(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm học 2022 - 2023 sắp bắt đầu, thời gian qua, thị xã Bỉm Sơn đã dành nguồn lực lớn để đầu tư xây dựng mới, tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học. Hiện nay, các cấp chính quyền và các nhà trường đang đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình để kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới.
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGoeG7l8OU4buQw5Xhu4Thu4JDxqHEkUThurhwVOG7r3Ak4bq64buGcGRM4buC4buPcCVE4buSw4Hhu4Jw4bqg4bq4cMOU4buz4buCcMOU4bur4buCQ3DhuqJMcMOUw5NwUkHhu5Bw4bqiROG7t+G7kHDhuqJE4buEcOG7gnbhu4ZwREjhuqJw4buGTcSQ4buXL8OU4buQw5Xhu4Thu4JDxqHhu5cvRHLGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMXeG6rsaww4Phu6HGoTh24buGcERI4bqicHNxc3NwLXBzcXN0cMOUd+G7jHDhuqB34buQcMSC4bu54buSw7Rw4buQRE7EkHBDxJDGsOG7gnDhu47hu5LGsMO0cOG7kEThurhwVOG7r3Ak4bq64buGcGRM4buCcMSC4buvcMOD4bur4buCRHDhu4JD4buS4buI4buCcOG7gOG7oOG6onDhu4BN4buCcMSC4bqocMSC4bu54buScOG7kOG7nHBU4bu1VXDDg+G7oOG7gkNw4buGTcSQw7Rw4buQ4buScMOUUMaww7Rw4buC4bu14buCQ3DhuqLhu7fhu4xw4bqiTHDDlMOTcFJB4buQcOG6okThu7fhu5Bw4bqiROG7hHDhuqLhu6nhuqJw4buQw5Xhu5xO4buCQ3BESOG6ouG7kXBdxJDhuqzhu4Jw4buCxrBVw7Rw4bqi4bup4bqicOG6ouG7t+G7jHDhuqJEReG7gkRw4buO4buSVeG6puG7gnBS4burcOG6ouG7qeG6onDhu4JE4burcOG7kMOV4bucTuG7gkNwxILGsOG7gkNwxILhu4rhuqJw4buQROG7mOG6onDhu4JE4burcOG7kEThu7nhu5JwxILDgVVw4buCRMaw4buCRHDhu5DEkOG6pOG7gnDEgsSocOG6ouG7qeG6onDhuqLDjOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRwxILhuqhw4bq+4bq44buMcOG7kEROxJBwxILhu5zGsHBS4bur4buEcMOUUHDDg+G7luG7gkNw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7gnbhu4ZwREjhuqJw4buGTcSQ4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4buncXHhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49wdMO5cuG7jFTDteG7oXDDlMOV4bqibeG7oS8v4bqiw4Phu4Lhu5HhuqDGsOG7hOG7kETGsOG7gkRE4buExrDhu5FS4buCL8OD4bquw5Thur7hu5Dhu4Thu4wv4buC4bquU8OUL3NzdHMvc3Fyw4PDuXNxdeG7pXFx4buQw7rhu6VxxanFqeG7gHHhu5HDiuG7jEPhu43DlW3hu6XFqeG7p+G7oXDGsOG7gOG7kG3hu6HEkUThurhwVOG7r3Ak4bq64buGcGRM4buC4buPcCVE4buSw4Hhu4Jw4bqg4bq4cMOU4buz4buCcMOU4bur4buCQ3DhuqJMcMOUw5NwUkHhu5Bw4bqiROG7t+G7kHDhuqJE4buEcOG7gnbhu4ZwREjhuqJw4buGTcSQ4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6dxceG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6F0w7ly4buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGoSXDjOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG7hk3EkHDhur5E4buScETEkOG6rOG7knDhuqDEqHBS4burcOG7jERH4buCQ3DhuqJE4bui4bqicOG7gnbhu4JDcMSRw5Xhu5xO4buCQ3Dhu5DEkOG6qOG7knBESOG6onA4Q0jhuqJwxJHDleG7seG7hHDEgsaw4buCQ3DEguG7nE/huqJw4bqi4bup4bqicOG7gkThu6tw4buQROG7ueG7knDEgsOBVXDhu4JExrDhu4JEcOG7kMSQ4bqk4buCcMSCxKhwxILhuqhw4bq+4bq44buMcMSC4bucxrBwUuG7q+G7hHDDlFBww4Phu5bhu4JDcOG7kOG7nnDEguG7ueG7knDhu4J24buGcERI4bqicOG7hk3EkHBzcXNzcC1wc3FzdOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJMOC4buCcOG6ouG7seG7gkRw4buCS3Dhu4Dhu6DhuqJw4buC4bu14buCQ3DhuqLGsOG7hHDhuqJE4bu34buQcOG7gOG7nE/hu4JDcEPEkOG7qeG7hHDDg+G7luG6osO0cOG6q0RH4buCQ3BbKsOyJsSRcOG7kEThurhwVOG7r3Ak4bq64buGcGRM4buCcMSC4buvcOG7gOG7q+G7hnDhu5Dhu4rhu5Bw4bqiw4zhu4JDcOG7kOG7qeG6onDhu5BExrDhu4Zw4buG4buc4buScOG6okThu4Rw4bqiREXhu4JEcOG7juG7klXhuqbhu4JwxILhurjGsHDhu4xE4bucTOG7gkNw4buQw5Xhu4Thu4JDcFLEkOG6rOG6onDEguG7ueG7knDhu5Dhu5xw4bqiTHDDlMOTcFJB4buQcOG6okThu7fhu5DDtHDhu5Dhu57hu4JDcOG6oOG7nE3huqJwxILhu6nhu4xw4bui4buCQ3BVw4Lhu5Jw4bqi4bu54buScMSCSsSQcOG7hk3EkHBDxJDhu6nhu4Rww4Phu5bhuqJwUuG7q3Dhu4xE4buW4bqicFLhu5ZwJUThu5xM4buCQ3Dhu5DDlcOJ4buCRHBDxJDhu6nhu4Rww4Phu5bhuqJw4buMREpw4buQRMOM4buCQ3BzcXLhu6fhu5FwJXbhu4Jw4bqi4buicOG7gkThu5Jw4bqi4bu54buScOG7kEThu6DhuqJw4buQxJDhuqrhu4Jw4bqixqDGsHDhuqLhu6nhuqJw4buCROG7q3Dhu5DDleG7nE7hu4JDw7RwxJFpcCThurrhu4ZwZEzhu4JwxILhu69w4bqiRnDhur7huqRwROG7hOG7seG6okRwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDw7Rww5RQxrBw4bqiRFHGsMO0cOG7guG7teG7gkNw4bqi4bu34buMcOG7jERH4buCQ3BESOG6onDhu4JEeOG7hnDhuqDhu63hu4RwxILhu63hu4Zw4buQ4bu34buQcOG6ouG7rXDhuqLhu6nhuqJw4buQw5Xhu5xO4buCQ3DEguG6puG7knDhuqJGcMSCxqBw4buMREfhu4JDcERI4bqicOG7jEThu5bhuqJwUuG7lnDhu4J24buGcERI4bqicOG7hk3EkMO0cOG6vkTDjOG7gkNwxILhuqhwVOG7rVVww5XGsHDhu5DDieG7gkRw4buQw5Xhu7Hhu4JDcOG7kETEkOG6pOG7knDhu4xER+G7gkNwREjhuqJw4buA4bur4buGcOG7reG7gkRwROG7nMOT4buCQ3DEguG6pOG7gnDhuqJE4bu34buQcOG7gOG7nE/hu4JDcMOD4buxVXBS4burcERI4bqicOG7kMOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4Lhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSXDjOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG7hk3EkHDhur5E4buScETEkOG6rOG7knDhuqDEqHBS4burcOG7jERH4buCQ3DhuqJE4bui4bqicOG7gnbhu4JDcMSRw5Xhu5xO4buCQ3Dhu5DEkOG6qOG7knBESOG6onA4Q0jhuqJwxJHDleG7seG7hHDhu5nhu4xE4bucTuG7gkNwOENI4bqicMSRw5Xhu7Hhu4TDtHDEkWlwJOG6uuG7hnBkTOG7guG7lXDEgsaw4buCQ3DEguG7nE/huqJw4bqi4bup4bqicOG7gkThu6tw4buQROG7ueG7knDEgsOBVXDhu4JExrDhu4JEcOG7kMSQ4bqk4buCcMSCxKhwxILhuqhw4bq+4bq44buMcMSC4bucxrBwUuG7q+G7hHDDlFBww4Phu5bhu4JDcOG7kOG7nnDEguG7ueG7knDhu4J24buGcERI4bqicOG7hk3EkHBzcXNzcC1wc3FzdOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJOG7q3DhuqtE4bux4buGcMSRROG6uHBd4bucTuG7gkPDtHBdxJDhuqzhu5Jw4buQw5Xhu5zDk+G7gkNw4buCROG7q3Dhu5DDleG7nE7hu4JDcFLhu5LEkHDhu4bhu57hu4JDcOG6okThu4Rw4bqgxJDhuqThu5Dhu49wxJHDleG7nE7hu4JDcOG7kMSQ4bqo4buScERI4bqicDhDSOG6onDEkcOV4bux4buEcMSC4bux4buQcOG6okThu5LDgeG7gnBi4buS4buK4bqicEPEkMawcOG7kOG7nnDhu4J24buGcHLFqcWpxanDtHDDlMaw4buScMSCRsO0cOG6ouG7lOG7gkNwUk3EkHDDlOG7oHDhu4xE4bup4buQcOG7kMOVxJDhuqjhu4JwUuG6pnDDlOG7inDhu4Dhu5xP4buCQ3BESOG6onDDlMSQ4buCRMO0cOG7gkTEkOG6puG7knDhu4J24buGcOG7juG7ksawcOG7gkThu6tw4buQw5Xhu5xO4buCQ3Dhur5Ew4zhu4JDcOG6okZw4buMREfhu4JDcETEkOG6rOG7knDhuqDEqHDDg+G7hHDhu5Dhu7fhu5Bw4bqi4butcOG6ouG7qeG6onDhu4xER+G7gkNw4bqiROG7ouG6onDhu4J24buCQ3DEguG6puG7knDDg+G7q+G7gkRwxILhuqhw4buA4bur4buGcOG7jERH4buCQ3BESOG6onDhuqJE4buEcERI4bqicMOUxJDhu4JE4buRcCbhuqThu4Jw4buCxrBVw7RwxILhu5xP4bqicMOU4bugcOG7juG7ksaw4buCcOG7kOG7teG7hnDhuqLGoMawcOG6okRF4buCRHDhu47hu5JV4bqm4buCcMSC4bq4xrBw4buMROG7nEzhu4JDw7Rw4buCROG7q3Dhu5DDleG7nE7hu4JDcMSC4bucT+G6onDEguG7ueG7knDhu5Dhu5xwVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG6vkThu5JwRMSQ4bqs4buScOG6oMSow7Rw4buMREfhu4JDcOG6okThu6LhuqJw4buCduG7gkNwUk3EkHDhu5BK4buCQ3BDxJDhu6lw4buQw5XhurhwQ+G7ueG7gnDhu6XDtOG7p3Dhu5Dhu6ZwxILhu4jhu4JD4buRcCrhu6Bw4bq+xJDhuqThu4Jw4buQw5Xhu5xN4bqicOG6vkTEkHDhu4J24buGcERI4bqicOG7hk3EkHDhuqB34buQcMSC4bu54buSw7Rw4bqiw4zhu4JDcOG7kMOVw4nhu4JEcMOU4bq0cEThu4Thu6vhu4Jw4buQRMSQ4bqs4buCcFLhu6tw4bqg4bur4buCcEPEkMaw4buEcMSC4bqocMSC4bucxrBwUuG7q+G7hHDDlFBww4Phu5bhu4JD4buRcGTGsOG7knDhur5ExJBwROG7hOG7q+G7gnDhu5BE4bur4buCRMO0cOG6osOM4buCQ3Dhu5DDlcOJ4buCRHBDxJDhu5jhu4xw4buQw5Xhu5xO4buCQ3DEguG7reG7hnDhuqDhu63hu4RwxILGoHDhu4xER+G7gkNwREjhuqLDtHDhu4xER+G7gkNw4bqiROG7ouG6onDhu4J24buCQ3BS4burcMSCxqBw4bqi4bup4bqicOG7kMSQw4Lhu5Jw4bqiREVw4bqixqDGsHDhu5DDleG7nE7hu4JDcMSC4bux4buQcOG6okThu5LDgeG7gnBi4buS4buK4bqicEPEkMawcOG7huG7ouG6onDEgsSocHPhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoThD4buE4burxJBww5XGsMO0cMOD4bucTcSQcMOU4bugcOG6okThurpwxILhu7Hhu4Rw4bqixqDGsHDhuqtER+G7gkNwWyrDsibEkXDEkWlwJOG6uuG7hnBkTOG7gsO0cOG7gkThu6tw4buQw5Xhu5xO4buCQ3DEguG7r3BE4buE4bur4buCcOG7kEThu6vhu4JEcOG6osOM4buCQ3Dhu5Dhu6nhuqJw4bqg4buIxJBww4Phu5zDkuG7gkPDtHDhu5BB4buMcEThu5Lhu7fhu4Jw4bqiROG7hHBDxJDhu6nhu4RwUsSQw4Lhu4LDtHDEgnnhuqJw4bqgxJDhuqzhu5Bw4buA4burcMSCxKjEkHDhu4JD4buacEPEkOG7qeG7hHBSxJDDguG7gnDhuqJExqBw4buCRMSQ4bqs4buGcOG6vkThu4rEkHDhu4BN4buMcHRwxILhuqhw4buMROG7luG6onBS4buWcEPEkOG7reG7gkNww4Phu7FVcOG6okThu5xM4buCQ3Dhu5DDlcOJ4buCRHDhu4ZNxJDhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhxJAl4bqu4buC4buQ4bquw5Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oVPEkMOD4buQROG7j3Dhu6dxceG7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3DDuXFx4buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3N0cy9zcXLDg8O5c3F14bunc3Xhu5Dhu6XDuXLhu6d14buAceG7kcOK4buMQ+G7jcOVbcWp4bul4bun4buhcMaw4buA4buQbeG7ocSRROG6uHBU4buvcCThurrhu4ZwZEzhu4Lhu49wJUThu5LDgeG7gnDhuqDhurhww5Thu7Phu4Jww5Thu6vhu4JDcOG6okxww5TDk3BSQeG7kHDhuqJE4bu34buQcOG6okThu4Rw4buCduG7hnBESOG6onDhu4ZNxJDhu6FwU8SQw4Phu5BEbeG7oeG7p3Fx4buhcEThuq7EkENE4buQbeG7ocO5cXHhu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahxJFE4bq4cFThu69wJOG6uuG7hnBkTOG7gnDhuqJGcMO5cOG7kMOV4bucTuG7gkNwREjhuqJwxILGsOG7gkNwxILhu5xP4bqicMSC4bu54buScOG7kOG7nHDhur7EkOG7gkRw4buMREVw4buC4bu14buCQ3DhuqLhu7fhu4zDtHDDlFDGsHDhuqJEUcawcFLhu6twVOG7tVVww4Phu6Dhu4JDcOG7hk3EkHDhu4bEqOG7kHDDlOG7inBE4bux4buCQ3Dhu4bhu5bhuqJwUuG7q3DhuqJGcOG7kEThuqhwxILhu5zGsHBS4bur4buEcOG7jEThu5bhuqJwUuG7lnDhu4J24buGcERI4bqicHNxc3NwLXBzcXN04buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqE4duG7hnBESOG6onBzcXNzcC1wc3FzdMO0cOG6osOMcFLhu6tw4buQw5VHcMSRw5Xhu5xO4buCQ3A34bu54buGcOG7guG7hOG7gnA2xrDhu4ZwZEzhu4Jw4buZ4buMROG7nE7hu4JDcDbGsOG7hnBkTOG7gsO0cMSRaXAk4bq64buGcGRM4buC4buVcFLhu5LEkHDhu4bhu57hu4JDcOG6vkTEkHDhuqLDjOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRw4bq+ROG7knBExJDhuqzhu5Jw4bqgxKhwUuG7q3Dhu4xER+G7gkNw4bqiROG7ouG6onDhu4J24buCQ3DDlHfhu4xwxILEkHBS4bur4buEcMOUUHDDg+G7luG7gkPhu5FwJcOM4buCQ3Dhu5DDlcOJ4buCRHDEguG7nE/huqJwxILhu7nhu5Jw4buQ4buccFThu7VVcOG7hk3EkHBSTcSQcOG7kETEkOG6pOG7kHDhur7huqRwRMSQ4bqs4buCcMSC4buxxJBwUk3EkHDhu47hu5JVcOG7hsOMcHNw4buQ4bu54buCQ3DDlcSo4buCQ3DDleG7r8SQw7Rw4buQROG7hOG7qeG7gkNw4buG4bup4buQw7Rw4bqg4but4buEcMSC4but4buGcOG7kMSQw4Lhu5Jw4bqiREVwxILhu7Hhu5Bw4bqiROG7ksOB4buCcOG7juG7kuG7iuG6onBDxJDGsOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJcOMcEPEkOG7qeG7hHA4Q+G7klXhuqrhu4JwxJFE4bq4cF3hu4TGsMO0cF3EkOG6rOG7knDhu5DDleG7nMOT4buCQ3DEkcOV4bucTuG7gkNw4buG4bu54buGcOG7guG7hOG7gnA2xrDhu4ZwZEzhu4Jw4bqiROG7hHDhuqDEkOG6pOG7kOG7j3AlROG7ksOB4buCcOG6oOG6uHDEgkbhu4Jw4buCduG7hnBESOG6onDhu4ZNxJDDtHDhu4JEUeG7gkNw4buCQ+G7q1Vw4buC4burVcO0cOG7gkThu6tw4buQw5Xhu5xO4buCQ3DEgsaw4buCQ3Dhur5Ew4Hhu4Jw4buQw5Xhu5xM4buCQ3Dhu4xE4buKxJBwRE/hu4xwUk3EkHDEgkzhu4JwUuG6uHDhu5BExJBw4bqiw4zhu4JDcEThu4Thu6vhu4Jw4buQ4bu34buQcOG7hkjEkHDhuqLDjOG7gkNw4buQ4bup4bqicOG6okThu5LDgeG7gnDhuqDhurhw4bqiTHDDlMOTcFJB4buQcOG6okThu7fhu5DDtHDhuqJE4bq64buCRHDhu5DDlcaw4buCQ3Dhur5E4buSw4zhu4JwUsSQw4Lhu4Jw4buQw5Xhu5xO4buCQ8O0cOG7gE3hu4zhu5FwXcSQ4bqs4buCw7Rw4buCROG7q3Dhu5DDleG7nE7hu4JDcMSC4buvcFThu7VVcMOD4bug4buCQ3Dhur7huqRwROG7hOG7seG6okRww5R34buMcFThuqThu4xw4buATeG7jHDEguG6qHDhu4JDxrBVcOG6vkTEkHDhuqLDjOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRwxILhu5xP4bqicOG6oOG7q+G7gnBDxJDGsOG7hHDDlOG6tHDEgkbhu4JwREjhuqJww5TEkOG7gkRwxILhuqThu4Jw4buQw5Xhu5xO4buCQ+G7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocah4buXxJDhu4ZDcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HEkCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlXDDg+G7kEThu5Lhu4bhuqDhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oVPEkMOD4buQROG7j3Dhu6dxceG7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3DDuXFx4buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3N0cy9zcXLDg8O5c3HDunJ1cuG7kMO5cuG7pXThu6fhu4Bx4buRw4rhu4xD4buNw5Vtw7lx4buhcMaw4buA4buQbeG7ocSRROG6uHBU4buvcCThurrhu4ZwZEzhu4Lhu49wJUThu5LDgeG7gnDhuqDhurhww5Thu7Phu4Jww5Thu6vhu4JDcOG6okxww5TDk3BSQeG7kHDhuqJE4bu34buQcOG6okThu4Rw4buCduG7hnBESOG6onDhu4ZNxJDhu6FwU8SQw4Phu5BEbeG7oeG7p3Fx4buhcEThuq7EkENE4buQbeG7ocO5cXHhu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahJcOM4buCQ3Dhu5DDlcOJ4buCRHDhur5E4buScETEkOG6rOG7knDhuqDEqHBS4burcOG7jERH4buCQ3DhuqJE4bui4bqicOG7gnbhu4JDcMSRw5Xhu5xO4buCQ3Dhu4bhu7nhu4Zw4buC4buE4buCcDbGsOG7hnBkTOG7gnDEgsaw4buCQ3BD4bu34buMcMOV4buY4buQcEThu4Thu6vhu4Jw4buQROG7q+G7gkRw4buQw5Xhu5xN4bqicOG7gnbhu4ZwREjhuqJw4buGTcSQ4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHEkcOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4JwxJFpcCThurrhu4ZwZEzhu4Jw4bqiRnDDuXDhu5DDleG7nE7hu4JDcERI4bqicMSCxrDhu4JDcMSC4bucT+G6onDEguG7ueG7knDhu5Dhu5xw4bq+xJDhu4JEcOG7jERFcOG7guG7teG7gkNw4bqi4bu34buMw7Rww5RQxrBw4bqiRFHGsHBS4burcFThu7VVcMOD4bug4buCQ3Dhu4ZNxJBw4buGxKjhu5Bww5Thu4pwROG7seG7gkNw4buG4buW4bqicFLhu6tw4bqiRnDhu5BE4bqocMSC4bucxrBwUuG7q+G7hHDhu4xE4buW4bqicFLhu5Zw4buCduG7hnBESOG6onBzcXNzcC1wc3FzdOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahw6Phu4JDcDbDgnBkxahwxJHEkOG6pOG7gsO0cMSRw5Xhu5zDk+G7gkNw4buMREfhu4JDcFsqw7ImxJFwxJFpcCThurrhu4ZwZEzhu4LDtHDhuqJExJDGsHDDlOG6snDhu5BEw4Lhu4bhu49wJcOM4buCQ3Dhu5Dhu6nhuqJw4buC4bu14buCQ3DhuqLhu7fhu4zDtHDDlFDGsHDhuqJEUcawcOG6okxww5TDk3BSQeG7kHDhuqJE4bu34buQcOG7jEThu5bhuqJwUuG7lnDhuqJE4buEcOG7gnbhu4ZwREjhuqJw4buGTcSQcMSCxrDhu4JDcMSC4bucT+G6onDhu5BB4buMcOG7kMOV4buS4buCQ3Dhu5BE4bug4bqicETEkOG6rOG7gsO0cMSC4bqocOG6vuG6uOG7jHDEguG7nMawcFLhu6vhu4Rww5RQcMOD4buW4buCQ3Dhu4JDxrBVcOG7kOG7nnDEguG7ueG7knDhu4J24buGcERI4bqicOG7hk3EkOG7kXA4Q+G7hOG7q8SQcMOVxrDDtHDEkWlw4bqi4bua4buCQ3DEgsaw4buCQ3Dhu5DEkOG6pOG7gnBE4bur4buCRHDhu4Dhu6vhu4Zw4bqi4bup4bqicOG7kETGoHDhu5Dhu5bhuqJwxILhu7nhu5Jw4buQ4buccHLDunDhu4xER+G7gkNww4Phu7FVcMSRxJDhu4JwREjhuqJw4bqiROG7hHByw7pw4buQw5Xhu5xO4buCQ3Dhu5DEkOG6qOG7knBESOG6onBS4burcMSRXSVkcOG7kMOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4LDtHDhu5BK4buCQ3Dhur7EkOG7gkRw4buMREVwdcO0w7pw4buQ4bumcMSC4buI4buCQ3BSTcSQcMSC4bu5VXDEgsagcOG7huG7qVVwUsSQcOG7kEXhu4JEw7Rw4buQw5XGsOG7gkNw4buQRMSQ4bqk4buQcOG6oOG6uHDEgsSQcOG6vsOo4buG4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49wcnPhu6dx4buMVMO1cEThuq7EkENE4buQ4buPcMWpw7lx4buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3N0cy9zcXLDg8O5c3HDunJzw7rhu5BycsWp4bulw7nhu4Bx4buRw4rhu4xD4buNw5VtxanDuuG7oXDGsOG7gOG7kG3hu6HEkUThurhwVOG7r3Ak4bq64buGcGRM4buC4buPcCVE4buSw4Hhu4Jw4bqg4bq4cMOU4buz4buCcMOU4bur4buCQ3DhuqJMcMOUw5NwUkHhu5Bw4bqiROG7t+G7kHDhuqJE4buEcOG7gnbhu4ZwREjhuqJw4buGTcSQ4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Fyc+G7p3Hhu6FwROG6rsSQQ0Thu5Bt4buhxanDuXHhu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahJeG7qeG6onDhu5DDleG7nE7hu4JDcERI4bqicOG7kMOVw4Lhu4JwxILhurjGsHDhuqDhu6vhu4Jw4buQROG6uHBU4buvcCThurrhu4ZwZEzhu4JwxILGsOG7gkNwQ+G7t+G7jHDDleG7mOG7kHDhuqJE4bq64buCRHDhu5DDlcaw4buCQ3DhuqJMcMOUw5NwUkHhu5Bw4bqiROG7t+G7kHDhu5DDleG7nE7hu4JDcOG7gE3hu4xwREjhuqLhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSXhu6nhuqJw4bqiw4zhu4JDcOG7kMOVw4nhu4JEcMSC4bucT+G6onDEguG7ueG7knDhu5Dhu5zDtHDhuqDhu6vhu4JwQ8SQxrDhu4RwUuG7q3DEguG7nMawcFLhu6vhu4Rww5RQcMOD4buW4buCQ3Dhu4JDxrBVcMSC4bu54buScOG7gnbhu4ZwREjhuqJw4buGTcSQcHNxc3NwLXBzcXN0cOG7gOG7q3Dhu4LEkOG6puG7hnBS4buSxJDDtHDhu4xE4bu34buCcOG6vkTDk8SQcMSC4buKxJBwUk3EkHDhuqLhu6nhuqJwQ8SQ4bup4buEcFLEkMOC4buCw7RwREjhuqJww5TEkOG7gkRw4buQw5XDguG7gnDEguG6uMawcOG6oOG7q+G7gnDhu5BE4bq4cFThu6/hu5FwJUxww5TDk3BSQeG7kHDhuqJE4bu34buQcOG7hk3EkMO0cETEkOG6rOG7gnDEguG7scSQw7Rw4bq+RMaw4buCQ3Dhu5DDlcaw4buCQ3DDlOG6tHDhu4Dhu6tw4buGxKjhu5Bw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7gkRR4buCQ3BV4bqk4buScOG7kOG7inBDRuG7jHDhu4xE4bu54buCcOG7kOG7seG7hHDEgsSQ4bqm4buScOG6vsSQ4bqs4buCcMSC4bqocOG6ouG7qeG6onDhu5DDleG7nE7hu4JDcERI4bqicOG7kEXhuqJEcOG6ouG7oOG6onDEgkrEkHDhu4ZNxJDDtHDEguG7qeG7jHDhu6Lhu4JDcFXDguG7knDhuqLhu7nhu5Jw4bqixqDGsHDhuqJE4bucTOG7gkNw4buQw5XDieG7gkRwQ8SQ4bup4buEcMOD4buW4bqicOG7jERKcOG7kETDjOG7gkNwc3Fy4bunw7RwxILhuqhw4buCduG7hnBESOG6onDhu4ZNxJBwxILhu7Hhu5Bw4buCRMSQ4bqm4buScOG7kEThu6vhu4JEcOG7kEXhuqJEcOG7hk3EkOG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMxq/hu5Lhu5BE4buEw5Xhu6HGoTbEkOG7gkRwXeG7nEzhu4JD4buXL+G7jMah

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]