(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời đại ngày nay, báo chí với nhiều loại hình thông tin và thông tin đa phương tiện tác động sâu sắc tới nhận thức, tư duy và hành động của mỗi cá nhân và cộng đồng, làm nên sức mạnh tổng hợp góp phần phát triển KT-XH của mỗi quốc gia. Tháng 6, những người làm báo trên quê hương xứ Thanh, cùng với báo giới cả nước đón mừng kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020). Đây là dịp để những người làm báo ôn lại truyền thống vẻ vang, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục đồng hành và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước, quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí, góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển

Thời đại ngày nay, báo chí với nhiều loại hình thông tin và thông tin đa phương tiện tác động sâu sắc tới nhận thức, tư duy và hành động của mỗi cá nhân và cộng đồng, làm nên sức mạnh tổng hợp góp phần phát triển KT-XH của mỗi quốc gia. Tháng 6, những người làm báo trên quê hương xứ Thanh, cùng với báo giới cả nước đón mừng kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020). Đây là dịp để những người làm báo ôn lại truyền thống vẻ vang, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục đồng hành và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước, quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Phóng viên tác nghiệp tại các sự kiện lớn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt động theo khuôn khổ pháp luật, thời gian qua, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của mình trong đời sống xã hội, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước; tích cực tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ KT-XH; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. Đội ngũ người làm báo của tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về quy mô, số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ chắc, say nghề, tâm huyết với nghiệp làm báo. Hoạt động tác nghiệp của các nhà báo, phóng viên, thông tin báo chí trong tỉnh cơ bản tuân thủ theo quy định của Luật Báo chí; đã tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và địa bàn, nắm bắt, phản ánh, thông tin kịp thời và tương đối toàn diện về các sự kiện thời sự, chính trị và kết quả trong phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của tỉnh. Báo chí đã phát hiện, phản ánh các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nắm bắt để xử lý và giải quyết kịp thời, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, báo chí tiếp tục tham gia mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà đã thực sự nhanh nhạy và thể hiện vai trò tiên phong trong việc phát hiện, cổ vũ và nêu gương những điển hình tiên tiến, các nhân tố mới và tuyên truyền những thành tựu nổi bật của tỉnh. Tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, (khóa XI và khóa XII) gắn với tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mặt khác, báo chí đã cơ bản thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội; những người làm báo trong tỉnh luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, chủ động làm tốt công tác dự báo, phân tích, xử lý thông tin để thông tin trên báo chí bảo đảm tính toàn diện, chân thực, góp phần tạo ra sự phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh được tăng cường, có nhiều đổi mới, với tinh thần chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các sự kiện chính trị, KT-XH, và những sự việc phức tạp, nổi cộm, nhạy cảm được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Theo đó, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí cơ bản được tuân thủ theo đúng quy định. Việc xác minh, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh được các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động cập nhật, vào cuộc và xử lý có hiệu quả, giúp cho báo chí tiếp cận được nguồn thông tin chính thống, hạn chế việc đưa tin một chiều, không chính xác, làm lệch lạc trong nhận thức và dư luận xã hội; đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho báo chí hoạt động hiệu quả, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm cho báo chí chưa kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về báo chí còn có mặt hạn chế; báo chí trong tỉnh chưa thực sự chủ động định hướng dư luận trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, mới phát sinh trên địa bàn. Hoạt động của một số phóng viên, nhất là cộng tác viên một số cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành khác trên địa bàn tỉnh chưa tuân thủ nghiêm Luật Báo chí; một số bài viết phản ánh phiến diện, một chiều, chưa thực sự công tâm, khách quan và xây dựng. Việc thực hiện quy định phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin cho báo chí của một số ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố, điển hình tiên tiến, làm cho cái tốt, cái đẹp ngày càng lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả và kịp thời những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng - văn hóa của Đảng ta.

Để làm tốt các nhiệm vụ quan trọng đó, đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung tuyên truyền kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 16 ngày 1/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) "Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới"; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43 ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; không ngừng tập hợp, đoàn kết rộng rãi các nhà báo có uy tín, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm với xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Mỗi người làm báo phải tự phấn đấu, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; tích cực học tập, rèn luyện và thấm nhuần sâu sắc về tư duy và phong cách báo chí cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tăng cường và nâng cao hơn chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nắm chắc tình hình thực tiễn để xác định nội dung, biện pháp thông tin tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, kiên quyết không để xảy ra các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh và Sở TT&TT đẩy mạnh công tác phối hợp, bảo đảm cho báo chí và đội ngũ người làm báo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở thực hiện Đề án quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025, chủ động rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm báo chí; xây dựng chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới theo hướng tinh gọn, thiết thực và hiệu quả, nhất là về phương thức quản lý và tác nghiệp báo chí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thường xuyên quan tâm, hợp tácchặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm trong hoạt động báo chí; thực hiện tốt quy chế về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí bảo đảm đúng quy định nhằm đưa các thông tin một cách chính xác và kịp thời đến với người dân trong tỉnh.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam... Đây vừa là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của báo giới; đồng thời, cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cơ quan báo chí, hội viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh. Với sự trưởng thành, lớn mạnh nhanh chóng của báo chí Thanh Hóa, phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, tin tưởng đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh nhiệt thành và sáng tạo, tiếp tục đồng hành vì sự phát triển của quê hương Thanh Hóa, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu đến năm 2025 đưa Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

TS. Hoàng Bá Tường (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


TS. Hoàng Bá Tường (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]