(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) phải xây dựng và công bố đề án tuyển sinh, quy chế tuyển sinh riêng. Hiện, các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thông báo phương án tuyển sinh năm 2023, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyển sinh.
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurcl4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6fhur3DoeG6rcOZ4bud4buj4buTw4Phuq1v4buj4buVw7rhuq3DusO94buj4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW/hu5Phuq3DqsO54bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6rW3hurbhur3huq1tw6pt4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6rW/hu4Hhu6Phuq3hu53GsG3huqHhuq1t4bq94bul4bqtb2nDueG7m+G6sS/hu53huqvhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG7nMOz4bq9buG6p+G6t8OZ4buFw7rhuq1i4bqpYmPhuqHhuq1MduG6reG7muG7o8Oq4bul4bqtbuG6sG3huq3huqrhur/huq1P4bq/4bul4bqt4bqi4buB4bul4bqtxIPhu5pOOU8l4bqv4bqtw4HDg0Thuq1vcMO54bud4bqtbcOqbeG6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq1v4buB4buj4bqt4budxrBt4bqtxINP4buc4bqv4bqh4bqtbeG6veG7peG6rW9pw7nhu5vhuq3Eg01P4bqv4bqtQeG7neG7h+G7o+G6rUPDrEThuq1u4bqmw7nhu5vhuq3huqrhur/huq1t4buxw7nhu5vhuq1s4but4bqtb+G7k+G6rcOqw7nhuq3huqLDg0Thu5XDueG6reG6oOG7o8O54bud4bqh4bqtw4HDg0Thuq1t4bud4buR4bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6rcOA4bujw7TDueG7m+G6o+G6reG7nOG7o+G7mcO54bqh4bqtbcOqbeG6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq1P4buc4bqh4bqtTU/huq3huqLDgMO0w7nhuq1vcOG6veG6rWzhur/DueG6reG6onHDueG7neG6rSXhu53hur3DueG7neG6reG7nOG7p+G6veG6rW/hu4Phuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6rWzDquG7peG6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuq3DqsO54bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6rcO54buFw7rhuq1i4bqpYmPhuqHhuq1v4buvw7nhu5vhuq3huqLhu53hu7Phu6Phuq3huqLhu59t4bud4bqtbeG6pm3huq1t4budw4Nqw7nhuq1scOG6rW3Dqm3huq1v4buj4buTw4Phuq104buj4buZw7nhuq1t4bud4bul4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6qUFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtxJFjY0FDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYmPhuqtiL2LhuqnhuqtuYmLhuqvhuqnEkcSRZOG6ouG6q2ThurnEkWJ14bqp4bqjc0Hhu5thw4A1xJHEkcOp4bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqcl4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6fhur3DoeG6rcOZ4bud4buj4buTw4Phuq1v4buj4buVw7rhuq3DusO94buj4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW/hu5Phuq3DqsO54bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6rW3hurbhur3huq1tw6pt4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6rW/hu4Hhu6Phuq3hu53GsG3huqHhuq1t4bq94bul4bqtb2nDueG7m+G6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p8SRY2Phuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurfhu5zGsG3huq3huqDhu6PDueG7neG6reG6ouG7neG6vcO64bqt4bub4buj4bq94bqtw7nhu5vhur9E4bqt4budduG7o+G6reG6ouG6tOG6reG6quG7i8O54bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6rS3huq3hu53hurTDvcO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliY+G6reG6ouG7geG7o+G6rSXDgOG6tOG7s8O54bub4bqtT+G7nOG6reG7nOG7r8O54bub4bqtT8OCbeG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfDmeG7hcO64bqtYuG6qWJj4bqh4bqtdeG6v+G6rcO54buFw7rhuq1v4buJw4Phuq3huqLhu6PDtMO54bqtJcOA4bq04buzw7nhu5vhuq1P4buc4bqt4buc4buvw7nhu5vhuq1Pw4Jt4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtT+G7k+G6rcOqw7nhuq3igJxbw6xE4bqtbuG6psO54bub4bqt4bqq4bq/4bqtQeG7ncOq4bqi4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rSXDgOG6tOG7s8O54bub4bqtT+G7nOG6reG7nOG7r8O54bub4bqtT8OCbeG6rW/hu5HDueG6rcO54buFw7rhuq1i4bqpY+G6qeG6oeG6reG6ouG7icO64bqtw7nhu53hu6HDueG6rW/hu5HDueG6rcO54buFw7rhuq1i4bqpZMSR4oCd4bqh4bqtw7p24bqi4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW3Dqm3huq3DueG7neG7o+G7mcO64bqt4bqq4bqw4bqt4bud4buj4buZw7nhuq3DueG6vUThuq3DueG7neG6v+G6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq1v4bq9w7nhu5vhuq1t4budceG6rW/hu4Hhu6Xhuq3huqrhur/huq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtdOG7neG6veG7o+G6rcOBw4NE4buR4bqi4bqtdeG7o+G7meG6ouG6rXXhur/huq1Dw6xE4bqtbuG6psO54bub4bqt4bqq4bq/4bqtbeG7scO54bub4bqtbOG7reG6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuq3DqsO54bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6rcO54buFw7rhuq1i4bqpYmPhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG7ncOz4bul4bqtb+G7p+G6oeG6rSXDgOG6tOG7s8O54bub4bqtT+G7nOG6reG7nOG7r8O54bub4bqtT8OCbeG6reG6osODROG7lcO54bqt4bqg4bujw7nhu53huq1i4bqjZeG6qeG6qeG6rW3hu51x4bqt4bqi4bujw7TDg+G6rW3hu53hu6Xhuq1i4bq74bqtw7rhu4Phuq3DueG7m+G6v8O54bud4bqtb+G6v+G7peG6reG6ouG7geG7peG6rcSD4bqrY+G6rcO54bub4bq/w7nhu53huq1v4bq/4bul4bqt4bqi4buB4bul4bqt4bub4bujw6rhu6Xhuq3huqrhu6PDtMO54bqh4bqtxJHhuq3DueG7m+G6v8O54bud4bqt4bqi4budw4N2beG6rcO54bud4bunw7rhuq3DueG7m+G6v8O54bud4bqtVOG7o8O54bud4bqtbuG7peG6vcO54bud4bqtLeG6rSPDg+G7h8O54bqtdcSQ4bqt4bqq4bq/4bqtVcODxKnhuqLDoOG6rcSR4bqtw7nhu5vhur/DueG7neG6reG6ouG7ncODdm3huq3DueG7neG7p8O64bqtw7nhu5vhur/DueG7neG6rVThurrhuq3huqLhu53Dg8Sp4bqi4bqtLeG6rU3hu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buZ4bqt4bqq4bq/4bqtw5nhu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buj4buZQcOg4bqtZeG6rcO54bub4bq/w7nhu53huq3huqLhu53Dg3Zt4bqtw7nhu53hu6fDuuG6rcO54bub4bq/w7nhu53huq1U4bud4bul4bq94bqt4budxrBt4bqtW+G7g+G6reG7nXbhu6Phuq0t4bqtw5nhu53DrMO54bqt4bqq4buFw7nhuq3huqrhur/huq3hu5zhur/DueG7neG6reG6quG7o+G6r+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfDmeG7neG6v+G6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq1Dw7LhuqLhuq3huqLDg0Thu5XDueG6reG6ouG7ncOz4bul4bqtZeG6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuq3huqLhu53Dgm3huqHhuq3hu5vhu6/DusOh4bqtJOG6rOG6rW7hurDDueG7m+G6rXThu5HhuqLhuq3DgcOD4buH4bqt4bqi4bud4buj4bqt4bqi4but4bqi4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqtJeG7nEAl4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliY8Og4bqt4bqg4bqs4bqtbuG6sMO54bub4bqtdOG7keG6ouG6rcOBw4Phu4fhuq3huqLhu53hu6Phuq3huqLhu63huqLhuq3DueG7m+G7neG7o+G7mUHhuq0l4bucQCXhuq3DueG7hcO64bqtYuG6qWLhuqvhuq3hu53hu6VobeG6rWLhuqliYsOg4bqt4bqg4bqs4bqtbuG6sMO54bub4bqtdOG7keG6ouG6rcOBw4Phu4fhuq3hu53GsG3huq3huqLEqUHhuq3hu7fhuq0l4bucQCXDoOG6reG6osODROG7lcO54bqt4bqi4budacO54bub4bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq0jw4NE4bqtbeG7neG7keG6reG6osODROG7lcO54bqt4bqg4bujw7nhu53huq1t4bq24bq94bqtJcOA4bq04buzw7nhu5vhuq1P4buB4buj4bqt4budxrBt4bqt4buc4buvw7nhu5vhuq1Pw4Jtw6Dhuq1Dw7LhuqLhuq3huqLDg0Thu5XDueG6reG7ncawbeG6reG6oOG7o8O54bud4bqtbeG7p+G6rW3hu53DgsO54bub4bqtbeG7nXHhuq3hu6LDk1UlJOG6reG6ouG6pOG6rcSR4bqj4bqp4bqt4bud4bulaG3huq0l4bukw5PGoFXhuq3hu6NMJeG6reG6ouG6pOG6rWXhuqnhuq1v4buj4buVw7rhuq3huqLDgOG7t+G6rXXDtMO54bqtxIPhuqLDgOG7pcO54bub4bqt4bqqxanDueG7m+G6rWJk4bqt4bqi4budw6rDueG7m+G6rXThu5Xhuq3huqLhuqThuq3DueG7m+G6v0Thuq1v4bq04bu1beG6rW3hu4tB4bqtbeG7ncOCw7nhu5vhuq1t4budceG6rW/hu5HDueG6rcO54bub4bq/ROG6rW/hu4XDueG7m+G6rXTEkOG6r8Og4bqt4bqg4bqs4bqtbuG6sMO54bub4bqtdOG7keG6ouG6rcOBw4Phu4fhuq3huqLhu53hu6Phuq1vw6rDueG7neG6reG7m+G7o8Oq4bqtw7nhu4XDueG7m+G6rXXhuqZt4bqt4bud4bulaG3huq1vw6rDueG7neG6reG7m+G7o8Oq4bqt4bqi4bq04bqtbsODROG6rW7hu6Xhuq1tw6pt4bqtb+G7geG7o+G6reG7ncawbeG6reG7neG7pWht4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6rW/hu4Hhu6Phuq3hu53GsG3huq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6reG6ouG7neG7o+G6rcO54buFw7rhuq1i4bqpYmPhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3T2ht4bqtbOG7o+G7meG6ouG6oeG6rW/hu6Phu5XDuuG6rcO6w73hu6Phuq3DueG7hcO64bqtw7nhur1E4bqtdeG6v+G6rSXDgOG6tOG7s8O54bub4bqtT+G7nOG6reG7nOG7r8O54bub4bqtT8OCbeG6rW7hur/DueG7neG6rcSR4bqpN+G6rW3hu51x4bqt4bqi4bujw7TDg+G6rW/hu5Xhuq1Dw7LhuqLhuq3huqLDg0Thu5XDueG6rWxnw7nhu5vhuq1B4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqi4budw4Jt4bqtw7nhu5vhu6Xhur/hu6Phuq3huqDhuqzhuq1u4bqww7nhu5vhuq104buR4bqi4bqtw4HDg+G7h+G6reG6ouG7neG7o+G6rSXhu5xAJeG6rWLhuqliY+G6rW/hu5Xhuq1Dw7LhuqLhuq3huqLDg0Thu5XDueG6reG6quG6v+G7peG6rW3Dqm3huq3DueG7m+G6v8O54bud4bqtb+G6v+G7peG6reG6ouG7geG7peG6o+G6rcOZ4bub4bul4bq/4buj4bqtw4Dhur3huqHhuq1v4buV4bqt4bqi4budw4Phuq3hu53EguG6ouG6rW/hurThu7Vt4bqtbcOqbeG6reG7ncawbeG6reG6oOG7o8O54bud4bqt4bub4buj4bup4buj4bqt4bqq4bq/4bqt4budxrBt4bqt4bqg4bujw7nhu53huq3huqJxw7nhu53huq3DueG7m+G7peG6v+G7o+G6reG6quG6v+G7peG6reG7ncawbeG6oeG6rSXDgOG6tOG7s8O54bub4bqtT+G7nOG6reG7nOG7r8O54bub4bqtT8OCbeG6reG6ouG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6rW3hu53hu5/DueG7neG6reG6oMOqbeG7neG6rcO64buj4buXw7nhuqHhuq3hu5vhu6Phu4fDuuG6reG7ncawbeG6rUHhu53hu5/huq1t4bud4bul4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6reG6ouG7neG7n+G6reG6oOG7o8O54bud4bqtb+G7geG6ouG6reG6onfDueG7m+G6rW/hu6Phu5XDuuG6rWJi4bqhxJHhuq3huqLDgOG7t+G6rXXDtMO54bqt4bqq4bq/4bqtw7rhu6Phu5fDueG6rUHhu53hu5/huq3DuXnhu6Phuq3hu7fhuq1t4bud4bul4bqt4budxrBt4bqt4bqg4bujw7nhu53huq3huqJxw7nhu53huq3DueG7m+G7peG6v+G7o+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6qUFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtxJFjY0FDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYmPhuqtiL2LhuqnhuqtuYmLhuqvhuqllZOG6u+G6omNkw6nEkeG6qXXhuqnhuqNzQeG7m2HDgDXhurlj4bq74bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqcl4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6fhur3DoeG6rcOZ4bud4buj4buTw4Phuq1v4buj4buVw7rhuq3DusO94buj4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW/hu5Phuq3DqsO54bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6rW3hurbhur3huq1tw6pt4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6rW/hu4Hhu6Phuq3hu53GsG3huqHhuq1t4bq94bul4bqtb2nDueG7m+G6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p8SRY2Phuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurfDmeG7m+G6v0Thuq3hu5124buj4bqt4bqi4bq04bqt4bqq4buLw7nhuq3huqrhu6Phu5lt4bqtdeG6v8O64bqt4bqi4buB4buj4bqtJcOA4bq04buzw7nhu5vhuq1P4buB4buj4bqt4budxrBt4bqt4buc4buvw7nhu5vhuq1Pw4Jt4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t8Oa4bqu4bq94bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6rcO54buFw7rhuq1i4bqpYmPhuqHhuq0lw4DhurThu7PDueG7m+G6rU1P4bqtXeG6reG6ouG7keG6rSXhu53hur3DueG7neG6reG7nOG7p+G6veG6oeG6reG6ouG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6reG6osODROG7lcO54bqt4bqg4bujw7nhu53huq3hurti4bqp4bqtbeG7nXHhuq3huqLhu6PDtMOD4bqt4bqiw4Dhu6HDueG7neG6rW924bqtTU/huq1t4bud4bul4bqt4bq54bqtbeG7ncODRMO0w7nhuq3DueG7m+G6v8O54bud4bqt4bqq4bq/4bqt4bqrxJHhuqnhuq1t4budceG6reG6ouG7o8O0w4Phuq3huqLDgOG7ocO54bud4bqtb3bhuq0lw4DDg8O54bub4bqtbeG7i0Hhuq1t4bud4bul4bqtZOG6rW3hu53Dg0TDtMO54bqtw7nhu5vhur/DueG7neG6o+G6reG7nOG7o+G7mcO54bqtw7nhur1E4bqh4bqtJcOA4bq04buzw7nhu5vhuq1NT+G6rV3huq3huqLhu5Hhuq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6fhur3huq1v4bq9w7nhu5vhuq1v4bq/4bul4bqt4bqi4buB4bul4bqtbcOqbeG6reG7neG7ocO54bud4bqt4bqi4budw4Jtw6Hhuq1P4bq/4bul4bqt4bqi4buB4bul4bqt4bud4buZ4bqtbeG7neG7n8O54bud4bqtw4HDg0ThuqHhuq3huqrhu4XDueG6rWxnw7nhu5vhuq1i4bqh4bqtb+G6v+G7peG6reG6ouG7geG7peG6rW3huq7DueG7m+G6rXXEgm3huq1i4bqtbeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq3huqrhur/huq1v4bq/4bul4bqt4bqi4buB4bul4bqtdeG7o8O0w7nhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6reG6ouG6pOG6reG6osOAw4PDueG7m+G6rW3hu4tB4bqtdcO0w7nhuq1t4bq94bul4bqtb2nDueG7m+G6rW3Dqm3huq3DueG7m+G6v8O54bud4bqtw7nhu53hurTDoeG6rU/hu6Phu5PDg+G6rW7hurThu7nDueG7m+G6oeG6reG7nHbhuq3huqDhu6PDueG7neG6oeG6rVThurrhuq3huqLhu53Dg8Sp4bqi4bqtQ8Oy4bqi4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5nDuuG6rUThuq3hu53GsG3huqHhuq1U4bq64bqt4bqi4budw4PEqeG6ouG6reG7neG7ocO54bud4bqt4buHw7nhu53huq1E4bqt4budxrBt4bqh4bqtTuG6tOG7tW3huqHhuq1O4bujw7nhu53huq1u4bq04bu5w7nhu5vhuqHhuq1d4bqt4bqg4bq64bqtb+G6veG6rXThu53hu6Xhur3huqHhuq1d4bqt4budxrBt4bqtbXfhuq3huqLDgMODROG7k8O54oCm4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G6seG7o8O64bub4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqn4bujTcOzw7nhuqLDs8OA4bqn4bqt4bqg4bqiRHXDszXhuqdC4bujbuG6ouG7ncOh4bqt4bq54bqp4bqpQUPDoOG6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiw6Hhuq1kxJHhuqlBQ8Og4bqn4bqt4bqgw4BtNeG6py8vbW7DueG6o2zhur3hu6XhuqLhu53hur3DueG7neG7neG7peG6veG6o+G6qsO5L27Ds+G6oHThuqLhu6VBL8O5w7NC4bqgL2Jj4bqrYi9i4bqp4bqrbmJi4bqr4bqrY+G6qWLhuqLhurnhurnhurvDqeG6q3XhuqnhuqNzQeG7m2HDgDVj4bq7Y+G6p+G6reG6vXXhuqI14bqnJeG7neG6vcO54bud4bqt4buc4bun4bq9w6Hhuq3DmeG7neG7o+G7k8OD4bqtb+G7o+G7lcO64bqtw7rDveG7o+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1v4buT4bqtw6rDueG6reG6osODROG7lcO54bqt4bqg4bujw7nhu53huq1t4bq24bq94bqtbcOqbeG6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq1v4buB4buj4bqt4budxrBt4bqh4bqtbeG6veG7peG6rW9pw7nhu5vhuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqdkxJHhuqnhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurck4bujw7nhu53huq3huqrhu6PDtMO54bqtJcOA4bq04buzw7nhu5vhuq1NT+G6rV3huq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6fhur3huq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4bub4buj4buz4bqt4budxrBt4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXhu53hu4Ft4bqt4bqg4bq64bqh4bqtTMOqbeG6reG6oOG6uuG6rcOa4bq94buj4bqte+G7hcO54bqtTOG7h0ThuqHhuq3hu5zhu6Phu5nDg+G6reG6osOA4bq04bu3w7nhu5vhuq0lw4DhurThu7PDueG7m+G6rU1P4bqtXeG6reG6ouG7keG6rSXhu53hur3DueG7neG6reG7nOG7p+G6veG6rW3hu53hu6Xhuq1s4buj4buR4bqiw6Hhuq1V4bq/4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6rW3hu7HDueG7m+G6rXXEqUHhuq1t4bq24bq94bqt4bqiccO54bud4bqh4bqtJcOA4bq04buzw7nhu5vhuq1NT+G6rV3huq3huqLhu5Hhuq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6fhur3huq1Dw6pt4bqtb3DDueG7neG6rcO5w6zDueG7m+G6rW3hur3hu6Xhuq1t4bud4buL4bqi4bqtdeG6tOG7tcO54bub4bqtb+G6v+G7peG6reG6ouG7geG7peG6rXXhur/huq3huqrhu4vDueG6rW/hu5Phuq1t4but4bqi4bqtdeG7q+G7o+G6rW/hu5Xhuq3huqLhu4Hhu6Xhuq3huqDDgm3huq3hu53EguG6ouG6rW/hu63hu6Phuq3huqrDveG7o+G6reG7ncawbeG6reG6oOG7o8O54bud4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6quG6v+G6rcO54bub4bul4bq/4buj4bqt4bqiccO54bud4bqj4bqtw5nhu53hur/huq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqtb+G7g+G6rUPDrEThuq1u4bqmw7nhu5vhuq1v4bq04bu1beG6rW924buj4bqtw7nhu5vhurLhuq1tw6rDueG6rWx24bqh4bqt4bub4buj4buHw7nhu5vhuq3huqrhu6PDtMO54bqtbeG7p+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq1vduG6rW3hu53Dg0TDtMO54bqtw7rhu7HDueG6oeG6rW154bqt4bqg4bu34bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG6v8O54bud4bqtdcO9w7nhuq3huqrDveG7o+G6rW/hu4lE4bqtb+G6tuG6rcO6w6pE4bqtw7rhu6dt4bqh4bqt4bqiw4Dhur3DueG7m+G6reG6ouG7neG7o+G7keG6ouG6rWxw4bqt4bud4buj4buZw7nhuq1v4buB4buj4bqj4bqtT2ht4bqtbOG7o+G7meG6ouG6oeG6rcO54bud4bq/4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6reG7neG7o+G7mcO54bqtb+G6vcO54bub4bqtb+G6v+G7peG6reG6ouG7geG7peG6rcO6duG6ouG6reG6oOG7reG6rcO54bub4bq/w7nhu53huq3hu53GsG3huq3DgOG7i+G6ouG6reG7n+G6ouG6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtbeG7h+G6rcO54bq0w71t4bqtb+G6v+G7peG6reG6ouG7geG7peG6rcO54bud4bq0w6Hhuq1A4bud4bqwbeG6reG7neG7ocO54bud4bqtw4Dhu4XDueG7m+G6oeG6rU7hu6PDueG7neG6rW7hurThu7nDueG7m+G6oeG6rUDhu53hurBt4bqt4bud4buv4buj4bqtbeG7ncOCbeG6rcO54buFw7nhu5vhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3TMO0w7nhuq1t4buBw7nhu53huq3DusOCbeG6reG6ouG7ncOD4bqt4budxrBt4bqtQeG7neG7n+G6reG6ouG7neG7i0HhuqHhuq3hu53GsG3huq3huqDhu6PDueG7neG6oeG6reG6oOG7o8O54bud4bqt4bqq4bujw7TDueG6rW/hurThu7Vt4bqt4bud4bq04bu3w7nhu5vhuq1v4buJROG6rW/hurbhuq1tw6pt4bqtbeG7neG7keG6rW924bqh4bqtbeG7neG7n8O54bud4bqt4bqgw6pt4bud4bqtbeG6tuG6veG6rcOZ4bud4bq/4bqtw7nhurTDvW3huq3huqLhu53Ds+G7peG6rcOBw4NE4bqtb3DDueG7neG6o+G6rcOZ4bud4bqow7nhu5vhuq3DueG7hcO64bqt4bub4buJw7nhuq1vw6xE4bqh4bqtbGbhuqLhuq3DueG7nXBB4bqtQ8OD4bqt4bud4bq0w73DueG7m+G6rW3hu53Dg0Thu5XDueG6rW934buj4bqt4bqg4but4bqh4bqtbMO0w7nhuq1t4buBw7nhu53huq3huqrhu6Phu5lt4bqtb+G7icOD4bqt4bqi4bq04bqtbcOqbeG6reG6osOA4bq9w7nhu5vhuq3huqLhu53hu6Phu5HhuqLhuq1scOG6reG7neG7o+G7mcO54bqtb+G7geG7o+G6rUHhu53hurBt4bqt4bqq4bqw4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqiw6pt4bqtbuG7gUThuq3hu53GsG3huqHhuq3DueG7neG6v+G6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq1txanDueG6rW9qROG6rcO64buBw7nhu53huq1t4budw4NE4buVw7nhuq1vd+G7o+G6reG6oOG7reG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq3huqLhurThuq3huqrhu4vDueG6oeG6reG6osODROG7lcO54bqt4bqg4bujw7nhu53huqHhuq1v4bq04bq94bqt4bud4buhw7nhu53huq3hu4fDueG7neG6rcO54bud4bq/4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6rXXDtMO54bqtbcOqbeG6rcO54buTw7nhuq3huqLhu4fDueG7m+G6rcO64buBw7nhu5vhuq1D4buD4bqt4budduG7o+G6rcO54bud4bq04bqteuG6vXXhu6XhuqHhuq3GoeG6vW3Ds2zhu6Xhu6V04bqh4bqt4bqi4bujdOG6ouG7pXTigKbhuq1v4buV4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbeG7p+G6reG6ouG7neG7leG6reG6ouG7o+G7kUHhuq1txKnDueG6reG6qsO94buj4bqtbcOqbeG6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuq3DqsO54bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6rW3hurbhur3huq3DueG7neG6v+G6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqfhu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3hurnhuqnhuqlBQ8Og4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqLDoeG6rWThurtkQUPDoOG6p+G6reG6oMOAbTXhuqcvL21uw7nhuqNs4bq94bul4bqi4bud4bq9w7nhu53hu53hu6Xhur3huqPhuqrDuS9uw7PhuqB04bqi4bulQS/DucOzQuG6oC9iY+G6q2IvYuG6qeG6q25iYuG6q+G6q2PEkeG6u+G6osOp4bq7xJHhurvhuql14bqp4bqjc0Hhu5thw4A1Y2Vi4bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqcl4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6fhur3DoeG6rcOZ4bud4buj4buTw4Phuq1v4buj4buVw7rhuq3DusO94buj4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW/hu5Phuq3DqsO54bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6rW3hurbhur3huq1tw6pt4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6rW/hu4Hhu6Phuq3hu53GsG3huqHhuq1t4bq94bul4bqtb2nDueG7m+G6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p2Thurtk4bqn4bqtL+G6t+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FN4bq9QeG6ouG7o+G7pcO54bqn4bq3T+G7scO54bub4bqtb+G7h+G7peG6reG7ncawbeG6reG6oOG7o8O54bud4bqt4bqi4bud4bq9w7rhuq3hu5vhu6Phur3huq3DueG7m+G6v0Thuq3hu5124buj4bqt4bqi4bq04bqt4bqq4buLw7nhuq3huqLDg0Thu5XDueG6reG6oOG7o8O54bud4bqtLeG6reG7neG6tMO9w7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7o+G7mUHhuq1i4bqpYmPhuq3huqLhu4Hhu6Phuq0lw4DhurThu7PDueG7m+G6rU/hu5zhuq3hu5zhu6/DueG7m+G6rU/Dgm3huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3w5p24bqi4bqtb+G7o+G7lcO64bqtw7rDveG7o+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq3huqLDg0Thu5XDueG6reG6oOG7o8O54bud4bqtT+G7nOG6oeG6rU1P4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliY+G6oeG6rW/hu6fhuq114bq/4bqtdOG7neG7o+G6rW/hu4XDueG7m+G6rXTEkOG6rUPDsuG6ouG6reG6osODROG7lcO54bqtT+G7nOG6oeG6rU1P4bqt4bqi4bud4buf4bqt4bqg4bujw7nhu53huq1t4budceG6rW3hu4nDueG6rW/hu4XDueG7m+G6rXTEkOG6rUPDsuG6ouG6reG6osODROG7lcO54bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq3DueG7m+G6v8O54bud4bqh4bqtdOG7neG7scO54bub4bqtbeG7icO54bqtb+G7hcO54bub4bqtdMSQ4bqtbeG7h+G6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuq3huqLhu53Dgm3huq1Dw7LhuqLhuq3huqLDg0Thu5XDueG6rcO54bud4bq04bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliYuG6o+G6rSXhu53hu5/huq3huqDhu6PDueG7neG6rW3hu6fhuq3huqLhu53hu5Xhuq3huqLDgMSCw7nhu5vhuq3huqLDg0Thu5XDueG6reG6ouG7ncOz4bul4bqtbOG7i+G6ouG6rXRF4bqtQeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6ouG7ncOCbeG6rcO54bq/4bul4bqt4bqq4bq/4bul4bqtw7nhu5vhur/DueG7neG6rcO64buhw7nhu53huq1v4buFw7nhu5vhuq10xJDhuq3DueG7kcOD4bqtb+G6tuG6rW/hu6Phu5PDg+G6rXThu6Phu5nDueG6o+G6rSXhu53hu5/huq3huqDhu6PDueG7neG6rW/hurThu7Vt4bqtb+G7hcO54bub4bqtdMSQ4bqtdOG7neG7scO54bub4bqt4bub4bujw73hu6Phuq3hu53hu4HDueG6reG6oOG7reG6rcO54bubw4NE4buZw7nhuq3huqrGsMO54bub4bqtQ8Oy4bqi4bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq1v4buB4buj4bqt4budxrBt4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXDg0Thuq3DueG7neG7o8O0w7nhuqHhuq1tw6pt4bqtbeG7ncODRMO0w7nhuq3hu5vhu6Phur3huq3hu5vhu6PDquG7peG6rW7hurBt4bqtdOG7ncODROG7kcO54bqtbcOq4bul4bqt4bqi4bud4buf4bqt4bqg4bujw7nhu53huq104bud4buxw7nhu5vhuq3DueG7neG7i+G6ouG6reG6ouG7neG7o+G7keG6ouG6rW/hu4XDueG7m+G6rXTEkOG6rcOBw4PDquG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3DueG7m8ODROG7mcO54bqt4bqqxrDDueG7m+G6o+G6reG7nOG7meG6reG6ouG7neG7rcO54bub4bqt4budeOG6reG6osOA4bu14bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6rW3hu53Dg8O54bub4bqtbeG6tuG6veG6rUx24bqt4buaTjlPJeG6rW3hu51x4bqtbeG7neG7peG6rUHhu53DskHhuq3huqLhu53hu5/huq3huqDhu6PDueG7neG6reG6osOAxILDueG7m+G6reG6osODROG7lcO54bqt4bqq4bq/4bul4bqtw7p24bqi4bqtw7nhu5vDg0Thu5nDueG6reG6qsaww7nhu5vhuq1uw4NE4bqtw7nhu53hu4vhuqLhuq3huqrhur/huq1t4bq94bul4bqtw7nhu53hu4vhuqLhuqHhuq104bud4buxw7nhu5vhuq1t4bun4bqtbeG7ncODROG7mcO54bqt4bqiw4DEgsO54bub4bqt4bqiw4NE4buVw7nhuq3huqrhur/hu6Xhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6reG7neG7pWht4bqtb3jhuq3huqrhur/hu6Xhuq3DueG7m8ODROG7mcO54bqt4bqqxrDDueG7m+G6rW/DgsO54bub4bqt4bqg4bq9w4PhuqPhuq1O4bul4bqtb+G7p+G6oeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DgcODw6rhuq3huqLDgOG7ocO54bud4bqtb+G7hcO54bub4bqtdMSQ4bqtw7nhu5vDg0Thu5nDueG6reG6qsaww7nhu5vhuq1Dw7LhuqLhuq3huqLDg0Thu5XDueG6oeG6reG6ouG7neG7n+G6reG6oOG7o8O54bud4bqtbeG7icO54bqtbeG7hcO54bqtbcOC4bqt4bqq4bq/4bul4bqtb3DDueG7neG6reG7neG6tMO9w7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7k+G6rcO54bub4bud4buj4buZQeG6oeG6reG6ouG7neG7keG6rcO64buBw7nhu53huqHhuq3DueG7hcO54bub4bqtdeG6pm3huqHhuq3huqDhu7fhuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqtbeG6tuG6veG6rWzhu4fDueG6reG6ouG7ncOsw7nhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bq8w4PhuqLhu53hu6XDgOG6p+G6t1Xhu6PDueG7neG6reG7nOG6tHnDueG7m+G6sS9B4bq3

Linh Hương

Từ khóa: Tuyển sinh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]