(vhds.baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, huyện Nông Cống đã chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông… để kỳ thi an toàn, đạt kết quả cao.
w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq44buRJOG7ssWo4buGw6ol4buyxajhuqjhu4Zq4buS4buy4buG4buEQ0nhu4Lhu4Lhu4Zbxq/hu6rhu4Z94buo4buyxq/hu4bhu6JP4buyxajhu4ZY4bqh4buG4bucNuG7hlvGr+G7qOG7hlslW+G7huG7ssWoxq/hu6jDmjzhu4bhu6lr4bul4bup4buG4buyT8Od4buGRuG7gkZGw4kvxq/hu4ThurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDxr4buexKjhu5zhu4Dhurjhu4HDmeG7huG7msavXeG7lOG7suG7hsag4bus4buG4buaxq/hu7Thu4bhu4/huqPhu4Zbxq/hu6jhu4ZbJVvhu4bhu7LFqMav4buow5o84buG4bupa+G7peG7qeG7huG7sk/DneG7hkbhu4JGRkLhu4bGr13DoMOa4buy4buG4buRJOG7ssWo4buGw6ol4buyxajhu4bhu6JO4buG4buaxq9d4buU4buy4buGxqDhu6zhu4bDnUDhu6jhu4bhu6Lhu6hVXeG7hljhu6jDmuG7suG7huG7mjvhu4Z9KOG7hjnhu5hb4buG4buaxq/hu5BbQuG7huG7mkrhu5rhu4Y8xq8zO+G7ssWo4buGSuG7suG7huG7ok3DneG7hsagTeG7tOG7hsSo4buy4buG4buy4buo4buyxq/hu4Zbe+G7mFvhu4ZbNkLhu4bEqOG7suG7hlvhu7RL4buy4buGxajhu6jEqOG7tOG7hlvGryThu7LFqOKApuG7huG7osOZ4buGWOG6o+G7hlvGr+G7qOG7hsSo4buy4buGW+G7tEvhu7JC4buG4buiTFvhu4ZYVFvhu4Y+XU3hu4bhu5rEqOG7tEPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDieG7qMOdxajhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gOG7qMOq4bue4buyW+G7nnvhu4Dhu4Z9W8OgWeG7nuG6suG7gGHhu6jhu5xbxq/huqjhu4bhu4rhu4Lhu4I8w6Hhuqrhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqo4buGw43hu4Lhu4I8w6Hhuqrhu4Dhu4Z9e+G7muG6suG7gC8v4bua4buc4buyQ8agxKjhu7Rbxq/EqOG7ssavxq/hu7TEqEM54buyL+G7nOG7nn1YW+G7tDwv4buy4bueYX0vRkZGw4wvRuG7guG7hOG7nEbhu4Lhu4Lhu4Thu4hJRlvhu4hI4buESEhZ4buCQ1c8xajhuqx74bqySMOM4buC4buA4buGxKhZW+G6suG7gOG7kSThu7LFqOG7hsOqJeG7ssWo4bqo4buGauG7kuG7suG7huG7hENJ4buC4buC4buGW8av4buq4buGfeG7qOG7ssav4buG4buiT+G7ssWo4buGWOG6oeG7huG7nDbhu4Zbxq/hu6jhu4ZbJVvhu4bhu7LFqMav4buow5o84buG4bupa+G7peG7qeG7huG7sk/DneG7hkbhu4JGRuG7gOG7hmHhu6jhu5xbxq/hurLhu4Dhu4rhu4Lhu4Lhu4Dhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqy4buAw43hu4Lhu4Lhu4Dhu4Yv4bq4w4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPMOqxKg8W+G7qOG7tOG7suG7gOG6uMOqJOG7ssWo4buGW0rhu5rhu4bhu5rGr13hu5Thu7Lhu4bGoOG7rOG7huG7mjvhu4Z9KOG7hjnhu5hb4buG4buaxq/hu5Bb4buGOUvhu4bhu5pK4bua4buG4bui4buoVV3hu4ZY4buow5rhu7Lhu4Y8xq8w4bua4buGOTDhu4bhu5rGr+G7tOG7hljhuqPhu4Zbxq/hu6jhu4bhu5o74buGxqBN4buy4buG4buiTuG7huG7ojMh4bua4buGW8avNuG7muG7hsav4buow5rhu7Lhu4ZbJVtDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44buP4bqj4buGW8av4buo4buGWyVb4buG4buyxajGr+G7qMOaPOG7huG7qWvhu6Xhu6nhu4bhu7JPw53hu4bhu7LEqMOgQuG7hsavXcOgw5rhu7Lhu4bhu5Ek4buyxajhu4bDqiXhu7LFqOG7huG7muG7tuG7hkjhu4bhu6Lhu6jDmcOd4buGW8av4buo4buGW0zhu6jhu4bhu5pK4bua4buGW3szLuG7ssWo4buG4bupa+G7peG7qeG6qOG7huG7kSThu7LFqOG7hsOqJeG7ssWo4buG4buEQuG7huG7kSThu7LFqOG7hsOqJeG7ssWo4buGRkLhu4bhu5Ek4buyxajhu4bDqiXhu7LFqOG7hkdC4buG4buRJOG7ssWo4buGw6ol4buyxajhu4ZI4buGOSzhu6jhu4bDjOG7guG7hjzGr+G7uOG7ssWo4buGW8av4buoQ+G7huG7qT/hu7LFqOG7hn0l4buGxajhu5Lhu7Lhu4bhu4RDSeG7guG7guG7hlvGr+G7quG7hn3hu6jhu7LGr+G7huG7ok/hu7LFqOG7hljhuqHhu4bhu5w24buGW8av4buoQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7neG7ssWo4buG4bq9IOG7qOG7huG7uU/hu7Lhu4bhu6nGr8So4buyxq9C4buG4bupxq8z4buGWOG6oeG7huG7qT/hu7LFqOG7hsavITzhu4bhu4/huqPhu4Zbxq/hu6jhu4bhu6klW+G7huG7ssWoxq/hu6jDmjzhu4bhu6lr4bul4bup4buGxq9dw6DDmuG7suG7huG7kSThu7LFqOG7hsOqJeG7ssWo4buG4buaxq/hu7Thu4bGoOG7qFRb4bqo4buGw6ok4buyxajhu4ZbSuG7muG7huG7msavXeG7lOG7suG7hsag4bus4buG4buaO+G7hn0o4buGOeG7mFvhu4bhu5rGr+G7kFvhu4Y5S+G7huG7mkrhu5rhu4bhu6Lhu6hVXeG7hljhu6jDmuG7suG7hjzGrzDhu5rhu4Y5MOG7huG7msav4bu04buGWOG6o+G7hlvGr+G7qOG7huG7mjvhu4bGoE3hu7Lhu4bhu6JO4buG4buiMyHhu5rhu4Zbxq824bua4buGxq/hu6jDmuG7suG7hlslW0Phu4bDqkrhu5rhu4bhu6Lhu6jDmcOd4buGW8av4buo4buG4buaxq9d4buU4buy4buGxqDhu6zhu4bhu6Lhu5LDoOG7huG7ojHhu4bhu5o74buGfSjhu4Y54buYW+G7huG7msav4buQW0Lhu4Zbe8So4buyxajhu4Zbxq/hu6hUW+G7hsag4bus4bqq4buGw6HDlMOg4buG4bucNuG7ssWo4buGPMavMzvhu7LFqOG7hkrhu7Lhu4bhu6jhu7Lhu4Z9xKjhu7Thu4bhu6JV4buGW8av4buoQuG7hjnhu5jhu7Lhu4bhu5rGr13DoMOZ4buy4buGOUvhu4bGoE3hu7Thu4Y+XU3hu7Lhu4bhu6JV4buGW8av4buoQuG7hsagS+G7qOG7hlvGr+G7qEPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDqkrhu5rhu4bhu6Lhu6jDmcOd4buGW8av4buo4buGxqAl4buGW3vhu6rhu4ZZNuG7muG7hlkzIeG7ssWo4buG4buaJOG7ssWo4buGxKjhu7Lhu4Zbezbhu5pC4buGxqBN4bu04buGOcOa4buGRkjhu4bFqOG7qC4v4buyxahLw6BC4buG4buiTcOd4buGxqBN4bu04buGxKjhu7Lhu4Zb4bu0S+G7suG7hjzGr+G7uOG7ssWo4buG4buaxq8l4buyxajhu4bhu5rGr0rDoOG7huG7sj/huqrhu4Y8xq/hu7jhu7LFqOG7hlkzXeG7hsWo4buoOELhu4bGoE3hu7Thu4Y+XU3hu7Lhu4bhu6JV4buGW8av4buoQuG7hsagS+G7qOG7hlvGr+G7qOG7huG7muG7tuG7huG7msSow53hu557xKjhu4bFqOG7qErhu4Z9Slvhu4bhu6JNw53hu4bGoE3hu7Thu4bEqOG7suG7hlvhu7RL4buyQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMO0Jlvhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buG4buyxq844buyxajhu4bhu6Lhu6jDmcOd4buGw50s4buo4buG4buaMcSo4buGWOG6o+G7hlvGr+G7qOG7huG7sk/DneG7huG7ssSow6Dhu4bhu6IzIeG7muG7huG6vcSo4buy4buGw6rGr+G7ruG7huG7okzhu7Thu4bhu4/huqPhu4Zbxq/hu6jhu4bhu6klW+G7huG7ssWoxq/hu6jDmjzhu4bhu6lr4bul4bup4buG4buyT8Od4buGRuG7gkZG4buGxq9dw6DDmuG7suG7huG7kSThu7LFqOG7hsOqJeG7ssWo4buG4buaxq/hu67hu4bhu6JM4bu04buG4buaSuG7muG7huG7ouG7qMOZw53hu4Zbxq/hu6jhu4bhu5rGryLhu4bhuqHhu4Zbxq824bua4buGxq/hu6jDmuG7suG7huG7ouG7tuG7hllL4buGW+G7kFvhu4bhu5pN4buGOeG7mFvhu4bhu5ww4buyxahC4buG4buiKuG7huG7nCDhu7LFqOG7huG7mjHEqOG7hlvGr+G7quG7hn3hu6jhu7LGr+G7hjzGr03hu6jhu4bhu6LDmeG7huG7mkrhu5rGr+G7hjzGr+G7uOG7ssWo4buGW8av4buo4buGWyXhu6jhu4Zbxq/hu6jDmV3hu4ZGSeG7hsOdQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7gcOZ4buGW8avNuG7muG7hsav4buow5rhu7Lhu4bhu5ok4buyxajhu4ZbSuG7muG7hjzGr+G7uOG7ssWoQuG7huG7msavJeG7ssWo4buG4buc4bus4buaxq/hu4bGoMOa4buyxq/hu4bDquG7k+G7uWzhur8t4buE4buIQuG7huG7mkrhu5rhu4bhu6Lhu6jDmcOd4buGW8av4buo4buGW3tT4buy4buG4bui4busxKjhu4bGoEvhu7Lhu4bhu5oy4buyxajhu4bhu6JO4buGxqAl4buGW3vhu6rhu4ZYxq9d4buGOTbhu5rhu4Y8xq/hu7jhu7LFqOG7hlvGr+G7qOG7huG7nDbhu4Y8xq/hu7jhu7LFqOG7hnvhu6hT4buyxahC4buG4buaSuG7msav4buG4buaSuG7muG7hjzGr+G7uOG7ssWo4buGW8av4buo4buGWMavSuG7muG7hkbhu4Lhu4bDneG7hlvGr+G7nuG7tOG7hj5dw6Dhu4bhu6Lhu6zhu7LGr0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDieG7qMOdxajhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gOG7qMOq4bue4buyW+G7nnvhu4Dhu4Z9W8OgWeG7nuG6suG7gGHhu6jhu5xbxq/huqjhu4bhu4rhu4Lhu4I8w6Hhuqrhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqo4buGw43hu4Lhu4I8w6Hhuqrhu4Dhu4Z9e+G7muG6suG7gC8v4bua4buc4buyQ8agxKjhu7Rbxq/EqOG7ssavxq/hu7TEqEM54buyL+G7nOG7nn1YW+G7tDwv4buy4bueYX0vRkZGw4wvRuG7guG7hOG7nEbhu4Lhu4JGSeG7hEZbw4xI4buIRkdZ4buCQ1c8xajhuqx74bqyw4zhu4RG4buA4buGxKhZW+G6suG7gOG7kSThu7LFqOG7hsOqJeG7ssWo4bqo4buGauG7kuG7suG7huG7hENJ4buC4buC4buGW8av4buq4buGfeG7qOG7ssav4buG4buiT+G7ssWo4buGWOG6oeG7huG7nDbhu4Zbxq/hu6jhu4ZbJVvhu4bhu7LFqMav4buow5o84buG4bupa+G7peG7qeG7huG7sk/DneG7hkbhu4JGRuG7gOG7hmHhu6jhu5xbxq/hurLhu4Dhu4rhu4Lhu4Lhu4Dhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqy4buAw43hu4Lhu4Lhu4Dhu4Yv4bq4w4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPMOqxKg8W+G7qOG7tOG7suG7gOG6uOG7geG7qMOZw53hu4Zbxq/hu6jhu4bhu6l7My7hu7LFqOG7huG7qWvhu6Xhu6nhu4bhu5Ek4buyxajhu4bDqiXhu7LFqOG7huG7hOG7huG7muG7tuG7hn0l4buGW8av4buq4buGfeG7qOG7ssav4buG4bucNuG7hlvGr+G7qOG7huG7oiThu7LFqOG7huG7ssav4buQW+G7hsavXcOgw5rhu7Lhu4Y5LOG7qOG7hknhu4rhu4Lhu4Zbxq/hu6rhu4Z94buo4buyxq/hu4bhu6JP4buyxajhu4ZY4bqh4buG4bucNuG7hlvGr+G7qOG7hltM4buo4buGRkjhu4Y8xq/hu7jhu7LFqOG7hlvGr+G7qEPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu6nGr+G7ksOg4buGxajhu6hK4bu04buG4buRxahdw6Dhu6Thu7Lhu4bhu7lP4buy4buGauG7qEo8QuG7huG7pcav4bu24buGa+G7qMOaXeG7hlt7Myjhu7LFqOG7huG7qXszLuG7ssWo4buG4bupa+G7peG7qeG7huG7kSThu7LFqOG7hsOqJeG7ssWo4buG4buE4buG4buaxq/hu7Thu4bGoOG7qFRb4bqo4buG4buB4buow5nDneG7hlvGr+G7qOG7huG7qXszLuG7ssWo4buG4bupa+G7peG7qeG7huG7kSThu7LFqOG7hsOqJeG7ssWo4buG4buE4buG4bua4bu24buGRkjhu4Y8xq/hu7jhu7LFqOG7hlvGr+G7qELhu4Y5LOG7qOG7hls/4buyxajhu4Z9JeG7hknhu4rhu4Lhu4Zbxq/hu6rhu4Z94buo4buyxq/hu4bhu6JP4buyxajhu4ZY4bqh4buG4bucNuG7hlvGr+G7qOG7hsagxKjhu7Thu4bFqCrDneG7huG7mk3hu4Zbxq/hu6rhu4Z94buo4buyxq/hu4ZbNuG7huG7nOG7tOG7hjlL4buGW8av4buq4buGfeG7qOG7ssav4buGW8avXSbhu5rhu4bhu6l7XeG7ssWo4buGW8OUw53hu4Zq4buoSuG7tOG7huG7nDDhu5rhu4bhu7LFqMavVeG7huG7ssWoxq/hu6jDmjzhu4Yt4buGauG7qErhu7Thu4bhu5ww4bua4buGW8avMy7hu7LFqOG7hsOhXcOgw5rhu7Lhu4bGr13DoMOa4buy4buG4buRJOG7ssWo4buGw6ol4buyxahD4buGw6pK4bua4buG4buew53hu4bGr0Dhu5rhu4Z94buo4buyxq/hu4bhu6JO4buG4buiMyHhu5rhu4Yk4buy4buGW+G7mDxC4buGWz/hu4bhu5rGrzThu5rhu4Zbxq/hu6jhu4Zbxq834buG4buiw5nhu4bGr+G7tEvhu7Lhu4Zbxq/hu6jDmuG7suG7hlvGr1PDneG7huG7mkrhu5rhu4ZY4bqv4buG4buyT+G7ssWoQuG7hljhu6hU4buy4buGW8avNOG7mkLhu4bhu7JT4buy4buGxqAzLOG7muG7hjlL4bu04buG4buP4bqj4buGW8av4buo4buGWyVb4buG4buyxajGr+G7qMOaPOG7huG7qWvhu6Xhu6nhu4ZG4buCRkbhu4Y5LOG7qOG7hlvDlMOd4buGW8avVOG7hls24buGW+G7qOG7skPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu6l7My7hu7LFqOG7huG7qWvhu6Xhu6nhu4bhu5Ek4buyxajhu4bDqiXhu7LFqOG7hkjhu4bhu5rhu7bhu4ZbP+G7ssWo4buGfSXhu4ZHSOG7guG7hlvGr+G7quG7hn3hu6jhu7LGr+G7huG7ok/hu7LFqOG7hljhuqHhu4bhu5w24buGW8av4buo4buGOSzhu6jhu4bhu4RJ4buGPMav4bu44buyxajhu4Zbxq/hu6hD4buG4bupxq/hu5LDoOG7hsWo4buoSuG7tOG7huG7kcWoXcOg4buk4buy4buG4bu54buow5pb4buG4bupXeG7kOG7skLhu4Zr4buow5pd4buGW3szKOG7ssWo4buG4bupezMu4buyxajhu4bhu6lr4bul4bup4buG4buRJOG7ssWo4buGw6ol4buyxajhu4ZI4buG4buaxq/hu7Thu4bGoOG7qFRb4bqo4buG4buBw5nhu4bhu5rGr13hu5Thu7Lhu4bGoOG7rOG7huG7msav4bu04buG4buaSuG7muG7huG7nsOd4buGxq9A4bua4buGfeG7qOG7ssav4buG4bua4bu24buG4buiMeG7hljhu6hU4buy4buGW8avNOG7mkLhu4ZY4bqv4buG4buyT+G7ssWo4buGWUvDneG7hsagS+G7qELhu4ZbNuG7hlvhu6jhu7Lhu4bGoDMs4bua4buGOUvhu7Thu4ZY4bqj4buGW8av4buoQuG7huG7ssavS+G7hlt7My7hu7LFqOG7huG7ok7hu4ZbP+G7huG7msavNOG7muG7hiThu7Lhu4Zbxq/hu6jhu4bhu5rGr+G7tOG7hsavQOG7muG7hn3hu6jhu7LGr+G7hlvGr+G7nuG7tOG7hsav4buw4buyxq/hu4Zbxq804bua4buGWzbhu4bhu7LFqF3DoMOa4buyQuG7hjzGryDhu4bGryE84buGOSzhu6jhu4bhu7JP4buyxajhu4ZZNuG7muG7huG7mjHEqOG7hls14buyxajhu4bhu6Il4buo4buGWzMh4buyxajhu4bGr0Dhu5rhu4Z94buo4buyxq9Dw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44buRxajhu7RL4buo4buGe8SoQuG7huG7ssavS+G7hlt7My7hu7LFqOG7huG7mjLhu7LFqOG7hjzGryXhu6jhu4bGryE84buGOSzhu6jhu4bhu5pK4bua4buG4buaO+G7hj5dxKjhu7Lhu4bhu5rGrzThu5rhu4bhu7JP4buyxajhu4bhu6JNw53hu4bGoE3hu7Thu4bhu5pK4bua4buGOeG7kOG7suG7huG7olXhu4bEqOG7suG7huG7suG7qOG7ssavQuG7hsOg4buGW1RC4buG4bui4buow5rhu7Lhu4ZZNuG7mkLhu4ZbTOG7tOG7hlvGr13hu5jhu7Lhu4ZZIeG7qOG7hlsl4buo4buG4buixKjhu4bhu5rGr+G7tOG7hlvGr+G7quG7hn3hu6jhu7LGr+G7hlt74bu04buyxajhu4bhu7LGrzjhu7LFqOG7huG7ssWoS8Og4buG4buc4buo4buk4buy4buGe8So4buGWOG6o+G7hlvGr+G7qEPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bqxXVvGr+G7tHvhu4DhurjDteG7qOG7ssav4buGazM74buyxajDiS884bq4

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]