Sáng 1-4, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2021. Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Hội đồng) chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhu47huqs84bq/4bqrJeG6quG7hzwlw6Hhu4cl4buP4bqr4bq3w6olISXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4buAw4Hhu4BPJcOhNW8l4buPZeG6v+G6q+G7tC/huqsm4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bqq4bqjPMOgJOG7tuG7jD7hur/huqklJi07VyXhuqrDrGIl4bqhw63hur/huqkl4bqhPuG6v+G6qyXhuqliPlclceG6s28l4bqrfeG6v+G6qSXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4buP4bqrw7XDrMOhJcOB4bqr4buXxKnhur/huqkl4buPw7Jk4bq/4bqrJeG7gMOB4buATyXhu49l4bq/4bqrJeG7juG6qzzhur/huqsl4bqq4buHPCXhuqFdJeG7j+G7iyXDoeG6q8ahw6El4bqrw6xiJeG6v+G6qeG6q8SRJeG6oT7hur/huqsl4bqpYj5XJXHhurNvJeG6q33hur/huqkl4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7gMOB4buATyXhuqFs4buPJUIl4bq/IsOqJT8qPyZYJeG6oMOt4bq/4bqpJcOh4bqrYyXhurzhurcl4bqgxqHDoSXhuqhiPOG6v+G6qVcl4buOZeG6v+G6qyXhu5lyJeG7oWLhurfhur9XJU/huqvhu4clw4Hhuqvhu5kl4buPxJHDoeG6qyXDlUHhur7DgCXhu49l4bq/4bqrVyXDgeG6q+G7mSXhu4/EkcOh4bqrJeG6qsOsYiXhuqHDreG6v+G6qSXhuqE+4bq/4bqrJeG6qWI+VyVx4bqzbyXhuqt94bq/4bqpJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhu4DDgeG7gE8l4buPZeG6v+G6qyXhu47huqs84bq/4bqrJeG6quG7hzwlw53huqnhu4ViJeG7jyDhu48l4bq9eyXhuqrDrGIl4bqhw63hur/huqnhu7Ilw6Hhuqvhu5kl4buPw7JkJeG6q8OsYiXhur/huqnhuqvEkVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJMOg4buP4bqrw7XDqmElYsOB4bqj4bq/4buP4bqjw7IkJeG7jcOyw6HFqCQvL2Lhu6FYYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8v4bq/4bqjcOG7jS8/JiY6LyYpIcOgOyYsPzssOuG7jz8pKibhur06WOG6uW/huqkkJTzhur3hu4/FqCThu47huqs84bq/4bqrJeG6quG7hzwlw6Hhu4cl4buP4bqr4bq3w6olISXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4buAw4Hhu4BPJcOhNW8l4buPZeG6v+G6qyQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvw4E8b+G7j2Lhu4Hhur8k4bu24bqgw63hur/huqklw6HhuqtjJeG6vOG6tyXhuqDGocOhJeG6qGI84bq/4bqpVyVP4bqr4buHJcOB4bqr4buZJeG7j8SRw6Hhuqslw5VB4bq+w4Al4buPZeG6v+G6qyXDoeG6q+G7mSXhu4/DsmQl4bqrw6xiJeG6v+G6qeG6q8SRJeG6oD7hur/huqsl4bqpYj5XJXHhurNvJeG6q33hur/huqkl4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7gMOB4buATyXhuqFs4buPJUIl4bq/IsOqJT8qPyZY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7juG6qzzDqiXDoOG7nSXhuqvDrGIl4bq/4bqp4bqrxJElw6Hhu4clw6E+w6El4buP4bqre+G6v+G6qyXhu6Fi4bq34bq/JeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6qsOsYiXhuqHDreG6v+G6qSXhuqE+4bq/4bqrJeG6qWI+JcOhNW8l4buPZeG6v+G6q1Yl4bqhfWIlw6Biw6Lhur8l4bq9XeG6v+G6qyXhuqF94buBJcOhPsOhJeG6q8O1csOi4bq/JeG7oXslw6E+w6Elw6Hhuqvhu5kl4buP4bqr4bqlJcOh4buHJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhu4/huqs8w6ol4bqpYjwlw4Hhuqvhu5fEqeG6v+G6qSXhu4/DsmThur/huqsl4buAw4Hhu4BPJcOhNW8l4buPZeG6v+G6qyXhur8iw6olPyo/Jljhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buOfWIl4bqrw6xiJeG6v+G6qeG6q8SRVyXhuqF9YiXDoGLDouG6vyXhu6Ai4bq/JW/huqvhu4Phur/huqkl4bqgYuG6tcO1JW/huqtpYiXDgeG6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG7j8OyZOG6v+G6qyVxNHIlw6Dhu53hur/huqkl4bq+4buOw4ol4buPZeG6v+G6qyUtJeG7j+G6q3vhur/huqsl4buhYuG6t+G6vyXhu4/huqvhu5dr4bq/4bqpJeG7j8Oy4budw6El4bqqw6xiJeG6ocOt4bq/4bqpJeG6oV0lYT7hu4Elw6E+4buBJeG6u+G6s+G7jyXDs8O1WyXhu4/huqs4w6ol4bqhxJHhur/huqslYTzhur8l4bqhNsO1JeG7oXsl4bqhPuG6v+G6qyXhuqliPiXhu4/hu5vhur/huqkl4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7j+G6q+G6o+G7gSXDoT7DoSXhu49i4bq3w7Ulw6HhuqtjJeG7gMOB4buAT1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43DssOhxagkLy9i4buhWGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L+G6v+G6o3Dhu40vPyYmOi8mKSHDoDsmLD87LDrhu48hKSkp4bq9Kljhurlv4bqpJCU84bq94buPxagk4buO4bqrPOG6v+G6qyXhuqrhu4c8JcOh4buHJeG7j+G6q+G6t8OqJSEl4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7gMOB4buATyXDoTVvJeG7j2Xhur/huqskJS/hu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb8OBPG/hu49i4buB4bq/JOG7tk/huqvhu4cl4bqoYj7DqiXhuqFpw6El4buMbSXhurrhuqvhu4E8JeG6q+G7hcOhJeG7oXslw4Fo4bq/4bqpJeG6v+G6qeG6q8OiJeG6vOG6tyVRw7U04bq/JcOKYuG6v+G6qyVv4bqrPuG7jyVhYuG6pcO1JeG7j31iJeG6q8OsYiXhur/huqnhuqvEkVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buO4bqr4bqj4buBJeG6oeG7h1cl4bqhbOG7jyUmJeG6vyLDqiU/Kj8mJcOh4buHJSYqJeG6q8O1csOi4bq/VyXhu4/huqvEkSVxXVcl4buP4bqre+G6v+G6qyVv4bqraSXhu4/DsuG6t+G6vyXhuqHEkTwlYXvhur8l4buPZeG6v+G6qyXhuqHhurUl4bq/4bqp4bqrxJEl4bqhPuG6v+G6qyXhuqliPlclceG6s28l4bqrfeG6v+G6qSXhu6F7JcOhaOG6v+G6qSXhur/huqs34bq/JSYsJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhu4DDgeG7gE9XJeG7j+G6q8O1w6zDoSXhur/huql74bq/4bqrJeG7j+G6q1vhu4Elw6Dhu5dsw6FXJeG7j+G6q+G7mSXDoWjhur/huqklw6rDuSXhur/huqnhuqvDoiXhu6F7JeG7j+G6q+G7ncOhJW/huqs4w6pY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tsOB4buTJeG7j+G6q+G6peG7riXhuqrDtXLDouG6vyVS4bq34bq/JeG6oMSR4bq/4bqrJcOh4buHJSYl4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG6vXslw6pi4bqz4bq/JeG6qX3hu4ElT+G6q8O0w6El4buO4bqrxJHhur/huqtWJeG6q8O1csOi4bq/JeG7juG6q+G7hSVRw7U04bq/JcOh4buHJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhu4/hu5fEqeG6v+G6qSVRw7U04bq/JU/huqs8ViXhuqvDtXLDouG6vyXhu6DDqeG6v+G6qyXhurzDrMOhJcOh4buHJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXDoeG6q+G7i2Il4bqh4buH4buPJeG6vmjhur/huqklT+G6q8O0ViXhu4/huqvEkSVxXSXhur7huqnhuqtiJeG7jMSp4bq/JcOh4buHJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXDqiDDqiXhu4/Do28l4bqhMcOhJWFiw6Lhu48l4buOPsOhJeG6qsO1clYl4bqrw7Vyw6Lhur8l4buOw7Jiw6LDtSXhu4zEqeG6vyXDoeG7hyU/JeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhur17JeG7j8OyeyXDoXsl4bqpPGIl4buPw7RiJeG6veG7hcOhJeG7oXsl4buPw7J7JXE84bq/4bqrJeG7j8O0YiXhur3hu4XDoVYl4bqrw7Vyw6Lhur8l4bqq4buBMOG6v+G6qSXhuqrhu4E+JcOh4buHJT8l4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG6vXslw6ogw6ol4buPaMOqVyXDqiDDqiXhu4/Do28lQXsl4bqq4buBPOG6v1Yl4bqrw7Vyw6Lhur8l4bqqN8O1JeG6vMOsw6ElPyXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4bq9eyXhu4/hu4slcuG6s+G6vyXhu4174buBJeG7oXsl4buP4buLJXLhurPhur8lw6Hhuqvhu5fhur/huqlWJeG6q8O1csOi4bq/JeG7juG6q2LDosO1JeG6quG7gT4lw6Hhu4clPyXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4bq9eyVhw6wl4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7j8OyaeG6v+G6qSXhuqHDreG6v+G6qSXDk8O1cyXDgeG6qzTDtVclYcOsJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhu4/Dsmnhur/huqkl4bqhw63hur/huqkl4buO4buBe+G6vyXhurxi4bq/4bqrViXhuqvDtXLDouG6vyXhur7huqk8JeG7jMSp4bq/JcOh4buHJT8l4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG6vXsl4bqhaOG6vyXhu47Dsmnhur/huqkl4bqhw63hur/huqkl4buheyXhuqliZiXhu47Dsj5iJeG6oTXhu49WJeG7jk8l4buO4bqrPOG6v+G6qyXhuqrhu4E+JcOh4buHJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhur17JeG6v+G7l2rDoSXhur08w7Ul4buNe+G6vyXhuqzDtXA8WOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu7Riw6rhuqklw6Hhur084buN4buNxagkYsOB4bqj4bq/4buP4bqjw7IkJeG7jcOyw6HFqCQvL2Lhu6FYYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8v4bq/4bqjcOG7jS8/JiY6LyYpIcOgOyYsPzssOuG7jzouLjrhur0mWOG6uW/huqkkJTzhur3hu4/FqCThu47huqs84bq/4bqrJeG6quG7hzwlw6Hhu4cl4buP4bqr4bq3w6olISXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4buAw4Hhu4BPJcOhNW8l4buPZeG6v+G6qyQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvw4E8b+G7j2Lhu4Hhur8k4bu24bqgfWIlw6Biw6Lhur8l4bq9XeG6v+G6qyXhuqF94buBJeG7jG0l4bugIuG6vyXhuqvhu4E+VyXhu47huqvhuqUl4buP4bqrPOG7gSXhu6F7JcOAw7Ul4bq9xJHDoeG6qyXhur/huqs34bq/JXHDo+G7jyXhu6HhurUl4buNW+G6vyVv4bqrOMOq4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tsOBPsOhJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhuqHhu5dsw6El4bqh4bq1JeG6v+G6qeG6q8SRJcOhaOG6v+G6qSXhur/huqs34bq/JeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhu4DDgeG7gE8l4bq9NuG6vyXhur97ciXhuqHhu5dsw6El4bqhPuG6v+G6qyXhuqliPiXDs8O1ciXDqmgl4buNW+G6vyVxw7U14buPJcOh4buZPCXDoT7DoSXDoeG6q+G7mSXhu4/huqvhuqUl4bqh4bq1w7Ul4bqhfeG7jyXhu4/hu5sl4buPw7LDteG6v+G6qSVhZOG6v+G6qyXhu4/Dsm0l4bq94bq34bq/JeG7oXslw6Hhu4clccO1JeG6q+G7l2rhur/huqklb+G6qz7hu48l4buPw7Ji4bql4bq/JeG7j2nhu49YJeG7jsOy4buB4bq/4bqpJeG6oeG7h1clw6E+w6El4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7j+G6q8O1w6zDoSXhur/huqvhu4fDqiXhu4/huqvhu53DoSVv4bqrOMOqJeG6oeG6tcO1JcOh4buHJW/huqti4bqzw7UlccOj4buPJeG6v+G6qeG6q2LDosOqJeG6v+G6qcO1w63hur8l4bq/4bqpw7Vy4bq34bq/JeG6vWLDosO1JeG6oTbDtSXhu6F74buBJeG7oXsl4bq7YuG6pcOqJeG7j8OyPCXDoeG6qzXhu48l4bq94buXbOG6v+G6qSXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4bqhNsO1JcOyPCXhu4/huqvhuqPhu4Elw6E+w6Elw7PDtXIl4bqhxJHhur/huqtY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7jsOy4bq34bq/JcOhxKkl4buNbSXhurvhurPhu48lw7PDtVslw6Hhuqs1w6ol4bqhYuG6pcOqJcOh4buZPCXhu47hu4sl4bqpYsO0byXhu6Fiw6LDoVcl4buPfWIl4bqrw6xiJeG6v+G6qeG6q8SRJcOhPsOhJeG7j+G6q3vhur/huqsl4buhYuG6t+G6vyXhuqrDrGIl4bqhw63hur/huqkl4bqhXSXhur/huqnhuqti4bq34bq/JcOhxqHDtVcl4bqhPuG6v+G6qyXhuqliPiXhu6F7JcOh4bqrNcOqJeG6oWLhuqXDqiXDoeG6q+G7gSXDoT7DoSXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4buP4bqrPMOqJeG6qWI8JcOh4bqr4buXxKnhur/huqkl4buPw7Jk4bq/4bqrWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu4w8w7Ul4bqrw6xiJeG6v+G6qeG6q8SRVyXDoeG7hyUhLyYsJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhuqHhu5dsw6Elw6E+w6El4buP4bqre+G6v+G6qyXhu6Fi4bq34bq/JeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG6q8OsYiXhuqHDreG6v+G6qSXhu4/huqtp4bq/4bqpJeG6v+G6qzXhu48lw6Hhuqs1w6ol4bqhYuG6pcOqJeG6oX3hu48lOiUtJTsl4buNPOG7gVgl4buOw7Lhu4Hhur/huqkl4bqh4buHVyXDoeG7hyU6JeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhuqF94buPJcOh4bqrNeG7jyXhur3hu5ds4bq/4bqpJTsl4buNPOG7gVcl4bqpw63DquG7riXhu47hu4slcuG6s+G6vyXhu4174buBVyXhu4/hu4slcuG6s+G6vyXDoeG6q+G7l+G6v+G6qSXDoeG7mTwlw4Fo4bq/4bqpJeG7j3Il4buO4bq+4bqq4bqqJcOAxJHDoeG6qyXhu6Hhu5MlUuG6s+G6vyXhu4x74buBJXHGoSXhu47huqs84bq/4bqrJcOd4bqqN8O1JeG6vMOsw6Hhu7JWJeG6qWJmJeG7jsOyPmIl4bqhNeG7jyXDoeG7mTwlw4Fo4bq/4bqpJeG7j3Il4buO4bq+4bqq4bqqJVHDtTXhu48l4bq74bqrOMO1JeG7oGLDouG7jyXhu47Dsjzhur/huqklw53hur7huqk8JeG7jMSp4bq/4buyViU7JeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhuqF94buPJcOh4bqrNeG7jyXhur3hu5ds4bq/4bqpJTol4buNPOG7gVcl4bqpw63DquG7riXDimLhurPhur8l4bqpfeG7gSVP4bqrw7TDoSXhu47huqvEkeG6v+G6qyXDnVLhurfhur8l4bqgxJHhur/huqvhu7JXJeG7j+G7l8Sp4bq/4bqpJVHDtTThur8lT+G6qzwlw53hu47huqvhu4UlUcO1NOG6v+G7slcl4buPw7J7JXE84bq/4bqrJeG7j8O0YiXhur3hu4XDoSXDneG7jsOyYsOiw7Ul4buMxKnhur/hu7Il4buheyXDqiDDqiXhu4/Do28l4bqhMcOhJWFiw6Lhu48l4buOPsOhJeG6qsO1ciXDneG7juG6q8SRJXFdJeG6vuG6qeG6q2Il4buMxKnhur/hu7JY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buNw7LDocWoJC8vYuG7oVhhPOG7geG7j+G6qzzhur/huqvhuqvhu4E8WOG7oeG6vy/hur/huqNw4buNLz8mJjovJikhw6A7Jiw/Oyw74buPOz8uOuG6vTtY4bq5b+G6qSQlPOG6veG7j8WoJOG7juG6qzzhur/huqsl4bqq4buHPCXDoeG7hyXhu4/huqvhurfDqiUhJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhu4DDgeG7gE8lw6E1byXhu49l4bq/4bqrJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhuqB9YiXDoGLDouG6vyXDoeG6q+G7mSXhu4/huqvhuqUlw6Hhu4cl4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7j+G6qzzDqiXhuqliPCXhuqvDrGIl4bq/4bqp4bqrxJElb+G6qz7hu48lYWLhuqXDtSVzJeG6u2LhurPhur/hu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2T+G6qz7hu48lYWLhuqXDtSXhurvhurPhu48l4bq9w7U34bq/JeG6q8OsYiXhur/huqnhuqvEkVcl4bqhw63hur/huqklw6HhuqtjJeG6vOG6tyXhuqDGocOhJeG6qGI84bq/4bqpVyVP4bqr4buHJcOB4bqr4buZJeG7j8SRw6Hhuqslw5VB4bq+w4Al4buPZeG6v+G6qyXhuqnhuqtiJeG6v+G6qzfhur8l4buheyXhuqE+4bq/4bqrJeG6qWI+JcOhPOG7gSXhu43hu50l4bq/4buJJeG6veG7ncOhJcOh4buZPCXhu6Ai4bq/JW/huqvhu4Phur/huqkl4bqgYuG6tcO1JW/huqtpYiXDgeG6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG7j8OyZOG6v+G6qyVxNHIlw6Dhu53hur/huqkl4bq+4buOw4ol4buPZeG6v+G6q1cl4buO4buLJeG6qWLDtG8l4buhYsOiw6FXJcOhPsOhJeG6ocSRPCVv4bqr4buXxKnhur/huqkl4buheyXDoeG6q+G7mSXhu4/huqvhuqUlw6Hhu4cl4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7j+G6qzzDqiXhuqliPCXhuqE+4bq/4bqrJeG6qWI+VyXDoeG6qzXDqiXhuqFi4bqlw6ol4bqhbOG7jyVCJeG6vyLDqiU/Kj8mWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhuqDDreG6v+G6qSXDoeG6q2Ml4bqh4bq1JeG6v+G6qeG6q8SRVyXhu408w7Ul4bqrw6xiJeG6v+G6qeG6q8SRJeG6oWliJeG7oWpiJcOhPsOhJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhu4DDgeG7gE8l4bqhXSXhuqHhu5dsw6El4bqhPuG6v+G6qyXhuqliPiVx4bqzbyXhuqt94bq/4bqpJcOhNW8l4buPZeG6v+G6q1clw6E+w6Elw6Hhuqvhu5kl4buP4bqr4bqlJcOhNuG6vyXhuqvhu4F74bq/JeG7j+G6q2LDouG6vyXhu4/huqvhuqPhu4El4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6qeG7h28lcyXDoeG7mTwl4bqhfWIlYWLhuqXDtSXhu499YiXhuqvDrGIl4bq/4bqp4bqrxJFXJeG7j2LhurNvJeG7j+G7k8OhJeG6vzThur/huqklw6E84buBJcOh4bqrNeG7jyXhur3hu5ds4bq/4bqpVyXhuqHhu4tiJcOqamIlw6o5w7Ulw6pdVyXhur/huqtd4bq/JeG6q2LDosO1JeG6oeG6pSXhu4/huqvhuqUl4bqrYsOi4bq/JeG6oeG7l2zDoSXhu49i4bq3w7Ulw6HhuqvDtTjhur8l4buh4bubPCXhuqHhu5dsw6El4bqqw6xiJeG6ocOt4bq/4bqpJcOhNW8l4buPZeG6v+G6qyXDoWjhur/huqkl4bq/4bqrN+G6v1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bqgaWIl4buhamIlKCXhu41b4bq/JW/huqs4w6olw6Hhuqvhu5c8JeG6oeG7l2zDoSXhuqrDrGIl4bqhw63hur/huqklw6E1byXhu49l4bq/4bqrJcOh4bqrNcOqJeG6oWLhuqXDqlclw6E24bq/JeG7j2LhurNvJeG7j+G7k8OhJeG6q+G7gXvhur8l4buP4bqrYsOi4bq/VyXhuqHhu4tiJcOqamJXJeG6vzThur/huqklw6E84buBJcOh4bqrNeG7jyXhur3hu5ds4bq/4bqpJeG6oeG6pSXhuqHhu5dsw6El4bqhPuG6v+G6qyXhuqliPiXDoTzhu4El4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6oWzhu48lw6Hhuqs1w6ol4bqhYuG6pcOqJeG7j2LhurNvJeG7j+G6q+G6o+G7gVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43DssOhxagkLy9i4buhWGE84buB4buP4bqrPOG6v+G6q+G6q+G7gTxY4buh4bq/L+G6v+G6o3Dhu40vPyYmOi8mKSHDoDsmLD87LDvhu48mOj864bq9Kljhurlv4bqpJCU84bq94buPxagk4buO4bqrPOG6v+G6qyXhuqrhu4c8JcOh4buHJeG7j+G6q+G6t8OqJSEl4buNW+G6vyVv4bqrOMOqJeG7gMOB4buATyXDoTVvJeG7j2Xhur/huqskJS/hu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb8OBPG/hu49i4buB4bq/JOG7tkHDrCXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4buPw7Jp4bq/4bqpJeG6ocOt4bq/4bqpJcOTw7VzJcOB4bqrNMO1JcOd4buO4bqrYsOiw7Ul4bqq4buBPuG7siXhu4/huqs8w6ol4bqpYjwlw6Hhuqs1w6ol4bqhYuG6pcOqVyVx4bqzbyXhuqt94bq/4bqpJeG7gMOB4buATyXDoTVvJeG7j2Xhur/huqsl4bqhbOG7jyVCJeG6vyLDqiU/Kj8m4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tk/huqvhu4clw4Hhuqvhu5kl4buPxJHDoeG6qyXDlUHhur7DgCXhu49l4bq/4bqrJeG6vOG6tyXhuqDGocOhJeG6qGI84bq/4bqpJeG6qWI84buBJeG7oCLhur8lb+G6q+G7g+G6v+G6qSXhuqBi4bq1w7Ulb+G6q2liJcOB4bqr4buXxKnhur/huqkl4buPw7Jk4bq/4bqrJXE0ciXDoOG7neG6v+G6qSXhur7hu47DiiVv4bqraWIl4bqrbG8l4buhamIlw6E+w6El4bqhxJE8JW/huqvhu5fEqeG6v+G6qSXhuqvhu4kl4buPw7JsJcOhPsOhJcOh4bqr4buZJeG7j+G6q+G6pSXDoeG7hyXhu41b4bq/JW/huqs4w6olw6Hhuqvhu5c8JeG6oX3hu48lbSXhur024bq/JcOh4bqrNcOqJeG6oWLhuqXDqiXhuqFs4buPJSYl4bq/IsOqJT8qPyYl4bq/NOG6v+G6qSXDoTzhu4Elw6Hhuqs14buPJeG6veG7l2zhur/huqlXJeG6oeG7i2Ilw6pqYiXDs8O1ciXhu4/DsmThur/huqsl4buheyXhuqvhu4F74bq/JeG7j+G6q2LDouG6vyXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4buP4bqr4bqj4buBJeG6qeG7h28lcyXDoeG7mTwlw6E+w6El4buP4bqre+G6v+G6qyXhu6Fi4bq34bq/JeG6qsOsYiXhuqHDreG6v+G6qVcl4buO4buLJeG6qWLDtG8l4buhYsOiw6El4bqh4bqlJeG7jWrDqiXhuqHhu5dsw6Elw6Fo4bq/4bqpJeG6v+G6qzfhur8l4bq9eyXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4buAw4Hhu4BPJcOhNW8l4buPZeG6v+G6q1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu2w4Hhu5Hhur/huqkl4buhamIl4bqh4buHVyXDoTbhur8l4bqhOHIlw6p94bq/4bqrJeG7j8O1cuG6t+G6vyXhu4/DssO1cuG6teG6v1clcTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhu4DDgeG7gE8l4buPw7Lhurfhur8l4buPNeG7jyXDoVslw6E+w6El4bq9w6nhur/huqsl4buh4budw6El4bqp4buHbyVv4bqrNuG6vyXhur804bq/4bqpJeG7jzbDqiXDoT7DoSXhu41b4bq/JW/huqs4w6ol4bq9bGIl4buP4bqr4bqzJcOh4buZPCXhu49l4bq/4bqrVyVv4bqrNeG6vyXhuqE1w7Ul4bq/IsOqJT8qPyYl4buP4buBe+G6vyXhu49l4bq/4bqrJcOh4buHJeG7j+G6q+G6t8OqJSwqJeG7jVvhur8lb+G6qzjDqiXhu4DDgeG7gE8lw6E1byXhu49l4bq/4bqrWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4bulw7Xhu4/huqvhu4HDsiThu7bhurzhurcl4bqq4buDPOG7tC9v4bu2

Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]