(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Niềm tin và sức mạnh

(VH&ĐS) Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng của lòng dân và lòng tin, của ý chí quyết tâm và khát vọng độc lập, tự do. Đó là cuộc cách mạng mà chúng ta tự giải phóng bằng sức ta. Sức ta ở đây là huy động giá trị tinh thầntruyền thống quý báu của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, từ những cuộc diễn tập 1930-1931; 1932-1935; 1936-1939; và từ “đêm trước” của Cách mạng Tháng Tám như khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ, binh biến Đô Lương và cuộc tập dượt cuối cùng 1939-1945. Sức ta là sức mạnh khối đại đoàn kết của mọi người con nước Việt, con Lạc, cháu Hồng, do Đảng lãnh đạo.

Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử lớn lao của Cách mạng Tháng Tám đối với tiến trình lịch sử của dân tộc và thế giới đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Ðảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc" (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG).

Hơn 70 mùa thu cách mạng với niềm tin son sắt vào lý tưởng của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, trí tuệ và sáng tạo, chí khí và quyết tâm, liên tiếp chiến thắng các thế lực xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đặc biệt, tròn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, chúng ta cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đến nay qua hơn 4 nămthực hiện “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng; có tác động thúc đẩy đất nước vượt qua mọi khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thêm lòng tin trong Đảng và nhân dân.

Để tiếp tục nhân lên niềm tin, sức mạnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng và xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến thực hiện 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết T.Ư 4 đề ra, đó là: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. (2) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (3) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Theo PGS.TS Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: “Đây là 3 Đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng được xác định trong Chương trình làm việc toàn khóa và sẽ trình ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4,6,7 khóa XII”.

Với sức mạnh, niềm tin, thành quả và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám, Đảng và Nhà nước đã nhân lên sức mạnh đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tối đa thời cơ, tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, nhằm phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguyễn Văn Thanh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]