(vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu ví Paris Saint-Germain (PSG) với danh hiệu C1/UEFA Champions league như mối mối lương duyên, thì quả thực là đầy éo le và lắm cay nghiệt. Đại gia nước Pháp “yêu cuồng độ” sao cho sở hữu được danh hiệu này nhưng chẳng chịu hiểu những quy luật để có thể đến được với nhau.
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7nhu6xGJeG7rC3hurThu5JPTeG7lOG7qUHDlOG7ruG7sOG7rE9MKuG7q+G7uXl44buAeWtuw6JBLUE3TuG6tOG7mMavT+G7luG7lOG7sEFlRuG6tE3hu65G4bupQcSRTk9B4bus4bq0QSrDjOG7rkHhu5RO4buy4buUTUHhu6zhurRB4buGTsSQ4buUTUHhu4ZO4buM4buuQU5PSuG7rngv4buAeXgvTsOAeXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucav4bqlRuG6tOG7guG7uXnhurnhu4rhu65BPcOTQWvhurThu6pP4buwQW7hurRP4buU4busLcOiRuG7quG7mOG6tE/hu5RBdmtuw6J3QT3Dmk9B4buC4bq04buUTkFOT8So4buuQTfDgC/Ds2HhurUuQTdO4bq04buYxq9P4buW4buU4buwQeG7kkbhurRN4buuRkHhu5RO4buyQeG7mFBPQeG7mFBPQeG7kuG7slXhu5RNQeG7guG7rirDjOG7lOG7sUHhu6xOw5JB4buo4buu4bqsQeG7rE7hu7jhu4ZB4buS4bqkQeG7hOG6uipBR+G7lkHhu5JGQT3huqRB4buSQuG7mEHhu4bhurQqQeG7lE1OT8So4bus4butQTnhuqZPQU1P4bq0QeG7lOG7ssOa4buGQWtOw4LGr0HigJwqw4zhu65B4buG4buuUeG7lE1B4buEUuKAnUHhu7DhurThu5ZB4buGTuG7lkHhu7Dhu6ZBTiPhu65B4buE4buy4buk4buGQeG7guG6tOG7lE5BTk/EqOG7rkHhu5ThuqQqQeG7lE7hu7Lhu5RNQeG7hk7EkOG7lE1B4buGTuG7jOG7rkFOT0rhu65B4buUTiPhu5RNQeG7qOG7ripB4buS4buu4bq84busQeG7hEpB4buGxqBB4busTkpB4buE4buK4buUQeG7hOG7suG7pOG7hkE9w5pPQeG7lE7hurThu67hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7ueG7rEYl4busLeG6tOG7kk9N4buU4bupQeG7hkbhu5Thu6xG4buq4bur4bu5eXhP4buYTUHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7uU83RuG7lOG7rEbhu6pB4buC4busTuG7ruG7mOG7gOG7uUHhu7Dhu6wq4buSRsO64bu5JE/hu4Lhu6xO4bupQeG6tsOBw4HGryXhu6tBTkZPTU7hu6zhu6lBxILhuqLhuqDGryXhu6vhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7kvL+G7huG7guG7lOG7reG7gOG6tOG7luG7rE7hurThu5ROTuG7luG6tOG7rT3hu5Qv4buCRuG7sOG7kOG7rOG7lsavL+G7lEYk4buwL+G6oOG6osOAw4Evw4DhurbDgOG7gsODw4DDgOG6oOG6ruG6ouG6ouG7rMSCw4PhuqDEguG7ksSCLcav4buwTS3hu4DhurQqRuG7quG7lC3hu5jhu67hu5RP4buGTi3hu5hG4butJEbhu4DGr+G7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7uWtuw6JBLUE3TuG6tOG7mMavT+G7luG7lOG7sEFlRuG6tE3hu65G4bupQcSRTk9B4bus4bq0QSrDjOG7rkHhu5RO4buy4buUTUHhu6zhurRB4buGTsSQ4buUTUHhu4ZO4buM4buuQU5PSuG7ruG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ucSC4bqi4bqg4bu5QS95eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzfhurTGr+G7rE/hu5bhu5Thu7l5w6lG4buw4buwT0Hhu4Dhurjhu6xB4buS4bu44buG4buxQWtuw6JB4buww5rhu5hB4buGTk/hurRB4bus4bq0KkE3TuG6tOG7mMavT+G7luG7lOG7sEFlRuG6tE3hu65G4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eXjhu4B5a27DokHhu7DhurQqQeG7hELhu5hB4oCc4buUTeG7ssOZT0Hhu6zDkuG7lE7igJ1BN07hurThu5jGr0/hu5bhu5Thu7BBZUbhurRN4buuRngv4buAeXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXnhu4Phu5RNQS7hu5ItxJFORuG7kuG6tE9MT0E94bqkQU1Pw5pPQeG7rE7hu7Lhu6Thu5RNQeG7rOG6uuG7lE1B4buGWeG6tEFrbsOiQeG7quG6uOG7rEHhu5BOw4Lhu6xB4buQTuG6tOG7lkHhu4bGoEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buC4bq04buUTkFOT8So4buuQTdO4bq04buYxq9P4buW4buU4buwQWVG4bq0TeG7rkbhu61B4oCcb8OS4buUTkEqw4zhu67igJ1B4buU4bqkKkHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buQT0rhu5hB4buGTuG7tOG7lE1B4buA4bumT0HhuqBBKuG7iuG7rkHhu6xQ4butQcOpUuG7rEHhu5LhuqRBTuG7nEHhu4ThuqhB4buGTk9B4buq4bq44busQeG7lE5P4buI4buuQeG7rE/hu4jhu5RB4buESkHigJwlw4kqQeG7guG7uOG7lE1B4buYUE9B4busw5Lhu5RO4oCd4butQeG6peG6tE9B4buS4bqkQU7hu5xB4buE4bqoQeG7hEbhu5hBPeG7iEHhu5ROI+G7lE1B4oCcLjjhurlBN8OA4oCdQeG7hEpB4buGTk/hu5ROQcavTljhu4ZB4buYUE9B4busw5Lhu5RO4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eeG7m8OaT0Hhu6xWT0Hhu6xP4buI4buUQeG7kE7hu6Dhu5RNQeG7hMOCKkHhu4ZZ4bq0QeG7mMOS4buUTuG7sUFNT8OaT0Hhu4ZOWUFs4bq04bus4bq04buqQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buw4buuUOG7rEHhu4bhuqxB4busTuG6vMavQeG7kDtB4buo4buu4bq0QeG7hOG6qEHhu4ZOT0Hhu6xPw4zhu65B4buQTuG7oOG7lE1B4busT+G7iuG7hkHhu6zhurQqQeG7hEpB4buY4bq04buUTUE94buIQeG7lE4j4buUTUHhu5RN4bugT0Hhu7DhurThu5ZB4buSw5rhu5Thu61B4bq5Rirhu5jhurThu6pBJeG7ruG6uOG7rEHhu7BC4buG4buxQU7hu5xB4buwReG7lEHhu7DhuqThu5RNQeKAnOG7rOG7uEHhu4Thu4zhu5ROQeG7lE1Ow5XhurTigJ1B4buY4bu04buGQcavTsOTQeG7hk7hu64qSuG7lEHhu5RO4buy4buk4buUTUHhu4bhurrhu65B4busTllB4buQTk9B4bus4buq4bqsQeG7hk7hu5ZBNuG6tOG7quG7huG6tEFOVeG7lEHhuqDDgcOBQeG7rOG7qk/EqOG7rkFh4buu4buq4buWQeG7hOG7iuG7lEHhurThu5ROQeG7hOG7iuG7lEE9w5pPQWtuw6Lhu61Bw6nhu4DhurTGr8avRkHhu4ThuroqQeG7rOG6pE9B4buU4bqq4buUTeG7sUFO4bucQeG7rOG7quG6rEHhu4ZO4buWQcOp4buW4buU4bq04buG4buWQcOA4bquw4FB4bus4buqT8So4buuQUbhu67hu6rhu5ZB4buESkHhurThu5ROQcavTljhu4ZBPVhB4buGTuG7lkFO4buc4butQTjhu5bhu5Thu5ThurThu6rhu67hu5jhu5jhurRB4buS4bqkQeG7rE5ZQeG7mOG7oOG7lEFO4bq0KkHhu5RO4bq44busQeG7hlnhurRB4busTuG7ikFNT8OaT0Hhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HhuqDhuqDhu7FB4buGw53hu5RNQeG7huG6vMavQeG7gOG7iuG7lEHhu7DDieG7lEE34bug4buUTUE9T8OM4buUQeG7hsOC4buGQU7hu5bhuqThu5RNQeG7rEDhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7ueG7rEYl4busLeG6tOG7kk9N4buU4bupQeG7hkbhu5Thu6xG4buq4bur4bu5eXhP4buYTUHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7uU83RuG7lOG7rEbhu6rhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7uSRP4buC4busTuG7qUHhurbDgcOBxq8l4burQU5GT01O4bus4bupQcSC4bqy4bq2xq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly/hu4bhu4Lhu5Thu63hu4DhurThu5bhu6xO4bq04buUTk7hu5bhurThu6094buUL+G7gkbhu7Dhu5Dhu6zhu5bGry/hu5RGJOG7sC/huqDhuqLDgMOBL+G6oMOA4bqw4buCw4PDgMOBxILEgsSCw4Dhu6zhurLEgsOA4bqw4buSw4DDgS3hu5hG4buw4buwT+G7quG6tOG7mOG7luG7sC3DgMOA4bqiw4Dhu63DlMavTeG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7uWtuw6JBLUE3TuG6tOG7mMavT+G7luG7lOG7sEFlRuG6tE3hu65G4bupQcSRTk9B4bus4bq0QSrDjOG7rkHhu5RO4buy4buUTUHhu6zhurRB4buGTsSQ4buUTUHhu4ZO4buM4buuQU5PSuG7ruG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6tsOBw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ucSC4bqy4bq24bu5QS95eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzfhurTGr+G7rE/hu5bhu5Thu7l5w6lG4buw4buwT0E94bqkQW3hurThu5jhu5bhu7BB4buE4buy4buk4buGQeG7mOG6tOG7lE1BPeG7iEHhu4RKQeG7hk5P4buUTkHGr07huqbhu6xBTU/hurjhu4ZB4buYVUE3TuG6tOG7mMavT+G7luG7lOG7sEFlRuG6tE3hu65G4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5ecOp4bqoT0Hhu4ZOxJDhu5RNQeG7rE7huqThu5RO4buxQWtuw6JB4buY4buu4bq0QeG7kuG7ruG7oOG7lEFO4bq0T0HigJzhu6jhu64mQeG7oOG7lE3igJ1B4buGWeG6tEFNT+G6rE9B4buE4bq44buuQeG7kuG6pEHDqUbhu7Dhu7BPQT3huqRBbeG6tOG7mOG7luG7sOG7rUHDok/Dmk9B4buUTuG6pEFNT+G6pOG7rkHhu6xP4buUQeG7qkPhu5RN4buxQT3Dmk9B4buQT+G7lE5B4buUTU5PxKjhu5jhu7FB4buA4bqs4buUQeG7ksOV4buUTkHhu4ZZ4bq0QU7hu5xB4buww41B4buE4buy4bq0QeG7hFJPQeG7gMag4buUTUHhu4ZZ4bq0QeG7mMOS4buUTkHhu4Thu4rhu5RBPcOaT0Hhu4LhurThu5ROQU5PxKjhu65B4buGTsOJ4buuQTDhu65B4buG4bq04buWQeG7qOG7riZB4buUTuG7suG7lE1B4buE4buK4buUQeG7gMOJKkFNT8OZQT3hur7hu5RB4buS4bqkQeG7hsOJ4buuQeG7hk7hu64qxKjhu5RB4buE4bq6KkHhu4Lhu6ZB4buC4bq04buUTeG7rUFvTuG6vOG7mEHhu4ZOw5Phu7FBTuG6tE9B4buYV+G6tEFNT+G6rE9BTeG6uuG7lEHhu4TDiSrhu7FB4buEUk9B4buAxqDhu5RNQeG7lOG7ssOa4buGQWtOw4LGr0Hhu4bhu5rhu5RBxq9O4bqsT0Hhu4ZOT+G6tEHhu6zhurQqQeG7sMOa4buYQU5V4buUQT3Dmk9B4buE4bq44buuQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTUHhu4ZOw4nhu65BMOG7ruG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXl44buAecSRTuG7oOG7lE1Bxq9O4bqsT0E9w5JB4busTk/hu4rhu65B4buC4buuKsOM4buUeC/hu4B5eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5ecSRTuG7oOG7lE1Bw5Phu6xB4buGw4Lhu4ZBTOG6tOG7lEHhu4ZZ4bq0QWtuw6JBTuG7lkThu4ZBTOG6tOG7lEHigJzhu4ZZ4bq0QeG7huG6uuG7rkHhu6xOWeKAnUHhu4RST0Hhu4DGoOG7lE1B4busTllB4buE4bugQeG7lOG7ssOa4buGQWtOw4LGr0FNT+G6rE9B4busTsOT4buGTkHhu6pD4buUTUFO4bucQeG7rE5P4buK4buuQeG7guG7rirDjOG7lEHhu6ZB4buE4bq44buuQeG7rOG7quG7ssOZ4buUTUHhu5ThuqQq4butQeG6uU7hu7Lhu5RNQSVG4buYQeG7kuG6pk9B4buGTkThu5RNQeG7hOG7ssOZ4buUTUHhu5jhuqRB4buEUk9B4buAxqDhu5RNQeG7lOG6pCpB4buET0Hhu6zhu6rhu5bhu5RNQcOAw4FB4buU4bqq4buYQeG7qOG7ruG6tEHhu6xOw5JB4buS4buu4bq84buUQeG7hE9K4buYQeG7lOG6pCpB4buQTuG7oOG7lE1B4buEVuG7lE1BTuG7lkThu4ZB4buQTuG7oOG7lE1B4buEWeG7sUHhu4RE4buGQeG7gE/EqOG7rEHhu5Thu4rhu65B4buUTsOS4buUQT3huqThu5ZB4bus4buq4bq84buUQeG7rE7hu67hurRBNuG6tCpG4buq4buUQcOp4buu4buUT+G7hk5BPeG6pOG7lkHhu6rhuqbhu5RNQeG7sMOC4buUTUHhu5ThurQq4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW/hu6rhu5bhu5RNQeG7rOG7quG6vOG7lEHhu4Thurjhu65B4buo4buuKuG7iuG7rEHhu4Thu4zhu5ROQeG7rOG6uOG7mEE9R0Hhu4RPQeG7rE/hu4rGr0E9w5pPQTbhurQqRuG7quG7lEHDqeG7ruG7lE/hu4ZO4buxQeG7hFJPQeG7gMag4buUTUHhu5Thu7LDmuG7hkFrTsOCxq9BTeG6uuG7lEHhu5RO4buyQeG7kE7hu6Dhu5RNQeG7rE5KQeG7ksOM4buUQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu4DGoOG7lE1B4bus4buq4buW4buUTUHGr07hurrhu5RB4buSw5rhu5RB4busTsOZT0FNT+G6tOG7lEHhu6xOT0Hhu4Thurjhu67hu61B4bql4bucQU3hurrhu5RB4buUTuG7skHhu4ZO4buM4buuQeG7rOG7quG6vOG7lEFO4buW4bqk4buUQeG7rOG7luG6pOG7lEHhu6zhu6rhu7LDmuG7hkHhu4bDguG7hk5BTuG6pOG7lE1B4busT+G7iOG7lEE9xKhB4buE4bq6KkHhu6xO4bug4buUTUHhu5hP4buUTkE94bqkQeG7hlVB4buEUuG7lE1B4buGWeG6tEHigJzhuqVX4buYQSXDguG7mEHhu5Thu7LDmuG7hkE54bu04buG4oCd4butQTdOUOG7lE1B4buExahB4buA4bq44busQeG7kuG7uOG7huG7sUHhu6xO4bq84busQeKAnOG7mOG6tCrigJ1B4buGTuG7lkHDqUbhu7Dhu7BPQT3huqRB4buGw4Lhu4ZB4buEUeG7lE1B4buEUk9B4buGWeG6tEHhurThu5ROQeG7kE5PQeKAnOG7hk7hu45Bxq9O4bqsT0Hhu5LDleG7lE7igJ1B4bqgQeG7gOG6pOG7lEHhu6xO4buu4bq0QeG7hEpB4buUTuG6vOG7lEHhu5Dhu4rhu6xB4buo4buu4bqsQeG7hk7hu67hu5RNQeG7huG7rlLhu4ZB4bqiLcOBQeG7sOG6tOG7rkFO4bq0T0Hhu5Lhu7Lhu6Thu6xB4bus4buq4bq84buU4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eeKAnDfDgk9B4buE4bq04buu4oCdQeG7hlnhurRB4buEUk9B4buGTllB4buww4nhu5RB4buG4bug4buUTUE9T8OM4buUQeG7hsOC4buGQU7hu5bhuqThu5RNQeG7rEBB4buExqBB4buS4bqkQeG7kE5PQeG7lE4j4buUTUHhu5RN4bugT0Hhu7DhurThu5ZB4buGWeG6tEFO4bucQeG7hEThu6xB4buGTsOJ4buUQeG7ksOM4buUQeG7mMOCKkHhu4DhurQqQeG7hEpB4buE4buK4buUQT3Dmk9B4oCcTuG6tOG7lE1B4bqlV+G7mOKAnUHhu6xOw5JB4buE4bq0QcavTuG6uuG7lEHhu5RN4buyw5lPQU7DieG7mEHhu5hSQeG7hk7EkOG7lE1B4busT+G7lEHhu5hS4busQeG7huG7rlLhu4ZB4oCc4buS4bq84busQeG7kMOo4buW4oCdQeG7lOG6pOG7lkHhu4bhuqzhu7FB4buA4bq44busQeG7hk7hurjGr0Hhu6zhu45B4buwUEHhu7DhurThu65B4bus4buq4bq84buUQeG7kuG7suG7pOG7rEHhu4RPQeG7hk7hu45B4buS4bqkQcOALcOB4butQeG6uU5P4buI4buuQUzhurThu5RB4buA4bq84busQeG7rE89T0Hhu5LDjOG7lEHhu4RKQSVG4buYQcOpRuG7sOG7sE/hu7FBw6nhu4DhurTGr8avRkHhu6xOT0Hhu4Thurjhu65B4buS4bq64buUQeG7huG7rlBPQeG7rE7hurQqQT3DkkHhu6xP4buUQWtuw6JB4buGxqBB4busTkpB4buSUk9B4buUTeG7suG7pOG7hkHhu4Lhu5rhu5RN4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW7hu7hB4busTuG6vOG7rEHhu6xOw5JBxq9Ow51Bxq9O4bqk4buUTUHhu5RO4buy4buUTUHhu4bDguG7hkHhu4ZTQeG7hFLhu5RNQT1Pw4zhu5RB4buGWeG6tEHhu4RST0Hhu4DGoOG7lE1B4buU4buyw5rhu4ZBa07DgsavQcavTuG6rE9B4buGTuG6uMavQeG7lE7hurzhu5Thu61BOVJPQeG7gMag4buUTUHhu4ZZ4bq0QU7hu5xB4busTuG6uOG7rEHhu4DhuqZPQeG7kE7hu6Dhu5RNQcavTuG6rE9BPcOSQeG7rE5P4buK4buuQeG7guG7rirDjOG7lEHhu5jhuqRB4buY4bqkQU7hu5xB4busTuG7uOG7hkHhu7Dhu7hB4buGTsSQ4buUTUHhu4RZQeG7hMSQ4buUTUHhu4bhurjGr0E94bqkQeG7gOG6rOG7lEHhu5LDleG7lE5B4buESkHhu4ZOT+G7lE5Bxq9OWOG7hkHhu4ZOT+G7iuG7hkHhu4ZWxq9B4buGTsOJ4buuQTDhu65B4buC4bq04buUTkFNT8OC4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eXjhu4B5b+G7quG7ssOa4buGQeG7kE5PQSrDjOG7rkFO4bqoKkHhu4RPQeG7rMOS4buYQU5PSuG7rngv4buAeXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXk2w4kqQU1Pw5lB4buGTlbhu5RNQeG7rOG6tEFO4bqoKkHhu5BO4buW4bq04buUQeG7hEThu6xB4buGw4nhu65BTuG7ok9BPU9K4buUQT3hu6Dhu5RNQeKAnMSRTk9B4buU4bqk4buWQWtuw6JB4buYw5pPQU1P4bqk4buUTkHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buC4bq04buUTkFOT8So4buuQcOzYeG6tS5BN07hurThu5jGr0/hu5bhu5Thu7BBZUbhurRN4buuRuKAneG7sUHhu4Dhu6ZPQeG7hMOCxq9Bw4Lhu5RB4busTuG7uOG7hkHhu7Dhu7hBPeG7oEE94bqk4buUQeG7mOG6pEFO4bqoKkHhu4ZO4bq44busQT3hurjhu5RBTU/Dmk9B4buGTllB4buGWeG6tEFO4bucQeKAnG/huqZPQeG7sOG6tOG7lkHhu4ZOxJDhu5RNQeG7hk7hu4zhu65BTk9K4buu4oCdQeG7lE4j4buUTUHhu6jhu64qQeG7kuG7ruG6vOG7rEHhu4ZZ4bq0QU1P4bqsT0Hhu4Thurjhu67GsOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXnhurlOw5Lhu5RBPeG6pOG7lkHhu5ROI+G7lE1B4buEUk9B4buAxqDhu5RNQeG7rE7huqThu5ROQeG7huG7oOG7lE1B4bus4buq4buW4buUTUHhu4ZOT+G7lE5Bxq9OWOG7hkE3TuG6tOG7mMavT+G7luG7lOG7sEFlRuG6tE3hu65GQeG7lE7hu7JBbUbhurThu5JBw6nhurThu4Lhu6pP4buC4buxQWVPPUbhu6rGr+G7luG7luG7kuG7sUE24bq0Kkbhu6rhu5RBw6nhu67hu5RP4buGTuG7seKApkHhu6xOw5JB4buqVuG7rEHhu6rhurRB4buE4buy4buk4buGQU7hurRPQeG7gOG6pE9BTuG7nOG7hkHhu6jhu67hurThu5RB4bus4buq4buc4buUTeG7rUHDqVLhu6xB4buS4bqkQU7hu5xB4buGxqBB4buUTiPhu5RNQeG6pWXhu5tBJeG7ruG6uOG7rEHhu7BC4buG4buxQeG7huG6rEE94buIQSZB4bus4buy4bum4buUTUHhu4ZOT+G7iuG7lEHhu6xO4buu4bq84busQT3huqRB4buGw4Lhu4ZOQeG7qOG7ruG6rOG7lEHhu5ImQeG7lE7DieG7lEHhu7Dhu7jhu61B4bql4bq0T0Hhu5LhuqThu7FB4buUTiPhu5RNQeG7hFJPQeG7gMag4buUTUHhu5ThuqQqQeG7hsagQeG7gMSoQcavTsag4buUTUE9I+G7lE1B4buGTkLhu4ZB4bus4bu2QU7huqThu5RNQeG7rE/hu4jhu5RBPcSo4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eWtuw6JB4buY4buu4bq0QeG7lE5P4buI4buuQeG7lE7hu7Lhu5RNQeG7hsOd4buUTUHhu4ZOxJDhu5RNQeG7mOG7ruG6tEHhu4RZ4butQTlW4buUTUHhu5LhuqRB4buEUk9B4buAxqDhu5RNQeG7lOG7ssOa4buGQWtOw4LGr0Hhu4bGoEHhu5ROI+G7lE1B4buUTeG7oE9B4buw4bq04buWQeG7ksOa4buUQeG7lE7hu7Lhu5RNQeG7kE7hu65B4bus4buq4buu4buUTUHhu6zhu64q4buK4buUQeG7hlnhurRBTuG7nEHhu5LhuqRB4buUTiPhu5RNQeG6tE/hu7FB4buExqBB4buS4bqkQeG7m0/hu6xP4buUTuG6tOG7sUHhurXhurThu4BP4bq04buUQW3hu65PeuG7sUHigJzhu4bhurrhu65B4busTllB4buGxqBB4buwUEHhu5jDguKAnUHhu5RO4buyQeG7m0bhu6rhu6rhurThu6zhu6xPQeG7rE7DkkHhu5LhuqZPQeG7hEpB4buY4bq44busQeG7gMag4buUTUHhu5BOT+G7iuG7lEHhu4RST0Hhu5RO4bqkQcavTuG6rE9B4buUTuG6vOG7lEHhu4DhuqThu5RB4busTuG7ruG6tOG7rUE54bq4KuG7sUHhu5ROI+G7lE1B4buG4bq64buuQeG7rE5ZQeG7lE7hu7JBPeG6vCpB4buGxqBB4busTkpB4buGTk/hu4rhu5RB4buE4bq44buuQeG7hk7hu5ZBw6lG4buw4buwT+G7sUHDqeG7gOG6tMavxq9GQeKAnOG7hE9B4buAUuKAnUHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buQTuG7oOG7lE3hu61B4bujRuG7mEHhu6rhurThu7FBTU/Dmk9B4buGTllB4buGWeG6tEHhu4RST0Hhu4DGoOG7lE1B4buU4buyw5rhu4ZBa07DgsavQeG7mOG7ruG6tEHhu7BC4buYQT3DkkHhu6xOw5Phu4ZOQeG7hk7hu7RB4buQTuG7oOG7lE1Bxq9O4bqsT0E9w5JB4buG4bq64buU4butQeG7m8OaT0FO4bqk4buUTUHhu6xP4buI4buUQT3hu4hB4buUTuG7skHhu6xO4buKQeG7lOG6pCrhu7FB4busTsOSQeG7hk7EkOG7lE1B4buG4bq64buUQU1P4bqsT0Hhu6xOw5Phu4ZOQT3DkkHhu7DhurThu5ZBa27DokHhu5BO4bug4buUTUHhu4bGoEHhu4DGoOG7lE1B4buY4bqkQeG7hMOCQeG7rOG7quG7ssOa4buGQTbhurQqRuG7quG7lEHDqeG7ruG7lE/hu4ZO4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7nhu6xGJeG7rC3hurThu5JPTeG7lOG7qUHhu4ZG4buU4busRuG7quG7q+G7uXl4T+G7mE1B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7lPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bq2w4HDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHEgsOBw4DGryXhu6vhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7kvL+G7huG7guG7lOG7reG7gOG6tOG7luG7rE7hurThu5ROTuG7luG6tOG7rT3hu5Qv4buCRuG7sOG7kOG7rOG7lsavL+G7lEYk4buwL+G6oOG6osOAw4Ev4bqgw4DhurDhu4LDg8OAw4HEguG6ruG6oOG6ruG7rMOAw4DEguG6sOG7kuG6ri3DgcOBw4Et4bqi4bqg4buC4bus4bqw4buu4buGLcOAw4PDgOG6ruG7rcOUxq9N4bu5QeG6tOG7kuG7rMO64bu5a27DokEtQTdO4bq04buYxq9P4buW4buU4buwQWVG4bq0TeG7rkbhu6lBxJFOT0Hhu6zhurRBKsOM4buuQeG7lE7hu7Lhu5RNQeG7rOG6tEHhu4ZOxJDhu5RNQeG7hk7hu4zhu65BTk9K4buu4bu5QSRP4buC4busTsO64bu54bq2w4HDgeG7uUFORk9NTuG7rMO64bu5xILDgcOA4bu5QS95eC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzfhurTGr+G7rE/hu5bhu5Thu7l5w6LhurThu5Lhu6xPRuG7qkHhu5BO4bug4buUTUHGr05XQU7hu6TGr0E9w5pPQWtuw6Lhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5OUbhu5hBPeG7iEHhu5ROI+G7lE1B4buUTeG7oE9B4buw4bq04buWQeG7hOG7slXhu5RNQeG7lE5Pw4zhu5RB4buww41BTU9Wxq9B4buEUk9B4buAxqDhu5RNQcavTsOC4busQeG7rOG7qk9K4buUQeG7lE7hu7Lhu5RNQeG7hOG7slXhu5RNQeG7lE5Pw4zhu5RB4buUxqBB4buGw53hu5RNQU3DiSpB4buQTsagQeG7hk7hu5ZB4buGw4Lhu4ZB4bqlZeG7m0E94buIQeG7hsOC4buGTkHhu5JCxq9B4buqw4LGr0Hhu4ZOT+G7iuG7lEHhu6xO4buu4bq84busQT3huqRB4buo4buu4bqs4buUQeG7kiZBxq9O4bua4buUTUHhu6xO4bq0KkHhu4RR4butQeG6uU4j4buUTUHhuqVl4bubQU3hurrhu5RB4buEw4kqQeG7hlnhurRBa27DokHhu5LhuqRBa+G7luG7hk5G4bus4busT+G7lOG7lkE94bqkQcOi4bq04buS4busT0bhu6pB4buQTuG7oOG7lE1B4buEw4LGr0Hhu7Thu5RNQeG7lFNPQeG7rE/DjOG7rkHhu4ZOw5NB4buGWeG6tEHhu5hS4busQeG7hFJPQeG7gMag4buUTUHhu5jhu65Q4buUQeG7hk5P4buUTkHGr05Y4buGQeG7hk7DieG7rkEw4buu4buxQU7hu5xBTuG7luG6pOG7lEHhu6zhu5bhuqThu5RB4buA4bq44busQeG7hFLhu5RNQeG7rOG7quG7ssOa4buGQeG7lE4j4buUTUHhu6zDkuG7lE5B4busTuG7ikHhu5BOxqBB4buQTuG6quG7lEE94bqkQeG7rE5P4buK4buuQeG7gOG6rOG7lEHhu5LDleG7lE5B4bus4buq4buW4buUTUHhu5ROI+G7lE1B4bus4buq4bq84buUQeG7hMOC4buUTkHhu6xORuG7lEHhu4ZOUOG7rOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXnhurlN4buyw5lPQSrDjOG7rkFrbsOiQeG7hOG7slXhu5RNQeG7lE5Pw4zhu65BTuG7nEHhu7DDjUEqw4zhu65BN07hurThu5jGr0/hu5bhu5Thu7BBZUbhurRN4buuRuG7rUHhu5vhurwqQeG7rE7DkkHhu4DhurThu5ZB4buSw4nhu65B4buUI+G6tEFO4bucQeG7sMONQeG7hOG7iuG7lEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZBPcOaT0Hhu5RO4bq04buu4butQTdO4bqsQeG6tE9B4buAT+G7iuG7rOG7sUHhu4ZO4buOQeG7gE/hu4rhu6xB4buqQ+G7lE3hu7FB4buG4bu0QeG7mFRPQeG7mFLhu6xB4buYV+G6tEFNT+G6rE9B4bus4buq4bugT0Hhu6jhu67hurRB4buS4bqkQeG7kuG7muG7lE1BTuG7nEHhu5LhuqZPQeG7qOG7rkThu5RB4busTkLhu6zhu61BN+G7muG7lEHhu4DDiSpBTU/DmUHhu4TDiSrhu7FBa27DokHhu7DDjUHGr07huqxPQeG7sFDhu5RNQeG7lE7hu7JB4buGw4JPQSXDguG7hkHhu5BO4bug4buUTUFOUeG7lEHhu4Dhu6ZPQU7hu5xB4busTk/hu4rhu65B4buY4bq44busQeKAnOG7lE3hu7LDmU9B4busw5Lhu5RO4oCdQcOzYeG6tS5BN07hurThu5jGr0/hu5bhu5Thu7BBZUbhurRN4buuRuG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq8u4buu4busTuG7luG7quG7uXlvTkLhu5RNQeG6uU3hu64qS+G7lHgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq834bq0xq/hu6xP4buW4buU4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7nhu6xGJeG7rC3hurThu5JPTeG7lOG7qUHhu5JGTOG7rOG7q+G7uXnhurlN4buuUeG7lEHhuqzhu5RO4bupQcOiRuG7rOG7rCrhu614L8aveQ==

Thắng Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]