(vhds.baothanhhoa.vn) - Với sự quyết liệt trong việc nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia, nhiều quán ăn, nhà hàng đã trở nên vắng khách. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, đã xuất hiện nhiều dịch vụ mới ở những quán hàng này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDleG6tOG6rVUx4buWMShY4bqt4buWw6rGrzEh4buWIihV4bu0KOG7luG6pVThuq3hu5Z2ISh74buW4bu4ezEo4buW4buaxqDGoOG7ji8o4buaw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqzw7pAVOG7tuG7lMOVw4rDoynhu5bhuqXhurnhu5bhurXhuq3hu4cm4bqn4buWICk64bqn4buW4bqnw6IyMSHhu5bDqik64bu04buWMSEoKSow4buW4bu0VjDhu5Yow5oxKOG7lsOqKeG7luG7uCk/4bqt4buWIigpOzHhu5bhurMoxJHhuqMxIeG7luG6pyk6MeG7liEpVDLhu5bhuqcoODEh4buWIigp4buW4bu44bum4buW4bql4bq74buW4bu2YjEh4buWw6LEkeG6r+G6reG7luG7silUTuG7ljEoKT/huq3hu5bhurXhuq1VMeG7lsWoMU7hu5YxKMOa4buWKMOaMSHhu5bhu7jhu6bhu5bhuqfDouG6seG7ljEqMeG7lsOqxq8xIeG7liIoVeG7tChP4buW4bqm4bqt4buH4buWMSgpKjFO4buW4bu0KH3hu5bhuqfDojIxIeG7ljDDoeG6p+G7luG6pyjEgynhu5YhKVQx4buWMSHGrzFO4buW4bu44bum4buW4buB4bqtVuG6p+G7ligpOjHhu5YxKCk/4bqt4buW4bu2e+G7tCjhu5bDqmLhu5Yww6Mp4buW4bqx4buWMSjhur0xIeG7luG6teG6rVUx4buWKMOaMSHhu5Yxw5rhu4dP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDlcO6w5oxIeG7ljHFqDDhu5bhurHhu5YxxJHDo+G7tOG7luG6p1Thu5bhuqdUKeG7ljHDmTHhu5YhKVQy4buW4bqnKDgxIeG7luG7uOG7puG7luG7tMSRw6PhurPhu5bhu7gp4buW4bqlKTEo4buWMMOZMSHhu5bhu7RjVOG7lijDmjEh4buWMSEoPjHhu5YxIcSRxIMpT+G7luG7leG7quG7tOG7luG7sik64bqnTuG7luG6p8OiMjEh4buW4bu2e+G6s+G7luG6pybhuqfhu5bhuqdUKeG7ljHDmTHhu5YhKVQy4buW4bqnKDgxIeG7liDDmSnhu5bhu7Qz4buW4bu0KCk/4bqt4buWKMSRw6MxIeG7luG6p8WoMSHhu5YgKjHhu5bhurHhu5bhu7Thu6Thu5bhu6Lhu5bhuqcpKuG6reG7luG7tCg84buWw5LhuqU54buWw6piTuG7luG6pTnhu5YxIcSRxIMp4buW4bu0KCbhuqfhu5bDqsOa4buW4bqlOeG7ljEhxJHEgynhu5bhu7J74buW4bqnKMSR4bqjMSHhu4xP4buW4bqmw6IyMSHhu5bhu7RV4bu04buWMSHhuq3hu4cqMeG7ljEo4buuMeG7luG7tsOdMeG7luG7uCYx4buW4bqnPjEo4buW4bqnw6LDmTEh4buWMcOa4buH4buW4bu0M+G7ljEh4bqt4buHKjHhu5YxKOG7rjHhu5bhuqfDqeG7lsOqKTrhu7Thu5YxIcSRxIMp4buW4bu4KT/huq3hu5YiKCk7MeG7luG6syjEkeG6ozEh4buW4bqnKTox4buW4bqnKFQw4buWISlU4buWISlUMuG7luG6pyg4MSHhu5bhuqVU4bqt4buWIigp4buW4bu44bum4buW4bqtOTEh4buWw6LEkeG6r+G6rU7hu5bhu7IpVE/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOVw4opOuG7tOG7lsOiVOG7luG7uMSDKeG7luG7tGNU4buWdiEoe+G7luG7uHsxKOG7luG6pTnhu5bhu5rGoMagL+G7nMag4buaUy924buVLeG7k+G6suG7ljEhw5rhu4fhu5bhu6LGoC/hu5rhu5wv4bucxqDhu5pT4buWw6o/4buWw6opOuG7tOG7luG6teG6reG7h+G7luG7uHsxKOG7luG7geG6u+G7luG6syjDmeG6p+G7lsOqKeG7luG6syjDmTDhu5Yow5oxKOG7luG7tCg8MSjhu5bhuqfDojIxIeG7liBbMSjhu5bDquG6ueG7tOG7liEpVDLhu5bhuqcoODEh4buW4bu4xJHEgzEh4buW4buyw6Hhu5bDqsOa4buW4bu4xJHEgzEh4buW4bqlxq/huqfhu5bDkiE1KeG7luG6p8av4bqn4buWIMOa4buWdiEoe+G7luG7uHsxKOG7luG7msagxqDhu5Yt4buW4bqyw4rhu4zhu5bhu7jhu6bhu5bhu7Qz4buW4bqnVeG7tOG7luG7uMOhMSHhu5bDolbhuqfhu5bhuqc84bu0KOG7luG7tOG6ueG7tOG7lsOqw5rhu5YxIVThu4fhu5YgWOG6s+G7luG6p2Xhu7Thu5bhu7g5KeG7lsOqw6Mp4buW4bqnKDMp4buW4bq14bqtQDHhu5bhuqXhurvhu5bhu7ZiMSHhu5bDosSR4bqv4bqtTuG7luG7silU4buW4bu0Y1Thu5YxIcSRxIMp4buW4bu4KT/huq3hu5YiKCk7MeG7luG6syjEkeG6ozEh4buW4bqnKTox4buW4bqnKFQw4buWISlU4buWISlUMuG7luG6pyg4MSFP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG6pihAMuG7luG7uDNO4buWdiEoe+G7luG7uHsxKOG7luG7msagxqDhu5bhurXhuq3hu4fhu5bhu7h7MSjhu5YwZeG7tOG7luG6syjDmeG6p+G7luG6pyhW4bqz4buWMShW4bqn4buW4bu4OSnhu5bDqsOjKeG7ljEhxJHEgynhu5bhu7gpP+G6reG7liIoKTsx4buW4buBQOG7ljBV4buH4buW4bu0M+G7ljFhMSHhu5bhu7jDoeG7luG7tGEx4buWIMOa4buW4bucLeG7ouG7luG6p8OiKTrhuq3hu5bhu7hhMSHhu5bDqsOa4buW4bu0VDLhu5YxKFbhuqfhu5Ygw5rhu5ZQLVLhu5bhuqfDoik64bqt4buW4bu4YTEhT+G7luG7lTkp4buWw6rDoynhu5YxIcSRxIMp4buW4bu4KT/huq3hu5YiKCk7MeG7ljjhu5bhuqc4TuG7ljBl4bu04buW4bqzKMOZ4bqn4buW4bqnKFbhurPhu5YxKFbhuqfhu5Ygw5rhu5ZQ4buWLeG7llLhu5bhuqfDoik64bqt4buW4bu4YTEh4buWw6rDmuG7luG7tFQy4buWMShW4bqn4buWIMOa4buW4buixqDhu5Yt4buW4buexqDhu5bhuqfDoik64bqt4buW4bu4YTEhT+G7luG7kyg8MSjhu5bDqj7hu5bDqljhu4fhu5Yww5rhu5bhuqfDojIxIeG7ljEo4bq9MSHhu5YxIcOa4buH4buW4bq14bqtVE7hu5bhu7RiMOG7luG6p8Op4buWdiEoe+G7luG7uHsxKOG7luG7msagxqDhu5bhu7jhu6bhu5Yg4bqtODHhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7ljEoxq/hu7Thu5bhu7gmMeG7luG6seG7ljA1KeG7liDhuqnhu7RO4buWMDUp4buWMeG6oylP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7jikwIeG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tOG7tjFP4buyVDLhuqcoVDEoKDJUT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4bucxqDGoOG7oC/hu55S4bu24bue4bua4bucxqDGoMagxqDhuqfhu57hu57hu5rhu5xS4bue4bucIOG7mk9d4bqzIeG7lOG7li/DleG7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu63EkeG6rzEh4buWIihV4bu0KOG7luG7uCYx4buWMSjDmuG7lijDmjEh4buW4buVYTEh4buW4buAVDEoTuG7luG6syjEkcSDMSHhu5bhu5U4MSHhu5bhu5PEkeG6ozEhTuG7luG6puG6suG7luG6pihUMSjhu5bDujNU4buWISnhu6Qw4buW4bu4VTEh4buWIjvhu5bhuqVU4bqt4buWdiEoe+G7luG7uHsxKOG7luG7msagxqBP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7mTLhu5YwZeG7tOG7luG7geG6u+G7luG6syjDmeG6p+G7luG7tFQyTuG7ljEoKT/huq3hu5YxIcSRxIMp4buWIig4MSHhu5bhu7ZVMOG7luG6p+G6q+G7h+G7luG6pyk6MeG7luG6rTkxIeG7lsOixJHhuq/huq1O4buW4buyKVRO4buW4bqnKCbhu5YxKjHhu5Yww6Mp4buW4bu0M+G7luG7tOG7ruG6reG7luG7tCjhuq3hu4c6MeG7ljEoKT/huq3hu5YxKMOa4buWKMOaMSHhu5Ym4buWIihV4bu0KE7hu5bhurXhuq1VMeG7ljEoWOG6reG7luG6pyjEkVThu5YxIcSRxIMpT+G7luG7k2QxIeG7luG7tDPhu5bDqsOaKeG7ljHhuqMpTuG7luG7uDvhu5Yo4bqp4bqn4buWIihV4bu0KOG7luG6p8Oi4bqx4buWIMOZKU7hu5bhu7QoY+G7ljEow5rhu5Yow5oxIU7hu5bhurXhuq1VMeG7ljEoWOG6reG7luG6pz4w4buW4bu4Y+G7ljA1KeG7luG7tFXhu7Qo4buW4bqn4bqtMSHhu5bDolThu5YxKCk/4bqt4buW4bu2e+G7tCjhu5bDqmLhu5bhuqfDolUxKOG7luG7tCgy4buWIihV4bu0KOG7liIoODEh4buW4buye+G7luG7geG6u+G7liDhu4Phu5bhuqVU4bqt4buWIigp4buW4bqtOTEh4buWw6LEkeG6r+G6rU7hu5bhu7IpVE/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buvw6Hhuqfhu5bhuqU54buWMSjDmuG7lijDmjEhTuG7luG6teG6rVUx4buWMShY4bqt4buW4bu0M+G7luG7tnvhu7Qo4buWw6pi4buW4bu4xJFU4buWIihV4bu0KOG7lsOqP+G7luG6p1gx4buWMSjDmuG7luG7tOG6qzEh4buW4buBQOG7ljEm4bqt4buW4bu4xagxIeG7liLhu4Phu5bhuqfDosSRw6Phu7RP4buW4buVxJHhuqMxIeG7ljEoKSox4buW4bu2e+G7tCjhu5bDqmLhu5Yxw5rhu4fhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7luG7tChj4buW4bq14bqtVTHhu5bhuqfhuq0xIeG7lsOiVOG7liDDmuG7ljApLDHhu5bhurMoPE9PT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu5l74bu0KOG7lsOqYuG7luG7uMSRVOG7luG7uDMx4buWIihV4bu0KOG7lsOqP+G7luG6p1gx4buWMSjDmuG7luG7uCYx4buWMVThu4fhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7luG7tFXhu7Thu5YxKMOa4buWKMOaMSFO4buW4bq14bqtVTHhu5YxKFjhuq3hu5bhuqfDoik7MeG7liIoVClO4buW4bqlMjEh4buW4bu0KMSRVOG7ljEoKT/huq1O4buWIihV4bu0KOG7lsOqw50x4buW4bqnKMSRVOG7lsOqxq8xIeG7liIoVeG7tChP4buW4buTVSnhu5YiKDPhu5bhurHhu5bhu7Qo4bqhTuG7ljEm4bqt4buWIihV4bu0KOG7luG7uCnhu5Y44buW4bqnOE7hu5bDqik64bu04buW4bu4xJFU4buWIihV4bu0KOG7lsOqP+G7luG6p1gx4buWMSjDmuG7luG7suG7qDEh4buW4buBQOG7luG7tGNU4buWIihV4bu0KOG7luG6pSXhu5YiKDPhu5bhuqco4bq54bu04buW4bqnKClO4buWMSgpP+G6reG7liIoVeG7tCjhu5Yow5oxIeG7lsOqw50x4buW4bu2w6jhu5bhu7bhu6rhuqdO4buWQOG7ljEhw5kpT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu5nDmTLhu5bhurXhuq1UMSjhu5Yww6Hhuqfhu5bhuqU54buW4bq14bqtVTHhu5YxKFjhuq1O4buWMSjDmuG7lijDmjEh4buW4bqnw6IqMeG7luG7uHtU4buW4buyw5ox4buW4bqm4bqy4buW4bqmKFQxKOG7lsO6M1RO4buW4bqnw6LEkcOj4bu04buWIilU4buW4bqnw6kxIeG7liDDmuG7luG6p2Lhu5bhu7gpOzDhu5bFqDHhu5YxKFjhuq3hu5YxZeG7tOG7luG6pykmMSHhu5bhu4Fl4buW4bqmKFQxKE/hu5Z2VOG7h+G7liDEkeG6rzEh4buWIihV4bu0KOG7liEp4bukMOG7lijhu7AxT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu5MoY+G7ljDDoeG6p+G7ljEow5rhu5Yow5oxIeG7luG7tMOZMSjhu5YxKMOa4buWIihV4bu0KOG7luG7nOG7oOG7kU7hu5bhu7QoMuG7luG7sikm4bqnTOG7luKAnOG7r+G6qzEh4buWU+G7lsOS4buuMOG7liB74bu0KOG7jOG7ljEow5rhu5Yow5oxIeG7ljDDoynhu5Yw4bqx4buWKMOaMSFO4buW4bu0ZDEh4buW4bu0M+G7lsOqw5op4buWMeG6oynhu5bhu7Qz4buW4bu2e+G7tCjhu5bDqmLhu5bhu7jEkVThu5bhu7gzMeG7liIoVeG7tCjhu5YiKCnhu5bhu7Qz4buWMWExIeG7luG7uMOh4buW4bu0YTFO4buW4bqlMjEh4buW4bu0KOG6qTEh4buW4bqnOCnhu5bhu7QoxJFU4buW4bqnKOG6ueG7tOG7ligpOjFO4buWw6o+4buWMSgpP+G6reG7liA84buW4bu2MuKAnU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buVw5kp4buW4bu2KTox4buWMSjDmuG7lijDmjEh4buW4buVYTEh4buW4buAVDEo4buWw5LhurMoxJHEgzEh4buW4buVODEh4buW4buTxJHhuqMxIU7hu5bhuqbhurLhu5bhuqYoVDEo4buWw7ozVOG7jOG7luG7tCgy4buWKFThu4dO4buWMSjDmuG7lijDmjEh4buW4bu0ZDEh4buWMSEoW+G7luG7uCYx4buW4bqzKMSR4bqjMSHhu5ZVMeG7luG7tCjhurHhu5YiKFXhu7Qo4buWw6o/4buW4bqnWDHhu5YxKMOaTuG7ligpOjHhu5bhu7Yy4buW4bu0KMSRVOG7ljDhuq1U4buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5bhu4FA4buW4bu2e+G7tCjhu5bDqmLhu5YxKjHhu5bhu7jhuqMx4buWw6p74buW4bu0KMSRVOG7luG6pyjhurnhu7Thu5YoKToxT09P4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDlXYoKT/huq3hu5bhurXhuq1VMeG7ljHEkcOjMSHhu5bhu7JUMeG7luG7uCow4buW4bu2NeG7tOG7luG7lcOZKeG7liDDoeG7luG7rSrhu5bhu63huq8p4buWw5LhuqbhurLhu5bhuqYoVDEo4buWw7ozVOG7jE7hu5bhuqVU4bqt4buWIigp4buWdiEoe+G7luG7uHsxKOG7luG7msagxqDhu5bhu7Qz4buWKCk64bqt4buWIOG6ueG7tOG7luG7tGQxIeG7liEp4bukMOG7liIoVeG7tCjhu5Yo4buwMU/hu5bigJzhu7EoVeG7tCjhu5bhu7Qz4buW4bu4JjHhu5bhu7RkMSHhu5bhu7QofeG7luG7tsWoMOG7luG7uDgp4buWMVQw4buWMeG6vU7hu5YhKVThu5bhu7g+MShP4buWw7o14buW4bu4JjHhu5bFqDHhu5bhuq05MSFO4buW4bqtOTEh4buWMcSRw6Phu7Thu5YhKeG7pCnhu5YiKFXhuqdO4buWMcSRw6Phu7Thu5YgNeG7tOG7luG7tChl4buWIig4MSHhu5Ygw5rhu5bhu7TDmk7hu5bhu7QoIzHhu5ZUMSjhu5bhu7QoIzHhu5bhu7Qo4bqp4buWMSjEkeG7luG6p8OixJHDo+G7tOKAneG7li3hu5bhu5MoY+G7ljDDoeG6p+G7luG6teG6rVUx4buWMcSRw6MxIeG7luG7tCgpVOG7luG6pSRP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7k1Up4buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5Ygw6Mx4buWMShW4bqn4buWIMOa4buWdiEoe+G7luG7uHsxKOG7luG7msagxqDhu5bhu7jhu6bhu5bhuqco4bq54bu04buW4bql4bq54buW4bu4Y+G7luG6pWXhu7Thu5bDosWoMeG7luG7uEDhu5bDqsOa4buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5bhu7jDmSnhu5bhu7LDoeG7luG6syhYMeG7ljEhxJHEgynhu5bhu7bhu64x4buW4bu4YTEh4buW4bqnPjEo4buWYzEh4buWKMOhTuG7ljEhKCkqMOG7luG7tCh9MSjhu5bhu7QoVuG6s+G7lijDmjEoT+G7lnYhKHvhu5bhu7h7MSjhu5Yxw5rhu4fhu5bhu7hUMSHhu5Ygw5ow4buW4bqnKFThu4fhu5bhu7jDoCnhu5bhuqcoMynhu5bhurXhuq1AMeG7luG7gVbhuq3hu5bhu7RjVOG7ljEhxJHEgynhu5bhuqcoVDDhu5YhKVThu5YhKVQy4buW4bqnKDgxIeG7liIoKeG7luG7uOG7puG7luG6rTkxIeG7lsOixJHhuq/huq1O4buW4buyKVRP4buW4buR4bqtw6Hhu7Thu5YoNeG7luG6syjhu6Qp4buW4bu0KOG6reG7hzsx4buW4bqlVDEh4buW4bu4KeG7luG7gUDhu5bhuqZU4buBKeG7ligy4buq4bu04buWMSjEg+G7ljEhxJHEgynhu5bhuqco4buuMeG7luG7uMSRVOG7luG7uDMxT+G7lnYhKHvhu5bhu7h7MSjhu5Yxw5rhu4fhu5bhu7RkMSHhu5Ygw5rhu5Yg4buD4buW4bu2MuG7luG7tCg8MSjhu5bhu7hVMSHhu5bhu7g74buWMDUp4buWMSHEkcSDKeG7liIoxJHDo+G7tOG7luG6p8Op4buWIMSDKeG7ljDEgynhu5bDosSR4bqv4bqtTuG7luG7silU4buW4bu0Y1Thu5YxKFThuq3hu5bDqsOa4buW4bu0ZDEh4buWw6JW4bqn4buW4bu2LOG7luG7tsOaMSHhu5bhu7g74buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5bhuqcoODEh4buW4bu04bukME7hu5bhu7QoVuG6s+G7ljEoWDFP4buW4buVYTEh4buW4bqnKMSDKeG7luG6p8Op4buW4buyNuG7luG6pygzKeG7luG6teG6rUAx4buW4bu0KCMx4buW4bu0KOG6qU7hu5bhu7QoIzHhu5ZUMSjhu5bhuqfDoiox4buWMSjhur0xIeG7ljDhu64w4buW4bu04bqjME7hu5bhu7LDmjHhu5YxKFjhuq1P4buWw4rDmuG7lijhuqMx4buW4buyVDLhu5YhKcSD4buWKCbhuqdO4buW4bu44buu4buH4buW4bu0ZDEh4buW4bu4VDEh4buWIMOa4buW4bu04bqj4buWKMOhKeG7lsOiVuG6p+G7luG6pznhuqfhu5bhu7g74buWMDUp4buWMSHEkcSDKeG7luG7tOG6qzEh4buWMShU4bqt4buWIDLDmSnhu5bhu7I24buWw6opOuG7tOG7liDDmTDhu5bhu7ZiMSHhu5bDosSR4bqv4bqtTuG7luG7silU4buWw6JU4buWIig2KeG7luG7uMSDKeG7luG6pTkxIU7hu5bhurXhuq1U4buW4bu4M+G7ljEo4buoMOG7luG7suG7pDLhu5bDqjrhu5bhuqVl4bu04buWIig2QOG7luG7tCgy4buW4buy4bukMeG7luG6pyjhu64x4buWMD4xKOG7lsOqw5rhu5bhuqfDolUxKOG7ljEo4bq9MSHhu5bhuqdV4bu04buW4bu4w6ExIeG7luG7gVbhuq3hu5YiKFXhu7Thu5bhu7Yy4buWw6LEkeG6r+G6rU7hu5bhu7IpVOG7liHhu67hu4fhu5bDolRO4buWIMOaMOG7luG7pDEo4buWKMSR4bqxMSHhu5bhu7gmMeG7llQx4buWMSkxKOG7luG6p8OiWOG6p+G7luG6p+G6ueG7lsOqw5rhu5ZUMeG7luG6pzLDmjHhu5bhu4Hhu6bhu5Yow6EpT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurNp4bqt4bqnKDLDouG7lMOV4bqmw6Lhuq0xIeG7luG7rSrhu44v4bqzw5U=

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]