(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong các ngày 9-11/9, đã diễn ra lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác cán bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7puG6pMOg4bqhNsOt4busaOG7h1Phu6zhuqXDoT3huqXDoFPhu6wixINA4bus4buFw6Br4bq94bqlw6Hhu6xb4bqt4bus4bqlw6Ah4bql4busaG7hu6zDosOq4bqh4bukL8OgVuG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XDgCBAXeG7sOG7pkln4bqn4bqlw6Hhu6xbI1vhu6zhuqXDoT3DteG7rOG7uC1WVi/hu7hT4busIirhu6xd4bqhOeG6peG7rGdA4bus4bq1OeG7rFtk4bqlw6Hhu6x9xJHhu6xbI1vhu6xmw63DtTVp4busIsSD4bqlw6Dhu6xbxKlA4busxrBA4bql4busScOga+G6v+G6pcOh4busw7Lhu4nhu6xJ4bqv4bqlw6Dhu6zEqcO14busw7I94busw43GsOG6pOG7q+G7rGnhuq/huqXDoOG7rEnDoEDhuqXDoOG7rMOA4bqtQOG7rMOyNuG7rFtk4bqlw6Hhu6xpI1vhu6xbI+G6peG7rH3DqVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bumSCPhuqXDoeG7rFZWL+G7uFPhu6xpJOG6oeG7rEjhu4fhu6zhuqTDqeG6oeG7rMOy4buJ4busw7I94busWyNb4busw6DDrcO1N+G6peG7rOG6pGThuqXDoeG7rOG7qcSR4bqlw6FT4busSWfhuqE3w63hu6xI4bq94bql4busIirhu6xd4bqhOeG6peG7rGdA4busw6DDqeG6oeG7rOG6pcOhw6DEg+G7rFtk4bqlw6Hhu6x9xJHhu6xbI1vhu6xmw63DtTVp4busIsSD4bqlw6Dhu6xbxKlA4busxrBA4bql4busScOga+G6v+G6pcOh4busw7Lhu4nhu6xJ4bqv4bqlw6Dhu6zEqcO14busw7I94busw43GsOG6pOG7q+G7rGnhuq/huqXDoOG7rEnDoEDhuqXDoOG7rMOA4bqtQOG7rMOyNuG7rFtk4bqlw6Hhu6xpI1vhu6xbI+G6peG7rH3DqVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4burbuG7rMOgw6nhuqHhu6zhuqXDocOgxIPhu6xb4bqt4busWyNb4busImXhuqXDoeG7rFvDoOG6o1Hhu6zhu7Hhurvhu6xJZ+G6q+G6pcOh4busw4Br4bqlw6Hhu6wt4bus4buEw6Dhuq3hu6zGsOG6o+G7rGnDoGvhu6xJw6Br4bq/4bqlw6Hhu6xpZ25b4busSeG6r+G6pcOg4busxKnDtVPhu6xJZ2vhu4fhuqXDoeG7rCLhuqc94bql4bus4buxxrBGw4Dhu6xp4bqv4bqlw6BS4bus4bqkw6HDrcO1OeG6peG7rOG7sWxb4busRsOtw7U24bql4busLeG7rMSow7Xhu6zDsuG6oTThuqXhu6zGsEDhuqXhu6xJw6Br4bq/4bqlw6Hhu6zDsuG7ieG7rEnhuq/huqXDoOG7rMSpw7VT4bus4buEw6Dhuq3hu6zhu6nDoMSp4busacSDW8Og4busScOga+G6v+G6pcOh4busaWduW+G7rMONxrDhuqThu6vhu6xp4bqv4bqlw6BS4busIiThuqHhu6xd4bqhN+G6peG7rOG6tSrhuqXDoOG7rCIk4bqn4busxrBA4bql4busSeG6ueG7rFvDoGxb4busSeG6r+G6pcOg4busxKnDtVPhu6zDkibhuqXhu6zhu4XDoOG6qeG6pcOh4busSeG6r+G6pcOg4busxKnDtVPhu6zDkibhuqXhu6zhu4XDoOG6qeG6pcOh4busw43GsOG6pOG7q+G7rGnhuq/huqXDoFThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9X4buuWOG7si9Z4bu2XcOdVuG7slfhu7Lhu67hu65pWOG7suG7tMOdWeG7tuG7tuG6tVZU4bq34buFw6Hhu7Dhu6wv4bum4buxZeG6pcOh4busW8Og4bqj4bus4bux4bq74busSWfhuqvhuqXDoeG7rMOAa+G6pcOh4busLeG7rOG7hMOg4bqt4busxrDhuqPhu6xpw6Br4busScOga+G6v+G6pcOh4busaWduW+G7rEnhuq/huqXDoOG7rMSpw7VT4busSWdr4buH4bqlw6Hhu6wi4bqnPeG6peG7rOG7scawRsOA4busaeG6r+G6pcOg4busScOgQOG6pcOg4busw4Dhuq1A4busaWdA4bqn4busRsOtw7U1aeG7rCLEg+G6pcOg4busw7I94busaTvhuqXDoeG7rMOg4bqnQOG7rFvDoMOsW+G7rMOibeG6pcOh4busWyNb4busImXhuqXDoeG7rFvDoOG6o1Hhu6zDgkDhuqHhu6zhuqTDoMOz4busScOgP+G6pcOhU+G7rOG6tDThu6xGw61A4bqlw6Hhu6zDgOG7i+G6pcOhVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6ZJJOG6oeG7rMOgw6nhuqHhu6zhuqXDocOgxINT4busIiThuqHhu6xd4bqhN+G6peG7rMawQOG6peG7rEnhurnhu6xbw6BsW+G7rEnhuq/huqXDoOG7rMSpw7Xhu6wiKuG7rFtk4bqlw6Hhu6x9xJHhu6xmw63DtTVp4busIsSD4bqlw6Dhu6xbxKlA4busxrBA4bql4busScOga+G6v+G6pcOh4busw7Lhu4nhu6xJ4bqv4bqlw6Dhu6zEqcO14busw7I24busw7LhuqE3W+G7rCJl4bqlw6Hhu6xbw6DhuqPhu6zhuqTDocOtw7U54bql4bus4bq04buB4bqh4bus4buxbFvhu6xpw6Bk4bqh4busw6HhuqHDs+G7rFvDoGxb4busw7Lhu4nhu6zhu4TDoOG6reG7rMOB4bqhI8Oi4busIsSRW+G7rEjhu4fhu6zhuqTDqeG6oeG7rMOy4buJU+G7rFvDoOG6r+G7rCLEg+G6pcOg4busacOgQMOi4busw6HhuqFA4busxrBA4bql4bus4bupw6Ao4buF4busw6A94bqlw6BT4busxrBA4bql4busScOga+G6v+G6pcOh4busw7Lhu4lT4busw6HhuqHDs+G7rFvDoGxb4busw7Lhu4nhu6zhu4TDoOG6reG7rMaw4bqj4busacOga+G7rMOAw63DtTfhuqXhu6zEqcO14bus4bqkZOG6pcOh4bus4bupxJHhuqXDoeG7rOG6pcOg4bqhN8Oi4bus4bqz4buR4busV+G7rlfhu67hu6wt4busV+G7rlfDnVPhu6zDoeG6ocOq4bqh4busacOg4bqhN8Ot4busbOG6pcOh4busW2/hu6wiOOG7rMOA4bux4bqk4bur4busw6DDrcO1N+G6peG7rOG6pGThuqXDoeG7rOG7qcSR4bqlw6Hhu6x9KcOt4busw6HhuqHDs+G7rFvDoGxb4busw7Lhu4nhu6zhu6nDoMSp4busacSDW8Og4busw43GsOG6pOG7q+G7rMOgw63DtTfhuqXhu6zhuqXDoOG6oTfDouG7rOG6s+G7keG7rFfhu65W4buy4busLeG7rFfhu65XVlLhu6zhu6lk4bqlw6Hhu6x9xJHhu6xmw63DtTVp4busIsSD4bqlw6Dhu6xbxKlA4busxrBA4bql4busScOga+G6v+G6pcOh4busw7Lhu4nhu6xJ4bqv4bqlw6Dhu6zEqcO14busw7I24busw7LhuqE3W+G7rCJl4bqlw6Hhu6xbw6DhuqPhu6zDgkDhuqHhu6zhuqTDoMOz4busScOgP+G6pcOh4busacOgZOG6oeG7rGnDoEDDouG7rMOh4bqhQOG7rMawQOG6peG7rOG7qcOgKOG7heG7rMOgPeG6pcOgU+G7rMawQOG6peG7rEnDoGvhur/huqXDoeG7rMOy4buJU+G7rGnDoGThuqHhu6zDoeG6ocOz4busW8OgbFvhu6zDsuG7ieG7rOG7hMOg4bqt4busxrDhuqPhu6xpw6Br4busw4DDrcO1N+G6peG7rMSpw7Xhu6zhuqRk4bqlw6Hhu6zhu6nEkeG6pcOh4bus4bqlw6DhuqE3w6Lhu6zhurPhu5Hhu6xX4buuV+G7ruG7rC3hu6xX4buuV8OdU+G7rGnDoGThuqHhu6zDoeG6ocOz4busW8OgbFvhu6zDsuG7ieG7rOG7qcOgxKnhu6xpxINbw6Dhu6zDjcaw4bqk4bur4busw6DDrcO1N+G6peG7rOG6pGThuqXDoeG7rOG7qcSR4bqlw6Hhu6zhuqXDoOG6oTfDouG7rOG6s+G7keG7rFfhu65W4buy4busLeG7rFfhu65XVlPhu6xbw6Dhuq/hu6wixIPhuqXDoOG7rGnDoEDDouG7rMOh4bqhQOG7rMawQOG6peG7rOG7qcOgKOG7heG7rMOgPeG6pcOgU+G7rMawQOG6peG7rEnDoGvhur/huqXDoeG7rMOy4buJU+G7rMOh4bqhw7Phu6xbw6BsW+G7rMaw4bqj4busacOga+G7rMOAw63DtTfhuqXhu6zEqcO14busSWfhuqE3w63hu6xI4bq94bql4bus4bqlw6DhuqE3w6Lhu6zhurPhu5Hhu6xX4buuV+G7ruG7rC3hu6xX4buuV8OdUuG7rOG7qWThuqXDoeG7rH3EkeG7rGbDrcO1NWnhu6wixIPhuqXDoOG7rFvEqUDhu6zGsEDhuqXhu6xJw6Br4bq/4bqlw6Hhu6zDsuG7ieG7rEnhuq/huqXDoOG7rMSpw7Xhu6zDsjbhu6zDsuG6oTdb4busW8Og4bqv4busIsSD4bqlw6Dhu6wiZeG6pcOh4busW8Og4bqj4bus4bq0NOG7rEbDrUDhuqXDoeG7rMOA4buL4bqlw6Hhu6wt4busSeG6r+G6pcOg4busxKnDteG7rMOy4bqhNOG6pVPhu6xpw6Bk4bqh4busacOgQMOi4busw6HhuqFA4busxrBA4bql4bus4bupw6Ao4buF4busw6A94bqlw6BT4busxrBA4bql4busScOga+G6v+G6pcOh4busw7Lhu4lT4busacOgZOG6oeG7rMOh4bqhw7Phu6xbw6BsW+G7rMOy4buJ4busxrDhuqPhu6xpw6Br4busw4DDrcO1N+G6peG7rMSpw7Xhu6xJZ+G6oTfDreG7rEjhur3huqXhu6zhuqXDoOG6oTfDouG7rOG6s+G7keG7rFfhu65X4buu4busLeG7rFfhu65Xw51T4busacOgZOG6oeG7rMOh4bqhw7Phu6xbw6BsW+G7rOG7qcOgxKnhu6xpxINbw6Dhu6zDgOG7seG6pOG7q+G7rMOgw63DtTfhuqXhu6xJZ+G6oTfDreG7rEjhur3huqXhu6zhuqXDoOG6oTfDouG7rOG6s+G7keG7rFfhu65W4buy4busLeG7rFfhu65XVlPhu6x94bq54bus4bqlw6DhuqE3w6Lhu6zDoeG6ocOz4busW8OgbFvhu6zDsuG7ieG7rOG7hMOg4bqt4busaWdr4buH4bqlw6Hhu6zGsEDhuqXhu6zhu6sh4bql4busw7I84bql4busSeG6r+G6pcOg4busxKnDtVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4bq0KuG6pcOg4busIiThuqfhu6xI4buH4bus4bqkw6nhuqHhu6zDsuG7ieG7rCIq4busW2ThuqXDoeG7rH3EkeG7rGbDrcO1NWnhu6wixIPhuqXDoOG7rFvEqUDhu6zDjcaw4bqk4bur4busaeG6r+G6pcOg4busw7I24busw7LhuqE3W+G7rCLhuqE2w63hu6wiw6nhuqXDoVPhu6x94bq54bus4bqlw6DhuqE3w6Lhu6wiZeG6pcOh4busW8Og4bqj4busxrDhu4vhuqHhu6zDgMOtw7Xhu6zDgOG7i+G6pcOh4busLeG7rOG6pMOhw63DtTThuqXhu6zhu4TDoOG6reG7rMaw4bqj4busacOga+G7rEnDoMSD4busxKnDteG7rMaw4bqvw6Lhu6xI4bq94bql4bus4bqlw6DhuqE3w6Lhu6zhurPhu5Hhu6xX4buuVsOd4busLeG7rFfhu65X4buuU+G7rOG7qcOgxKnhu6xpxINbw6Dhu6zDjcaw4bqk4bur4busacOgxIPhu6zhu48q4busxrDhuq/DouG7rEjhur3huqXhu6zhuqXDoOG6oTfDouG7rOG6s+G7keG7rFfhu65W4buy4busLeG7rFfhu65XVlPhu6wiOOG7rMOh4bqhw7Phu6xbw6BsW+G7rMOy4buJ4bus4buEw6Dhuq3hu6zDgeG6oSPDouG7rCLEkVvhu6xI4buH4bus4bqkw6nhuqHhu6zDsuG7ieG7rEnDoEDhuqXDoOG7rMOA4bqtQFThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4bupw6DhuqE2w63hu6zhuqXDoT3DteG7rFbhu64v4bu4U+G7rGkk4bqh4busw5Im4bql4bus4buFw6DhuqnhuqXDoeG7rEnhuq/huqXDoOG7rMSpw7Xhu6zDsj3hu6zDkibhuqXhu6zhu4XDoOG6qeG6pcOh4busw43GsOG6pOG7q+G7rGnhuq/huqXDoOG7rEnDoEDhuqXDoOG7rMOA4bqtQOG7rCIq4busXeG6oTnhuqXhu6xnQOG7rOG6tTnhu6xpw6Bk4bqlw6Hhu6x9I+G6p+G7rMOyPeG7rFtk4bqlw6Hhu6x9xJHhu6xmw63DtTVp4busIsSD4bqlw6Dhu6wi4bqhNsOt4busIsOp4bqlw6Hhu6wiZeG6pcOh4busW8Og4bqj4bus4bqkw6HDrcO1OeG6peG7rEln4bqr4bqlw6Hhu6xJZ0DhuqXDoeG7rC3hu6zhu4TDoOG6reG7rOG7qcOgI+G6pcOg4busw5Im4bql4bus4buFw6DhuqnhuqXDoeG7rEnhuq/huqXDoOG7rMSpw7Xhu6xpw6Bk4bqh4busw6HhuqHDs+G7rFvDoGxb4busw7Lhu4nhu6zhu4TDoOG6reG7rOG7qcOgI+G6pcOg4busw5Im4bql4bus4buEw6DhuqnhuqXDoeG7rEnhuq/huqXDoOG7rMSpw7VT4busacOgZOG6oeG7rOG6tT3DouG7rEnDoGvhu6zhurPDtOG7rCJl4bqlw6Hhu6xbw6DhuqPhu6zGsOG6o+G7rGnDoGvhu6xJ4bqv4bqlw6Dhu6zEqcO14busIjjhu6zDoeG6ocOz4busW8OgbFvhu6zDsuG7ieG7rOG7hMOg4bqt4bus4bupw6Aj4bqlw6Dhu6zDkibhuqXhu6zhu4TDoOG6qeG6pcOh4busw43GsOG6pOG7q+G7rGnhuq/huqXDoFThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buk4bqhw6LDoeG7rGhnW+G7muG7sC8vW13huqVUfUDhuqdpw6BA4bqlw6DDoOG6p0BUw7LhuqUvXSBo4bqzaeG6p+G7hS/huqUg4buNaC9X4buuWOG7si9Z4bu2XcOdVuG7slfhu7Lhu67hu65pWOG7suG7tMOdWeG7tuG7tuG6tVdU4bq34buFw6Hhu7Dhu6wv4bum4buxZeG6pcOh4busW8Og4bqj4bus4bux4bq74busSWfhuqvhuqXDoeG7rMOAa+G6pcOh4busLeG7rOG7hMOg4bqt4busxrDhuqPhu6xpw6Br4busScOga+G6v+G6pcOh4busaWduW+G7rEnhuq/huqXDoOG7rMSpw7VT4busSWdr4buH4bqlw6Hhu6zhu7Hhuqc94bql4bus4buxxrBGw4Dhu6xp4bqv4bqlw6Dhu6xJw6BA4bqlw6Dhu6zDgOG6rUDhu6xpZ0Dhuqfhu6xmw63DtTVp4busIsSD4bqlw6Dhu6xbw6Dhuqfhu6wiZeG6pcOh4busW8Og4bqj4bus4bqkw6HDrcO1OeG6peG7rEln4bqr4bqlw6Hhu6xJZ0DhuqXDoVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bumSWdrw6pb4busIuG6rVPhu6zhuqXDoT3DteG7rOG7uC/hu7hT4busaSThuqHhu6zDoMOtw7U34bql4busRsOtQOG6peG7rEjhur3huqXhu6zDsj3hu6zDgmvhur/huqXDoeG7rOG6tCNp4busIirhu6xd4bqhOeG6peG7rGdA4busw6DDqeG6oeG7rOG6pcOhw6DEg+G7rFtk4bqlw6Hhu6x9xJHhu6xbI1vhu6xmw63DtTVp4busIsSD4bqlw6Dhu6xbxKlA4busxrBA4bql4busScOga+G6v+G6pcOh4busw7Lhu4nhu6xJ4bqv4bqlw6Dhu6zEqcO14busScOgQOG6pcOg4busw4Dhuq1A4busw7I24busW2ThuqXDoeG7rGkjW+G7rFsj4bql4busfcOpVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6ZJJOG6oeG7rH3DreG6ueG6oeG7rOG6tTlT4busImXhuqXDoeG7rFvDoOG6o+G7rOG6tCThuqHhu6xJw6A14bus4bqkw6HDrcO1NOG6peG7rC3hu6zEqMO14busw7LhuqE04bql4busxrBA4bql4busScOga+G6v+G6pcOh4busw7Lhu4lT4busSWdr4buH4bqlw6Hhu6x9QOG6peG7rEnhurnhu6xbw6BsW+G7rEnhuq/huqXDoOG7rMSpw7Xhu6wiKuG7rFtk4bqlw6Hhu6x9xJHhu6xGw63DtTVp4busIsSD4bqlw6Dhu6xbxKlA4busxrBA4bql4busScOga+G6v+G6pcOh4busw7Lhu4nhu6xJ4bqv4bqlw6Dhu6zEqcO14busw7I24busw7LhuqE3W+G7rCLhuqE2w63hu6wiw6nhuqXDoeG7rCJl4bqlw6Hhu6xbw6DhuqPhu6zhu6lA4bqn4busw5Im4bql4bus4bupa+G6v+G6pcOh4busacOgZOG6oeG7rGnDoEDDouG7rMOh4bqhQOG7rMawQOG6peG7rOG7qcOgKOG7heG7rMOgPeG6pcOgU+G7rGnDoGThuqHhu6zDoeG6ocOz4busW8OgbFvhu6zDsuG7ieG7rOG7hMOg4bqt4busxrDhuqPhu6xpw6Br4busw4DDrcO1N+G6peG7rMSpw7Xhu6zDgmvhur/huqXDoeG7rOG6tCNp4bus4bqlw6DhuqE3w6Lhu6zhurPhu5Hhu6xX4buuV+G7ruG7rC3hu6xX4buuV8OdU+G7rGnDoGThuqHhu6zDoeG6ocOz4busW8OgbFvhu6zDsuG7ieG7rOG7qcOgxKnhu6xpxINbw6Dhu6zDjcaw4bqk4bur4busw6DDrcO1N+G6peG7rOG6pcOg4bqhN8Oi4bus4bqz4buR4busV+G7rlbhu7Lhu6wt4busV+G7rldWU+G7rCI44busfeG6ueG7rOG6pcOg4bqhN8Oi4busw6HhuqHDs+G7rFvDoGxb4busw7Lhu4nhu6zhu4TDoOG6reG7rMOB4bqhI8Oi4busIsSRW+G7rEjhu4fhu6zhuqThuqThu6Dhu4RJ4bqkSVLhu6xbZOG6pcOh4busfcSR4busZsOtw7U1aeG7rCLEg+G6pcOg4busImXhuqXDoeG7rFvDoOG6o+G7rOG6pMOhw63DtTnhuqXhu6zDkibhuqXhu6zGsMOj4bqlw6Dhu6xpw6Bk4bqh4busacOgQMOi4busw6HhuqFA4busxrBA4bql4bus4bupw6Ao4buF4busw6A94bqlw6Dhu6zDgMOtw7U34bql4busxKnDteG7rEbDrUDhuqXhu6xI4bq94bql4bus4bqlw6DhuqE3w6Lhu6zhurPhu5Hhu6xX4buuV+G7ruG7rC3hu6xX4buuV8OdU+G7rGnDoGThuqHhu6zDoeG6ocOz4busW8OgbFvhu6zDsuG7ieG7rOG7hMOg4bqt4bus4bupw6DEqeG7rGnEg1vDoOG7rMONxrDhuqThu6vhu6zDoMOtw7U34bql4busRsOtQOG6peG7rEjhur3huqXhu6zhuqXDoOG6oTfDouG7rOG6s+G7keG7rFfhu65W4buy4busLeG7rFfhu65XVlPhu6xbw6Dhuq/hu6wixIPhuqXDoOG7rGnDoEDDouG7rMOh4bqhQOG7rMawQOG6peG7rOG7qcOgKOG7heG7rMOgPeG6pcOgU+G7rMawQOG6peG7rEnDoGvhur/huqXDoeG7rMOy4buJ4busw7I94busw6HhuqHDs+G7rFvDoGxb4bus4buEw6Dhuq3hu6zGsOG6o+G7rGnDoGvhu6zDgMOtw7U34bql4busxKnDteG7rMOCa+G6v+G6pcOh4bus4bq0I2lT4bus4bqlw6DhuqE3w6Lhu6zhurPhu5Hhu6xX4buuV+G7ruG7rC3hu6xX4buuV8OdU+G7rMOh4bqhw6rhuqHhu6xpw6DhuqE3w63hu6xs4bqlw6Hhu6xbb1Phu6x9KcOt4busW2/hu6xbw6BsW+G7rMOy4buJ4bus4bupw6DEqeG7rGnEg1vDoOG7rMONxrDhuqThu6vhu6zDoMOtw7U34bql4busw4Jr4bq/4bqlw6Hhu6zhurQjaVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7heG7l8OtacOg4bqnZ+G7sOG7puG7hFTDkuG7pC/hu4Xhu6Y=

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]