(vhds.baothanhhoa.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại cho chúng ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng to lớn và quý giá. Cuộc đời, sự nghiệp của Người là một bản hùng ca bất diệt, là biểu tượng sáng ngời, đẹp đẽ về ý chí, khát vọng đấu tranh của dân tộc Việt Nam; về lòng yêu nước, thương dân tha thiết; về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và phong cách giản dị, khiêm tốn; về tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhân rộng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại cho chúng ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng to lớn và quý giá. Cuộc đời, sự nghiệp của Người là một bản hùng ca bất diệt, là biểu tượng sáng ngời, đẹp đẽ về ý chí, khát vọng đấu tranh của dân tộc Việt Nam; về lòng yêu nước, thương dân tha thiết; về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và phong cách giản dị, khiêm tốn; về tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt Nam, là ánh sáng soi đường, dẫn dắt Ðảng ta, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, là một nội dung lớn, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh toàn diện của Đảng ta hiện nay.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với niềm vinh dự, tự hào là địa phương được 4 lần đón Bác về thăm, được Bác dành cho sự quan tâm, động viên, chỉ bảo ân cần và tin tưởng giao cho nhiệm vụ xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nghiêm túc chỉ thị một cách thiết thực, sáng tạo, sâu rộng, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt triển khai và thực hiện 6 nội dung chủ yếu của chỉ thị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hằng năm, đã lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện và có chuyển biến rõ nét, cụ thể: Năm 2016, đã tập trung lãnh đạo xây dựng các đề án, ban hành văn bản thể chế cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, như: 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá, một số nghị quyết chuyên đề, các cơ chế, chính sách thiết thực để đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo cơ sở và điều kiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Năm 2017, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp; giải quyết các vấn đề bức xúc, như: Ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp, sắp xếp giáo viên dôi dư; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, biểu dương các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phấn đấu xây dựng tập thể, gia đình, cơ quan, đơn vị, cá nhân kiểu mẫu. Năm 2018, đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh toàn dân, các nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội; chỉ đạo sơ kết, đánh giá tình hình giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Năm 2019, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai một số chuyên án lớn, đấu tranh, triệt phá một số vụ việc nổi cộm trong xã hội, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và tốt đẹp đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhất là trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận có nhiều quan tâm như: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tăng cường đối thoại, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc...; đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, tác phong, nền nếp làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng được nâng lên. Trong 4 năm qua, đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được các cấp, các ngành và xã hội ghi nhận, tôn vinh, đó là: (1) những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có nhiều đồng chí là người đứng đầu địa phương, các cơ quan, đơn vị đã tích cực hăng say công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; (2) là những chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhiều đêm không ngủ, nhịn khát, nhịn đói, dũng cảm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong các đợt mưa lũ; (3) là những cán bộ, đảng viên, người dân ở khắp mọi miền trong tỉnh đã gương mẫu: trong hiến đất, đóng góp tiền và công sức vào xây dựng nông thôn mới; trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh; trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm; (4) là những người nông dân không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ, dám làm, tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, làm giàu trên mảnh đất quê hương; (5) là những học sinh, vận động viên thể thao nỗ lực vươn lên học tập, luyện tập đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế; (6) là những công nhân miệt mài lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, công trường làm ra những sản phẩm thương hiệu quê hương...

Gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đâu cũng có, từ miền núi cao đến vùng ven biển, từ thành thị đến nông thôn, trên tất cả các phương diện của đời sống xã hội; họ đều là những con người bình dị, gần gũi hàng ngày trong cộng đồng với những việc làm cụ thể, thiết thực nhưng đã làm lan tỏa những giá trị cao đẹp, nhân văn trong cuộc sống. Sự xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt là nguồn cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập và làm theo Bác, nhờ đó đã tạo nên những thành tích to lớn góp phần quan trọng để mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Trong 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh đã vinh danh 17 cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, biểu dương 157 tập thể, công dân kiểu mẫu tiêu biểu và 322 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã biểu dương hàng ngàn tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những bông hoa đẹp dâng lên Bác Hồ kính yêu, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, trở thành động lực quan trọng để tạo nên phong trào thi đua xây dựng tỉnh nhà sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác kính yêu hằng mong muốn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tốt đẹp ấy, vẫn còn một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể hóa được những nội dung của việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ và từng năm; chưa quyết liệt, kiên trì, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 6 nội dung trong Chỉ thị số 05; thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện, chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được triển khai thường xuyên, nên chưa kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục. Trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; còn một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị và hình ảnh của tỉnh đến mức phải thi hành kỷ luật...

Năm 2020 - kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020), cũng là năm đất nước có nhiều ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội to lớn để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ cần phải giải quyết. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từng cấp ủy, tổ chức đảng, ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Một là, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020), đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, triển khai thực hiện sâu rộng, đồng bộ, có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Ba là, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đề cao ý thức tự giác, gương mẫu trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Bác, qua đó thúc đẩy tinh thần tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong học tập và làm theo Bác ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện và biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị; động viên, khích lệ mọi người sống và làm việc theo Bác; nhân rộng các điển hình tiên tiến; xây dựng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu văn hóa, kiểu mẫu, nhân lên những giá trị tốt đẹp góp phần vào xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người Thanh Hóa.

Năm là, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, mọi cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với cấp dưới và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời phát hiện chấn chỉnh, phê bình kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên không nghiêm túc trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2020), với lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Người, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta nhất định sẽ đạt được những thắng lợi và thành tựu ngày càng to lớn hơn. Thiết nghĩ rằng: Nếu việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh ta trong thời gian tới thực sự có hiệu quả sẽ tạo nên động lực tinh thần vô giá, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo nên sức mạnh để tỉnh ta tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn, góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa có những bứt phá vươn lên phát triển nhanh, bền vững.

Nguyễn Văn Phát

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]