(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình 30a, UBND huyện Quan Sơn đã bàn giao giống lợn nái đen sinh sản thuộc dự án hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Trung Thượng.
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VPTuG6seG6t+G6r11bP0/EguG6s+G7oFvDlOG6sDlbw5Q6OMOU4bq34bqvw6DDlFddW8OUPzs0Wz/DlFc6XcOUOjbDlFs/OsOoXcOU4bqhw5Thu5rDlOG6uVROL+G6seG6t+G6r11bP09OLzrhu5JPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjccOd4bugWMOVT+G6tjpjV8OUOjskW8OUVzosWzrDlOG6sVBXOsOUOjjDlOG6t+G6r8Ogw5TDozpQ4bq3w5Thurfhuq87JVvDlOG6sVNbw5ThurnhurPhu6jhurfEqMOUWeG7oMOUWFJbP8OUOiLhu6DDlOG6sTtbOsOUPiPDlOG6tzrhurM2V8OU4buNOuG6qTlbP8OU4bq34bqvLls6w5Thu5Thu5Dhu6DEqMOU4bqyw7Lhu6nhu4/DlDrhurPhurskW8OUxILhurPhu6Bbw5ThurA5W8OUWVTDlFZRW8OUPzvhu6Bdw5Q/OzRbP8OUe8OgW8OUW1A7w5RZw51bw5ThurE7WzrDlOG6sVNbw5Thurc64bqzNlfDlFhjw5RQW8OUOjjDlOG6t+G6r8Ogw5ThurFTW8OU4bq54bqz4buo4bq3w5RXOl3DlFdQV8OUOjbDlFs/OsOoXcOU4bq34bqvQFvDlFkh4bugw5RWUVvDlOG6uVTDlOG6tuG6r+G6s1s/w5ThurY64bqpw6BbP0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU9OO30/w5RXe+G7oOG6seG6sUbDlTvhu43DnVvhurfDneG6r8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XDqTtY4bq3OuG7isOU4bui4buQ4buQw6Phurnhu4jDlDrDnTs/OuG6t+G7isOUxqDhu5rhu5jDo+G6ueG7iMOVw5ThurHhuq9XRsOVLy9XWFtKVuG7oF3hurc64bugWzo6XeG7oEplWy9Yw53hurE+4bq3XcOjL1vDncOp4bqxL+G7mOG7mOG7luG7mi/hu5Lhu5zhu5ZY4buS4buQ4bue4buU4buc4buW4buS4bq3xqDhu5jhu5Thu5bhu6J74buQSjzDoz/DjOG6r0bhu57hu5rhu5jDlcOU4buge+G6t0bDlcSC4bqz4bugW8OU4bqwOVvDlDo4w5Thurfhuq/DoMOUV11bw5Q/OzRbP8OUVzpdw5Q6NsOUWz86w6hdw5ThuqHDlOG7msOU4bq5VMOVw5TDqTtY4bq3OkbDleG7ouG7kOG7kMOVw5Q6w507PzrhurdGw5XGoOG7muG7mMOVw5QvT04vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOj4buN4bugw6Phurc7XVvDlU/hurbhuq/hu6Bdw5R7w6Bbw5Q/OzRbP8OUOjjDlOG6t+G6r8Ogw5RXOl3DlFdQV8OUOjbDo8OUWz86w6hdw5ThuqHDlOG6uVTDlOG6tuG6r+G6s1s/w5ThurY64bqpw6BbP0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/DteG6qcOgV8OUVjsj4bq3xKjDlOG7j2PDlFBbw5Q6OMOU4bq34bqvw6DDlMOjOlDhurfDlOG6t+G6rzslW8OU4bqxU1vDlOG6ueG6s+G7qOG6t8Sow5RZ4bugw5RYUls/w5Q6IuG7oMOU4bqxO1s6w5Q+I8OUW1V9w5Thu5jhu5Dhu5jhu5LDlFciw5Thurc3Wz/DlD47WzrDlMOjOizDlOG6t+G6r0Bbw5Thu5LDlOG6t+G7gcOUWTVbP8Sow5Thurc6Y1fDlDo7JFvDlOG6t+G6r0Bbw5RZIeG7oMOUVlFbw5Thu5rDlOG6uVThu4rDlOG6tuG6r+G6s1s/w5ThurY7I1vEqMOU4bq24bqv4bqzWz/DlOG6tjrhuqnDoFs/xKjDlOG6tuG6r+G6s1s/w5RxUsSow5ThurA5W8OUw7U7JFvEqMOU4bqwOVvDlOG6tjrhuqfhurvEqMOU4bup4bugw5TGsMOoXUrDlOG6tuG6r11bP8OUWSLEqMOU4bq24bqv4bqzWz/DlOG6tjrhuqnDoFs/w5RlUcOU4bqwOVvDlMO1OyRbw5R7UcOU4buYw5ThurlUw5Thurc6Y1fDlDo7JFvDlFnhu6rhurPDlOG6tztAW0rDlOG6tjrDnV3DlFkixKjDlFciw5Thu5zhu5bDlDo2w5RbPzrDqF3DlFnhuqnDoFfDlDo4w5Thurfhuq/DoMOUfTg7w5Q6NsOU4buSw5RXXVvDlHvDoFvDlD87NFs/w5ThurE7WzrDlOG6sVNbw5Thurfhuq8wWz/DlHvhuqnDoFs/w5Thurdiw5Thu5jGoC3hu5Thu5rDlD4/xKjDlOG6tzdbP8OUPztQw5Thurfhuq8hw5Thu5bhu5Thu5DDlOG6t+G6rzsk4bqzw5RZNVs/xKjDlOG6t+G6r11bP8OUWSLDlOG7qTpRw5Rb4bqpYVfDlDo4w5Thurfhuq/DoMOU4buUxqDhu5DDlOG6t+G6rzsk4bqzw5RZNVs/xKjDlGU0W8OUWTQ7w5ThuqtbP8OUV+G6p+G7oMOUWz/huqnDoTvDlFjGr1vDlOG6t+G6r0Bbw5Thu6Lhu5DDlOG6t+G6rzsk4bqzw5RZNVs/Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G6tuG6r+G6qWFXw5Q+OjvDlOG6tzfDlFc64bqrV8OUVlFbw5Q/O+G7oF3DlFddW8OUPzs0Wz/DlFc6XcOUWz/huqnDoTvDlFjGr1vEqMOUOuG6s+G6uyRbw5TEguG6s+G7oFvDlOG6sDlbw5RZVMOUVzoow5RZUl3DlFdQV8OUw6M6IFs/w5RXOuG6s+G6u0Bbw5R9M1vDlGVRw5RXUFfDlOG6uVTDlOG6r1HDlOG6sV1Q4bq3xKjDlD47JX3DlOG6t+G6r+G7oMOUZTskV8OUe1F9w5RXOuG6szVbP8OU4bq34bqvUjvDlFlTfcOUVlNdw5ThurtA4bqzw5RX4buq4bqz4buIw5Q64bqpYVs/w5RY4buuW8OUPuG7h8OU4bq3OuG6s+G7sOG6t8OUVzpVW8OUW+G6szM7w5RXOl3DlFdQV8OUOjbDlFjGr1vDlFnhuqnDoFfDlOG6tzrhuqXDlDrhuqnhuqFbP8OUWGPDlFBbSsOUw7U1Wz/DlOG6tzrDoTvEqMOU4bq3VVs/w5RX4bqpw6FbP8OUPztQfcOU4bqxUOG6t8Sow5Q6OMOU4bq34bqvw6DDlFdQV8OUOjbDlFjGr1vDlOG6t+G6r11bP8OUxIPhurNQw5Thurfhuq8uWzrDlFc6VVvDlFvhurMzO0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu49jw5Q+OyNbw5Thurfhuq9dWz/DlOG6tzpQWz/DlOG7kuG7ki3hu5jhu5Dhu5jhu5jEqMOUOuG6s+G6uyRbw5TEguG6s+G7oFvDlOG6sDlbw5ThurHhu7jDlDpdUVvDlOG6tzpRWzrDlGU7JFfDlFZRW8OUPzvhu6Bdw5RXXVvDlD87NFs/w5RXOl3DlFdQV8OUOjbDlFs/OsOoXcOUV+G6p+G7oMOU4buWw5ThurlUw5RXIFvDlHtSO0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo+G7g+G6s+G6tzpd4bqvw5VP4bunOsOaV8OU4buNM1s/Ti/Do08=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]