(vhds.baothanhhoa.vn) - 3 võ sĩ của Thanh Hoá cùng các đồng đội tại đội tuyển Karate Việt Nam đã có mặt tại Philippines chuẩn bị thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2023.
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1dY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu4kz4buT4buJLSXhuq3huq/Do+G6q1VY4bqlxKnhu4vhu4nhuq/huqPhu5nDmlfhu6rhu4jEgyXhuqvEg1jEgmIqWMOjY2lY4bu0WMOUd8OUWGdYMsOq4bqvWOG7icSp4buZw6DhuqtY4bqmJcOsJeG7iTNYw5Thuq/DoeG7iVjhuqol4bqpWOG7icSDJeG6qVgx4buNWMOj4bqvOuG6r1jDlOG6uVgy4bqzMMSDWHfhurnhuqvDo1jhuqol4bqpWOG7n+G7qC/Eg8Od4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdpxIIzJTFX4buq4bu0WMO0w6lY4buLw6JYMG0lWOG7iMSDJeG6q8SDWMSCYipYMGvhuqvDo1gwKjBYMuG6veG6q8OjWDLDquG6r1jhu4k/4bqvWDLDquG6r1jhu4nEqeG7mcOg4bqrWOG6piXDrCXhu4kzWMOU4bqvw6Hhu4lY4bqqJeG6qVgyO1gwY1jhuqko4buJWOG7iT/huq9YScSD4bqv4bqt4bqvaWnhuq/huqsz4buLWDDEg8SpXeG6q1gg4bqzWOG7icSD4bqvWDJ7xKlYw6Phuq864bqvWMO04bq5WDLhurMwxINYd+G6ueG6q8OjWOG6qiXhuqlY4bufWOG7slnhu7Lhu7Thu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu04bu04bu2aeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7TDncOdL+G7suG7suG7uDHhu7ZZI8Od4buyWeG7suG7ieG7uOG7siMj4bqt4bu0LeG6r+G6qcOjLeG7uOG7tj0j4buk4bqlacOjV1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMSDJeG6q8SDWMSCYipYw6NjaVjhu7RYw5R3w5RYZ1gyw6rhuq9Y4buJxKnhu5nDoOG6q1jhuqYlw6wl4buJM1jDlOG6r8Oh4buJWOG6qiXhuqlY4buJxIMl4bqpWDHhu41Yw6Phuq864bqvWMOU4bq5WDLhurMwxINYd+G6ueG6q8OjWOG6qiXhuqlY4bufV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7tOG7tOG7tldYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7qsOD4bqvOuG6r1jDlOG6uVgy4bqzMMSDWOG6piXDrCXhu4kzWHfhurnhuqvDo1jhuqol4bqpWOG7n1gx4bqv4bqh4bqrWMOsJVjhu4nDsljDneG7tFgyOeG6q1jDnSRYLVjhu7Thu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMSDM2JY4bq54bqrw6NYw5RuWOG7iuG7h+G6q1jEgibDmVhpxINsWOG7icOsKjDEg1ggw6pY4bqp4bq54bqrWOG6pyXDrCXhu4kzWMWo4buI4bq/4bqrw6NYMGwwWOG7iHbhu4jhu4jGr1gy4bq94bqrw6NY4buJxIPhu4Xhuq9Y4bqtJljhu6/Eg21Y4buJ4bqzMMSDWOG6rOG6rzjhuqtYMmIm4bqrWOG6piXDrCXhu4kzWHfhurnhuqvDo1jhuqol4bqpWOG7n8OZWOG6reG7jTBY4bqtb2bhuqvDo1gwbSVY4bqmJcOsJeG7iTNYw5Thuq/DoeG7iVjhuqol4bqpWMO04buD4bqvWDAqMFjhu4nEqeG7mcOg4bqrWOG7icSDbVhnWOG6q8SDY+G6qVgg4bqvw6DEqVgx4bqv4bqh4bqrWMWo4bqnJeG7iSXGr1jDtCZYMuG6u+G6r1jhuqfEgyrhuqvDo1jFqOG6p8Sp4bqp4bqv4buJM8avWDJhxKlY4buJxIMl4bqpWMOj4bqvJVjhu4nEg+G6r1gye8SpWMOj4bqvOuG6r1jDtOG6uVgy4bqzMMSDWHfhurnhuqvDo1jhuqol4bqpWOG7n1jhuqss4bqpWOG6qyXhu5nhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quKAnOG7iMOyWOG7iyXEqVjhu4nEg+G7heG6r1jDo+G6ryXhuqtY4bqrw6PEg+G6tVjhu4g54buJWMO0Jljhu4nDrGdY4bqtP+G6r1jhu4lbaVjEg8Spe+G6q1hnWDAqMFjhu4jDrMSp4bqrw6NY4buJPuG6qVjEguG6rOG7iOG7iMONw4PDmVgwKjBY4buJ4bq/WOG6q8Oq4bqvWDHEqeG6q8OjWDBtJVgyw6rhuq9Y4buJxKnhu5nDoOG6q1jDrcSp4bq7MFjDo+G6ryVYMMSDbyVY4buJxIPhuq9YMnvEqVjDo+G6rzrhuq9Yw63EqSXhuqtY4buJw6zEkeG6q8OjWOG6qyZiWMO04bq3WOG7icSDOVjDo+G6rzrhuq9Yd+G6ueG6q8OjWOG6qiXhuqlY4bufWOG6qybhu5lY4bqtJlgx4bqzaVgyw6BYMMSDauG6q8OjWOG7ieG6ueG6r1jhuqfhuq/DoOG6qVjhu4nDrCVYMMSDxKnhu5k44bqrWOG6qeG6ueG6q1gwbuG6q8OjWOG6q8SDb1jDo+G6r2ppWOG7icSp4buZw6DhuqtY4buJxINtWDDEkVjhu5Mq4buJWOG7icSD4buNMFjhu4k54bukWOG7r8SDauG6q8OjWOG7iSVYMGThuqtYxINv4buD4bqrw6NY4buJ4buD4bqvWOG7injhu6NYw4Ml4bqpM+G7i1jhu7Thu7JYw7QmWOG7o+G7iuG6ruG7o3ZYw50kLeG7slnhu7Lhu7LigJ3DmVjhurnhuqvDo1jhuqtj4bqvWOG7icSDOOG6qeG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqw4Phuq864bqvWOG6qyzhuqlY4bqrJeG7mVjDrcSp4buZWOG7iWxYMCowWMO0w6lY4buLw6JYMG0lWOG7rcOsxKnhuqsz4bqvw5lY4buvJeG6qWnEqTDEg+G6ryXDmVhJxIPhuq/huq3huq9paeG6r+G6qzPhu4vDmVjhuq7huqsxYuG6qzPhu4vhuq8lw5lY4buK4bqv4bqrw6MlaWLDrDPDmVjhuqgl4bqtJeG7meG7i+G6ryXDmVjhu4jEgyrhuq9Y4bqsJeG6q1jDtCZYw5Thuq/DoeG7iVjhuqol4bqpWMO04buD4bqvWOG7ieG6v+G6q8OjWOG7sj3hu7JYw5R3w5RY4buJxIMl4bqpWDHhu41Y4buJxIMzYlgwKjBY4bqrxINj4bqpWOG6q8Oq4bqvWDHEqeG6q8OjWDEm4bqrxINYMMSDYljhuqcl4buJJVjDtCZY4bqnxKnhuqnhuq/hu4kzWOG6qyXhuqnDmVjhuqvDteG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7Thu7Rp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7tMOdw50v4buy4buy4bu4MeG7tlkjw53hu7jhu7jDneG7iSM9I+G7tuG6rUDhu6ThuqVpw6NXWCXhuq3hu4nhu6BX4buIxIMl4bqrxINYxIJiKljDo2NpWOG7tFjDlHfDlFhnWDLDquG6r1jhu4nEqeG7mcOg4bqrWOG6piXDrCXhu4kzWMOU4bqvw6Hhu4lY4bqqJeG6qVjhu4nEgyXhuqlYMeG7jVjDo+G6rzrhuq9Yw5ThurlYMuG6szDEg1h34bq54bqrw6NY4bqqJeG6qVjhu59XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu44bu04bu0V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buqxILhuqzDlFjhu4nDrG9n4bqrw6NYMsOq4bqvWOG7icSp4buZw6DhuqtY4bqmJcOsJeG7iTNY4buIxIMl4bqrxINYxIJiKljDtCZY4bu0WMOUd8OUWDBjWOG6qSjhu4lY4buJP+G6r1hJxIPhuq/huq3huq9paeG6r+G6qzPhu4tYMMSDxKld4bqrWCDhurNYMMSDYljDo+G6rzrhuq9YMnvEqeG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqow6rhu4lY4buL4bq7WMOjb+G7h+G6q8OjWOG6qSjhu4lYw63EqSXhuqtY4buJw6zEkeG6q8OjWDBtJVgyw6rhuq9Y4buJxKnhu5nDoOG6q1jhuqvEg29Y4bqqw6PEqeG7meG6oeG6q1jhu4jEg+G6s1hJxINv4buH4bqrw6PDmVjEgmIm4bqrw6NY4buIxIPhurNY4bqo4budWOG7iD7huqnDmVjhuqrDo8Sp4buZ4bqh4bqrWOG7iMSD4bqzWOG6qsOjYiXhuqvDmVjhu6/Eg8SpWMOULOG6q1h3w7Mww5lYScSDP+G6qVjhuqjhuq/huqvEg1h3w7Mw4buk4buk4bukWDJhxKlY4buJxIMl4bqpWDHhu43hu6RY4buKJcSpWOG7icSDJuG6q8SDWOG7ieG6sTDEg1h74bqrWOG7iW9m4bqrw6NY4buJP+G6r1h3P+G6r1jEg8Oq4bqvWOG7iMSDw6BY4buJxIMlYljhu4liJuG6q1jDrcSp4bq7MFjhu7JZ4buy4buyw5lY4buIw6xv4buH4bqrw6NY4buIxIPhurNY4buIxINv4buH4bqrw6NYxajhu4jEgyXhuqvEg1jEgmIqxq9YMjtYMirhuqvEg1gxe8SpWOG7i+G7jVjhu4nDrGdY4bqtP+G6r1gyw6rhuq9Y4buJxKnhu5nDoOG6q1gwbSVY4bqp4bq34bqrxINYw7QmWOG6reG6rzjhuqtY4buJ4bqvOWlYw6NjaVjhuqko4buJWGdYMCowWMOj4bqvOuG6r1gye8SpWMOtxKnhurswWOG7iTnhu6RYw5R3w5RY4bqrJuG7mVjhu4s3WOG7icSD4bqvWDJ7xKlYZ1jEg8OhWDLDquG6r1jhu4nEqeG7mcOg4bqrWMWo4buJw6w44bqrWMOdPVjhu4nEqeG6v+G6r8av4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsWDHhu4nEg8Sp4bqpIFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7Thu7Zp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7tMOdw50v4buy4buy4bu4MeG7tlkj4buy4buy4buyI+G7iSPhu7LDneG6rSMt4bqv4bqpw6Mt4bu44bu2PT3hu6ThuqVpw6NXWCXhuq3hu4nhu6BX4buIxIMl4bqrxINYxIJiKljDo2NpWOG7tFjDlHfDlFhnWDLDquG6r1jhu4nEqeG7mcOg4bqrWOG6piXDrCXhu4kzWMOU4bqvw6Hhu4lY4bqqJeG6qVjhu4nEgyXhuqlYMeG7jVjDo+G6rzrhuq9Yw5ThurlYMuG6szDEg1h34bq54bqrw6NY4bqqJeG6qVjhu59XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu44bu04bu2V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4buIw6xv4buH4bqrw6NY4buIxIPhurNY4buIxINv4buH4bqrw6NYxahpxIM64bqvxq9Y4buLN1jhu4nEg+G6r1gye8SpWGdYxIPDoVgyw6rhuq9Y4buJxKnhu5nDoOG6q+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buIw6xi4bqrw6NY4bqnxIPhuq9YMmPDmVjEgyXhuq9Yw5R3w5RYMGThuqtY4bqtP+G6r1gwbSVY4buIxIMl4bqrxINYxIJiKljhuqrDo8Sp4buZ4bqh4bqrWOG7iMSD4bqzWHbEqeG6q8OjWMO0JljhuqrDo8Sp4buZ4bqh4bqrWMOULOG6q1jEgmZpWOG6rX3huqtY4bqtb2bhu4lY4buJxIPhuq9YMnvEqVhnWMSDw6FYw509WC1Y4buyw51Y4buJxKnhur/huq9Yw7QmWMOdQFgtWMOdI1jhu4nEqeG6v+G6r+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqw4Phuq864bqvWDJ7xKlY4buLN1gx4bqv4bqh4bqrWMOsJVgyOeG6q1jEgznhu4lY4bqrw6Mm4buZWMOdJFgtWOG7tOG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4bujxKnhu4nEg2LDrFfhu6rEgmIm4bqrw6NY4buK4buH4bqr4buoL2nhu6o=

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]