(vhds.baothanhhoa.vn) - Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cùng Nhân dân các dân tộc huyện miền núi biên giới Quan Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29qw6HDjMah4bqmw7PhuqHDiuG6psOz4butxanDlMOz4bqk4buj4bqm4bqgw7PhuqBC4burw7PDjeG7p0bDs+G7jOG7ncOzw4Lhu53huqTDs8ON4bqg4buv4bqsw7PDjUzDs8ONTOG7guG6psOAacOz4but4buj4bqsw7Phu61N4buracOzRuG6oOG6rOG6psOAw7Phu6vhu5vhu6vhuqDDsyTDicOz4buq4bqgw4PDsyjhuqLhuqbhuqDEqS/huqDhu41qxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRiThu6/GoeG7sW9qw6HDjOG7m+G6psOzw41I4bqi4bu3w43Ds0nDusOMw7NJceG7q8Oz4buq4bqg4bqww7PDjeG6oOG6rsOzw7Lhu5Et4buq4bqjL+G6o2Jpw7PhuqbDgOG7ncOUw7Phu43hu5Et4buRLeG7j8Oy4buN4buTw7Phu6tKxqHDs+G7qOG6uMOz4buq4bqgw4PhuqbhuqDDs8ONSOG6rsOz4buM4bu1w7PigJzhu6zFqcOUw7PhuqThu6PhuqbhuqDDs+G6oELhu6vDs8ON4bunRsOz4buM4budw7PDguG7neG6pMOzw43huqDhu6/huqzDs8ONTMOzw41M4buC4bqmw4Bpw7Phu63hu6PhuqzDs+G7rU3hu6tpw7NG4bqg4bqs4bqmw4DDs+G7q+G7m+G7q+G6oMOzJMOJw7Phu6rhuqDDg8OzKOG6ouG6puG6oOKAncOzw43huqDhu4DhuqLDs8OA4bqixqHhuqbDs0fDjMahw7Phu6vDuUbDs0rDlGnDs+G7q+G6oMOD4bqm4bqgw7NHw4zDlOG7teG6pmnDs+G7qcah4bqmacOz4bqmw4Dhu53huqbhuqBpw7Phu63huqzhu53huqbDs8ON4bqg4bu5w7Phu6vhu4jhuqbDgMOzKeG6oMO64bqmw7Phu7HDuuG6psOz4bur4bub4burw7Phu7HDuuG6psOzw43hurjhu6vDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDs+G6pOG6ouG7teG6psOz4bqm4buK4bqiw7Phu6nhuqLDveG6psOzw4DhuqLhur7huqLDs8Ohw4zGoeG6psOz4bqhw4rhuqbDs+G7reG7ocOz4but4bujw43Ds+G7rUzhu4bhu6vDs+G6puG6oMOS4bqmw4DDs+G6tOG7s8ONw7NHw4zhu5/Ds+G7reG7m+G6psOAw7PhurThuqDDg+G7q+G6oMOzw4Lhu7fDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4buxw43huqDDjOG6pOG7qcOz4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOy4buNRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7keG7jeG7kUbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buPw7Lhu5kv4buPw7LDsuG7seG7keG7j+G7j8O04buRw7Xhu4/DjeG7jeG7l+G7keG7k8Oyw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/DteG7leG7l2/Ds8ahw4LDjeG6v2/DocOMxqHhuqbDs+G6ocOK4bqmw7Phu63FqcOUw7PhuqThu6PhuqbhuqDDs+G6oELhu6vDs8ON4bunRsOz4buM4budw7PDguG7neG6pMOzw43huqDhu6/huqzDs8ONTMOzw41M4buC4bqmw4Bpw7Phu63hu6PhuqzDs+G7rU3hu6tpw7NG4bqg4bqs4bqmw4DDs+G7q+G7m+G7q+G6oMOzJMOJw7Phu6rhuqDDg8OzKOG6ouG6puG6oG/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOy4buNb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5Hhu43hu5Fvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2okQuG7q8Ozw43huqDhu6/huqzDs+G7qOG7m+G7q2nDs8ON4bqg4buA4bqiw7PDgOG6osah4bqmw7NHw4zGocOz4bur4bub4burw7Phu6vDisOzSeG7gsOz4bus4bqs4bud4bqmw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7PDocOMxqHhuqbDs+G6ocOK4bqmw7Phu63hu6HDs8ONSOG6ouG7ueG6psOz4bq04bqgxqHhuqLDs+G6puG6oOG6ouG7tcOMw7PhuqTEkMOz4bqgxILhuqbhuqBpw7PhuqDhuqzhu6PDjcOz4but4bq44bqmw4DDs+G6pMah4bqmw4DDs8OC4buj4bqiw7PhuqDhuqLhu7fDjMOzTeG6psOAw7PDjcOD4bur4bqgw7Phu6tP4burw7PDjUjhuqzhuqbDgMOzw5Xhu6HDs+G6oOG6uOG6osOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6o0jhuqzhuqbDgMOzR8OM4bubw7PDjUjEguG6puG6oMOzw41I4bqi4bu54bqmw7PhurThuqDGoeG6osOzw43huqBP4burw7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs+G7quG6oOG6sMOzw43huqDhuq7Ds8Oy4buRLeG7quG6oy/huqNiacOzKHPDjcOzw41I4bun4bqmw7PDjeG6usOzR8OMReG7q8Oz4buM4budw7Phu6vhu5vhu6vDs8ON4bq6w7Phu6vhuqBN4burw7Phu63huqzhu53huqbDs8ON4bqg4bu5w7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7PDocOMxqHhuqbDs+G6ocOK4bqmw7Phu63hu6HDs8ONw4Phu6vhuqDDs+G7q0/hu6vDs0bhuqDhu5vDjcOz4but4bq44bqmw4DDs+G7q+G7m+G7q8OzRuG6oOG6rOG6psOAw7PDjUjhu53huqzDs8ON4bqg4bqiw7Phu63DjMahacOzw41Ow7Phu63huqjDs8OVw4zDucONw7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs+G6puG6oOG6ouG7tcOMw7PhuqTEkMOz4bqgxILhuqbhuqDDs+G6pOG6vuG6omnDs+G7q+G7m+G7q+G6oMOzw4Lhu53huqTDs+G6oMahw5Rpw7Phu4zhuqLhu7fhu6vDs8OC4bud4bqkw7Phu6vEqMOzw43huqDhu7lpw7PDjeG6oOG6ouG7s8ONw7PDjeG6oE/hu6tpw7PDgHHhuqbDs+G7jOG6ouG7t+G7q8Oz4bqgQuG7q8Ozw43hu6dGw7PDguG7neG6pMOzw43huqDhu6/huqzDs+G7qOG7m+G7q8Oz4buM4bq+4bqiw7Phu6vhu5vhu6vDs0bhuqDhuqzhuqbDgMOzw41I4bud4bqsw7PDjeG6oOG6osOz4butw4zGocOzw5TDvcOMw7PhuqZM4bq+4buracOzw43huqBP4burw7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs+G7q+G6qMOz4bqg4bqi4bu3w4zDs0fDjOG7n8Oz4bqm4bqg4bqi4bu34bqkw7Phu4zEqMOz4bur4bqgw4PhuqbhuqDDs8ONSOG6rsOz4burSsahw7Phu63huq7GocOzRuG6oEzDiuG6psOAacOz4butw4rhuqbDs+G7jOG6rmnDs8OA4bqoRsOzRuG6oOG7peG6psOz4buM4bud4bqsw7PhuqTEqOG7q8Ozw43huqLDvcOMw7PDgOG6ouG7n+G6pMOz4bqmw4DhuqDDqOG6rMOz4bup4bu14bqmw7Phu4zDkuG6psOAacOzw43huqDhu4rhu6vDs+G7rcWpw5TDs0bhuqDhu5vDjcOzw41I4bqi4bu54bqmw7PhurThuqLhuqbhuqDDs8ON4buzw7Mtw7PDleG7ocOz4bqg4bq44bqiw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qYeG6oOG6rOG6psOAw7PDjUjhu53huqzDs+KAnOG6o8OM4bq64bqiw7PDjUh4w7PDlcO6w5TDs+G7sU/huqbDgMOz4bqmxJDhuqbDgMOzw43huqDEkOG6psOz4bqk4bq+4bqiw7Phu4zhu53Ds+G7rcSQw7PDjeG6oOG6rsOz4buMcOG6psOz4bqk4bqi4bqm4bqg4oCdw7Phu61M4buG4burw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7q8OKw7NJ4buCw7Phu6zhuqzhu53huqbDs8ONSOG6ouG7ueG6psOz4bq04bqgxqHhuqLDs+G7jOG6vuG6osOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G6oOG6rOG7o8ONw7Phu63hurjhuqbDgMOz4burxKjDs8ON4bqg4bu5acOzw43huqDhuqLhu7PDjcOzw43huqBP4buracOzRuG6oOG7iMOz4bqg4buGRsOz4but4bqi4bu1w4zDs+G6tOG6ouG7t+G6psOzw43huqBP4burw7PDjeG7s8Otw7Mp4bq64bqiw7Phu6nhu6fDjcOz4bqm4bqgTMOzw43huqDGoeG6pMOzw4DhuqLGocOzw43DjMOzScOTxqFpw7PDguG7neG6pMOz4butTOG7gOG6psOAw7PDgOG6osah4bqsw7PDjeG6oMSQ4bqmw4DDs8OC4bqiw73huqbDs+G7qeG7n+G6pmnDs+G6puG6uOG6osOz4bup4buf4bqmacOz4bqm4bqg4budw7Phu4xw4bqmw7PhuqDhuqjGoWnDs+G6tMO94bqm4bqgw7PhuqRMw4rhuqbDgMOz4bqm4bq44bqiw7Phu63DieG6psOAacOzw41Iw4nhuqbDgMOz4bqk4bq+4bqiw7PhuqDDiuG6psOz4buN4buNw63DssOyw7LDs+G7q8O6w5TDs8OVxqHhuqbhuqBpw7Phu6vhu5vhu6vDs+G6pMSQw7PhuqDEguG6puG6oMOz4oCc4bqrTOG7gOG6psOz4bqg4bqsxqHDs8ON4bqgxqHhuqbhuqDDs+G6puG6osO94bqm4oCdacOzbyThu53huqbDgMOz4burw7rDlMOzw43huqDGoeG6puG6oMOz4bqm4bqiw73huqbigJ3igKbDs8ON4bqi4buzRsOzw43EqOG7q8Oz4butTOG7huG7q8Oz4buxw4zDlMOzw41IxIJpw7PDjUjhuqLhu7nhuqbDs+G6tOG6oMah4bqiw7Phu4zhu53Ds+G6puG6oMO64bqmw7NI4bq44bqmw4DDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhuqNI4bqs4bqmw4DDs+G7q8SQ4bqmw4DDs8ON4bub4burw7NG4bqg4bqq4bqmw4Bpw7Phu6vhuqBF4bqmw4DDs+G7seG6ruG7q+G6oMOz4buqPOG6qyXhu7At4buN4buXacOzw43huqLhu7NGw7PDjcSo4burw7Phu7HDjMOUw7PDjUjEgsOz4buN4buPw7Phu63hurjhuqLDs+G6oMSC4bqm4bqgw7PDjeG6oMah4bqm4bqgw7PhuqbhuqLDveG6psOzw43EguG6puG6oMOz4bqmw4DDjMOU4bu34bqmw7NG4bqg4buf4bqmw7NN4bqmw4DDs+G6puG6oMah4bqm4bqgacOzw41z4bqmw4DDs+G6tOG6oMWpw4zDs8ONSMah4bqmw4Bpw7Phu7HDjOG6psOAw7Phu7Hhuq7hu6vhuqDDs0nhu5vDjcOz4bq04bqgw4zFqeG6psOz4bqk4bqiQeG6psOzRuG6oMODacOz4but4bq44bqiw7PhuqbDgEvDs8OUw7Phu6nhu5vhu6vDs0nhu5bDs8ONSHjDs+G6oHDhuqbDgMOzScahw5TDs+G7q+G6oHDhuqTDs0nhuqjhu6tpw7NG4bqgxKjhu6vDs+G7jMSow7Phu61F4bqiw7PDjUzhu4bhuqbDgMOz4bur4bub4bur4bqgw7PDgsOUw7PDjeG7o+G6osOz4burw4rDs0nhu4LDs8OUw7PDjeG7s8Oz4burSsahw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw63DsynhuqDhuqLhu7XDjMOz4but4bqs4bud4bqmw7Phu4zhuqLDveG6psOzw43Dg+G7q+G6oMOz4burT+G7q8Ozw43huqDGoeG6pMOzw4DhuqLGocOz4buM4bud4bqsw7Phu6vhu5vhu6vDs8ON4bq6w7PDgOG6ouG7m+G6pMOzSeG7m8ONw7Phu6vhurjhuqbDgMOz4butw4nhuqbDgGnDs0bhuqDDuuG6psOzw4LDjMOJ4bqmw4Bpw7Phu4zhu6fhuqbDs+G7reG6uOG6psOAw7PhurThuqDGoeG6osOz4bup4bub4bqsw7PDlMOzw43hu7PDs+G7rUXhuqLDs+G7jOG6vuG6osOz4bqmw4BM4buA4bqiw7PDjUjhu4LDs+G7jOG7tcOzw41Ow7Phu4zhu4jhuqbDgMOz4bux4bqu4bur4bqg4oCmw7PhuqPhurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G6puG6oOG6ouG7tcOMw7Phu63hu4bDjcOzw43huqBw4bqkw7PhuqBD4bqiacOzw41IxqHhuqzDs8ONc+G6psOAw7NHw4zhu53Ds+G7q+G6oOG6rMOz4bur4bub4burw7PDgOG6osahw7Phu63EguG6puG6oMOz4bur4bqgw4PhuqbhuqDDs0nhu5vhu6vhuqBpw7PhuqDhurjDs+G6psOA4bqgw6jhuqxpw7PDjUh4w7Phu6/huqTDs+G7q+G6qMOz4bqg4bqs4bud4bqmw7Phu6vhu5/huqbhuqDDs+G6tOG6oOG6qMOz4bq04bqgcOG6psOtw7Phuqvhu6fhuqbDs+G7reG6uOG6psOAw7PDjeG6oMah4bqm4bqgw7PhuqbhuqLDveG6psOzw43huqBP4burw7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs+G6psOA4bqg4bq2xqHDs+G7jMSow7NHw4zDuuG6psOzSU9pw7PDjUjhuqLhu7nhuqbDs+G6tOG6oMah4bqiw7Phu6vhu5vhu6vDs+G6pMSQw7PhuqDEguG6puG6oMOz4oCc4bqjw4zDlOG7s+G6psOz4butTOG7gOG6psOAw7PDjeG6oMah4bqm4bqgw7PhuqbhuqLDveG6psOzw41Pw7NHw4zhu5/huqbDs+G7jOG7tcOzxqHhuqbDs+G6puG6ouG6puG6oMOzLcOzw41I4bunw43Ds8ONT+KAnWnDs+KAnC7huqDDjMOzRuG6oEXDs+G6tOG6oMSQ4bqmw4DDs+G7q+G6qMOzw43huqDGoeG6puG6oMOz4bqm4bqiw73huqbDs+G6pHHhu6vDs8ON4bu3w7Phuqbhu6PhuqbDs8OV4buhw7PhuqDhurjhuqLigJ3DrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOy4buNRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7keG7jcO0RsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DsuG7mS/hu4/DssOy4bux4buR4buP4buPw7Thu5fhu5HDtMON4buT4buN4buP4buP4buPw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5fDsuG7mW/Ds8ahw4LDjeG6v2/DocOMxqHhuqbDs+G6ocOK4bqmw7Phu63FqcOUw7PhuqThu6PhuqbhuqDDs+G6oELhu6vDs8ON4bunRsOz4buM4budw7PDguG7neG6pMOzw43huqDhu6/huqzDs8ONTMOzw41M4buC4bqmw4Bpw7Phu63hu6PhuqzDs+G7rU3hu6tpw7NG4bqg4bqs4bqmw4DDs+G7q+G7m+G7q+G6oMOzJMOJw7Phu6rhuqDDg8OzKOG6ouG6puG6oG/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOy4buNb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5Hhu43DtG/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buqxqFGw43huqLhuqzhuqZvainhuqDhuqLhu7XDjMOz4bqkxJDDs+G6oMSC4bqm4bqgw7NG4bqg4bubw43Ds8ONSOG6ouG7ueG6psOz4bq04bqi4bqm4bqgw7PDjeG7s8Oz4but4buhw7PDgOG6qEbDs0bhuqDhu6XhuqbDs8ON4buj4bqsw7Phu4zhuqLhu7fhu6vDs8OC4bud4bqkacOzw41w4bqmw4DDs8ON4bqgw4zDs+G6puG6oOG7p0bDs+G7q+G6oOG6rMOz4bqmw4BM4buA4bqiw7Phu7HDuuG6psOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7rMOJ4bqmw4DDs+G6oOG7neG6puG6oMOz4buM4bq+4bqiw7PDjeG6oMah4bqm4bqgw7PhuqbhuqLDveG6psOz4bq04bqg4buC4bqiw7PhuqbDgOG6oOG6ouG7t0Zpw7PDguG7p0bDs+G6psOA4bqg4bqi4bu3RmnDs+G7q+G7m+G7q8Oz4burw4rDs0nhu4LDs+G7reG6rOG7neG6psOz4but4buhw7Phu6vDk8Oz4but4bqs4bud4bqmw7Phu4zhuqLDveG6psOzw43huqDGoeG6pMOzw4DhuqLGocOz4bur4bub4burw7PDguG6vkbDs8ON4bunRsOz4bqgw4zDueG6psOz4buM4bu1w7Phu6vhuqBMw4rhuqbDgMOzw41IxILhuqbhuqDDszzhu6o8YWnDs+G6puG6oMO64bqmw7NI4bq44bqmw4DDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bqkxJDDs+G6oMSC4bqm4bqgw7NG4bqg4bubw43Ds8ONSOG6ouG7ueG6psOz4bq04bqi4bqm4bqgw7PDjeG7s8Oz4buL4bqmw4zEkOG6osOz4bur4bubw7PDjeG7peG6pGnDs8ONSMOJ4bqmw4DDs+G7sUzGocOzw4JM4bq+4bqiacOzSMahw4zDs+G7q0rDs0fDjOG7n2nDs+G6psOMxJDhuqLDs8OA4bud4oCm4buJw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qKXDhuqTDs+G7j8Oy4buP4buNw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7q8OKw7NJ4buCw7Mk4bq44bqiw7MpxJDhuqbDgMOz4buxw7rhuqbDs+G7reG7ocOzw43hurrDs+G7q+G6oE3hu6vDs+G7q+G6oOG6rMOzw4Dhu6XhuqbDs+G7jcOtw7LDssOyw7PhuqDhurjDs+G6oOG6uOG6osOz4buM4bqiw73huqbDs+G7rXDhuqbDgMOz4bq04buQw7Phu63hu6PDjcOz4buxxqHhuqbhuqDDs+G6oOG6ouG7t8OMw7NJ4buf4bqmw7PDlcOMw7nDjWnDs+G6tOG6ouG6puG6oMOz4bux4bqsxqHhuqbhuqDDs8OA4bqiQ+G6osOz4bur4bub4burw7Phu6vDuUZpw7PhuqbhuqDhuqLhu7XDjMOzw4BMw4rhuqbDgMOz4bqkc8ONacOz4bqkxJDDs+G6oMSC4bqm4bqgw7PDguG6osO94bqmw7PhurThu7PDjWnDs+G6oOG7hkbDs8ON4bub4burw7PDjUjhuqzhuqbDgMOzSeG7n+G6psOzw5XDjMO5w41pw7PhurThuqLhuqbhuqDDs+G7seG6rMah4bqm4bqgw7PhuqTGoeG6psOAw7PDguG7o+G6osOz4bqg4bqi4bu3w4zDs0fDjOG7n8Oz4bq04bqi4bqm4bqgw7PDjeG7s8Oz4burxqHhuqzDrcOzKeG6oOG7gMOz4bubRsOz4buxxKjhuqbDgMOzw43huqLhu7PhuqbDs+G7qeG6uMOzLiQu4bqjw7Phu4zhu53huqzDs0nhu5/huqbDs8OVw4zDucONw7Phu6vhu5vhu6vDs+G6pMSQw7PhuqDEguG6puG6oMOzw41Iw4nhuqbDgMOzw4Lhu4rGocOzKeG6oOG7p8ONw7Phu6vhuqDhuqzDs+G6pnDhuqbDgMOzScOMw7nDjcOzw41Iw73huqbDs+G7kcOyw7PDjeG7oy/huqDGoWjDs+G6pMSQw7PhuqDEguG6puG6oMOz4bqmw4zEkOG6osOzw4Dhu53Ds0jhuqLDsyThuqrGocOz4buoxILhuqbhuqDDs+G7sUzhur7huqLDs8ON4bub4bqmw7NITuG6psOAw7PDleG7ocOz4bqjSMOM4bqmw4DDs+G6o+G6oEzhu4bhuqbDgGnDs+G6psOMxJDhuqLDs8OC4buG4bqmw7Phu4zhu53Ds+G7q+G7m+G7q8Oz4bqkxJDDs+G6oMSC4bqm4bqgw7PDjUjDieG6psOAw7PDjUhCw43Ds+G6tOG6oOG7m+G7q+KApsOz4bur4bqg4bqsw7PDjeG6oMOMw7PhuqbhuqDhu6dGw7PDjUjDveG6psOzw7TDssOyw7PDjUjhuqLhu7fDjMOz4butw4nhuqbDgC/huqZw4bqkw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qw6HDjMahw7Phu6vEkOG6psOAw7PDjeG7m+G7q8Ozw41I4bqi4bu54bqmw7PhurThuqDGoeG6osOz4bur4bub4burw7Phu6vDisOzSeG7gsOz4bqg4bq44bqiw7Phu4zhu53Ds+G6oOG6uOG6osOz4buM4bqiw73huqbDs+G6psSQ4bqmw4DDs+G7scO64bqmw7Phu63hu6HDs8OA4bqi4buKRsOz4but4buEw7PDtcOyw7PhuqDhurjDs+G6oOG6uOG6osOz4buM4bqiw73huqbDs8ON4bqg4bqs4bubw43Ds+G6psOA4bqgw6jhuqzDrcOz4bus4buz4bqmw7PhuqbGocOUacOz4buNw7LDsuG7h8Oz4bqg4bq4w7PDgOG6osahw7Phu63EguG6puG6oMOz4but4bujw43Ds+G7scah4bqm4bqgw7PhuqDhuqLhu7fDjMOzw4DhuqLGocOz4butxILhuqbhuqDDs+G7jHDhuqbDs+G6oOG6qMahacOz4bqg4bu3w7PDjeG6oEXhuqbDgMOz4bur4bqgw4zDieG6psOAw7PDjUjhu6PhuqLDs+G7q+G6oHDhuqbDs+G6psOMxJDhuqLDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G7seG6osOz4bux4buA4bqiw7PhurThuqBD4bqiw7PDgOG7peG6pMOz4bqm4bqg4budw7NJ4bud4bqmacOz4bur4buj4bqm4bqgw7PhuqbhuqDhu53Ds+G7gmnDs+G6psOAw4zDieG6psOz4bqmTOG6vuG7q2nDs+G7q8SQ4bqmw4DDs8ONSMSC4bqm4bqgw7PhuqZM4bq+4burw7NJ4bqi4bqm4bqgw7PhuqDhuqzhu6PDjWnDs+G7reG7n+G6pMOz4bup4buf4bqsw7Phu4zhu7fDs0nhuqLhuqbhuqBpw7PhuqTEkOG6osOzw41ITOG7gOG6psOAw7NJ4buj4bur4bqgw7Phu613RsOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5Rvai7hu7PDjcOzR8OM4bufw7Phu6tKxqHDs+G7jOG6ouG7t+G7q8Ozw43huqBP4burw7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs+G7quG6oOG6sMOzw43huqDhuq7Ds8Oy4buRLeG7quG6oy/huqNiw7Phu63hu6HDs8OC4bud4bqkw7Phu6vhuqDDjMOU4bu54bqmw7Phu6nhuqLhu7PhuqbDs+G6pOG7o+G6puG6oMOz4bqkecOz4buM4bu1w7Phu5DDs8ON4bqgTeG7q8Ozw43DjMOz4buxTOG7hOG6psOAacOzSMOo4bqmw7PDgsOMw5Thu7fhuqZpw7PhuqbDuuG6psOAw7Phu6vGoeG6rMOz4but4buj4bqsw7Phu61N4burw7Phu6vhu5vhu6vDs+G6pOG7o+G6psOAacOzw43huqLhuqbhuqDDs8ON4bqg4bul4bqmw7PDjUjhu5vhu6vhuqDDs+G6puG6oOG6ouG7t+G6pGnDs8ON4bub4burw7NG4bqg4bqs4bqmw4Bpw7PDguG7tcOzw4JF4bqiw7PDguG7neG6pMOz4buM4bqi4bu34buracOzw43huqDhu5vhuqLDs+G7reG6uMOzRuG6oMSo4burw7Phu4zEqMOzKeG6oMO64bqmw7Phu7HDuuG6psOz4burSsahw7Phu6vhu5vhuqbDs+G7qeG6uGnDs+G7reG7n+G6psOAw7Phu4zhuqLDveG6psOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvasSp4bqi4bqkw4DDs+G7q8OCxqFJSeG6v2/huqLhu6rhu6/huqbDjeG7r0hvw7NJw43DlMOC4buv4bq/b+G7juG6ouG7scON4bqgZ8Oz4buVw7Lhu41Gw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buR4buN4buTRsOVaG/Ds0lI4bur4bq/by8v4bur4bux4bqmw63hu6nGoeG6rMON4bqgxqHhuqbhuqDhuqDhuqzGocOt4buM4bqmL+G7seG7r0nhurTDjeG6rEYv4bqm4buv4buOSS/hu4/hu4/DsuG7mS/hu4/DssOy4bux4buR4buP4buP4buRw7Lhu5HDtMONw7Thu5nhu5XDssOyw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu43hu5Phu5lvw7PGocOCw43hur9vw6HDjMah4bqmw7PhuqHDiuG6psOz4butxanDlMOz4bqk4buj4bqm4bqgw7PhuqBC4burw7PDjeG7p0bDs+G7jOG7ncOzw4Lhu53huqTDs8ON4bqg4buv4bqsw7PDjUzDs8ONTOG7guG6psOAacOz4but4buj4bqsw7Phu61N4buracOzRuG6oOG6rOG6psOAw7Phu6vhu5vhu6vhuqDDsyTDicOz4buq4bqgw4PDsyjhuqLhuqbhuqBvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDsuG7jW/Ds+G6oOG7r+G6osOA4bqgw43hur9v4buR4buN4buTb8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6rGoUbDjeG6ouG6rOG6pm9qKMSQw7PhuqDEguG6puG6oMOz4bur4bqgcOG6psOz4bqmw4zEkOG6osOzw4Lhu4bhuqbDs8ON4bunRsOzw41Iw4zhuqbDgMOz4butxqHhuqbDgMOz4butTOG7huG7q8Oz4burw7lGw7Mk4bq44bqiw7MpxJDhuqbDgMOz4buxw7rhuqbDs8ONSOG6rOG6psOAw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7PDjUjhuqLhu7nhuqbDs+G6tOG6oMah4bqiw7PDlcOMReG6psOAw7PDjU7huqbDgMOz4bqg4bq44bqiw7Phu4zhuqLDveG6pmnDs+G7qUzhur7hu6vDs+G7reG7pcOMw7PhuqTGoeG6psOAw7PDguG7o+G6osOz4bqg4bqi4bu3w4zDs0fDjOG7n8Ozw43Dg+G7q+G6oMOz4burT+G7q8OtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7qMODw7PDjeG6oEzDsyTDjMOU4bu34bqmw7NKw5TDs8Ohw4zGoeG6psOz4bqhw4rhuqbDsyFMw4rhuqbDgMOz4bqj4bqg4bquw7Mk4buj4bqm4bqgw7Phu6vhuqDhuqzDs+G7qeG6ouG7s8ONacOzR8OMxqHDs+G7q+G7m+G7q8OzRuG6oOG6rOG6psOAw7PDjUjhu53huqzDs8ON4bqg4bqiw7Phu63DjMahw7Phu63hu6HDs8OVw4zDucONw7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs+G6psOA4budw5TDs+G7q+G7neG6psOAw7PhuqbhuqDhuqLhu7XDjMOz4but4bqi4bu54bqmw7PhuqDEguG6puG6oMOzw43huqLDveG6psOzw43huqLhu7PhuqbDs+G7i+G7q+G7m+G6psOz4bup4bq4acOz4but4buf4bqmw4DDs+G7jOG6osO94bqmacOzw5TDs+G7qeG7m+G7q8OzSeG7lmnDs+G7q+G6oOG6ouG7s+G6psOzSeG7lmnDs8OCT+G7q8Ozw4JM4buG4bqmw4DDs+G7jEvDs8ONSMah4bqmw4DigKbhu4nDs8OCw4zEkOG6psOz4bqmw73DjMOz4burxqHhuqzDs8ON4bqi4bqm4bqgw7PDjeG6oOG7peG6psOzw5XDjOG6psOAw7PhurTDg+G7q+G6oMOzw41Iw73huqbDs+G6pELhuqLDs+G6pHPDjcOzw41I4bun4bqmw63Ds+G6q+G6ouG7t+G7q8Oz4bqgQuG7q8Ozw43hu6dGw7Phu4zhu53Ds8OC4bud4bqkw7PDjeG6oOG7r+G6rMOzw41Mw7PDjUzhu4LhuqbDgGnDs+G7reG7o+G6rMOz4butTeG7q2nDs0bhuqDhuqzhuqbDgMOz4bur4bub4bur4bqgw7Mkw4nDs+G7quG6oMODw7Mo4bqi4bqm4bqgw7Phu63hu6HDs8OA4bqoRsOzRuG6oOG7peG6psOz4butw7nDjMOzw41IxqHhuqbhuqBpw7PhuqbDgHDhuqbDs+G7q+G6oHPhuqZpw7Phu63FqcOUw7PDguG7iOG6osOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOz4bup4bqi4bu5w4zDs+G6oOG6ouG7t+G6psOzScOMw5TDs8ON4bqg4bqs4bub4bqiw7Phu4zhu7XDs8ONTMOzw41M4buC4bqmw4Bpw7Phu6vhuqDDg+G6puG6oMOzw41I4bquacOz4but4buj4bqsw7Phu61N4buracOzw4JF4bqiw7NJReG6psOAw7PDjUjhuqzhuqbDgMOz4bur4bub4bqmw7Phu6nhurhpw7Phu63hu5/huqbDgMOz4buM4bqiw73huqbDs+G7jOG7ncOzKeG6oMO64bqmw7Phu7HDuuG6psOzw41I4bqs4bqmw4DDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDrcOz4busw4nhuqbDgMOzw43huqDhu4DhuqJpw7PDgOG6ouG7n+G6osOzR8OMw5Thu7PDjcOz4bq04bquRsOzw43huqDhu4DhuqLDs+G6puG6oMOS4bqmw4DDs+G7jMO54bqmw7Phu63hu7XDs+G7qU3hu6vDs8OV4buK4buracOz4bqm4bq64bqiw7Phu6vhurjhuqTDs+G7gsOz4but4bquxqHDs0bhuqBMw4rhuqbDgGnDs+G7q8OKw7NHw4zGoeG6pmnDs+G7rcOK4bqmw7Phu4zhuq7DrcOzw6HDjMahw7Phu63huqjDs8ON4buj4bqsw7PhuqDhuqLhu7fDjMOzTeG6psOAw7PDgsah4bqmw7PDjUPGocOzw41I4bqs4bqmw4DDs8ON4bqs4bud4bqmw7PDleG7ocOz4bqg4bq44bqiw7PhuqBC4burw7PDjeG7p0bDs+G7jOG7ncOzw4Lhu53huqTDs8ON4bqg4buv4bqsw7PDjUzDs8ONTOG7guG6psOAacOz4but4buj4bqsw7Phu61N4buracOzRuG6oOG6rOG6psOAw7Phu6vhu5vhu6vhuqDDsyTDicOz4buq4bqgw4PDsyjhuqLhuqbhuqBpw7PhuqBM4bq+4bqmw4DDs+G7reG7s+G6psOz4bqg4bud4bqm4bqgw7Phu63hurjhuqbDgMOz4butd0bDs+G7jMSCw7Phu6vhuqzhuqbDs+G6psOATOG7gOG6omnDs+G7jMSCw7NJT8OzRuG6oOG7m8ONw7PDjUjhuqLhu7nhuqbDs+G7q0rGocOzw5Xhu6HDs+G6oOG6uOG6ouKApsSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRsagw4zDjeG6oOG6rEhvauG6o8Ogw6MpPcOzIcOdxKkvRmo=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]