(vhds.baothanhhoa.vn) - Ban tổ chức địa phương tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Giải vô địch Karate quốc gia năm 2021 thành công tốt đẹp, trong đó đặc biệt là công tác phòng, chống dịch.
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyUk4buZ4buV4buTaGdlJeG7lMOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG7lWrhu5Us4bqvxKlnZSzhu5Ug4bqvLMO0w6nDrWdl4bu2LOG6r8OpamdlLOG6scOq4bqvw6nhu7YsxIMyaCzhurcyZizhu5VtLOG6r8OpcOG6ryxF4bq5MuG6uSx1xKks4bq3w6rhuq/DqSzhu4Ii4buTIuG7leG6syzhu5Hhu5dq4bqvLGXhurkiLCguKCEs4buVMeG6uSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIiwiZyzhu5VoMGfhu7Ys4buVw6kwZ8OpLOG6r8SpZ2UsJC/hu5nhu5Xhu5NoZ2UlJC/DqSElJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TDieG6syLhurE7JcSCImcs4buVbSzhuq/DqXDhuq8s4bq3w6oiLMO0w6nhu6FvZ2Us4buV4bq/Z8OpLOG7lMOpImfDqSzDiWkiLOG6tzMs4bqvbyzEgzJnLMOpaDBnLOG7lcOh4buVLOG6r8SpZ2Us4buVIOG6ryzhuq/DqeG7l+G6o2csxIPDqizhu5VtLOG6r8OpcOG6ryxF4bq5MuG6uSx1xKks4bq3w6rhuq/DqSzhu4Ii4buTIuG7leG6syzhu5Hhu5dq4bqvLGXhurkiLGc0ZiwoLighLOG7lcOpMGfDqSzhuq/EqWdlLOG7lWrhu5Us4bq3w6LDtOG7tizhu5Xhu5NoZ2Us4bq3aSzhurc34bqvLMSD4bq5YuG7lSzhu4UwLOG6r8SpZ2Us4buVIOG6ryzDtMOpw61nZeG7tizhuq/DqWpnZSzhurHDquG6r8Op4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu6474bqx4buVw6nhu5dmxIMs4bq54bqu4bqzZ+G7leG6s+G7kzss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO8O64bq54bqx4buVw6nhu7IsWy4uw7TDueG7tCzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7siw+KSnDtMO54bu0Oyzhu5nhu5Phuq/hu647Ly/huq/hurFn4bu4xIMiaOG7lcOpImfDqcOpaCLhu7h1Zy/hurHhurPhu5nhu4Phu5Vow7QvZ+G6s8O64buZLyghPH0vIXtb4bqxPC5dPCkhW+G7lV19Wynhu4UoLSF7W+G6sXsuXSF9PH3hu5UhXTwuPOG7hS7hu7jhu4fDtGU7LCLhu4Xhu5Xhu6474buUw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4buVauG7lSzhuq/EqWdlLOG7lSDhuq8sw7TDqcOtZ2Xhu7Ys4bqvw6lqZ2Us4bqxw6rhuq/DqeG7tizEgzJoLOG6tzJmLOG7lW0s4bqvw6lw4bqvLEXhurky4bq5LHXEqSzhurfDquG6r8OpLOG7giLhu5Mi4buV4bqzLOG7keG7l2rhuq8sZeG6uSIsKC4oISzhu5Ux4bq5LOG7lMOpImfDqSzDiWkiLCJnLOG7lWgwZ+G7tizhu5XDqTBnw6ks4bqvxKlnZTssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjtbLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOz4pKTssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyVF4bq5MuG6uSzhurHhurlkZyzhu5MiLOG7lXEsZ2Uw4bulLCh7LSEhLOG6t+G6qWcsPC0hKCzhu5Ux4bq5LEfDqTAs4buVw6nhurks4bq3w6Hhu5cs4buU4bqw4buU4buULOG7leG6v2fDqSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIix1w7Phurks4buZcizhu5XDqSJmLGXhurkiLOG7leG7kyJnw6ks4buVMOG6uSzhuq/hu6MiLGXDoGcsKS4uLFXhurZVLOG6t+G6qWcs4buVcSwpLizhu5Xhur9nw6nhu7Ys4buVw6kwZ8Op4bu2LGdlMGfDqSzhu5Xhu5Phuq1nLOG6rzIsZ+G7ocOz4bqv4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4bq2YeG7pSzhu4UwLGXhurky4bq5LOG6t8Oh4buXLOG6sWgs4buUbWdlLOG6r+G7neG6ryzhu5ThurDhu5Thu5QsdTAs4buY4buPLFU0ZyzDqWki4bu2LOG7lMOpYyzhu5XDqSJoLHUwLOG6sOG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG7lMOpImfDqSzDiWkiLMO0w6lq4bq5LMOp4buNw7Qs4buVbSzhuq/DqXDhuq/hu7gs4bqwaCzhurHDquG6r8OpLOG6rkhV4bq44bqwLSFdLHXDo2cs4bqvw61nLOG6seG6uWRnLMSD4bq54bqpZyzDtMOpcOG6ryzhu5Uxw7Thu7YsdeG6vSx14bqh4bulLMSCImcs4buUbSzhuq/DqXDhuq8s4bq3Myzhu5Hhu5fhu6Xhuqnhu5Us4bq3w6pnw6ks4buVbSzhuq/DqXDhuq8sZeG6uTLhurks4buVw6nhurNoLMOp4bq7Z8OpLOG7lcOpcOG6ryzigJzhu4PDqeG6tcO0LOG7g+G6u2figJ3hu7Ys4buV4buTaGdlLOG6t+G6ueG6q+G7lyzhu4PhurliZyzhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhuq/EqWdlLOG7lSDhuq8sw7TDqcOtZ2Xhu7Ys4bqvw6lqZ2Us4bqxw6rhuq/DqSzhu48sZnDhuq8s4bqvw6k34buVLOG6r8Op4bqnLHUwLOG6ryJoLGfDqcOh4buVLOG7lcOp4bqzaCzhu6Xhuq3hu5cs4bqvw6Dhu5csw6nhurliZyxnIuG7peG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JcSCImcs4buUbSzhuq/DqXDhuq8s4bq3w6oiLMO0w6nhu6FvZ2Us4bq3MyzEg2os4buV4buT4bq7LOG6t8OqIizhurfhurljZizhu4Xhu6Hhu5cs4buV4buTxqHhu7YsNGcs4buP4bu2LOG6t+G6uSzhu4Ux4bq5LOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLOG6t2gwZyxV4bq2VSx14bqrLOG7lcOpImYsZeG6uSIsZeG6uTLhurnhu7gs4buU4buT4buhw7Phuq8s4buDw6nhurks4bqvIOG6ryzhurdoMGcsZ8Op4bqhZyxnb+G6uSzhu4Xhu6Hhu5cs4buV4buTxqHhu7YsxIIiZyzhu5RtLOG6r8OpcOG6ryzhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZSzhurczLOG7g+G6uWNmLOG7leG7kyLhu7Ys4buDw6kyaCzhu5kg4buVLHUwLOG7hXIiLOG6r8Opw6xnLOG6ryDhuq8s4bqvbyzhu5nhu48s4buF4buh4buXLOG7leG7k8ahLOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLOG6t2gwZ+G7tizhuq9pLOG6ryDhuq8sxIPhu5dt4bq5LOG7hTBmLHXhurli4bqvLHXDs+G6uSzhuq8g4bqvLOG6r28s4buZ4buPLOG7heG7oeG7lyzhu5Xhu5PGoSxnw6k2ZizEgzJoLOG6tzJmLOG7lWrhu5UsZ8Opw6Hhu5UsdeG6qyzhuq/EqWdlLOG7lSDhuq8sw7TDqcOtZ2Xhu7Ys4bqvw6lqZ2Us4bqxw6rhuq/DqeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG6rsSpZ2Us4buVIOG6ryzEgzJoLOG6tzJmLHViLOG7meG6uWfDqSwiZyzhu5VoMGcs4buVw6ly4bqvLMO0w6nhuqNmLGU1Zyx1w7Phurksw7TDqcOtZ2Xhu7Ys4bqvw6lqZ2Us4bqxw6rhuq/DqSzhuq/hu59nZSzhurfhu6Hhu43huq8sxIMiZyzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZSzhuq/hu6MiLOG7leG6v2fDqSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIizhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhuq/DqTfhu5Us4bqvw6nhuqfhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7sixbLi7DtMO54bu0LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLDwhPMO0w7nhu7Q7LOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6r+G6sWfhu7jEgyJo4buVw6kiZ8Opw6loIuG7uHVnL+G6seG6s+G7meG7g+G7lWjDtC9n4bqzw7rhu5kvKCE8fS8he1vhurE8Ll08KSkh4buVfSldfeG7hVsteihdezwhXV0hLl0uezwte+G6r1vhuq9b4bu44buHw7RlOywi4buF4buV4buuO+G7lMOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG7lWrhu5Us4bqvxKlnZSzhu5Ug4bqvLMO0w6nDrWdl4bu2LOG6r8OpamdlLOG6scOq4bqvw6nhu7YsxIMyaCzhurcyZizhu5VtLOG6r8OpcOG6ryxF4bq5MuG6uSx1xKks4bq3w6rhuq/DqSzhu4Ii4buTIuG7leG6syzhu5Hhu5dq4bqvLGXhurkiLCguKCEs4buVMeG6uSzhu5TDqSJnw6ksw4lpIiwiZyzhu5VoMGfhu7Ys4buVw6kwZ8OpLOG6r8SpZ2U7LMO64bq54bqx4buVw6nhu647Wy4uOyzDqeG6s+G6uWXDqeG7leG7rjs8ITw7LC8lJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4bq2Yyzhu5XDoGYs4buZaCDhu5UsdTAsw7TDqcOtZ2UsZ2VxIuG7tizhu5XDoeG7lSzhuq8yLOG6ryDhuq8s4buVw6kwZ8OpLHXhurnhuq1nLOG6r+G7oyIs4bqvIOG6ryzhurdoMGcsdeG6qyzhu5XDqSJmLOG6sXIsZeG6uTLhurks4bq34bqr4buXLMO0w6ky4bq5LOG7leG6s+G7meG7lSzhuq5IVeG6uOG6sC0hXSxnZSLhu6Us4buDw6nhurks4bq34bqpZyzhu5TDqSJnw6ksw4lpIix1MCzhu5Ux4bq5LOG7g8OpIOG6r8OpLOG7mTFnLGdv4bq5LGbhur1nw6ks4buF4buh4buXLOG7leG7k8ahLCksZ2Uw4bulL+G7hcOgZyzhu5Xhu5NoZ2Us4buZ4buXauG7lSzhu5XDqcOy4bq5LGXhurkiZyzhurHhurlkZyzhu5MiLGXhurky4bq54bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buS4bq54bqtZ2Us4bqvIOG6ryzhurdoMGcsVeG6tlUs4bq34bqpZyzhu5VxLHXhu5tnZSzhuq8iZuG7tizhurfhu4ss4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcsw7nhurXhu5UsZ2XDqeG6uWJmLOG7kuG7lC3DlOG6ruG7kuG7uCxH4bqp4buXLFXhurZVLOG6r2ks4bqxw6Hhu5csw6nhurli4buXLMSDw6Hhu5Us4buVw6nhu6HDsmdlLHXhuqss4buZcOG6ryzhu4PDqeG7i+G6syxnw6nhu6Esw6lo4bu2LOG7mWrhu5Xhu7Ys4buDw6lpLOG7lcOp4buP4bu2LOG6tyLhu5cs4buTIOG7lSzDqcOsZ2Xhu7YsZsOh4buVLHXDqixl4bq5IOG6r+G7uOG7uOG7uCzhu5XDqeG6vSzhuq8g4bqvLOG6t2gwZyzEgyBoLOG6r8OpaCzEgiJnLOG7lG0s4bqvw6lw4bqvLOG6t2Msw7TDqWrhurksw6nhu43DtCx1w7Phurks4bqvbyzhu5Hhu5ciZyzhu6Us4buV4bqpLOG7lcOp4bqzaCzhurHhu4nhurksdTAsw7lzLOG7leG7k+G6uyzhu5XDqeG6s2gs4buR4buX4bulLOG6t8OqZ8Op4oCmJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4bq24buh4buN4bqvLMSD4bq54bqp4buV4bu2LOG7hWQs4buDw6ki4bq5LGYx4bqvLGXhurky4bq5LHUwaCzhu5Vq4bq5LCh7LSEhLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzhurHhu6HDs+G6uSzDqeG6vWfDqSzhu5XDqXDhuq8s4buTxqHhu5UsZcOsZ+G7tizhu5Vq4bq5LGXhurkyZ+G7uCzEgiJnLOG7lW0s4bqvw6lw4bqvLOG7meG6pyzDtMOpauG6uSzDqeG7jcO0LHXDs+G6uSzhuq8g4bqvLOG6t2gwZ+G7tizEg2wsw7TDqeG6oWcs4bqvw6nhu5fhu6Xhuq1nLGbEqWcs4bqv4bujIizhu5RtZ2Us4bqv4bud4bqvLOG7lOG6sOG7lOG7lCzhu5VtLOG6r8OpcOG6ryzhu5XDqeG6uSzhurfDoeG7lyzhuq8g4bqvLGds4bq5LOG6seG7l2dlLOG6r+G7oyIsZeG6uTLhurksxIMyaCzhurcyZizhu6Xhuq3hu5cs4bqvw6Dhu5csdeG6qyzhuq/DqeG7l+G7peG6rWcsZsSpZyx1MCzhuq/EqWdlLOG7lSDhuq8sw7TDqcOtZ2Xhu7Ys4bqvw6lqZ2Us4bqxw6rhuq/DqeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG6tmHhu6Us4buFMCxl4bq5MuG6uSzhurfDoeG7lyzhu5Hhu5ciZyzhu5Xhu5PDrGdlLGfDqcOh4buVLOG7leG7k2hnZSxnNGYs4bqv4bujIizEg2wsZsSpZyzhu4Mi4buTIuG7leG6s+G7tizhu4UwLOG6t+G7jeG7lSzhu5kg4buVLMOpMeG6r8OpLOG7keG7lyJnLOG7leG7k2hnZSzhuq/hu6MiLOG6t2zhurks4buV4buX4bulY2cs4buCIuG7kyLhu5XhurMs4buR4buXauG6ryxl4bq5Iixnw6k2Zizhu5Xhur1mLOG7g+G6ueG6qWYsZ8OpdGdlLGfDqWFnLOG7lWosw7nhu5fDoeG7lSzhu5k14bqvLGfDqcOh4buVLOG6r8OpaCzhu5jhurLhu7EsRSJm4bqz4buZLCkhLOG7mTXDtCzhu5XDs+G6ueG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thu7Hhu5fhu5XDqWjhu5M7JSThu5nhu5Xhu5NoZ2UlRjFnw6ks4bqu4buhw7JnZSQv4buZ4buV4buTaGdlJSQvw7Ql

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]