(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 22-12-2021, toàn tỉnh đã trồng và trồng rừng sau khai thác được 10.206 ha rừng, 5,24 triệu cây phân tán, đạt 102,06% kế hoạch năm.
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Xhu5nhu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7lWNC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4buf4buM4buc4buA4bqq4buf4bqi4bupw5Xhu59w4buhw7Vx4buhdeG7n0Lhu6fhu5/hu5kv4buOw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5Xhu5kvQnDhu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5N9w4Phu6fhuqDhu6Phu5VjROG7gELhu5/huqLhurThu4Dhu5/hu4DhuqrGsFPhu59xcS1wcS1x4buhcXDhu4/hu5/DleG7hsaw4buA4bufw5XDieG7gELhu5/huqLhu7Hhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4bufUMaw4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7n+G7juG7p8OU4buf4bq8QuG7p0Phu5/DlULFqcOA4buf4bqixqBNw4Dhu59w4buhw7Vx4buhdeG7n0Lhu6fhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu4/hu5904buPcXPhu5/DleG7jEPhuqTDlOG7n8OAw71T4bufw5NCw73hu4Dhu5/DlcWp4buA4buP4buf4bqi4bupw5Xhu59w4buhceG7j+G7oXVt4buf4bq84bq04bufQuG7huG7qcOAQuG7n+G7gOG7reG6vsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n3Vz4buhw5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufc3HDusOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcHRwL3DDunPhuqBwcHNww7lw4buhw5Vxw7p1csOKdC1D4bq+4bun4bqqw4MtdXPDuXJzc3AtcHHDteG6usOT4bqq4buj4buf4bunw4rDlWvhu6NjQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7n+G6ouG7qcOV4bufcOG7ocO1ceG7oXXhu59C4bun4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujdXPhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3Nxw7rhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVPcWp4buA4bufw4Hhu4rhu4/hu5/DgEJD4bq04buA4buf4buO4bq44bufJeG7hsaw4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7n+G6qcOUw43DgOG7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7n+G7heG7j+G7n+G6qcOUw73hu4Dhu5/hurxCw5Thu59z4bufQsagS+G7gOG6quG7n+G6oEHhu4Dhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu581xqBM4buA4bqq4bufNMWpw5Xhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4buf4buM4buc4buA4bqqw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lT3hu4Lhu5/huqLGoE3DgOG7n+G6vOG6tMOV4bufw5LDlOG7q+G7n8OV4buM4bqy4buA4buP4buf4buA4bqq4bunU+G7n8OV4buc4buf4bqi4bu1w5Thu5/hu4Dhu63hur7hu59x4buhcXDhu5/hu4DhuqrGsOG7gELhu5/hu4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7n1DGsOG7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hu4BJ4buA4bqq4bufw5VCSeG7gOG7n+G6ouG7seG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6vsagw5Thu5/DgELhu4bhu59kIzYk4bufw5XDieG7gELhu5/DgeG7p+G7gOG7n0LGsOG7gELhu5/hurzhurThu59C4buG4bupw4BC4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4Dhu5/igJxj4bq0w5Xhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4bufw4DDvVPhu5/huqJMQ+G7n+G6okxD4buf4buAQkvhu59K4buA4bufI8Wpw4Dhu599w4zigJ3hu59nw5TDveG7gOG7n2PDveG7gOG7n2Lhu57DlOG7n3Hhu6FxcOG7jeG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw5VCTEPhu5/huqpD4bun4buG4buf4bq84bq04bufQuG7huG7qcOAQuG7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu5/huqLhurThu4Dhu59kIzYk4bufw4DFqcOA4bufQsOUU+G6pOG7gOG7n8OVQkXhu59S4bux4buP4bufw5VCxrDhu4BC4bufw5NCw43hu59QxrDhu5/DgMWpw4Dhu5/huqJK4buA4bufUEXhu5/DgErhu5/hu45O4buf4buAQnbhur7hu5/DgELhu5Thu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/DgELDlOG7ueG7gOG7n8OBReG7n0JD4bqk4buA4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu4/hu5/DgMO9U+G7n+G6qkPDjeG7gOG6quG7n+G6ouG6puG7n+G7gOG6quG7p1Phu5/DleG7nOG7n+G6ouG7tcOU4buf4buA4but4bq+4buf4bqqd8OT4bufw5VCTEPhu5/DlUPhurTDleG7n8OVQsOU4bu34buA4bufw4pNQ+G7n8OV4buI4bufw4BC4buaw4Dhu5/hu4zhu6fhu5/DksOUw73hu4Dhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4buf4buM4buc4buA4bqq4buN4bufw4BCw4nhu5/huqLhu6nhu4bhu5/DgMWpw4Dhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4bufw5Xhu63hu4Dhuqrhu5/DgMagTOG7gOG6quG7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n8OVw5RT4bqy4buA4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n+G7gMO94buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bhu5/hu4BC4bu34buA4bufw5VC4buaw4Dhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G6vkZD4bufw5Xhu7Xhu4Dhuqrhu5/DikvDk+G7nzZCw73hu4Dhu5/huqDDveG7gOG7n1DDguG7n1Dhu6dD4bufw5Xhu4zhu4Thu4/hu5/DlcWpw4Dhu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu4/hu5/huqpDxanhu5/DleG7jEXhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7j+G7n1Thu5/hu4DhuqpC4bq44bun4bufw4Dhu5Thu6fhu59QQ+G6pMOA4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n8OAw71T4buP4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7j+G7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7j+G7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu5/hu45D4buAQuG7n8OVQsWpQ+G7j+G7n+G6quG7gsOT4bufw5NC4bu14buA4buf4bqqQ+G7q+G6vuG7n+G7gELhuq7hu5/DlUJD4bqy4buA4bufw5Xhu6dD4buP4buf4bua4buA4bqq4bufw5NC4buC4bufUEtD4bufw4FD4bq04buA4buf4bqi4buIQ+G7n+G6vEJE4bufQuG7t8OU4buN4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufUEPhurLhu4Dhu5/hu47hu6Lhu5/DlULhu6fhur7hu5/huqpD4bun4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DleG7hsaw4buA4bufUuG7seG7n0Lhu4pD4bufw4BCw5Thu4Dhuqrhu5/hu47hu5rDgOG7j+G7n+G6osOM4buA4bqq4bufw4rhu4Thu4Dhuqrhu4/hu5/DlULhu6fhur7hu5/huqpD4bun4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n8OAw71T4buP4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7jeG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw5VCTEPhu4/hu5/DksOUU+G7n0Lhu4bhu6nDgELhu5/DgMWpw4Dhu5/hu4DhuqrDlMOM4buA4buf4bqqQ8ON4buA4bqq4buP4bufQuG6pOG7n8OVQsON4buA4bqq4bufUMKtwq3GoEzhu4Dhu5/GoMKtwq1K4bq+4bufw4Hhu6vhu4bhu5/huqLhu6vhur7hu5/huqLhu5Thu5/DgMO9U+G7n+G6qkPDjeG7gOG6quG7n8OKw73hur7hu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BC4buzw5Xhu5/DisKtwq3GoE3hu4Dhuqrhu5/Dk0Lhu5jDgOG7n1Dhu5jhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4buf4buM4buc4buA4bqq4buN4bufQsagwq3CrUvhu4Dhuqrhu5/huqBB4buA4buf4bq84buk4bufw5VCw5Thu7fDleG7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/hur5LQ8O14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Uj4bqy4buA4bufw4Dhu6nhu4BC4buf4bqi4buC4buP4bufw5VCTEPhu5/DlUPhurTDleG7n+G7gOG7reG6vuG7n+G7gOG7p1Phu5/DlcagSuG7gOG6quG7n+G6osONQ+G7n8OVQsOU4bu34buA4bufw4pNQ+G7n+G6ouG7seG7n8OV4bup4buG4buf4bqiQ8OCw5Thu5/hurxD4bqk4buA4bufw4BC4buG4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n+G6vktD4bufw4DFqcOA4buf4bqgQ+G6pOG7gOG7n8OVRMOAQuG7n+G7jOG7nOG7gOG6quG7j+G7n8OV4bu34buA4buf4bqg4buY4buA4bqq4bufw5XDjUPhu5/huqLhu6fhu5/DgMWpw4Dhu5/huqBD4bqk4buA4bufw5VEw4BC4bufw4Dhu4Thu4Dhu5/DleG7jMON4buA4bqq4buf4bqi4bqm4bufw5NC4buU4bufUuG7p+G7gELhu5/huqLhu7PDleG7n8OV4buMw43hu4Dhuqrhu5/huqLDjEPhu5/DleG7jEbDgOKApuG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVJeG6tOG7gOG7n+G7gOG7p1Phu4/hu5/DleG7hsaw4buA4bufw4Hhu4rhu5/huqBD4bqk4buA4bufw5VEw4BC4buf4buM4buc4buA4bqq4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n+G6osOCw5Thu5/huqLhu6vhur7hu5/DgeG7q+G7huG7n+G6vOG7pOG7n8OVQsOU4bu3w5Xhu4/hu5/DlcOZ4bufw4rhuqThu5/DgMO9U+G7n+G7jsON4buA4bqq4buf4bqi4bupw5Xhu5/DgOG7p+G7huG7j+G7n0JD4bqk4buA4buf4bqi4bun4buA4bqq4buf4bqixqBNw4Dhu5/DgMWpw4Dhu5/DgELhu5Thu5/hu4zhu5zhu4Dhuqrhu5/DgELhu63hur7hu5/hu47hu4LDgOG7n1DGsOG7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/DlcONw5XDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk+G7psOUw5VC4buG4buM4buj4buV4buZ4buOw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5Xhu58zQuG7r8OA4bufPUnhu4Dhuqrhu5kv4buOw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5Xhu5kvw5Phu5U=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]