(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau gần 1 năm triển khai, mô hình Nhà sạch - Ngõ đẹp đã giúp người dân trong xã cải thiện cuộc sống, góp phần tạo cho cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. 
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU+G6vDZn4bum4bqvauG7puG6rjXDreG7psOD4bqrKOG7pmvEkTfhu6bEg+G6p+G7pjY54bqvNuG7puG6rjbhu7Lhu6bhu4Hhu7QoNi3hu6bhuq414bql4bumPH3hur1SLzbGr1NS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6veG7sz5ZKeG7pFPhu4BZ4buD4bumNTrhuq/hu6bGr+G7puG6r0DEg+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bum4bqjNlk34bui4bumxIPhuqfhu6Y2OeG6rzbhu6bhuq424buy4bum4buB4bu0KDbhu6Yt4bum4bquNeG6peG7pjx94bq94bumPOG7uOG7pjU34buF4bq94bum4bqvNcOtZTfhu6YpJuG6r+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6Zt4bu44bumKOG7tjfhu6bhu4c2NzHhuq/hu6Yo4buD4bqrKOG7puG7geG6reG6rzXhu6Lhu6Y14bq34bq94bum4bq9Njrhuq/hu6bhu4fhu7ThurHhu6YoNuG6seG7pijhu7bhuq824bumw6rhu4NZ4bqv4bumxIPhuqc34bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7ouG7pjzDrWXhuq814bumw6Phu7Lhuq814bui4bum4bqvNeG6peG7pm3hurfEg+G7pm1Z4bqvNuG7pi3hu6bhu4Hhu7QoNuG7pi3hu6Y8feG6veG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4bumKeG7hzbhu4PEgyHhu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bumV8Woxajhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6jhu7DFqC/Gr1fGrynhu67FqFjGr1fGr1fhu4fhu6rFqOG7qOG7qFbDo8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQ4buuWOG7quG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG6vDZn4bum4bqvauG7puG6rjXDreG7psOD4bqrKOG7pmvEkTfhu6bEg+G6p+G7pjY54bqvNuG7puG6rjbhu7Lhu6bhu4Hhu7QoNi3hu6bhuq414bql4bumPH3hur3hu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pFfFqMWo4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RT4buz4bqrN+G7puG6vTZn4bum4bqvauG7pm3hu7jhu6bhuq41w63hu6bDg+G6qyjhu6bhu4di4bqvNeG7pinhurXhuq/hu6ZrMeG7puG7gTfhuq824bum4buH4buDbiDhuq/hu6Y8IuG7piE3MuG6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7peG6t+G6r+G7pig24buF4bqvNeG7puG7h+G6pzfhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4bqvNeG6pzfhu6bhuq824buy4bum4buB4bu0KDbhu6Y8feG6veG7ouG7puG6rzVA4bqv4bum4bqvI+G6veG7ouG7piHhu7Lhu6bhu6Xhuqnhuq814bum4buGNmHhu6bDiuG7g2/hu6bhurnhu6bhu4c24bqn4bqv4bumdSMo4bum4buGNuG6teG7puG6vTY/4bqv4bum4bqjNuG6uTfhu6YoNjdZ4bum4buBW+G7muG7psSC4bqn4bumNjnhuq824bum4bquNuG7suG7puG7geG7tCg24bum4oCT4bum4bquNeG6peG7pjx94bq94bumPMOtw6ko4bum4buz4bqrN+G7psOD4buz4bq84bqu4bumbeG7uOG7puG6rjXDreG7psOD4bqrKOG7puG6vTbDneG7h+G7pjzhuqvhuq814buma+G7suG7puG7h+G7g24i4bqv4bum4buH4bq/4buDbjDhuq/hu6YoNuG6seG7pig2YeG7pj7Eg+G7pjbhuqs34bumazci4bqv4bum4buHNuG6p+G6rzXhu6bDquG7g1nhu6Yow50o4bumKOG7g+G6qyjhu6Y24bq14bq94bumKGhZ4bumKDZh4bumPsSD4bui4bumPCDhuq/hu6bhu4fhu4vhuq814bumKDY34bumNuG6qzfhu6bhu4fhu7Q34bumKGThu6bhu4Hhurnhu57hu6bhu4bhu4vhu6Y84bq34bumKDZh4bumPsSD4bumNjcy4buD4bumPMOtw6ko4bumaz/huq/hu6Y8MOG7pmvhu7Lhu6YoOuG6r+G7puG6vTbhu7Y34bum4buHNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6bhuq81NjcixIPhu6bhu4fhu4Uo4buma+G7suG7puG7h+G7ieG7pjU3w50o4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTS8SRN+G7pjU3WeG7pjw54bqvNuG7piHhu7Lhu6bDiuG7g2/hu6Lhu6Y84bu44bumKDbDoeG6rzbhu6bhu4fhur9Z4bqvNeG7psOj4bu0N+G7puG6rzbhu7Lhu6YoxKlZ4bui4bumIeG6reG7puG7h+G6vzjhu6bhu4Ej4bq94bumbSDhur3hu6bDo+G7tDfhu6Y84bqp4bumPOG7tCjhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4bqvNuG7suG7psSD4bqr4buH4bumKMOdKDbhu6bhuq81QOG6r+G7puG6ryPhur3hu6Lhu6Y14bq14bqv4bumNeG7suG6rzXhu6Lhu6bhu4Em4bqv4buma8OtZeG6r+G7pjzDrcOpKOG7pig2w6Hhuq824bum4buH4bq/WeG6rzXhu57hu6bDvTdZ4bumPDnhuq824bum4buHNsOtZeG6rzXhu6Zt4buDbiLhuq/hu6bhu4c2WcSD4bumNTdZ4bumKeG6teG6r+G7pmsx4bum4buBN+G6rzbhu6bhuq814bql4bumbeG6t8SD4bui4bum4bq9Nibhuq/hu6bDo+G6seG7tDfhu6bhur/DnSjhu6bhu4c24bu2N+G7pmvhu7Lhu6bhu4c74bq94bum4bqjIOG7h+G7pjzhu4Xhuq814bum4bqvZDfhu6bDquG7g27hu6Y8YeG6rzbhu5zhu6bEgyThu4fhu6bhuqM2w50o4bumIeG7suG7pijhurPhuq/hu6bhu4fhu4NuIuG6r+G7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bumKDbhurHhu6Yow50o4bumNuG6qzfhu6ZrNyLhuq/hu6bhu4fhu7Q34bum4bqjNuG7g+G7pikm4bqv4bumKMOt4bumKeG6teG6r+G7pil94bq94bumKDbhurHhu6bhuq814bql4bumbeG6t8SD4bumPMOtw6ko4bum4buB4bu0KDbhu6Lhu6bhu4c24buD4bumNeG6scSD4bum4bq/w50o4bum4buHNuG7tjfhu6Y84buF4bqvNeG7pjU3ZeG7ouG7puG6ozbhuqfhuq814bumIcOi4bum4bq/w50o4bum4buHZm7hu6bhu4c3MeG6r+G7puG6v1nhu6bEg+G6pzfhu6bhu4fhur/DrWXhuq814bui4bum4buH4bu04bqx4bumKDbhurHhu6Y24buy4bqvNuG7psOjWeG6rzXhu6bDo+G7g+G6p+G6r+G7puG7geG7tCg24bum4buBXeG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxahW4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4buuxajhu6zhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6jhu7DFqC/hu6jhu6jFqCnhu7DGr8Wo4buoWOG7rMWo4buHV+G7rsavV8Ojxq8tN8SDWTU+LeG7rMWo4buwxajhu65Yxq/hu6rhu57huqHhur014buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4bq8Nmfhu6bhuq9q4bum4bquNcOt4bumw4Phuqso4buma8SRN+G7psSD4bqn4bumNjnhuq824bum4bquNuG7suG7puG7geG7tCg2LeG7puG6rjXhuqXhu6Y8feG6veG7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxahW4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu67FqOG7rOG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU+G6rjbhu7Lhu6Yh4buy4bum4bul4bqp4bqvNeG7puG7hjZh4bumw4rhu4Nv4bum4bq54bum4buHNuG6p+G6r+G7pnUjKOG7puG7hjbhurXhu6Y8w63DqSjhu6bhu4fhur9Z4bqx4buma+G7suG7pjUj4bqv4bumITcg4bqv4bum4bquNuG7suG7puG7geG7tCg24bumLeG7puG6rjXhuqXhu6Y8feG6vVIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8OK4buDWeG7pijhuqfhuq814bum4buHw50o4bum4buH4buDbiLhuq/hu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7pmvhu7Lhu6Y2NzHhu4Phu6bDrOG6rzXhu6bDo1nhuq/hu6bhu4fDolnhu6bhu4fhu4vhu6bhuq82auG6rzXhu6Yow53hu6bhuq82JuG6r+G7ouG7pjU3WeG7pjw54bqvNuG7puG6rzbDreG7pjU3WeG7pjw54bqvNuG7piHhu7Lhu6bDiuG7g2/hu6Lhu6Yow50o4bumNuG6q+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhu4c24bqn4bqv4bumPOG7uOG7pm/hu6bhu4c2w6wo4bumPMOtw6ko4buma+G7suG7puG7h+G7g24i4bqv4bum4buH4bq/4buDbjDhuq/hu6YoNuG6seG7puG6rzZZ4buD4bumKDrhuq/hu6bhur024bu2N+G7puG7geG7tCg24bum4buBXeG7ouG7pjXhurXhuq/hu6Y14buy4bqvNeG7puG6rzVA4bqv4bum4bqvI+G6veG7ouG7puG7geG7tCg24bum4buH4buL4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG6rzbhu7Lhu6bhur9Z4bumPCDhuq/hu6bhuq814bqx4buyN+G7puG6rzXhuqXhu6Lhu6Y84bu2xIPhu6Yh4bu24bqx4bumxIPhuqc34bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7puG7geG6reG6rzXhu6bhu4HDneG6rzXhu6Yt4bumbVnhuq824bumLeG7puG7geG7tCg24bumLeG7pjx94bq94bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfFqFbhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu67FqOG7rOG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8oKeG6r+G7niFZ4bqx4buHNlnhuq82NuG6sVnhu55r4bqvLyk+4buB4bqj4buH4bqx4bq9L+G6rz5s4buBL+G7qOG7qOG7sMWoL+G7qOG7qMWoKeG7sMavxajhu6rhu6rhu7BW4buH4buwxahW4buow6Phu6wtN8SDWTU+LeG7rMWo4buw4buwxq/hu7BW4buq4bue4bqh4bq9NeG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG6vDZn4bum4bqvauG7puG6rjXDreG7psOD4bqrKOG7pmvEkTfhu6bEg+G6p+G7pjY54bqvNuG7puG6rjbhu7Lhu6bhu4Hhu7QoNi3hu6bhuq414bql4bumPH3hur3hu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8WoVuG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4buuxajhu6zhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFPDuiZu4bumKOG6rTfhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4bqjNuG7g+G6p+G6r+G7pms3IuG6r+G7pjU3WeG7pjw54bqvNuG7pjzDrcOpKOG7piHhu7Lhu6bDiuG7g2/hu6YoNkDEg+G7puG7geG6tyjhu6bhu4c2w61l4bqvNeG7pm3hu4NuIuG6r+G7ouG7puG7h+G7tOG6seG7pijhu7bhuq824bumw6rhu4NZ4bqv4bumbVnhuq824bumLeG7puG7geG7tCg24bumLeG7pjx94bq94bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTw7o2YeG7puG7huG6vzcx4buD4bum4buG4buDbiDhu4fhu6bEglk34bui4bumw7o2aOG7puG7h2EoNuG7puG7s+G6qzfhu6bDg+G7s+G6vOG6ruG7pm3hu7jhu6bhuq41w63hu6bDg+G6qyjhu6YoNuG6seG7piE3IOG7h+G7muG7psSC4bqn4bumNjnhuq824bum4bquNuG7suG7puG7geG7tCg24bum4oCT4bum4bquNeG6peG7pjx94bq94bumPMOtw6ko4bum4buz4bqrN+G7psOD4buz4bq84bqu4bum4bq9NsOd4buH4bumPOG6q+G6rzXhu6Y84bu44bum4buHNuG7g+G7pjbhu4Xhu4fhu6Y8w63DqSjhu6Y84bqn4bqvNeG7pjzhu7bhurHhu6YoNmHhu6Y+xIPhu6Y24bqrN+G7pms3IuG6r+G7puG7hzZZxIPhu6Y1N1nhu6bhu4c4KDbhu6Yo4buJKOG7ouG7psOq4buDWeG7pjzhurfhu6bhu4c2P27hu6Y8w63DqSjhu6bhu4c34bqvNuG7puG7hzY64bqv4bum4buH4bq/w50oNuG7puG6rzY3McSD4bumKGhZ4bumKDZh4bumPsSD4bumNuG6qzfhu6ZrNyLhuq/hu57hu6bhu4bhurHhu7Lhuq/hu6Zt4bu44bumPOG7uOG7pijhurfhu6bGr1bhu6Y24bqr4bumPMOtw6ko4bumNSPhuq/hu6YhNzLhuq/hu6bhuq424buy4bum4buB4bu0KDYt4bum4bquNeG6peG7pjx94bq94bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfhu67hu6rhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6ZX4buu4buq4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buo4buwxagv4buo4buoxagp4buwxq/FqOG7quG7rOG7rFfhu4fhu6jhu6xY4buow6Phu7AtN8SDWTU+LeG7ruG7sFfhu6rhu7Dhu7DGry3hu6zFqOG7nuG6oeG6vTXhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6Thurw2Z+G7puG6r2rhu6bhuq41w63hu6bDg+G6qyjhu6ZrxJE34bumxIPhuqfhu6Y2OeG6rzbhu6bhuq424buy4bum4buB4bu0KDYt4bum4bquNeG6peG7pjx94bq94buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pFfhu67hu6rhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pFfhu67hu6rhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFPDujZh4bumPsSD4bumNuG6qzfhu6Y8IOG6r+G7puG7hyThuq814bumw6rhu4Phu7Lhu6YoNuG6seG7pjbhuqs34bumazci4bqv4bumKOG6t+G7pjbhurHhu7Lhuq/hu6Yo4bu24bqvNuG7puG6ozbhurfhu6bhuqM2QOG6r1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8SC4bqn4bumNjnhuq824bum4bquNuG7suG7puG7geG7tCg2LeG7puG6rjXhuqXhu6Y8feG6veG7pjzhu7jhu6bhu4c24buD4bumNuG7heG7h+G7pjzDrcOpKOG7pjzhuqfhuq814bumPOG7tuG6seG7pijDneG6r+G7piHhuqvhu6Lhu6Y24bqrN+G7pms3IuG6r+G7ouG7puG6vTZn4bum4bqvauG7ouG7pjU3WeG7pjw54bqvNuG7pmvhu7Lhu6Yo4bqr4bqvNeG7pjzhuqnhuq814bumKGbhuq814bumKDbhu4Phuq814bum4buHWW7hu6Y8MuG7puG7hzbhu4ko4bumNjcx4bqv4bum4buH4bqt4buH4bum4buHNyLhu4Phu6YoNjjhu6bigJzhu6rhu6bhu4Hhu7QoNuKAneG7pihoWeG7pijhu4Phuqso4bumazvhuq/hu6Y84bqr4bqvNeG7puKAnE0mbuG7pinhu4nhuq814bumNTdZ4bumPDnhuq824bum4bus4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6Lhu6bhu6rhu6bhu4Hhu7QoNuKAneG7ouG7pjXhurfhur3hu6bhur02OuG6r+G7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bum4bquNcOt4bumw4Phuqso4bum4buHNuG7suG6rzbhu6Y84bqn4bum4buHNmHhu6ZrQOG6r+G7psSDN+G6rzbhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4buHNmU34bumNTdZ4bqv4bum4buHxJE34bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3DteG7g+G7hzbhurHhur/hu6RTdeG7tuG6seG7puG7hjZZ4bqvNlIv4bq9Uw==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]