(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 22/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TTCN) huyện Thạch Thành cho biết, những ngày qua, trên địa bàn huyện có mưa lớn diện rộng, nước sông Bưởi đang cao gây ngập lụt khu vực Thành Kim, Thành Mỹ, Thạch Lâm, Thành Kim,...

Tin liên quan

Đọc nhiều

aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTrDjEXDuWrhu4bhuqzhurDhu7Nqw5rDjOG6uuG7t2rhu6Vw4bqw4buzasO5w7Thurbhu4dqOOG7teG7mcO54bu1ajjhu7Xhu5PhurDhu7Vq4buCQ2rDueG7teG7isO5auG7peG7t2rhu6Vw4bqwaC/hu7VsaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDiuG7tMWpw7Thu6XEqWk34buR4bqw4buzauG6sOG7s+G7k09qbW0v4buN4buHasOaw7ThurBqw5nhu7XDgGrhu7Xhu4RPasOK4bu14bq04bqw4buzasO54bu14bqo4bqw4buzauG7guG7teG7t+G7reG6sGrhu4LDtOG7t2pM4buTajhB4bquasOD4bu34buv4bquasO54buK4buEauG6sOG7meG6sGpmNMOZODjhur04OMOZOmdq4bu14buET3fhurBqOOG7teG7mcO54bu1ajjhu7Xhu5PhurDhu7Vqw7nhu7XhurZqw7rhu7fhu6/hu4Lhu4dq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhurDhu7Phu5NPauG6vuG7hMO04buHauG7guG7gOG7reG6sGrhu6fDgcO0asO64buT4bqwauG7teG7hE934bqwasO54bqyauG6rsOMw7RqxIJF4bqwauG7peG7t3fhurBq4buAQuG6sOG7s+G7h2rhurDDjEXDuWrhu4bhuqzhurDhu7Nqw5rDjOG6uuG7t2rhu6fDtOG6sOG7s2rDucO04bq2auG7s3BPauG6sOG7s3PDimrEgkjhu4Jqw4Phu7Xhu4RqTMSow7lqOOG7teG7k+G6sOG7tWoq4bu34bqu4buHajjhu7Xhu5PhurDhu7VqP8OV4buHajjhu7Xhu5nDueG7tWomcOG6ruG7h2o44bu14buT4bqw4bu1airhu7fhuq7hu4fhu4Phu4Phu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nq4buG4buAw7llxKkvL8O54bul4bqw4buDw7rDtOG6tuG7guG7tcO04bqw4bu14bu14bq2w7Thu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbOG7j23DtS9v4buP4bula2xtw7Phu49ra+G7gsOzb25vb+G7j+G7j8SCbOG7g+G6osOK4buzxKlqL2k64buzw4zDieG7t2rhu6Vw4bqwakzhu5Nqw7nhu5HDuWrhu4JDasO54bu14buKw7lq4bun4bq24buT4bqwauG7guG7tXhq4bul4bu3auG7pcOJ4bu3auG7guG7k+G7t2rhu4bhu5XhurBq4bun4buv4bqwauG6sMSQ4bu3asO04bqwauG7guG6tuG7k+G6sOG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlp4bumeGrDueG7tUlq4bunQuG6sOG7s2rhu4rhurDhu7Nqw4rhu7XhurJqTEXhu7dq4bquw4zDtGrEgsON4buHasOaw7ThurBqw7nhu7XDgGrhu7Xhu4RPajTDmTg44bq9OCrDmTpq4bu14buET3fhurBq4bun4buXasOK4bu14buR4buCasSCd+G6sOG7tWrDuuG7keG6tmrhu6dC4bqw4buzauG7tuG7tmrhu4Lhu4Dhu63hurBq4buG4bqs4bqw4buzasOaw4zhurrhu7fhu4dq4buCQ2rDueG7teG7isO5auG7peG7t2rhu6XDieG7t2ps4buN4buNauG7tUJq4bulcOG6sGrhu4Lhu5nhu7dqbWpO4buXajjhu7Xhu5nDueG7tWomcOG6rmpM4buTajjhu7Xhu5PhurDhu7VqP8OV4buBasO54bu1w4Bq4bun4buZ4bq2auG7gnHhu4Jqw7nhu5Vqw7nhu5HDuWrhu4Lhu4Dhu5nhuq5qw7rEkOG6rmrhu4Lhu7fhu63hu4RqRuG6sOG7s2rhu4Lhu4Dhu63hurBq4bunw4HDtGrDuuG7k+G6sGrhu7Xhu4RPd+G6sGrhu6fhuqrhurDhu7NqxILhurbhu5nhu4Jqw7rEkOG6rmrhu6d4auG7guG7t+G7reG7hGpG4bqw4buzasO54bu14bq2asO54buRw7lq4bul4bu3d+G6sGrhu4Lhu7nDueG7tWrEgkbDtOG7h2rhuq7hu7nDtGpM4buTasO54buRw7lqxILhurbhu5nhu7dqw7lwT2rhuq7hu5Phu4Rqw4Phu7Xhu5HDueG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpaOG7t+G6ruG7s2rhu4bhu4DDuWXEqS8vw7nhu6XhurDhu4PDusO04bq24buC4bu1w7ThurDhu7Xhu7XhurbDtOG7g0zhurAv4bulxanhu4bDg+G7guG6tsOKL+G6sMWpTeG7hi9s4buPbcO1L2/hu4/hu6VrbG3Ds+G7j2tr4buCw7Nvbm9v4buP4buPxIJt4buD4bqiw4rhu7PEqWovaT/DjMO0asSCw41q4buzcE9q4buzc8OKauG7p8OMw4nhurDhu7NqbWzhu43Dmmrhu4Lhu4hqOOG7teG7mcO54bu1ajjhu7Xhu5PhurDhu7Vq4bun4bu3auG7p8OMw4nhurDhu7Nq4bu04bqqasOZ4bu14bu5aj/hu7fhurDhu7Xhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7pOG6tmrEgsOM4bq44bqw4buzauG6sMOMRcO5auG7huG6rOG6sOG7s2rDucO04bq24buHasSCw4zhurjhurDhu7Nq4bqww4xFw7lq4buC4buA4bq24bqw4buzauG7p+G6quG6sOG7s2rDg+G7teG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu7fhu63hu4Rqw4PDgcOKauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rDg+G7teG7t2rhu6fhurJq4buC4buA4but4bqwauG7p8OBw7Rqw7rhu5PhurBq4bu14buET3fhurBqw7nhurJq4bquw4zDtGrhu4LhurZq4bun4buXauG7s3BPauG7guG7teG7t3fhu4Jq4bu14buZ4bu3asO54bu14bq2auG6sOG7tXDhurBq4bulcOG6sGrhu4Lhu4Dhu63hurBq4bunw4HDtGrDuuG7k+G6sGrhu7Xhu4RPd+G6sOG7g2rhu6bhu5dqw7nhurJq4buzcuG6sGpta2tq4bqw4buz4bqs4bu3auG6sOG7teG7k2rDusOBauG6sOG7s3PDimrhurDDjEXDueG7gWrhu7Ny4bqwam3hu4Nra2tq4bu1w7RqxIJGw7Thu4dq4bqu4bu5w7RqTOG7k2rhu7XhurbDtGrhuq7hu5Phu4Rqw4Phu7Xhu5HDuWrDusOBauG6sOG7s3PDimrhu4Zw4buEauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhurDDjEXDuWrDtcOyw7Xhu4Fqw7NrauG7tcO0asO04bq24buHauG7teG6qmrDtOG6tmrhu7Xhuqpq4buC4bu1SU9q4buG4buV4bqwasO6w4Fq4bqw4buzc8OK4buHauG7guG7gOG7k+G6sGrhu4FqbcO1bGrDueG6tuG6sGrhu7Phu7fDtGrhu4ZGw7nhu4dq4buz4bu3w7Rqw7ly4bquasO6w4Fq4bqww4xFw7lqw7nhu4ThuqjhurBq4buC4buA4bqs4bu34buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk4Q2rDueG7teG7isO5asOD4bu3eOG6rmrhu4Lhu4DDtOG7h2rDueG7tcOAauG7p+G7meG6tmrDueG7kcO5ak7hu5fhu4dq4buC4bu1w4Fq4buC4buAceG6sGrDg+G7teG7m8O5asOK4bu1SMO5auG7tXPhu4Rq4bq+4buE4buVauG7peG6tmrhuq7DjMO0asSCw41q4buzcE9q4buAw7Thu4dq4bu14buET2rhu6dC4bqw4buzasSCxKjDuWrEgsOM4bq44bqw4buzauG7s+G7t0bDimrhu6fhurxqw7nhu5HDuWrhu7Phu7fDtGrhu6dB4bqw4bu1asO6w4Fq4buC4bu14bu3d+G7gmrhu7Xhu5nhu7fhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nq4buG4buAw7llxKkvL8O54bul4bqw4buDw7rDtOG6tuG7guG7tcO04bqw4bu14bu14bq2w7Thu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbOG7j23DtS9v4buP4bula2xtw7Phu49ra+G7gsOzb25vb+G7j+G7j8SCbuG7g+G6osOK4buzxKlqL2k64bu14bu3duG7hGrDueG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu4BB4bqw4bu14buHauG6sOG7teG7k2rDuUrDtGrDusOBauG6sOG7s3PDiuG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpw5rhu5Nq4bumRGo44bu1w4FqNOG7teG7t+G7r+G6sGotajjhu4DDjOG6uuG6sOG7s2rDiuG7teG6tOG6sOG7s2o6OuG6vTQ4Ojhq4bu14buET3fhurBqOOG7teG7mcO54bu1ajjhu7Xhu5PhurDhu7Vqw7nhu7XhurZqw7rhu7fhu6/hu4Lhur9q4bu04bu3d+G6sGrhu4Lhu5nhu7dq4bu14buET3fhurBqOOG7teG7mcO54bu1ajjhu7Xhu5PhurDhu7Vq4bunw7ThurDhu7Nq4buCc8OKauG7guG7gOG7hOG6sOG7s2rDueG7tcOAauG7p+G7meG6tmrhu4Lhu7XEqMO5auG7teG7t3fhurBq4buC4bu34but4buEakbhurDhu7Nq4bqw4bu1w7ThurDhu7Vqw7nhu7XhurLhurDhu7Nq4buneGrDuuG7leG6tmpMd2rhu6Xhu7d34bqwauG7guG7ucO54bu1asO5cE9q4bqu4buT4buE4buHauG7s+G7t+G7leG6rmrhu6fhu6/hurBq4bqu4buKw7lq4buC4bu1ccOKauG6sOG7tXHhu4Jq4buC4bu14bu3d+G7gmrhu7Xhu5nhu7dq4bul4bq2auG6rsOMw7RqxILDjWrhu7NwT2rhu4DDtOG7gWrhu4JDasO54bu14buKw7lqw4Phu7d44bquauG7guG7gMO04buHauG7p+G7keG6sOG7tWrhu7Phu7fhu5Fq4bqu4buKw7lq4bunQmrhu4Lhu7Xhu7d34buCauG7teG7meG7t2rhu6XhurZq4bquw4zDtGrEgsONasO64buX4bq2auG7huG6qGprbmrhu7NwT2rhu4DDtGrhu6fhuqjhu7dqTEXhu7dq4buG4buV4bqwak7hu4Rx4buCauG7guG7gOG7reG6sGrhu6fDgcO0asO64buT4bqwauG7teG7hE934bqwauG7p3hq4buCQ+G6sOG7s2rhu7XhurjDimrDuuG7keG6tmrDueG7keG6tmrhu4LDgOG6sOG7teG7g2rDmuG7reG6sGrDueG7meG6sOG7tWrhu6fhurLhu4dq4bu14buET3fhurBqw7nhu7XDgGrhu6fhu5nhurZqw7nhu5HDuWpO4buX4buHauG7guG7tcOBauG7guG7gHHhurBq4bqwcOG6sOG7s2rDucO04bq2asO54buV4bqw4bu1auG7s+G7t+G7kcO54buHasO54bu1SWrhu6dC4bqw4buzauG7p3hqw7nhurJq4buz4bu34buV4bu3asOK4bu14buRw4pq4buK4bqw4buzasOK4bu14bqyakxF4bu3auG7kcOKauG7guG7tXHDimrhurDhu7Xhu7d34buCauG7p0Xhu7dq4bunw7ThurDhu7Nq4bul4bu3eeG6sGrhu4DDtOG7g2o64buz4bq24buT4bu3auG7gMO04buHauG7teG7hE934bqwasO5w43hurDhu7Nqw7nhu7XDgGrhu6fhu5nhurZqTuG7l2o44bu14buZw7nhu7VqJnDhuq5q4bul4bu3auG7pcOJ4bu3auG7jeG7jWrhu7VC4bulcOG6sGrhu4DDtGrDg+G7teG6pOG7t2pMR+G6sOG7s2rDueG6smrhurDhu7Phu4RPasO5xJBqTuG7lU9q4buAw7RqxILDjWrhuqjhurDhu7Phu4dqxILDjWrhur7hu4TGsOG7guG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5Thu4Thu4Lhu7Xhurbhu4DEqWnhuqXhu4Rw4bqwasOZw4zDieG6sOG7s2gvw4pp

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]