7rhurl1w7rhurnDgsO64buvdeG6ueG6vOG7oeG6ueG6pHXDg8O64bq5dMO6aOG7r+G6ueG6vMOt4bq54buR4bu14buvdOG6ueG6vMO6cOG7keG6peG6ueG7sMOt4but4bq54buR4bu14buvdOG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG7sWnDuuG6ueG6pGjhur7DuuG6ueG7r3VE4buvdOG6ueG7q3XDuuG6ueG7kXfhurnhu4Dhu6Phuqbhurnhu5HDsuG6puG6uWjhu6914bq54buYxJDhu5Hhurnhu691aOG7r3Xhurnhu5F1d+G7r3Thurnhu5nhu5/hu6/hurnDtHDhu6914bq54bq8w7pw4buv4bq54buxw63hu63hurnhuqR1QuG6ueG6pOG6quG7kcOi4bq54burceG6ueG7keG7i+G6ueG7q3XDuuG6ueG7mWjhu6904bq54buRdeG6ruG6ueG7q3Vp4buRdcOi4bq5aOG7r3Xhurnhu5FD4buvdOG6ucOCbuG7r+G6ucOCw63hu6904bq54bq+w7rhu6/hurnhu7HDgMO64bq54bq8w63hurnDtGrhuqThurnhur7hu5Xhurnhu6t1aeG7keG6ueG7kXV24bq54burdWnhu5F14bq54buTw7rhurnhu5F14bqm4buAceG7r+G6peG6ueG7knbhurnhuqR1w4PDuuG6uXTDumjhu6/hurnhu7HDreG7reG6ueG6vuG7l+G6pOG6ueG7r3R1w7pw4butw6Lhurl1w7rhu5/hu6/DouG6ueG7r3R1xanhurnhu6904bqgw7rhurnhu7Fv4bqm4bq54buv4buj4buv4bq54buxw7Lhu6/hurnhu6/DrXbhurl1w7rhu5/hu6/hurnhur524buvdOG6uWjhu6914bq54buRQ+G7r3ThurnhurZ14buLw7rhurnhu690dcWp4bq54buxw63hu63hurnhurzDunDhu5HhurnDtOG6psOBw7rhurnhu5l34bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buqdeG7teG7r3Thurnhu5F1xanhurnhuqThu6Xhu6914bq54buvdOG6puG7gHDhu6/hurl1w7rhu5/hu6/hurnhu61p4bqmw6Lhurlo4buvdeG6ueG7kXjhu6/hurnhu7HDreG6ueG6pOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG6pOG6tOG6puG7gOG7oeG7r+G6ueG6vMO64buj4buv4bq54bqkw7nhu5F14bq54buRw4nhu5HhurnhuqThuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhuqThurThuqbhu4Dhu6Hhu6/DouG6ueG6vOG7jeG7r+G6ueG7mUHhu6904bq5w7TDrOG7r+G6ucO0w6jDouG6ueG7meG7ueG7r3Thurnhu690dcO6cOG6tuG6ueG6vMOt4bq54buvdETDg8O64bq54bqkdW/hu6/hurnhu5Hhuqjhu6904bq54bqkdWjhu63hurl0w7po4bq54buRaeG7keG6uXV2w6zhuqThurnhu5lB4buvdOG6uXXDuuG7n+G7r+G6ueG7rWnhuqbhuqXhurlI4buvdeG6ueG7meG7ieG6ueG6vOG7jeG7r+G6ueG7mUHhu6904bq54buZRMSC4buR4bq54burdXbhu4vhu6904bq54bq94bq74bq74bq54buZ4bu54buvdOG6ueG7r3R1w7pw4bq24bq54bqk4bul4buvdeG6ueG7r3Thuqbhu4Bw4buv4bq54bq8w6124bq54buQ4buww5ThuqXhurnhu6p14bu14buvdOG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54bqkdeG7n8Oi4bq54bqk4bq0duG7r3ThurnDquG6ueG7r8Sp4but4bq54buT4bun4buRdeG6ucO0cOG7r3XDouG6ueG7r3Thuqbhu7nhu6/hurnhu61p4bqm4bq54bqkw6zDuuG6ueG7kWnhu5HhurnDtHDhu6914bq54bq8w7pw4buv4bq54burdWjhu6/hurl1w7rhu5/hu63DouG6uWjhu6914bq54bq2deG7t8O64bq5dcSC4bq24bq54buR4bqo4buvdOG6ueG6vOG6osO64bq54buA4bq5w7Rp4buR4bq5w4JH4bq5w7Rw4buvdeG6ueG6vMO6cOG7r+G6ueG6pMOB4bq54buRdcSQ4buR4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54buZxILhuqThurl1w7rhu5/hu6/hurnhu61p4bqm4bq54bqk4bul4buvdeG6ueG7r3Thuqbhu4Bw4buv4bq54bq84bqiw7rhurnhurLhuqbhu4Dhurnhu63hu7Xhurnhu691w73hurnhu691a+G7reG6ueG7meG7i+G7reG6ucO04buLduG6uWjhu6/hurnhuqR2w63hu6/hurnhurZ1eOG7r3TDouG6ueG7kXXhu7fhu6904bq54buT4bun4buRdeG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYkjhu6914bq54buudOG6puG7gHLhu6/hurnhu5jEkOG7keG6uVXDrOG7r3XDouG6ueG7rUHhuqThurnhuqThu6Xhu6914bq54buvdOG6puG7gHDhu6/hurnhurzDuuG7o+G7r+G6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buQ4buww5TDouG6ueG7meG7ieG6ueG6veG6u+G6ueG7scOy4buv4bq5dcO64buf4buv4bq54butaeG6puG6ueG6pHbDreG7r+G6ueG6tnXDsuG7r+G6ueG7kXXDumjhurnDguG7m+G6s+G6ueKAnDPhuqLDuuG6ueG6pOG7tcO64bq54bqkdWjhu63hurl0w7po4bq5dcO64buf4buv4bq54butaeG6puG6ueG6pOG7peG7r3Xhurnhu6904bqm4buAcOG7r+G6ueG7scOt4bq54bq8w7pw4buR4bq54buxw63hu63hurnhurTDs+G6pOG6ueG7kXfhurnhu4bhurnhu690dcawaOG6peG6uVXDuuG7n+G7r+G6ueG7rWnhuqbhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7i+G7r3Xhurl1ROG6ruG7r3Thurnhu5nhu5/hu6/hurnDgsSQ4buR4bq54burdcO94buV4bq54butw63hurnhu5F44buv4bq5dMO64bqs4bq24bq54buR4bqg4bq54bqkdXHhurnhuqR1aOG7gOG6ueG7mcO64bq54butaeG6puG6ueG7kUPhurnhuqRpw7rhurnhuqTDrHbhurnhu7HDrMO64bq54butaeG6puG6ueG7reG6osO64bq54bq8w63hurnhu69v4buvdOG6ueG7kWh24bq5w4LEkOG7keG6ueG7meG7oeG6ueG7q3Vp4buvdOG6peG6ueG7rMOAw7rhurnhu7HDsuG7r+G6uXXDuuG7n+G7r+G6ueG7rWnhuqbDouG6ueG6pOG7tcO64bq54buR4buL4but4bq54bqkdcOz4buA4bq54bqkw7rhu6914bq54bqkdcOy4buv4bq54bqkdXbhu4vDuuG6ueG7rWnDusOi4bq5dcOs4buvdeG6ueG6tnXhuqzhu5HDouG6ueG7scOs4buR4bq54bqy4bqmaOG7r8Oi4bq54buA4buj4bqm4bq54buZw4PDuuG6uXXhuqDhu6/hurnhurzhu6XhurnDtMO64buf4bqk4bq54bq0a+G7r3Thurl0w7p54bqk4bq54butaeG6puG6ueG7kUJo4bq54but4bul4buvdeG6ueG7kXfhurnhuqR1ceG6uXTDuuG6rOG6tuG6ueG7meG6sMOi4bq5dHfhurbhurnhurZ1w7Lhu6/hurnhu5HEkOG6puG6ueG7kXXhurpo4bq54buRdXbhurnhu6914bq64buvdOG6ucO0cOG7r3Xhurnhu691b+G7r+G6ueG7kcOy4buv4bq54butaeG6puKAneG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYlXDuuG7n+G7r+G6ueG7rWnhuqbhurnhuqThu6Xhu6914bq54buvdOG6puG7gHDhu6/hurnhu7HDreG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG7scOt4but4bq54buvdcO94bq54buvdUThu6904bq54buRd+G6ueG7huG6ueG7r3R1xrBo4bq54bq84bu14bq54buR4bqo4buvdOG6ueG7seG6ouG7r8Oi4bq54butaOG7r3Thurnhu6/DuuG7oeG7reG6ueG6pMO64buvw6Lhurl14buA4bq54bq8eeG7r3Thurnhurzhu6HhurnDgsOJ4bq5w4Lhu7fhu6904bq54buZ4buf4buv4bq54buRdXbhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7q+G7l+G7reG6ueG7rWjhu4Dhurnhu61q4buv4bq54buZceG6ueG7rcOAw7rhurl0w7p54bqk4bq54butaeG6puG6ueG7kXV24bq54buZw7rhurnDguG7neG6ueG7kXfhurnhu61B4bqk4bq54buR4bqmQeG7keG6ueG7mcODw7rhurnhuq7hurnhu7HDrMO64bql4bq5VeG7gOG6ueG6vHnhu6904bq54bq84bqiw7rhurnDgsOJ4bq54buvdcO6cOG6pOG6ueG6pOG7peG7r3XDouG6ueG7r8Sp4buvdOG6ueG7r8OBw6LhurnhuqTDueG7kXXhurnhu5HDieG7keG6ueG7kUJo4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu690RMODw7rhurnhu691ROG6ueG7kWnhu5Hhurlo4buvdeG6s+G6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5IUfhurnhu5jEkOG7kcOi4bq54buudOG6puG7gHLhu6/hurnhu5jEkOG7keG6uVXDrOG7r3XhurnhurzDreG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buvdETDg8O64bq54buZ4buJw6Lhurnhu5lo4buvdOG6ueG7keG6qOG7r3ThurnhuqR1aOG7reG6uXTDumjhurl1w7rhu5/hu6/hurnhu61p4bqm4bq54bqk4bul4buvdeG6ueG7r3Thuqbhu4Bw4buv4bq54burdWnhu5HhurnDguG7neG6ueG6pOG6tOG6ruG6ueG6pHXDreG7r3Xhurnhu5lB4buvdOG6ueG7scOJ4buR4bq54buxaOG7r+G6ueG6pMO9aOG6ueG7mcOy4buA4bq54buG4bq54buvdHXGsGjhurnhurzDreG6uXTDumnhurnhuqThurThu6fhurnhu691b+G7r+G6ueG6vMSp4buv4bq54buRaHbhurnhu5nGoeG6tuG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bq2dXbhu6904bq54bqk4bq0w6124bq5dcO64buf4buv4bq54butaeG6puG6ueG6pOG7peG7r3Xhurnhu6904bqm4buAcOG7r+G6ueG7meG7n+G7r+G6ueG6vOG6osO64bq54buvdcO64buh4bqm4bq54buvdETDg8O64bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2SOG6puG6pHV24bq0w6liM2/hu6/hurlI4buvdeG6qy/hurZi

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]