(vhds.baothanhhoa.vn) - Là thành viên trong gia đình có truyền thống làm nước mắm, bà Nguyễn Thị Gái đã nghiên cứu và sản xuất thành công nước mắm cốt nhỉ, góp phần nâng tầm giá trị nước mắm truyền thống quê hương.
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WeG6uMOi4buR4buL4bqnQMOi4bq9a0Br4bqlMuG6uUDhurkw4bq5w6JAbzLDqUDDouG6pyFAb23huqtA4bq54buRw6w3QMOpfcOpQG9tw7Phu5/huq/hurlAb+G6peG7heG6ucOiQEzDszzhurnDokDhurjhuqUuw6lYL+G6pT1ZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhuqRhLjjhu7hZRShAb+G6pSjhurnhuqVA4bub4bqnw6PhurlAb23hurvhurnDokDDouG6py5AOeG6qeG6ueG6pUA34bq9QG9tw7Phu5/huq/hurlAb+G6peG7heG6ucOiQGUow6lA4bq54buRw6w3QMOpfcOp4buwQDYoQOG6uMOiw7Phu5/hurPhurlAT+G6peG6q0DDgiHhuqdAOT5A4bq5w6LhuqXhuqfDo+G6uUA34buTw7NA4bubKEBuPOG6uUDhu6PDszFvQG/huqUo4bq54bqlQDfhu4PhurnDokDhurnhu5HDrDdAw6l9w6lAN+G7hW9A4bq54bqlYuG7sEDDouG6vWtAa+G6pTLhurlA4bq5MOG6ucOiQG8yw6lAw6LhuqchQG9t4bqrQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUBvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4XhurnDokBsw7PDo0DhuqXhu5HDreG6ucOi4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBubTfDmuG7uOG6pW9va27hu6gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kPSMsLyQkIzglIyw9JiY7byojPSUmZSPhu6xka8Oixq9tw5o7JTvhu7hALmVvw5rhu7jhurjDouG7keG7i+G6p0DDouG6vWtAa+G6pTLhurlA4bq5MOG6ucOiQG8yw6lAw6LhuqchQG9t4bqrQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUBvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4XhurnDokBMw7M84bq5w6JA4bq44bqlLsOp4bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bu1Lmtv4bqn4bq74bq54bu4WeG7syhA4bq4w6LDs+G7n+G6s+G6uUBP4bql4bqrQMOCIeG6p0A5PkDEkeG6peG7g+G6ucOiQG/hu5lANuG7gUDEkeG6peG6p0Dhurnhu5HDrDdAw6l9w6lAb23Ds+G7n+G6r+G6uUBv4bql4buF4bq5w6JAw6Jda0DEkeG6peG6vUDEkeG6pXvhurlAb23Do+G6uUBv4bql4bqrQG9t4buR4buL4bq5w6JAw6koQG/huqnDqUA3ITfhuqVAb+G6pS7hu59AOWjhuqdAOeG6t0Bv4bqlKOG6ueG6pUA34buD4bq5w6Lhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WU7huqfhurnhuqVAbS5Ab23hurvhurnDokDDouG6py5AOeG6qeG6ueG6pUA34bq9QCpAOeG7i+G6p0BlKMOpQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqeG7sEDEkeG6peG6p0Dhurnhu5HDrDdAw6l9w6lAN+G7hW9AZeG6vzdAb23Ds+G7n+G6r+G6uUBv4bql4buF4bq5w6JAOeG7keG7iTdAbjzhurlA4bujw7Mxb0DhurnhuqXhuqfhuq/Ds0A4NeG6uUA5xIPhurlAa+G6pTzhuqdANynhurnhuqVAb20u4bq54bqlQG9tw6PhurlAb+G6peG6q0BvbeG7keG7i+G6ucOi4buwQDYoQOG6uMOiw7Phu5/hurPhurlAT+G6peG6q0DDgiHhuqdALUA34bqlw7VAN8OtQG7EqUBuPOG6uUDhu6PDszFvQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUDDgiHhuqdA4bu54buTN0BWb+G6peG7g+G6uUBPbcOz4bq5w6Lhu7BA4bujPkBMw7M84bq5w6JA4bq44bqlLsOp4buwQOG6pcOz4buf4bqx4bq5QEzDszzhurnDokDhu6Lhu5HDreG6ucOiV0A5PkDDqSnhurnhuqVAOCnhurlAOTLDs0Bv4buR4buwQOG6ucOi4bql4bqnw6PhurlAN+G7k8OzQG/huqUo4bq54bqlQDfhu4PhurnDokA34buD4bq5w6JAb+G6peG7kzdAbjzhurlA4bujw7Mxb0Dhurnhu5HDrDdAw6l9w6lAN+G7hW9A4bq54bqlYkBv4buZQDchN0BuPOG6uUBr4bqlNMOpQDchQOG6ucOi4buZ4buwQDchQG9t4bqtN+G6peG7sEA3IUBv4bqlw7Phu7BAw6nhu5U34bus4bus4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7MoQMOCIeG6p0A34bql4bqnLkBu4bqh4buoQOKAnOG7uTDhu59AZShAZeG6uynhuqdA4bq54buRw6w3QMOpfcOpQOG6peG7k+G6ucOiQG/hu5nhurnDokDDouG6p+G6v29A4oCc4bq54bqlYuKAnUBtLkBv4buZQG/huqXhu43hurnDouG7rEDhurjhur3huqdANyE34bqlQMSR4bqlITdAZShAbWJAbS5Ab+G7meG6ucOiQMOi4bqn4bq/b0Bv4buZQOG7m8Oq4bqnQMSpQDkh4bufQGXDs0A5LuG6ucOiQDbhuqtvQMSR4bqt4bq5QG4uw7NAbMOzIUBvbeG6qeG6ueG6pUDDqX3DqUA5PkA54buR4buJN0DDqcOz4buF4bqnQDnEg+G6uUBv4bql4buL4bqnQMOi4bqnLuG6uUA34bql4bqt4bq54oCd4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhurjhu5HDrDdAw6l9w6lA4bq54bqlYkBlKEBl4bq7KeG6p0Dhurnhu5HDrDdAw6l9w6lAN+G6vUA5Z0A5KcOpQG0xb0A3LuG6u+G7sEDhu5vhuqtA4bq5w6Lhur9v4buwQMOpKMOzQOG7myjhurnDokBtw63DqeG7sEBvbeG6u+G6ucOiQOG7myhAN+G6vUDDqeG7jeG6p0A5XTdAb23hu5HhurnDouG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bq44bqlxqHhurnDokDDouG6p+G6v29A4bq54buRw6w3QMOpfcOpQOG6ueG6pWJAN+G6vUA54buR4buJN0BlKEA44bq7QDlnQDkpw6lANy7hurtAZX3hurnDokDhu6PDs+G7heG6ucOiQDkh4bufQG/huqXhu43hurnDokA34bql4buTLkDhu5soQG1iQG0uQOG6ucOi4bq7KOG6p+G7rEDhu7Uo4bq5w6JAZTHhu59A4bq54bql4bqn4bqvw7NA4bq54buRw6w3QMOpfcOpQOG6ueG6pWJAb+G6peG6qUA3KOG6ucOiQGUow6lAw6Lhuqc8w6lAOWdAOSnDqUA3w7UuQGXhu5Hhu4nhurnDokDhurnhu5HDrDdAw6l9w6lAN8Oq4bq5QGUp4bqnQG9t4bq74bq5w6JAZcOzQMOpfcOp4busQOG7teG6peG6reG6ueG6pUDhu5vhuqlA4bubM+G7n0A3IeG6p0Bt4bqnw6PhurnDokA3w7UuQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUA3w61AbsSpQMOCIeG6p0Dhu7nhu5M3QGUoQDnhu5Hhu4k3QGXhu5UuQDfhuqXhur/hurlAxJFzQG/hu5lAbjzhurlAa+G6pTTDqUA3IUA5MsOzQOG7myjhurvhu6xAReG6uynhuqdANyFAOeG7kS5A4bubKOG6u0DDtUBlKMOpQMOpfcOpQOG6ueG6peG7kUA54buF4bqnQOG7m8Os4bqnQDchQOG6ucOi4buZ4buwQDchQG/huqXDs0BlKEBv4buZQD3hu7A7LSXhu7AmQMSRw6Lhu6xA4bu5MOG7n0A5LuG6ucOiQGUoQDjDquG6ucOiQG484bq5QGvhuqU0w6lAN+G6pcO1QGXhu5U3QMOpKEDhurnDouG7keG7i+G6p0A44buN4bq5w6JAOSHhurnhuqVAw6LhuqchQG0xb0A3LuG6u0Dhu5vhuq9AOWdAOSnDqUBv4buZQCojLSol4buk4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBubTfDmuG7uOG6pW9va27hu6gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kPSMsLyQkIzglIyw9Oj06byYjIzsqZSPhu6xka8Oixq9tw5okJiPhu7hALmVvw5rhu7jhurjDouG7keG7i+G6p0DDouG6vWtAa+G6pTLhurlA4bq5MOG6ucOiQG8yw6lAw6LhuqchQG9t4bqrQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUBvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4XhurnDokBMw7M84bq5w6JA4bq44bqlLsOp4bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bu1Lmtv4bqn4bq74bq54bu4WeG6uOG7kcOsN0DDqX3DqUDhurnhuqViQDnhu5Hhu4k3QDfhuqV9b0Bl4bq/N0Bv4buZQGXDs0A3IeG7sEA34bql4bq7QOG7m+G6q0DDqV3hurlANy7hurvhu7BAw6nhu43huqdA4bq5ZuG6ucOiQDldN0BvbeG7keG6ucOi4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7XhuqXhuqcuQG7huqFA4bub4bqvQGzDsyFAb23huqnhurnhuqVAb+G6qcOpQG/DquG6p+G7sEDhurnDouG6peG6p8Oj4bq5QDfhu5PDs+G7sEA2KEDDgiHhuqdAN+G6peG6u0A24bqnxINv4buwQD0jQOG6uXvDqUBv4bqlYeG6u0A5w7No4bqnQGUow6lA4bq54buRw6w3QMOpfcOpQDfhu4VvQOG6ueG6pWLhu7BAN+G6vUBlw7I3QMSR4bql4bq9QMSR4bqle+G6uUDDqcOz4buF4bq5QG/hu5lANuG7geG7sEA2xKnhuqdAZSjDqUDhurnhu5HDrDdAw6l9w6lA4bq54bqlYkBsw7Mu4bq5QG9t4bq/4bq5w6JA4bq54bqlMW9AZShAb+G6peG6p8SDb0DEkcSDQDbhurfhu7BAZcOzQDnhurdAw6l9w6lA4bq54bqlYkBtLkA54bqvw7Phu7BA4bubw6rhuqdAxJHhuqXhu4PhurnDokA24bqrQG99N+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4oCcT+G6peG7i+G6p0DDouG6py7hurlAOTLDs0BtMW9A4bq54bql4bqn4bqvw7NANuG6t+G7sEBlw7NAOeG7keG7iTdAb+G6pS7hu59A4bq54bql4buR4bq5w6JAbjzhurlAa+G6pTTDqUA34bql4bq7QG0uQOG7mzXhurlAN+G6peG7kS5AOSlv4buwQMSR4bql4bq9QMSR4bqle+G6uUA34bqlZuG6ucOiQDfhuqUxb+G7rEDhurjhuqXhuqfhuq/Ds0DEkeG6peG6p0DhurnDouG6pWNAxJHhuqXhu4PhurnDokBl4bqjQMOp4bqp4bq54bqlQGUp4bqnQGzDsy7hu59AZSnhuqdAbjzhurlA4bujw7Mxb0Bv4bqlYeG6u0Bl4buF4bqnQGXhur83QOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUDhurnhuqXhu5FAN8O04buwQOG6ueG6peG7keG6ucOiQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUA34buFb0Bl4bq/N0BvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4XhurnDokBv4bql4bqpQMOi4bqnIUBv4bqlKOG6ueG6pUDhurnDoijhu59ANyjhurnDokDDouG6pzzDqUA54bqn4buwQMOpKEBv4bql4bqrQG9t4buR4buL4bq5w6JA4bq5w6Io4bufQDco4bq5w6JAxJHhuqV9b0DEkeG6pWHhu7BAxJHhuqU0w7NA4bub4bqrQDfDtS5A4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAOOG7jeG6ucOiQDfDtOG6ucOiQG/huqUu4bufQDlo4bqn4oCd4buwQDYoQMOCIeG6p0BvMMOpQG7hu5Xhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7jhuqfhu7Vh4bq5b2Ft4bu4QG5tN8Oa4bu44bqlb29rbuG7qC8vNzjhurnhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQ9IywvJCQjOCUjLCQqJiRvPSomPTplI+G7rGRrw6LGr23DmiUs4bu4QC5lb8Oa4bu44bq4w6Lhu5Hhu4vhuqdAw6Lhur1rQGvhuqUy4bq5QOG6uTDhurnDokBvMsOpQMOi4bqnIUBvbeG6q0Dhurnhu5HDrDdAw6l9w6lAb23Ds+G7n+G6r+G6uUBv4bql4buF4bq5w6JATMOzPOG6ucOiQOG6uOG6pS7DqeG7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFnhurjhu5HDrDdAw6l9w6lA4bq54bqlY0BlKEBl4bq7KeG6p0Dhurnhu5HDrDdAw6l9w6lAN+G6vUA5Z0A5KcOpQG0xb0A3LuG6u+G7sEDhu5vhuqtA4bq5w6Lhur9vQOG6ueG6pcOg4buwQMOpKMOzQOG7myjhurnDokBtw63DqUA5xIPhurlA4bubKOG6ucOiQOG6ueG6pSlv4buwQG9t4bq74bq5w6JA4bubKEA34bq9QMOp4buN4bqnQDldN0BvbeG7keG6ucOi4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlMw7MuQD0jQOG6uXvDqUDhu5sxb0Dhu5s84buwQG1m4bqnQDYoQDfDtOG6ucOiQGUow6lAN+G6pcO1QDnhu5Hhu4k3QDfhu4PhurnDokDhurnDouG6peG6seG7sEBuPOG6uUDhu6PDszFvQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUA34buFb0DhurnhuqViQG/huqUo4bq54bqlQDfhu4PhurnDouG7rEDhurh7w6lAJCM9JkBlKEDhurl7w6lAb+G6pSjhurnhuqVAN+G7g+G6ucOiQOG6ueG6pTFvQMSR4bql4bqnQDYoQDnhu5EuQG484bq5QGvhuqU0w6lAN+G7hW9A4bq54bqlYkBtLkBv4bql4bqrQG9t4buR4buL4bq5w6JA4bubw6zhuqdAbuG7hUBl4buR4buJ4bq5w6JAZcOs4bq54busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7MoQDfhuqXhurtANuG6p8SDb+G7sEA44buNQG7hu4VAZeG7keG7ieG6ucOiQOG6pSjhurnDokDEkeG6pSE34bqlQDldb0DDqcOzLkDhuq1vQOG6pS7hu59A4bq54bql4bqn4bqvw7NAb+G6peG6qUA34bqlMW9AZeG7keG7ieG6ucOi4buwQMOi4bqnIUA3POG7sEAu4bq5QG/hurso4bq5QG/huqXhu5U3QGvhuqU0w6lA4bubKEDDs+G7n0Bv4bqt4bq5QGXDs+G7g+G6uUBlKEDhu5sx4bq5QDnhuq9AOeG7keG7iTdAN8OtQG7EqUA5XW9AZcOj4bq5QOG6pSjhurnDokA5MsOz4busQOG7t+G6u0Bsw7Phu59Ab23huqnhurnhuqVAN+G6pcSDQDbhuqfEg+G6uUBv4bqlw7VAN+G7g+G6ucOiQOG6ucOj4bq5QOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUA3w7UuQOG6ueG6pShANihAOeG6t0A54buR4buJN0BtMW9AZTDDs+G7sEA5XTdANuG6p+G6sW9ANyjhurnDokA54bq3QGUww7NANyjhurnDokA5M8OpQDko4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBubTfDmuG7uOG6pW9va27hu6gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kPSMsLyQkIzglIywkIyUlbz0/OiMqZSPhu6xka8Oixq9tw5oqLDvhu7hALmVvw5rhu7jhurjDouG7keG7i+G6p0DDouG6vWtAa+G6pTLhurlA4bq5MOG6ucOiQG8yw6lAw6LhuqchQG9t4bqrQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUBvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4XhurnDokBMw7M84bq5w6JA4bq44bqlLsOp4bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7PhuqnhurnhuqVAbMOzMOG6uUDDqWnhuqdA4bq5e8OpQDfDrUBuxKlA4bu54buTN0DDgiHhuqdA4bujw7Mxb0A2IeG6uUA54buR4buJN0DEkeG6peG6uzzhurnDokAqI+G7rCMjI0A5xIPhurlAJiPhu6wjIyNAZeG6rW9A4bq54buRw6w3QMOpfcOpQOG7myhAb23Do+G6uUA9I0BvMeG6uUDDqX3DqUA3ITdAZeG6uynhuqfhu6xAT+G6peG6q0BvbeG7keG7i+G6ucOiQG/huqfDo8OzQG/huqXhu49AbWfhurnDokBtPuG6p0BvbeG6u+G6ucOiQG9i4bq54bqlQOG7myhAN+G6vUDDqV1vQG8p4bqnQDchN0BvYuG6ueG6peG7sEBv4bqlKOG6ueG6pUDEkeG6pSE3QOG6ueG6peG7kUDhuqQoQOG6uGfhuqfhu7BA4bqkPOG6p0BL4bqlw6rhurnDouG7sEBPS0DhuqRmQOG7teG6peG6rUDDieG6p+G6ueG6peG7sEBP4bqlIeG6p0DhurjDosOz4bufw6Phurnhu7BA4bq44bqn4bq54bqlQOG7s+G6qeG6ueG6peKApkDhu7XDrUBuxKlAbynhurtA4bub4bqn4bqxN0BlKMOpQDfhuqXhurtAJkBlLuG6u0A5Z+G6ucOiQG/huqXhu5Hhu4vhurnDokDhu6PDs+G7n8Oj4bq5QOG7myhAPSZAZS7hurtAOWfhurnDokBv4bql4buL4bqnQOG7m+G7j0Dhu5vDrOG6p0DDqeG7kzdAb+G6pcOzQOG6ueG6pTNrQD9Ab23huqfhurHDsy/hurnDouG7keG7i+G6py9v4bqlIeG6ucOi4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBubTfDmuG7uOG6pW9va27hu6gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kPSMsLyQkIzglIywlKio/bz8/Jj0lZSPhu6xka8Oixq9tw5olPyPhu7hALmVvw5rhu7jhurjDouG7keG7i+G6p0DDouG6vWtAa+G6pTLhurlA4bq5MOG6ucOiQG8yw6lAw6LhuqchQG9t4bqrQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUBvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4XhurnDokBMw7M84bq5w6JA4bq44bqlLsOp4bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bu1Lmtv4bqn4bq74bq54bu4WXThurnhuqVAT20y4bq5QOG7mnvhurlATMOzMOG6ueG7sEA34bq74bq5QG9tLuG6p0A3w7UuQDYoQMOCIeG6p0Bv4bql4buVN0DhuqXhuqfhurHhurlA4bq54bql4bqn4bqxw6lA4bub4buPQG/huqXhuqfEg29AxJHEg0DDqTXDs0DDqT7hu7BAOeG6veG6ucOiQDfhuqUu4bqnQGvhuqXhu41A4bql4buJa0Dhu5vDrOG6p0Bv4bql4bqrQOG7n8SDw7NA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAb+G6p8Ojw7NAOOG7jeG6ucOiWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7MoQMOCIeG6p0A34bql4bqnLkBu4bqh4buoQOG6uOG7kcOsN0DDqX3DqUA34buFb0DhurnhuqViQDfDtS5AN8OtQG7EqUA44bq7QDYoQGUow6lAN+G6pcO1QDnhu5Hhu4k3QG484bq5QOG7o8OzMW9A4bubw6zhuqdAN+G7g+G6ucOiQG/huqXhu5M3QG9tw7Phu5/huq/hurlAb+G6peG7heG6ucOiQMSRxINvQOG6peG7iWtAxJHhuqfEg+G6uUBv4bql4buTN0DEkeG6peG6uy5A4bql4bq/N0DhurnDo+G6uUA3ITdAbjzhurlAa+G6pTTDqUDDqS7hurnDokDhuqXhu5HDreG6ucOiQOG7m+G6q0A5XTdAb23hu5HhurnDokBt4bqnw6PhurnDouG7sEDEkeG6peG7g+G6ucOiQOG6ueG6pcah4bq5w6JAxJHhuqXhu4PhurnDokBlKMOpQMOpMW9AOeG6p0DhuqXhu5HDreG6ucOiQOG7m+G6q0Dhurnhu5HDrDdAw6l9w6lAb23Ds+G7n+G6r+G6uUBv4bql4buF4bq5w6JAw6koQDfDquG6uUBr4bql4buNQOG6peG7iWtAb+G6peG6q0DhuqXhuqfEg8OzQG/huqfDo8OzQDjhu43hurnDokDhuqXhuqfhurHhurlA4bq5LuG7n+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWOG6p8Opw6JAN2Uubm7DmuG7uOG6p+G7tWHhurlvYW3hu7hAbm03w5rhu7jhuqVvb2tu4buoLy83OOG6ueG7rDYu4bq7b+G6pS7hurnhuqXhuqXhursu4bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJD0jLC8kJCM4JSMsJT8qJW8qJiYsJGUj4busZGvDosavbcOaKiPhu7hALmVvw5rhu7jhurjDouG7keG7i+G6p0DDouG6vWtAa+G6pTLhurlA4bq5MOG6ucOiQG8yw6lAw6LhuqchQG9t4bqrQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUBvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4XhurnDokBMw7M84bq5w6JA4bq44bqlLsOp4bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbUA4b+G6pcOzw6k24bu4QG5v4bufZWHDmuG7uOG7neG6pzhv4bql4buoQDsjI2vhu6Phu6pA4bqlYeG6p8Oi4bqlb+G7qEAmJSVr4buj4buq4bu4QG5tN8Oa4bu44bqlb29rbuG7qC8vNzjhurnhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQ9IywvJCQjOCUjLCUmJSRvPT0sPSplI+G7rGRrw6LGr23DmiUmJOG7uEAuZW/DmuG7uOG6uMOi4buR4buL4bqnQMOi4bq9a0Br4bqlMuG6uUDhurkw4bq5w6JAbzLDqUDDouG6pyFAb23huqtA4bq54buRw6w3QMOpfcOpQG9tw7Phu5/huq/hurlAb+G6peG7heG6ucOiQEzDszzhurnDokDhurjhuqUuw6nhu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Uua2/huqfhurvhurnhu7hZTjzhurlAa+G6pTTDqUDhurnhu5HDrDdAw6l9w6lAN+G7hW9A4bq54bqlY0Dhu7MoQMOCIeG6p0BtMW9AOeG7keG7iTdA4buRw7NAN+G6pcOzZ+G6ucOiQG9tw6PhurlAb+G6peG6q0BvbeG7keG7i+G6ucOiWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlL4bql4bq9QOG7teG6pcO1QG/huqs34bqlQMOT4buz4bq44bu3QOG7oz5ATMOzPOG6ucOiQOG6uOG6pS7DqUBFw6NA4buae+G6uUBFKOG6ueG6pUA34bql4bq7QDbhuqfEg2/hu7BA4bq54bql4buLQOG6ucOi4bql4bqvQG9tw7Phu5/huq/hurlAb+G6peG7heG6ucOiQG484bq5QOG7o8OzMW9A4bq54buRw6w3QMOpfcOpQMOpKEDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0DhuqVnQDgw4bq5QG8p4bqnQDnhuqsuQGvhuqXhu5HDreG6ucOiQDk+QOG7m+G7kcOt4bq5QGXDo+G6uUBv4bql4bq7IW9A4bq5w6LhuqXDqOG6u+G7sEA34bq9QOG6ucOiw7Nm4bq5QG/huqXDs0DhurnhuqUza0Bo4bq5QDnhuqvhurnhuqXhu6xA4bqk4bqn4bqx4bq5QOG6uS7hu59Ab+G6uyjhurlA4bujPkA34bq9QD0lQDjhursu4bq54bqlQOG6ucOi4bql4bqn4bqxa+G7sEBvaEDhuqXhu4lrQDfhuqXEg0A24bqnxIPhurlA4bqlPOG6p0BuPOG6ueG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bu44bu1w61AbsSpQOG6ueG7kcOsN0DDqX3DqUDDgiHhuqdA4bu54buTN0BlKEDDqWdvQG9t4bq74bq5w6JA4bq54bqlxqHhurnDokA5w63hurlA4bub4bqrQDfhur1Ab+G6p8SD4bq5w6JA4bub4bqvQG484bq5QOG7o8OzMW9A4bq54buRw6w3QMOpfcOpQG9tw7Phu5/huq/hurlAb+G6peG7heG6ucOi4buwQDfhuqXhuq3hurnhuqVAbMOz4buf4bqv4bq5QDnhuqsuQGvhuqXhu5HDreG6ucOiQDku4bq5w6JA4bql4buRw6zhurnDokA4NeG6uUA5w63hurlA4bub4bqrQOG6peG6uyjhurlAbzFvQOG6pWZAbsOtQDnhurdAN+G7g+G6ucOiQOG6ueG6pTPhurlAbjzhurlAa+G6pTTDqUDhurrhu7XhurpL4oCd4buwQOG7g+G6ucOiQEUo4bq54bqlQDfhuqXhurtANuG6p8SDb0Bv4bqlw6PDqeG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a3TDs2/huqXhurtt4bu4WeG6pOG6uyjhurnDokDhu7nhu4PhurnDolgva1k=

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]