(vhds.baothanhhoa.vn) - Trung Tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du Lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Sầm Sơn vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình Dân vận khéo – CLB “Bóng chuyền hơi nữ” và khai trương sân bóng chuyền phường Bắc Sơn.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOFjhu6zhuqNX4buB4bub4bqjV+G7p+G7nTDhuqNW4bqt4bqj4bubZXjhuqNHw6p54bqjxqFiZ+G6o2bDuuG6o0bhu5/hu53DsuG6o2fhu4154bq2bOG7neG6o+G7jeG7p+G7j+G6o+G7ncOD4bqjxILhuqvhuqPhu5fhu43huq3hu4/huqN4dkHhu6fhu53DsuG6o3fDquG7neG6o2bhu5/hu53DsuG6o2fhu4154bq2bOG7neG6o+G7reG7jUHGsOG7ncOy4bqjRmVn4bqjV+G7p+G7nTcv4buNxIM4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG7jMOt4bqtaOG6oThYdnnhu53DsuG6o1jDquG7m+G6oybEkeG7neG6o+G7jeG7o+G6qTLhuqNY4buNc+G7ncOy4bqjeOG7j+G7nTLhuqNY4buNbuG6o3jhu43huq3hu6PhuqPEguG6q+G6o0h54bqjxqDhu5Fn4buN4bqj4but4buNdOG7j+G6o+G7jeG7qeG7reG6o8SCxanhu4/huqPhu4zDuuG7j+G6o8ag4buPauG7neG6o+G7jeG7j23hu63huqPhu6zhu43hu7XhuqPhu53Dg+G6o1jhu6zhuqNX4buB4bub4bqjV+G7p+G7neG6o8SCw4Dhuq3huqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjxqFv4bqjduG6reG6o+G7m2V44bqj4bubc+G6o+G7jcO04bud4buN4bqjSMOq4bud4bqjxILhu4fhu53huqPhu5fhu43DrOG7o+G6o+KAk+G6o0fGoEbhuqPigJxG4buf4budw7LhuqNn4buNeeG6tmzhu53huqPhu43hu6fhu4/huqPhu53Dg+KAneG6o8SC4bqr4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjeHZB4bun4budw7LhuqN3w6rhu53huqNm4buf4budw7LhuqNn4buNeeG6tmzhu53huqPhu63hu41BxrDhu53DsuG6o0ZlZ+G6o1fhu6fhu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oWh44buNeeG7m2bhuqPhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq34bq14bqz4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/Eg+G6t8OiL8SD4bq14bqlaOG6tcSD4bqv4bq34bq34bqz4bq3eOG6t8Oi4bqn4bq3w6LGocOjM+G7leG7rcOyIHZ74bql4bqx4bqv4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oVjhu6zhuqNX4buB4bub4bqjV+G7p+G7nTDhuqNW4bqt4bqj4bubZXjhuqNHw6p54bqjxqFiZ+G6o2bDuuG6o0bhu5/hu53DsuG6o2fhu4154bq2bOG7neG6o+G7jeG7p+G7j+G6o+G7ncOD4bqjxILhuqvhuqPhu5fhu43huq3hu4/huqN4dkHhu6fhu53DsuG6o3fDquG7neG6o2bhu5/hu53DsuG6o2fhu4154bq2bOG7neG6o+G7reG7jUHGsOG7ncOy4bqjRmVn4bqjV+G7p+G7neG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurfhurXhurPhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThHxqBG4bqjZuG7n+G7ncOy4bqjZ+G7jXnhurZs4bud4bqj4buN4bun4buP4bqjaOG7o+G6o+G7jMO64buP4bqjxqDhu49q4bud4bqj4buN4buPbeG7reG6o+G7rOG7jeG7teG6o+G7ncOD4bqj4but4buNQcaw4budw7LhuqNGZWfhuqNX4bun4bud4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8ah4buH4but4bqjw7J14bub4bqj4bqxw6PhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjxILhu49q4budM+G6o0fGoEbhuqPGoeG6q+G6o3fDquG7neG6o2fhu43hu6fhu4/huqNmw7nhuqPDtWfhu43huqPDsuG7j8O94but4bqjaeG7g+G6tuG6o+G7m2Lhu53hu43huqPhu63hu43hu6Phu53DsuG6o3h24bqr4buj4bqjxqF54bq2beG7neG6o3jhu4fhu63huqNYSFhY4bqjeHZq4bud4bqjaeG7keG6reG6o2bhuqvhu53huqPhu63hu41BxrDhu53DsuG6o+G7neG7n+G7j+G6o3bhu49q4budw7Iy4bqjZ+G7t+G6reG6o1jhu6zhuqNX4buB4bub4bqjV+G7p+G7neG6o+G7neG7n+G7j+G6o2fhu4154budw7Iz4bqj4buW4buNc+G7ncOy4bqjZ+G7jeG7k+G6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqN44buNQcaw4budw7LhuqPhurB54bq2auG7nTLhuqNHxqBG4bqjd8Sp4bqjeOG7jeG6reG7m+G6o8Oy4buP4bqt4bqjZ+G6qWfhuqPDsuG7j2Phu4/huqNp4bq/eeG6o2jhu63huqNY4bus4bqjV+G7geG7m+G6o1fhu6fhu53huqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqj4bud4buNQeG6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqNn4bqpZ+G6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqPDsuG7j+G6reG7o+G6o8ahQXky4bqjeOG7jeG7j+G6o2nhur954bqjeOG7jUHGsOG7ncOy4bqj4bqweeG6tmrhu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7nOG7jcOq4bud4bqjaOG7keG7reG6o+G7neG6q+G6tjLhuqN3w6rhu53huqNm4buf4budw7LhuqNn4buNeeG6tmzhu53huqPhu43hu6fhu4/huqPhu63hu41BxrDhu53DsuG6o0ZlZ+G6o1fhu6fhu53huqNn4bu54budw7LhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN44buNw4Fn4bqjaUHhu6ln4bqj4buX4buN4bqp4bud4buN4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8SC4bqr4bqjaUHhuq3huqPEguG6q+G7o+G6o3fhuqLhuqNo4bu14budw7LhuqPEgsWp4buP4bqjeMO54budw7LhuqNo4buPbeG7neG6o3jDtWfhu43huqPhuq/hurPDo+G7m+G6rzPhuqNYw7nhu53DsuG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o+G7reG7jcO14bqjaeG7gXnhuqN4QeG6o8ah4bqr4bqj4bqzw6PhuqN4duG7j2154bqjaXXhu53DsjLhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjaeG7n+G6o+G7ncOyeXXhu53huqPhurBk4bqj4buNw7rhu4/huqPhu43hu6PhuqnhuqPGoeG6q+G6o+G6t+G6s+G6o3h24buPbXnhuqNpdeG7ncOyMuG6o3d04bqjZ+G7oeG7neG6o8ahYuG7j+G6o2lB4bupZ+G6o+G7jXnhurbhuqNpw7rhu53DsuG6o3jDgOG6o+G7ncOyeXXhu53huqPhu6954bqm4bqjaeG7n+G7ncOy4bqjw7Lhu5/hu63huqNn4bu34bqt4bqjZ+G7jeG7keG6o8Ot4bub4bqj4but4buN4bu14bqj4budw4PhuqPhu4zDuuG7j+G6o8ag4buPauG7neG6o+G7jeG7j23hu63huqPhu6zhu43hu7XhuqPhu53Dg+G6o+G7reG7jUHGsOG7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq1w6PDo+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqvxIPhurfDoi/Eg+G6teG6pWjhurXEg+G6r+G6t+G6s8Oj4bqzeOG6r+G6t+G6s8SD4bqlxqHDozPhu5Xhu63DsiB2e8Oi4bq34bqx4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oVjhu6zhuqNX4buB4bub4bqjV+G7p+G7nTDhuqNW4bqt4bqj4bubZXjhuqNHw6p54bqjxqFiZ+G6o2bDuuG6o0bhu5/hu53DsuG6o2fhu4154bq2bOG7neG6o+G7jeG7p+G7j+G6o+G7ncOD4bqjxILhuqvhuqPhu5fhu43huq3hu4/huqN4dkHhu6fhu53DsuG6o3fDquG7neG6o2bhu5/hu53DsuG6o2fhu4154bq2bOG7neG6o+G7reG7jUHGsOG7ncOy4bqjRmVn4bqjV+G7p+G7neG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurXDo8Oj4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R8agRuG6o8SC4bqr4bqjd8Oq4bud4bqjZuG7n+G7ncOy4bqjZ+G7jXnhurZs4bud4bqj4buN4bun4buP4bqjaeG7j+G6o8SC4bqr4buj4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o3fEqeG6o3hi4buj4bqjduG6reG6o3fDquG7neG6o2fhu43hu6fhu4/huqNmw7nhuqPDtWfhu40y4bqjxqHhuqvhu53hu43huqPhu5ti4bud4buN4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7jcO64buP4bqjxILhu49q4bud4bqj4but4buN4bu14bqj4budw4PhuqN2w6jhu53huqPGoXnhurZt4bud4bqjd8OBZ+G6o+G7l+G7jXHDrTHhuqNpdeG7ncOy4bqjeOG7jcaw4buP4bqjZ8O54bqjxILhu7nhuqNpw7rhu53DsuG6o8SC4buPauG7neG6o3jhu4/hu53hu43huqN44buN4buB4bud4bqjeOG7jW7huqNo4bu1Z+G6o3jhu41u4bqjeOG7jeG6reG7o+G6o2fhu7fhuq3huqNn4buN4buR4bqjw63hu5sy4bqjw7Lhu5/hu63huqPhu63hu43hu4Hhu53huqNn4bu34budw7LhuqNndOG6o8SC4bqr4bqjeMSR4budw7LhuqNnQcaw4budw7LhuqPhu5t04buP4bqj4buveeG6reG7neG6o+G7jW3huqNp4buj4bqr4bud4bqj4buXa3gy4bqjw7Jl4bud4bqjZuG7n+G6o8Oy4buPw4Phuq3huqNn4bqpZ+G6o3jhu4Hhu53DsuG6o8ahxanhu63huqPhu63hu43hu7XhuqPhu53Dg+G6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4bud4bqj4but4buNQcaw4budw7IzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEnDquG6tuG6o2fhu7nhu53DsuG6o8ah4bqr4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G7neG7jcOp4bub4bqjeOG7jeG7j2t44bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu41B4bur4budw7LhuqPDgeG7ncOy4bqjR3nDumfhuqPEguG7h+G7neG6o2nDuuG7ncOy4bqj4oCcWOG7o+G6q+G7neG6o2jDquG7neG6o3bDqOG7neG6o8aheeG6tm3hu53huqN44buNw6rhu53huqN44buNbuG6o3jhu43DreG7o+G6o8OyQeG7p+G7ncOy4bqjRuG6qWfhuqPhu4x14bqjxILhu5nhuqNpYuG7j+KAnTLhuqNpdeG7ncOy4bqjeOG7jcaw4buP4bqjw7Lhu5/hu63huqPhu63hu43hu4Hhu53huqPhu53DquG7ncOy4bqjZ+G6reG7o+G6o2nGsOG7j+G6o3d04budw7LhuqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqtMuG6o3jhu4/hu53hu43huqN44buN4buB4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4bud4bqjxILhuqvhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o2nGsOG7j+G6o3d04budw7LhuqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqt4bqj4buX4buNeeG6o2jDquG7neG6o2dBMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63huqx5eOG7jeG7o3bhuqE4RsSR4budw7LhuqNY4buN4bqt4bud4buNNy/hu604

Băng Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]