(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 5-4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch tuyền truyền về truyền thống lịch sử, văn hoá vùng đất và con người Thanh Hoá đến bạn bè trong nước và quốc tế, giai đoạn 2021-2025.
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgxajDosO14buJNeG6u3Zyw7Xhu4k1xanGsEFmw7U1xanhu6XGsEFow7U14bu1aDXFqeG7pcawQWjDtTXFqcSp4bubw7Xhu4k14buNbeG6u8SpNeG7p8O9PjXhu7XDosO1NcSpw7Thuq814bu14burw7Xhu4k1w6pjxak14bu14bqxNeG6u8O0w7U1w7Xhu4l2cmo1xajEqcSDw7XEqTXEqMO04bqvIi/EqTcgIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDusSo4bq/xIPhur00IOG7puG6r8O14buJNcOhLWE+NeG7pnQ14bu0w6LDtTXEqcO04bqvPjXFqMSpw601xanEqcSDw7Q14bu14bqxNeG6vMawNeG7jW3hurvEqTXFqMSpxIPDtcSpNcSow7Thuq81w6rhurU1xanhu5814bq7xKl34bq7NcSp4bujajXDteG7icSpbTXDteG7icSp4bq/NeG7teG6sTXhurvEqcO0NcOBNcOyamfDtTXhu7VoNeG6vXk1xanEqeG6s8O0NcOSZzXEqcO04bq34bq7xKk1xanGsEFow7U1xanhu6XGsEFow7U14bu1aDXFqeG7pcawQWjDtTXFqcSp4bubw7Xhu4k14buNbeG6u8SpNeG7p8O9PjXhu7XDosO1NcSpw7Thuq814bu14burw7Xhu4k1w6pjxak14bu14bqxNeG6u8O0w7U1w7Xhu4l2cmo1xajEqcSDw7XEqTXEqMO04bqvNcOqZ8O1NeG6ueG6t8O1NeG6ucOoNcWp4bulw7TDteG7iTXDtXZx4bq7NeG7teG6sTXDucaw4bub4bq7NcWpZz414buJasSDajXDqsO04bq3w7U1ODY4Ny04NjjDoXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICJq4buP4buJNeG6u+G7jcSD4bun4bunOjThur3FqcSpxrDhu4/hurk1auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84NzdhLzfDo+G6oeG6vTc3w6A34bqhNjfFqTnDo8Oj4bqh4buNNzZ7w7PDuuG7iTQ1xIPhu43FqTo0xajDosO14buJNeG6u3Zyw7Xhu4k1xanGsEFmw7U1xanhu6XGsEFow7U14bu1aDXFqeG7pcawQWjDtTXFqcSp4bubw7Xhu4k14buNbeG6u8SpNeG7p8O9PjXhu7XDosO1NcSpw7Thuq814bu14burw7Xhu4k1w6pjxak14bu14bqxNeG6u8O0w7U1w7Xhu4l2cmo1xajEqcSDw7XEqTXEqMO04bqvNDUvICIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6usSDw7rFqWrDtMO1NCDDiuG7ncO14buJNeG6u8SpazXDmsSp4bq34buPNcOV4buJxrBBZsO1NcSo4budw7Xhu4k+NcWobsO1xKk14butQTXhu7VqZsO1PjXhu4hq4bqv4buPNcOq4bub4bq7NeG7pnQ14bu0w6LDtTXEqcO04bqvPjXFqMSpw601xanEqcSDw7Q14bu14bqxNeG6vMawNeG7jW3hurvEqTXFqMSpxIPDtcSpNcSow7Thuq81w7rEqeG6r8WpNeG6uWrDrcawNcWp4bq3ajXEqeG7o2o1w7Xhu4nEqW17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqMSpxIPhu4814bq9eTXEqeG7o2o1w7Xhu4nEqW014bq74buRNcOq4bq3ajXhur1qacO1NeG6uMSDw7U1xajGsEFmw7U14buJauG6r8O0NcWobsO1xKk1xrDhuqI+NeG6uOG6r8O0NcWoxKnEg8O1xKk1xKjDtOG6rz41w4rhurFqNcOaxKnhuq/FqTXFqcSpxIPDtcSpNeG7teG6sTXFqMawQWjDtTXEqWzDtcSpNcWpbsO1xKk+NcSo4bujajXDksSpw7TEgzXEqeG7meG6uzXhu4xt4bq7xKk14bunw701xaluw7XEqTw14bq74bqv4bq7NcO6xKnhu5PDteG7iT414bq5xIPDtTXhurvEqcawQWbDtTXhu4/GocO1NcWp4buleeG6uzXFqcSpxrDhu6Phurs14bumdDXhu7TDosO1NcSpw7Thuq8+NcWoxKnDrTXFqcSpxIPDtDXhu7XhurE14bq8xrA14buNbeG6u8SpNcWoxKnEg8O1xKk1xKjDtOG6r3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG7juG7seG6uzXFqWpmxrA14bq74butxIM1w5JnNcSpw7ThurfhurvEqTXDtcSp4bqn4buPNcO1YsO14buJNeG6u8SDw7Q1xKlqw63GsDXhurlqZ8WpNeG7teG6sTXDtWpo4buPNcWpeTXEqeG6scO0NcWp4bulw7TDteG7iTXhurvhuq/DtTXhurnhu6M+NcOVxKliw7U14bq9YsO1PjXDquG7ncO14buJNeG6ueG6scO0NeG6u+G6szXDtXZx4bq7NeG7teG6sTXhurnhurfDtTXhurnDqDXDucaw4bub4bq7NcWpZzXhu7VoNeG7iWrhuq81xanhu6VtNcWp4bulxrBBaMO1NcWpxKnhu5vDteG7iTXhu41t4bq7xKk14bunw70+NeG7tcOiw7U1xKnhu5HEgz414bq74bqv4bq7xKk14buP4bq3w7Xhu4k14bq74butxIM1xaluw7XEqTXFqMSpxIPDtcSpNcSow7Thuq81xanhu6XDtMO14buJNeG7p3k1w7Xhu4nEqWppw7o1w7rEqeG6r8WpNcWp4bulasOtw7U1w7Jqw7XEqTXFqWc1LTXhu7nhurU1xKnhu6NqezXDlWLDteG7iTXhurvEg8O0NcWp4bul4bqv4bq7xKk1w7XEqWpp4buPNeG6u+G7rcSDNeG6u+G6r+G6uzXhurtwNcO5xrDEg8O1PjXhurnEg8O1PjXDteG7ieG6scO1xKk+NeG6vcO0xIPDtcSpNcO14buJxKlqacO6NeG7teG6sTXDlcSpYsO1NeG6vWTGsDXhurvhuq/hurs14bq9YsO1NcWp4buj4bq7NcWp4bulw7TDteG7iTXFqW7DtcSpNeG7tWg14bu1amnhurs14buJbMO1NeG7iWrhu7M+NcO6xKnhuq/FqTXEqcawQTXhurvhuq/hurs14buJauG6rzXFqeG7pW01xanhu6XGsEFow7U1xanEqeG7m8O14buJNeG7jW3hurvEqTXhu6fDvT414bu1w6LDtTXEqcO04bqvPjXhurvhuq/hurvEqTXhu4/hurfDteG7iTXhurvhu63EgzXDucawZjXEqXZww7Xhu4k+NcOqY8WpNcO1dnHhurs8NcWpxrBBZsO1NcWp4bulxrBBaMO1PjXhu7XEkcO1NcOq4bujw7Xhu4k1w5XEqWLDtTXhur1iw7U1xal5NeG7iWrhuq/hurs14bu14bqxNcWpa+G6u8SpNeG6u3nhurs1xanEqcSD4buPNeG7iWrEgzXhu7liQTXhur15w7Xhu4k1w7Vnw7o14bun4bubw7Xhu4k14bu1w6LDtTXEqcO04bqvPjXhu7XDosO1NeG7j2rDtcSpPjXhu41t4bq7xKk14buneT41xanGocO1NcWp4bul4buZw7Xhu4k1w7rEqeG6r8O6NeG7jcawxJHFqeKApiIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgImrhu4/hu4k14bq74buNxIPhu6fhu6c6NGrhurrhur/DtcWp4bq/4bulNDXhu6fhu6Xhurs6NC8v4bq74bq9w7V74bq5xIPDtMWpxKnEg8O1xKnEqcO0xIN74bu1w7Uv4bq94bq/4bunw7LFqcO0w7ovw7Xhur/hu7fhu6cvODc3YS83w6PhuqHhur03N8OgN+G6oTY3xanhuqPhuqE54bqj4buNOHvDs8O64buJNDXEg+G7jcWpOjTFqMOiw7Xhu4k14bq7dnLDteG7iTXFqcawQWbDtTXFqeG7pcawQWjDtTXhu7VoNcWp4bulxrBBaMO1NcWpxKnhu5vDteG7iTXhu41t4bq7xKk14bunw70+NeG7tcOiw7U1xKnDtOG6rzXhu7Xhu6vDteG7iTXDqmPFqTXhu7XhurE14bq7w7TDtTXDteG7iXZyajXFqMSpxIPDtcSpNcSow7Thuq80NS8gIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq6xIPDusWpasO0w7U0IMOK4bq3ajXhur1qacO1NeG6uMSDw7U1xajGsEFmw7U14buJauG6r8O0NcWobsO1xKk14butQTXDusSp4bqvxak14bq5asOtxrA1w4E1w7JqZ8O1NcWp4bq3ajXEqeG7o2o1w7Xhu4nEqW17Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDisOtNcOq4bq3xak1w6p2c+G6uzXhu4/hu7Hhurs1xalqZsawNcWp4bulZsO1PjXhur15NcWpxKnhurPDtDXDkmc1xKnDtOG6t+G6u8SpNcOqdsSDNeG7pcSDNcO1xKlqaMawNcO14bujajXhur3GsMO14buJNcWpxrBBZsO1NcWp4bulxrBBaMO1NcO6xKnDtMO14buJNcO6xKnhu6k+NcO1xKl2KTXFqMawQWjDtTXFqeG7pcawQWjDtTXhu7VoNcWpxKlqZsO1NcO1xKlqZsO1PjXhu7Xhu6vDteG7iTXDqmPFqT414bq7w7TDtTXDteG7iXZyajXhu7l3NcWoxKnEg8O1xKk8NeG7tWg1xanhu6XGsEFow7U1xanEqeG7m8O14buJNeG7jW3hurvEqTXhu6fDvT414bu1w6LDtTXEqcO04bqvNcWoxKnEg8O1xKk1xKjDtOG6rzXDucawxIM14bq74bqv4bq7NeG6vWo14bun4bqzw7U1w6rhuq3hurs14bun4bql4bq7PDXhu7VoNeG7jW3hurvEqTXhu6fDvT414bu1w6LDtTXEqcO04bqvNeG7uXc1xajEqcSDw7XEqTXDucawxIM14bq74bqv4bq7NcWpxKlyajXDssOANeG7jW3hurvEqTXhu6fDveKApjXhu7VxajXEqWzDtcSpNcWpxKl34bq7NcWpxrBBZsO1NcWp4bulxrBBaMO1NeG6u8Sp4butNUFnxrA1w7nGsMSDNcOyZsO1xKk1xanhu6XGsEFow7U1xanEqcahw7Xhu4k+NeG6ueG6r8O0NeG6u8Spaz414bq74bqv4bq7NeG6ucSDw7U+NeG7p3Q+NcO14buJ4bqxw7XEqTXhurtjw7o1xaluw7XEqT414bq74bqv4bq7NcSpxrBBacO1PjXFqcSpbTXhu7nhurU+NcWpxKnhurHDtcSpNcO6xKnhu5t7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCAiauG7j+G7iTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p+G7peG6uzo0Ly/hurvhur3DtXvhurnEg8O0xanEqcSDw7XEqcSpw7TEg3vhu7XDtS/hur3hur/hu6fDssWpw7TDui/DteG6v+G7t+G7py84NzdhLzfDo+G6oeG6vTc3w6A34bqhNjjFqWE3w6M44buNw6F7w7PDuuG7iTQ1xIPhu43FqTo0xajDosO14buJNeG6u3Zyw7Xhu4k1xanGsEFmw7U1xanhu6XGsEFow7U14bu1aDXFqeG7pcawQWjDtTXFqcSp4bubw7Xhu4k14buNbeG6u8SpNeG7p8O9PjXhu7XDosO1NcSpw7Thuq814bu14burw7Xhu4k1w6pjxak14bu14bqxNeG6u8O0w7U1w7Xhu4l2cmo1xajEqcSDw7XEqTXEqMO04bqvNDUvICIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6usSDw7rFqWrDtMO1NCDDiuG6t2o14bq9amnDtTXhu43hurXDtcSpNcOq4bq3w7Q14bq44bqvw7Q1xajEqcSDw7XEqTXEqOG7kcSDNcO6xKnhuq/FqTXhurlqw63GsDXDgTXDsmpnw7U1xanhurdqNcSp4bujajXDteG7icSpbXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG7iOG7kcO6NcOBNeG7teG6scO0NeG6vXk1xanEqeG6s8O0NcOSZzXEqcO04bq34bq7xKk14bq74bqv4bq7NcOq4bq3ajXhurlqw63GsDXFqcSpxIPhu4814bq9eTXEqeG7o2o1w7Xhu4nEqW014bq7xKnDtDXhu6XhuqfDteG7iT414bq9eTXFqcSp4bqzw7Q14bq7ZMO1NeG7ueG6v+G7jzXhu7nhu4HFqT414bq7YsO1NcOq4bubajXhu43hurdqNeG6ueG7mzXhurvhu7Hhurs1xanhu6Xhuq/DtcSpNeG7p3k14bq7xKnhu53DteG7iTXhurvEqeG7gcO0PjXFqeG7peG7q8O14buJNeG7jeG6rcO6NcO14bujajXhur3GsMO14buJNXQ14bq74bqv4bq7NeG7j+G7seG6uzXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bq9eTXFqcSp4bqzw7R7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDhu7RoNcO14bujajXhur3GsMO14buJNcWpxrBBZsO1NcWpxrBBaMO1PjXhurtkw7U1xanEkcO6NcWp4bulxrDDteG7iTXhu7XhurHDtDXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7Xhu6NqNeG6vcaww7Xhu4k14bq74buRNcWp4bul4buZw7Xhu4k1xali4buPPjXFqeG7peG7mcO14buJNcOqasOt4buPPjXDquG6reG6uzXhurlqacWpNeG7jeG6sTXFqeG7pcawQWjDtTXFqcSp4bubw7Xhu4k14buNbeG6u8SpNeG7p8O9PjXhu7XDosO1NcSpw7Thuq8+NeG7teG7q8O14buJNcOqY8WpNeG7teG6sTXhurvDtMO1NcO14buJdnJqNeG7uXc1xajEqcSDw7XEqXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOK4bubajXhu7VxajXEqWzDtcSpNcWpxKl34bq7NcWpxrBBZsO1NcWpxrBBaMO1PjXhurvhuq/hurs1w6rhurdqNeG6uWrDrcawNcO1xKljw7U14buP4bq3w7XEqSk14bu0amnhurs1xanGsEFmw7U1xanhu6XGsEFow7U14buJauG6rzXFqeG7pW014buNbeG6u8SpNeG7p8O9PjXhu7XDosO1NcSp4buRxIM+NeG6u8O0w7U1w7Xhu4l2cmo14bu5dzXFqMSpxIPDtcSpNeG7jeG6sTXDtcSpamnhu4814bu14buxNeG7jWLGsDXhur3hurFqNeG7teG6sTXDssSpxqHDteG7iTXhurvEqW41xanEkcO6NcWp4bulxrDDteG7iTXFqeG7pWbDtTXDsmbDtcSpNcWp4bulxrBBaMO1NcWpxKnGocO14buJPjXhurnhuq/DtDXhurvEqWs+NeG7j+G6sTXDusSp4bqzajXDqsSDNeG6veG6t8O14buJNcSpw7Thuq814bq74bqv4bq7NeG7jcO04bq3ajXEqWzDtcSpNcO1xKl2KTXFqMawQWbDtTXFqeG7pcawQWjDtTXhurnhuqfDteG7iTXDusSDNcO1xqE+NeG6r8O6NcO6xKlr4bq7xKk+NcO5xrDEgzXhu4/hurfDteG7iTXhu7nhurU1xKnhu6NqPjXFqeG7nzXhurvEqXfhurs14bq74bqv4bq7NcSp4bujajXFqcSpaj41xKnhu6NqNeG6vWrDrMO1PDXhu7liQTXhur15w7Xhu4k14bq74bqv4bq7NcWp4bqv4bq7NcO6xKll4buPNcO14buJxKlpNcWpxKnGsMSRxak14buNambDtTXDucawxIPDtTXDqmfDtTXFqeG7pcawQWjDtTXFqcSp4bubw7Xhu4k14buNbeG6u8SpNeG7p8O9PjXhu7XDosO1NcSpw7Thuq8+NeG6u8O0w7U1w7Xhu4l2cmo14bu5dzXFqMSpxIPDtcSpPDXFqcawQWbDtTXFqeG7pcawQWjDtTXFqeG6t2o14bq7cDXhu6d0PjXDucawxIM14bq74bqv4bq7NeG7p3k1w7JqacO1NcWpxKnDrTXFqcSpxIPDtDXhu41xw7XigKYiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICJq4buP4buJNeG6u+G7jcSD4bun4bunOjRq4bq64bq/w7XFqeG6v+G7pTQ14bun4bul4bq7OjQvL+G6u+G6vcO1e+G6ucSDw7TFqcSpxIPDtcSpxKnDtMSDe+G7tcO1L+G6veG6v+G7p8OyxanDtMO6L8O14bq/4bu34bunLzg3N2EvN8Oj4bqh4bq9NzfDoDfhuqE2OMWp4bqhw6A4OOG7jcOje8Ozw7rhu4k0NcSD4buNxak6NMWow6LDteG7iTXhurt2csO14buJNcWpxrBBZsO1NcWp4bulxrBBaMO1NeG7tWg1xanhu6XGsEFow7U1xanEqeG7m8O14buJNeG7jW3hurvEqTXhu6fDvT414bu1w6LDtTXEqcO04bqvNeG7teG7q8O14buJNcOqY8WpNeG7teG6sTXhurvDtMO1NcO14buJdnJqNcWoxKnEg8O1xKk1xKjDtOG6rzQ1LyAiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurrEg8O6xalqw7TDtTQgw4rEg2o14bq9amnDtTXEqOG7o2o1w5LEqcO0xIM1xKnhu5nhurs14buMbeG6u8SpNeG7p8O9NcWpbsO1xKk1w7rEqeG6r8WpNeG6uWrDrcawNcOBNcOyamfDtTXFqeG6t2o1xKnhu6NqNcO14buJxKlteyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgxajhu6Vmw7U14bq7cDXhu6d0NeG7ieG7kcO6NcOBNeG6u+G7rcSDNeG6u+G6r+G6uzXDquG6t2o14bq5asOtxrA+NcOq4budw7Xhu4k14bq7xKlrNcOaxKnhurfhu481w5Xhu4nGsEFmw7U1xKjhu53DteG7iT41xahuw7XEqTXGsOG6ojXhu7VqZsO1PjXhu4hq4bqv4buPNcOq4bub4bq7NeG7pnQ14bu0w6LDtTXEqcO04bqvPjXFqMSpw601xanEqcSDw7Q14bu14bqxNeG6vMawNeG7jW3hurvEqTXFqMSpxIPDtcSpNcSow7Thuq814buJasSDw7Q14bq74bqv4bq7NcO6xKnhu5PDteG7iT414bq7cDXDucawxIPDtTXhurvEqcawQWbDtTXhu4/GocO1NeG6u+G7rcSDNeG7pnQ1xalqZ8O6NcWpxKnGsDXFqeG7m2o1w6rEgzXhurvhuq/hurs1w4E1w7JqZ8O1NcOqw601xKnDtOG6scO1NcWpxKlqacO1NeG6vXk1xanEqeG6s8O0ezXDmcawxIM1w6rhu5E+NcWpamfDujXFqeG7seG6uzXhu7lqw7U1w4E1w7JqZ8O1NeG6u+G6r+G6uzXDqnDDtTXhu7VtNcOqw601xKnDtOG6scO1NeG6u8SpbsO1xKk14bq9eTXFqcSp4bqzw7Q1w5JnNcSpw7ThurfhurvEqTXFqeG7pWzDtcSpNcav4bq4w5Xhurw1xaluw7XEqTXhu7nhur/hu4814bu54buBxak14bq7xKnDtDXDgTXDsmpnw7V7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDiuG7ncO14buJNeG6u8SpazXhurvhu6/DteG7iTXFqcSp4bubw7Xhu4k1w7XEqWPFqT414bq54bubNeG6u+G7seG6uzXhur15NcWpxKnhurPDtDXDkmc1xKnDtOG6t+G6u8SpNcO6xKnhurNqNcWpxKnDrTXEqWppw7U14bul4buXNcOqdnPhurs1ODXDusSpZMO1KTXDleG7o2o14bq9xrDDteG7iTXhu7XhurE1xKlsw7XEqTXFqcSpd+G6uzXFqcawQWbDtTXFqeG7pcawQWjDtTXDtcSpdjXDgTXDsmpnw7U14bq74bqv4bq7NcOq4bq3ajXhurlqw63GsDXDquG6tTXhu4nhu5HDujXDgXs1xKhsw7XEqTXFqcSpd+G6uzXFqcawQWbDtTXFqeG7pcawQWjDtTXDusSp4bqzajXDqsSDNeG6veG6t8O14buJPjXDusSpw7TDteG7iTXDusSp4bupNcO1xKnhuqfhu481xanEqXnhurs1xKlqacO1NcWp4bubxak1w7XEqWpp4buPNeG7teG7sTXhurvhu6/DteG7iTXDtcSpdjXhu4/hu7Hhurs1xalqZsawNcOyZzXEqcO04bq34bq7xKk1w6rhurU1w6poNeG7pcSDeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDusSCxrDFqcSpw7Thu6U0IMOaxKnDtMO14buJNeG7puG6peG6uyIvw7og

Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]