(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 7/11/1917, cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga do V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích lãnh đạo thắng lợi, Nhà nước Nga Xô viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới ra đời, đánh dấu bước đột phá vĩ đại, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Đối với sự kiện to lớn này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

90 năm vì Tổ quốc, vì nhân dân

Ngày 7/11/1917, cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga do V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích lãnh đạo thắng lợi, Nhà nước Nga Xô viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới ra đời, đánh dấu bước đột phá vĩ đại, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Đối với sự kiện to lớn này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Thành công của cuộc Cách mạng Tháng Mười đã mở ra thời kỳ phát triển mới của phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế, cũng như phong trào giải phóng dân tộc.

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỷ XX, trong lúc các sỹ phu, các lực lượng yêu nước đang bế tắc về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, thì chính lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười về với phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam.

Năm 1927, trong cuốn Đường Kách mệnh, cuốn sách giáo khoa lý luận chính trị đầu tiên của cách mạng Việt Nam, Bác Hồ nêu rõ: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải lấy dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mác- Lênin”.

Sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930 - đội tiền phong của giai cấp công nhân, là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc Việt Nam, là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những kỳ tích vẻ vang. Cách mạng tháng 8/1945 là thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, rồi tiếp đến đại thắng mùa Xuân 1975, đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển quê hương đất nước.

Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới CNH, HĐH và hội nhập quốc tế trong vòng hơn 35 năm qua đã đưa nước ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là kết quả của quá trình tìm tòi, thử nghiệm, bám sát thực tiễn, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện. Theo đó, Đảng ta luôn kiên định quan điểm đổi mới có nguyên tắc, đổi mới nhưng không đổi màu, đổi mới nhưng phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới để làm tốt hơn 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh tình hình thế giới luôn diễn biến phức tạp, khó lường, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta với lòng yêu nước nồng nàn và niềm tin sâu sắc vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội đã vượt lên muôn trùng khó khăn, thử thách, từng bước đưa đất nước vững bước đi lên. Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được Đảng ta vận dụng sáng tạo để lãnh đạo hiện thực hóa trong sự nghiệp đổi mới và đã giành được những thành tựu to lớn. Đặc biệt là trong 2 năm liên tiếp vừa qua (2018 - 2019) Việt Nam đã hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt trên 7%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng GDP hàng đầu trong khu vực và thế giới. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc với khoảng 54% số xã và trên 110 huyện đạt chuẩn, hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chính sách người có công, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được các cấp các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác thông tin, truyền thông được đẩy mạnh, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng cao. Phấn khởi nhất là cùng một thời điểm Việt Nam được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Asean và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc với phiếu tín nhiệm gần như là tuyệt đối.

Những thắng lợi vẻ vang qua 35 năm đổi mới là minh chứng sinh động về sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về quá trình tổng kết, đúc rút những bài học lịch sử cũng như những kinh nghiệm từ cả thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở một số nước bạn để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây chính là tiền đề, là nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển, tiến lên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Bác Hồ kính yêu đã từng khẳng định: “Chủ nghĩa Mác - Lê nin không những là cái kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản”.

Văn Như Tước


Văn Như Tước

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]