(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời hoạt động buôn lậu, ma túy và gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách Nhà nước qua khu vực biên giới, cửa khẩu.
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6seG6r8OA4bqgw4HDucO6xqHhurEk4buDw7rGoeG6p2zhurLDvcO6xqHhuqduw6zhuqLhuqfhuqDDgeG6u8O64bub4bqnbOG7m+G7scO6xqHhuqdr4bqi4burw7rhuqd04buJ4bqi4bqn4bqow6rhuqfGoeG7neG6u8O64bqndOG7icO64bqn4bqg4bub4bqyeMO6xqHhuqd14bq/4bud4bqnQeG6ouG6u+G6p2vhu53DtcO64bqnxqHhu5154budw6Dhuqds4bqm4bq74bqnc+G7m8Sp4bqi4bqvL8OA4bqgw4HDucO6xqHhurHhuq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqxJOG7m8O94bud4bqnxqHhu53hurvDuuG6p0HhuqLhurvhuqdM4bub4bud4bqnbOG6rmzhuqfhu5rhu4Hhu53huqdB4bqi4bq7w7rhuqdM4bqm4bq74bqnc+G7m8Sp4bqi4bqnQOG6ouG7sWzhuqfhuqDDtOG6p8Oa4bq74bqnVcOow7nhuqdu4buH4bqnbOG7m+G6sOG6p27hu6/Dusah4bqn4bu54bub4bux4bud4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqoeeG7neG6p2zhur1s4bqndOG6pGzhuqd04bqy4buzw7rGoeG6p2zhu5vhurRs4bqnw7rhu4PDusah4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqds4burw7rGoeG6p+G6oOG6vWzhuqfhu7nhu5vhu6fDusahw6Dhuqds4bub4buxw7rGoeG6p+G6oOG7r+G7neG6p+G7ueG7m+G6v3XhuqfDuuG7m2Z14bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bub4bud4buTw7rDoOG6p2vhu4XhuqDhuqfGoeG7neG6rMOg4bqnQuG6puG6p3RE4bqnc+G7oeG7ueG6p+G6oOG7m8O94bud4bqn4bubw7nhur/huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p2vhuqLhu6vDuuG6p3Thu4nhuqLDoOG6p3XhurvhuqfhuqDDg0PhuqfhuqjDquG6p8ah4bud4bq7w7rhuqd04buJw7rhuqfhuqDhu5vhurJ4w7rGoeG6p3Xhur/hu53DoOG6p2zhu5vhu7HDusah4bqn4bqg4bubw6zhuqDhuqfhuqDhu5vhuqLhuqfDusahw63DuuG6p8OA4bq9bOG7m+G6p8Oa4bubw6rhuqfDuuG6snls4bqnQeG6ouG6u+G6p3Phu5vhuqLhuqfhuqjhuqRs4bqna+G7ncO1w7rhuqfGoeG7nXnhu53DoOG6p2zhuqbhurvhuqdz4bubxKnhuqLhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqv4buddcah4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7nUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqrhu51t4bqg4bubYeG6p8Op4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2Nj4bqr4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy/hu53huqjhuqFr4bq7w7nhuqDhu5vhurvDuuG7m+G7m8O54bq74bqh4bqow7ovw7pv4bqqw4Av4bqr4bqr4bqt4bqpL+G6qWThuq1t4bqr4bqp4bqrYsOp4bqpZOG6oMOp4bq5Y2NldOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTThuqvhuqti4bql4bqn4bq7dOG6oDThuqUk4buDw7rGoeG6p2zhurLDvcO6xqHhuqduw6zhuqLhuqfhuqDDgeG6u8O64bub4bqnbOG7m+G7scO6xqHhuqdr4bqi4burw7rhuqd04buJ4bqi4bqn4bqow6rhuqfGoeG7neG6u8O64bqndOG7icO64bqn4bqg4bub4bqyeMO6xqHhuqd14bq/4bud4bqnQeG6ouG6u+G6p2vhu53DtcO64bqnxqHhu5154budw6Dhuqds4bqm4bq74bqnc+G7m8Sp4bqi4bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXDqeG6reG6reG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqVjY+G6q+G6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxTOG7m+G7neG6p2zhuq5s4bqn4bua4buB4bud4bqnQeG6ouG6u8O64bqnTOG6puG6u+G6p3Phu5vEqeG6ouG6p0DhuqLhu7Fs4bqn4bqgw7ThuqfDmuG6u+G6p1XDqMO54bqn4bu54bub4bux4bud4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqoeeG7neG6p3ThuqRs4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqdL4budw7XDuuG6p+G7ueG7m+G7p8O6xqHhuqdr4buF4bqg4bqnxqHhu53huqzhuqdu4bux4bud4bqn4bqg4bqy4buzw7rGoeG6p+G6oMOqw7rGoeG6p+G6oMOB4bqs4bqn4bqgw4Hhur3hu53huqfhu7nhu5vDs+G7ueG6p2zhu5vDrOG6oOG6p3XhurvhuqfhuqDDg0PhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTOG6tsO6xqHhuqfGoeG7neG7scO6xqHhuqfDuuG7m+G6suG6p2zhur1s4bqnbnjDuuG6p+G6qOG7oeG6p+G7m+G7geG7neG6p0HhuqLhurvDuuG6p2zhuqbhurvhuqdz4bubxKnhuqLhuqdz4bub4bq9bMOg4bqnTOG7m+G7neG6p2zhuq5s4bqn4bua4buB4bud4bqnQeG6ouG6u8O64bqnTOG6puG6u+G6p3Phu5vEqeG6ouG6p0DhuqLhu7Fs4bqn4bqgw7ThuqfDmuG6u+G6p1XDqMO54bqndOG6ouG7q8O64bqn4bu54bub4buB4bud4bqnbuG7seG7neG6p3Vn4bqg4bqn4bqoeeG7neG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p3Phu5vhu6Xhuqdz4bub4buDw7rhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p2zhu5vhu7HDusah4bqna+G6ouG7q8O64bqndOG7ieG6osOg4bqnw7rGoeG7g8O64bqnbOG7m2fDuuG6p+G6qOG7icO64bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p+G6oMOB4bq94bud4bqn4bu54bubw7Phu7nhuqd14bq74bqn4bqgw4NDw6Dhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfhu5vhu6XhurvDoOG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu7nhu5vEqXXhuqdrxKnDuuG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnw4Hhu6nhuqfDusah4bqi4butw7rhuqfGoeG7sWzhuqfDuuG7m+G7ieG7ueG6p3Thu4nhuqLhuqdB4bqi4bq74bqna+G7ncO1w7rhuqfGoeG7nXnhu53huqHhuqdM4bq9bOG6p27hu7Hhu53huqfhuqDhurLhu7PDusah4bqn4bqg4bub4bqyw73Dusah4bqn4bqgw4HDquG6p+G6oMOB4buvw7rhuqfhu5vDqsO6xqHhuqd04buJ4bqi4bqn4bqow6rDueG6p2zEgsO6xqHhuqfhuqh54bud4bqn4bubw6rDusah4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnw7rGoeG6v2zhu5vhuqdu4buZ4bqn4bqg4bufdeG6p2zhur1s4bub4bqn4bqg4bub4burw7rGoeG6p0HhuqLhurvDuuG6p0HhuqLhurvhuqds4bqm4bq74bqnc+G7m8Sp4bqiw6DhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p27hu6Xhuqds4bul4bqnbOG7geG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p2zDrHXhuqHhuqdLw7XDuuG6p2zhur/DuuG7m+G6p27hu6XDoOG6p2zhur1s4bqnbuG7seG7neG6p+G6oOG6suG7s8O6xqHhuqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqd04buz4bud4bqnbeG6rsO6xqHhuqds4bq9bOG6p3Thu7Hhu53huqd14bu14bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p2vhu53DtcO64bqnxqHhu5154budw6Dhuqfhuqjhu4nDuuG6p2zhu5vhuqJD4buZw7rhuqfhuqDDgeG6pGzhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbsO1deG6p+G6oOG7seG7ncOg4bqn4bqow6rDueG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p3TDg2zhuqfhuqDhu5vDveG7neG6p+G6oOG7ncO04bqg4bqnc+G7m+G7hWzhuqfDusah4bub4bud4buT4bqg4bqh4bqh4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSTDgeG6snls4bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhuqDDgeG6v8O6xqHhuqfDusOqQ8Og4bqnTOG7m+G7neG6p2zhuq5s4bqn4bua4buB4bud4bqnQeG6ouG6u8O64bqnTOG6puG6u+G6p3Phu5vEqeG6ouG6p0DhuqLhu7Fs4bqn4bqgw7ThuqfDmuG6u+G6p1XDqMO54bqnbuG7h+G6p2zhu5vhurDhuqdu4buvw7rGoeG6p+G7ueG7m+G7seG7neG6p+G7m+G7s+G7ueG6p+G6qHnhu53huqd04bqkbOG6p3ThurLhu7PDusah4bqna+G7ncO1w7rhuqfhu7nhu5vhu6fDusahw6Dhuqds4burw7rGoeG6p+G6u8O64bqn4bqow6rhuqds4bub4bujw7rhu5vhuqdB4bqiQ+G7kcO64bqnbuG7oeG6u+G6p+G7ueG7m+G6snjDusahw6DhuqfDusah4bqyw73hu53huqdtw63DuuG6p27hu5nhuqfhuqDhu4PDusah4bqnbOG6ssO9w7rGoeG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p27DrOG6ouG6p+G6oMOB4bq7w7rhu5vhuqds4bub4buxw7rGoeG6p2vhuqLhu6vDuuG6p3Thu4nhuqLhuqfhuqjDquG6p8ah4bud4bq7w7rhuqd04buJw7rhuqfhuqDhu5vhurJ4w7rGoeG6p3Xhur/hu53huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTOG7m+G7neG6p2zhuq5s4bqnJMOB4bqy4bu1w7rGoeG6p0zhu5vhu53huqds4bqubOG6p+G7muG7geG7neG6p0HhuqLhurvDuuG6p0zhuqbhurvhuqdz4bubxKnhuqLhuqdA4bqi4buxbOG6p+G6oMO04bqnw5rhurvhuqdVw6jDueG6pz7hu4PDuuG6p+G7msO5w6rDusah4bqnJOG6osOsw7rhuqds4bubw7nhuqdr4budw7ThuqBh4bqnfeG6vWzhuqdu4buhw7rhu5vhuqfDgeG7qeG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p+G6oOG7m+G6ouG7icO64bqndOG7s+G7ncOg4bqnc+G7m+G7peG6p3Phu5vhu4PDusOg4bqnw7rGoeG6u0PhuqfhuqDDguG6p27hu4vhuqLhuqfDuuG7g3XDoOG6p254w7rhuqfhuqjhu6Hhuqdu4buH4bqnbOG7m+G6sOG6p27hu6/Dusah4bqnw7rhu4V14bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhu5vhu5/DuuG7m8Og4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnbOG7m+G6snjDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bMOg4bqnw7rhu5vhu53hu5N14bqn4bqo4bqu4bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqfhuqDDrXXhuqfhuqjDquG6p27hu5HhuqfDgeG6u+G6p2zhur1s4bqnxqHhu53hu4Hhu53huqfhu7nhu5vhur3hu7nhuqdz4bub4buFbOG6p+G7ueG7m+G6rmzhuqdz4bub4bul4bqnc+G7m+G7g8O64bqh4bqnJMOBw7nDusah4bqnbuG7pcOg4bqn4bqg4buJ4bu54bqn4bqgw4HhuqLDusah4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu5vhurvhu53huqd14buv4bqg4bqnw4Dhu7HhuqfGoeG7neG7geG7neG6p+G7ueG7m+G6veG7ucOg4bqnw7rhu5vhurJh4bqnJOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p2zhur1s4bqna+G7neG7k8O64bqn4bu54bub4bq94bu54bqnbOG7m+G7scO6xqHhuqfhuqDhu5vDrOG6oOG6p+G6oOG7m+G6ouG6p+G6qMOq4bqn4bqg4bub4bqi4bqnw7rGocOtw7rhuqfDgOG6vWzhu5vhuqduw4PDusahw6Dhuqdu4bqww6HhuqduxKlD4bqndeG6v8O64bub4bqnbOG7geG7neG6p2zhur1s4bub4bqn4bqg4bub4bqw4bqn4bqg4bqubOG6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqds4bub4bujw7rhu5vDoOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnbuG6v+G7neG6p+G7m+G7peG6u+G6p+G7m+G7geG7neG6p0HhuqLhurvDusOh4bqnbnbhu53huqd1eeG7neG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p8O6xqHhu5vhu53hu5Phu7nhuqfhuqjhuq7DoOG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqds4bqyw73Dusah4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu5vhurvhu53huqds4bq9bOG6p2vhu53hu5PDuuG6p+G7ueG7m+G6veG7ueG6p27DrOG6ouG6p+G6oMOB4bq7w7rhu5vhuqfhu7nhu5vhu6fDusahw6Dhuqds4bub4buxw7rGoeG6p2vhuqLhu6vDuuG6p3Thu4nhuqLDoOG6p8ah4bud4bq7w7rhuqd04buJw7rhuqfhuqDhu5vhurJ4w7rGoeG6p3Xhur/hu53huqfDusah4bq7Q+G6p+G6oOG6v+G7neG6p2vhu53DtcO64bqnxqHhu5154bud4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUzEgsO6xqHhuqfhuqh54bud4bqnbOG6vWzhuqfGoeG7neG7geG7neG6p+G7ueG7m+G6veG7ueG6p+G6oMOBw7XDusOg4bqnTOG7m+G7neG6p2zhuq5s4bqn4bua4buB4bud4bqnQeG6ouG6u8O64bqnTOG6puG6u+G6p3Phu5vEqeG6ouG6p0DhuqLhu7Fs4bqn4bqgw7ThuqfDmuG6u+G6p1XDqMO54bqnbOG7p8O64bqnbOG7m+G6sOG6p27hu6/Dusah4bqn4bqg4bub4bq7deG6p3XhurLhuqLhuqds4bubw7nhuqdL4bq7w7rhuqdM4bubcOG6p27hur/DueG6p2LDqeG6ueG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p1XhurLDvcO6xqHhuqdU4bq94bqg4bqn4bu54bubw63DuuG6p2zhu6vDusahw6Dhuqds4bubcOG6p27hur/DueG6p2zhur1s4bqnw7rGocOqw7rhu5vhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bqo4budw7XDuuG6p+G6qMOq4bqnbOG7m+G7o8O64bub4bqnQeG6okPhu5HDuuG6p2zhur1s4bqnQuG7h+G6p8ah4bud4bq94bu54bqna+G7ncO1w7rhuqfGoeG7nXnhu53huqfhuqDDgeG7neG7mcO64bqnc+G7m+G6u+G7neG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqn4bq9w7rhuqduw6zhuqLhuqfhuqDDgeG6u8O64bub4bqn4bu54bub4bunw7rGocOg4bqnbOG7m+G7scO6xqHhuqdr4bqi4burw7rhuqd04buJ4bqiw6DhuqfGoeG7neG6u8O64bqndOG7icO64bqn4bqg4bub4bqyeMO6xqHhuqd14bq/4bud4bqnbuG7seG7neG6p+G6qHnhu53huqfhuqDDgsO6xqHhuqd0ccO64bub4bqn4bqo4bqkbOG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p+G7m+G7peG6u8Oh4bqn4bqg4buDw7rGoeG6p2zhurLDvcO6xqHhuqds4bq9bOG6p2vhu53hu5PDuuG6p+G7ueG7m+G6veG7ueG6p3Phu53hu5l14bqn4bqgw4HhurvhuqfGoeG7neG6vXXhuqfDgOG6veG6oMOg4bqn4bqg4bub4bqi4bqn4bqg4bub4bqiw7ThuqdC4bqiw6zhuqDhuqfDuuG7m+G7ieG7ueG6p3Phu5vEqeG6osOg4bqnbuG7q8O64bqnbuG7sWzhuqfhuqDhu5vhuqLhuqfDuuG7s+G6p27FqcO6xqHhuqfhuqDhu5vhuqLDtMOg4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnbuG7rcO6xqHhuqdr4buvw6DhuqdB4bqiQ8O04bqg4bqndOG7neG7k+G6oOG6p2zhur1s4bqna+G7neG7k8O64bqn4bu54bub4bq94bu54bqnbOG7m+G7scO6xqHhuqfhuqDhu5vDrOG6oOG6p+G6oOG7m+G6ouG6p+G6oOG7m+G6osO04bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUzhu5vhu53huqds4bqubOG6p+G7ueG7m8Otw7rhuqds4burw7rGoeG6p2zhur3DuuG6p2vhu6/huqds4burw7rGoeG6p2zhu5vhurRsw6DhuqfhuqB24bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqnbsSpQ+G6p3Xhur/DuuG7m+G6p0HhuqLhu4HDuuG6p3RE4bqnbuG7oeG6u+G6p2vDqsO6w6DhuqfDuuG7hXXhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p+G7m+G7n8O64bub4bqn4bubw7nhur/huqDhuqdu4buvw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqds4bq9bOG6p27hu7Hhu53huqfhuqDhurLhu7PDusah4bqna+G6ouG7q8O64bqndOG7ieG6osOg4bqnxqHhu53hurvDuuG6p3Thu4nDuuG6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqndeG6v+G7ncOg4bqndOG7ieG7ueG6p23hurvDuuG7m+G6p8OA4bq9bOG7m+G6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p27hu7Hhu53huqfhuqDhurLhu7PDusah4bqnbOG7peG6p2vhu53hu5nhuqLhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p8O6xqHhu5vhu53huqfhuqjDrMO64bqndOG7ncO1w7rhuqdB4bqi4bq7w7rhuqduw7TDuuG6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbuG7r8O6xqHhuqdr4bqi4burw7rhuqd04buJ4bqiw6DhuqfGoeG7neG6u8O64bqndOG7icO64bqn4bqg4bub4bqyeMO6xqHhuqd14bq/4budw6Dhuqd14bq74bqn4bqgw4NDw6Dhuqfhu5vDqsO6xqHhuqdsw6x1w6Dhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfGoeG7neG7gcOg4bqn4bubw6rDusah4bqn4bqo4bud4bqn4bu54bub4bq/deG6p8OA4bu14bqn4bub4bqs4bqi4bqn4bqgw4Hhu6PhuqfhuqDhuqLhu5PDoOG6p+G7m8Oqw7rGoeG6p+G6qOG7neG6p+G7ueG7m+G6v3XhuqfhurvDuuG6p+G6oMO5w6rDuuG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu7nhu5vEqXXhuqHhuqHhuqHhuqdu4buZ4bqnbsOs4bqi4bqn4bqgw4HhurvDuuG7m+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFLw7XDuuG6p2zhur/DuuG7m+G6p27hu6XDoOG6p27EqUPhuqd14bq/w7rhu5vhuqds4bq9bOG6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbuG7r8O6xqHhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq7w6DhuqfhuqDhu5vhurvDuuG7m+G6p+G6oMOB4bq74bqn4bqo4buR4bqn4bqg4budw7XhuqLhuqds4bub4bqixKnDuuG6p2zhu5vDrOG6oOG6p3ThurLhu7PDusah4bqn4bubw6rDusah4bqn4bub4bul4bq7w6Dhuqdu4bud4buR4bqi4bqnc+G7neG7k8O64bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oMOg4bqnc+G7ncO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqds4bq9bOG6p3Vn4bqg4bqn4bubw6rDusah4bqn4bqg4bub4bqi4buvbOG6p23hu53hu5PDuuG6p0HhuqLhu4HDuuG6p3RE4bqnbOG7m+G6okPDtcO64bqnw7rGocOqw7rhu5vDoeG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p2x44bqnbOG7m8O04bqnbOG7m+G7neG6u+G6p8OA4buN4bqn4bqg4bub4burw7rGoeG6p+G6oOG7ncO64bqnxqHhu53huqzhurvhuqds4bq9bOG6p254w7rhuqfhuqjhu6HhuqfDusah4bub4bud4buT4bu54bqn4bqo4bquw6Dhuqdu4buh4bq74bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqfhuqjDquG6p3ThuqRs4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqds4bub4bq0bOG6p8O64buDw7rGoeG6p27hu5nhuqfDuuG7hXXhuqds4bub4buFbOG6p27hu6Hhurvhuqdrw6rDusOg4bqnbuG7seG7neG6p+G6oOG6suG7s8O6xqHDoOG6p+G7ueG7m+G6snjDusah4bqn4bqg4bub4bq0bOG6p+G6oOG7m+G6sOG6p27DueG6v8O64bqna+G6ouG7q8O64bqndOG7ieG6osOg4bqnxqHhu53hurvDuuG6p3Thu4nDuuG6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqndeG6v+G7neG6p+G6qMOq4bqnw4Dhu4HDuuG6p0LhuqLDrOG6oMOg4bqnc+G7ncO64bub4bqnbcO54bq7w7rhu5vhuqfhu5vDqsO6xqHhuqfGoeG7neG7geG6p27hu5nhuqdz4buh4bu54bqn4bqg4bubw73hu53huqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhu5vhu53hu5PDusOg4bqnw7rGoeG7g8O64bqnbOG7m2fDusOg4bqna+G7heG6oOG6p8ah4bud4bqsw6DhuqdC4bqm4bqndEThuqfDusah4bub4budw7V14bqnbOG6vWzhuqfhuqjhuq7huqfhuqjhu53hu5Ns4bqn4bqo4bud4bqn4bu54bub4bq/deG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHDmuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqvhuqnDoOG6p0zhu5vhu53huqds4bqubOG6p+G7muG7geG7neG6p0HhuqLhurvDuuG6p0zhuqbhurvhuqdz4bubxKnhuqLhuqdA4bqi4buxbOG6p+G6oMO04bqnw5rhurvhuqdVw6jDueG6p27hu4fhuqfhu7nhu5vhu7Hhu53huqfhu5vhu7Phu7nhuqdsxILDusah4bqnbOG6vWzhuqd04bqkbOG6p3ThurLhu7PDusah4bqnbOG7m+G6tGzhuqfDuuG7g8O6xqHhuqdr4buF4bqg4bqnxqHhu53huqzhuqdi4bqn4bqo4bqu4bqna+G6ouG7q8O64bqndOG7ieG6osOg4bqnxqHhu53hurvDuuG6p3Thu4nDuuG6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqndeG6v+G7ncOg4bqn4bqr4bqn4bqo4bqu4bqna+G6ouG7q8O64bqna+G6vcO64bqn4bqo4buJw7rhuqds4bub4bqiQ+G7mcO64bqn4bqgw4Hhur3hu53huqfhu7nhu5vDs+G7ueG6p2zhu5vDrOG6oOG6p3XhurvhuqfhuqDDg0PhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxw5rhu5tmdeG6p+G6oOG7m+G6pGzhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6oOG7m+G7hcO6xqHhuqd04buz4bud4bqnbOG6vWzhuqds4bubcOG6p+G6oOG7ncO14bqiw6DhuqfDuuG7m+G7neG7k3Xhuqfhuqjhuq7huqds4bqw4bq74bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqr4bqr4bqn4bqow6rhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDuuG7g3XhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p+G6oOG7m2/DueG6p0zhu5vhu53huqds4bqubOG6p+G7muG7geG7neG6p0HhuqLhurvDuuG6p0zhuqbhurvhuqdz4bubxKnhuqLhuqdA4bqi4buxbOG6p+G6oMO04bqnw5rhurvhuqdVw6jDueG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bqubOG6p+G6oOG7g8O6xqHhuqds4bqyw73Dusah4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqnc+G7neG7mXXhuqfDgMO54bq94bqg4bqn4bu54bub4bunw7rGocOg4bqnbOG7m+G7scO6xqHhuqfGoeG7neG6u8O64bqndOG7icO64bqnQuG6osOs4bqg4bqnQuG6tMOg4bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p+G6oOG7geG7neG6p2vDrOG6oOG6p+G7m+G7s+G7ueG6p+G7ueG7m+G6veG7ueG6p+G6qMOq4bqndMSpw7rhuqfhuqDDgeG6vcO64bub4bqna+G7neG7k8O64bqn4bu54bub4bq94bu54bqn4bu54bub4bunw7rGoeG6p+G6qOG7k+G6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqndeG6v+G7ncOh4bqnQeG6ouG7gcO64bqndEThuqds4bubZ+G6oOG6p2zhu5vhu4/huqfhu7nhu5vDtOG6p3Thu53hu5PhuqLhuqfDuuG7m+G7ieG7ueG6p3Phu5vEqeG6ouG6p+G6oOG7m2/DueG6p0HhuqJD4bqnbuG7ocO64bub4bqh4bqnTOG7m+G6sOG6p27hu6/Dusah4bqn4bu54bub4bux4bud4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqoeeG7neG6p2zhur1s4bqndOG6pGzhuqd04bqy4buzw7rGoeG6p+G7m+G6rOG6ouG6p0HhuqLhurvDuuG6p2zhurDhurvhuqds4burw7rGoeG6p+G6u8O6w6Dhuqdr4budw7XDuuG6p+G7ueG7m+G7p8O6xqHhuqHhuqHhuqHhuqdz4buh4bu54bqn4bqg4bubw73hu53huqfhu7nhu5vhur3huqDhuqfhu5vhu53hu5PDusOg4bqna+G7heG6oOG6p8ah4bud4bqs4bqnbuG7seG7neG6p+G6oOG6suG7s8O6xqHhuqd14bqi4bq74bqna+G6vcO6w6Dhuqfhuqjhu4nDuuG6p2zhu5vhuqJD4buZw7rhuqfhuqDDgeG6veG7neG6p+G7ueG7m8Oz4bu54bqnbOG6vWzhuqds4bubw6zhuqDhuqd14bq74bqn4bqgw4ND4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqdz4bub4bqi4bqn4bqo4bqkbOG6p3Phu53hu5l14bqnw4DDueG6veG6oOG6p+G7m+G7geG7neG6p0HhuqLhurvDuuG6oeG6p0zhu5tw4bqnbuG6v8O5w6Dhuqfhu5vhurJ5w7rGoeG6p21qw7rhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq74bqnw7rGoeG7m+G7neG7k+G7ueG6p+G6qOG6ruG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p3Phu53hu5l14bqnw4DDueG6veG6oOG6p+G7ueG7m+G7p8O6xqHhuqds4bub4buxw7rGoeG6p3XhurvhuqfhuqDDg0PhuqfhuqjDquG6p8ah4bud4bq7w7rhuqd04buJw7rhuqfhuqDhu5vhurJ4w7rGoeG6p3Xhur/hu53huqdu4bux4bud4bqn4bqoeeG7neG6p254w7rhuqfhuqjhu6HhuqfhuqDhu5tvw7nhuqdB4bqiQ+G6p27hu6HDuuG7m+G6p2zhurDhurvhuqfDusahw6rDuuG7m+G6oeG6oeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54bq64bqi4bqg4bubw7nDgeG6peG6sUDhuqLhu7Fs4bqn4bua4bqyeMO6xqHhuq8v4bu54bqx

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]