(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuộc sống luôn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường. Do vậy, ngay từ bậc học mầm non, các em đã được làm quen với các bài học tình huống gắn với những số điện thoại cứu nguy dễ thuộc, dễ nhớ như: 113, 114, 115. Thế nhưng thật bất ngờ khi tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia mùa 22 diễn ra hôm 26-9 vừa qua, cả 4 thí sinh tham gia tranh tài đều không thể đọc đúng số Cứu hỏa khẩn cấp 114.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7Xhu6rhu4I94buqLeG6tsOUTUvhu5LFqeG7t+G7juG7sOG7qOG7qk1KJMaw4bu1d23hu7Lhu7fhur5M4buwJOG7iuG7kuG7t+G7qkxO4bu34buoTeG7kkzhu7fDqcOUJOG7kOG7pk3hurbhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34buSTFThu7fhu6jhu57hu7c1w53hu7Dhu7dM4bua4bq2xanhu7dlS0zhu4zhu7dAw4zhu7dATeG7iuG6vuG7t0tN4bqy4buY4bu34buAVuG6vuG7t8OVOuG7t+G7kuG6rOG7kkvhu7fhu6jhu57hu5JL4bu34bq+TOG7mOG7t0zGoOG6vuG7t+G7qE3hu5JM4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu5LhurYkdi9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1dzXhu7BQ4bq+4bu34buo4bue4buSS+G7t8OU4buw4bui4buS4bu34buqTcOM4buQ4bu34bq64buS4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7dMTeG7iOG7kOG7t0zGoOG6tuG7t8OVTOG7ouG7kuG7t8OUWVXhu5JL4bur4bu3NuG7mOG7t0Dhurgk4bup4bu34buSS+G6tiThu7fhu6rhu7Lhu7fDiuG6uOG6vuG7t0zGoOG6vuG7t+G7kMOJ4buQ4bu34buS4buY4buS4bup4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buC4buQ4bu34buG4bqm4bu34buGWcOa4bq+4bu3w5ThurThu5Dhu7fFqOG7sOG7guG7kuG7t0BUTeG7t+G6vuG6suG6vuG7t8OK4bq0TeG7t0zGoOG6vuG7t+G7qk/hu5JM4bu3TOG7sOG7nuG7kkvhu7dL4bqo4buS4bu3QFRN4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu6jhu57hu7fhu4ZN4buK4buS4bu34buqTOG7mMOCTeG7t+G6vsOd4buw4bu34buSS+G7sCThu7fhu4DEqOG7t+G7qkzhu7BQ4bq+4bup4bu34buAxKjhu7fhu5JMVOG7t+G7kkxZxanhu7dBQcOA4bup4bu3QUHhuqDhu6nhu7dBQeG6ouG7q+G7t21Mw43hu7fhu5JMWeG7kkvhu7fhu6pM4bq44buq4bu3w4pF4buq4bu34buSS1Xhu7fDlUxN4bu34buqw4JN4bu34bq+TFlT4buSS+G7t+G7qsavT+G7kkzhu7c3WVXhu5JL4bu3w5RJ4buS4bu34buGw5Lhu5JM4bu3w6nDlCThu5Dhu6ZN4bq24bu34buQ4buu4bq24bu3w4HDgeG7t+G7gE3EqOG7kuG7t8av4bq24bu3TOG7ouG7kOG7t8OBw4Mt4bqw4bu3QOG7suG6tuG7t8Wo4buw4bq24bup4bu34bq+4bqk4bu34bqg4bu34buqTE7hu7fhu6hN4buSTOG7t+G7qkzhurbhu5Dhu7dLTeG6tuG7t+G7qsav4bq24buSTOG7t+G7quG6tE3hu7fhu4bDjOG7sOG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhu6pM4buI4bu34buGxqDhur7hu7fhu4bhu6zhu5JL4bu34buo4bue4bu3NcOd4buw4bu3TOG7muG6tuG7t8OVTOG6uuG7kuG7t+G6vkXhu6bhu7dBQeG6oOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7VNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu34buA4buqTOG7sOG7kMOK4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu34bqu4bu54bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu34bqg4bqiw4Dhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBQcOA4bqwL8OBQeG6ruG7gMOBQeG6oMOAQeG7ueG6sOG7qsOBxILDgeG6osOU4bqiLeG7mOG7q+G7juG7pkvhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7Vt4buy4bu34bq+TOG7sCThu4rhu5Lhu7fhu6pMTuG7t+G7qE3hu5JM4bu3w6nDlCThu5Dhu6ZN4bq24bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G7kkxU4bu34buo4bue4bu3NcOd4buw4bu3TOG7muG6tsWp4bu3ZUtM4buM4bu3QMOM4bu3QE3hu4rhur7hu7dLTeG6suG7mOG7t+G7gFbhur7hu7fDlTrhu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu34buo4bue4buSS+G7t+G6vkzhu5jhu7dMxqDhur7hu7fhu6hN4buSTOG7t0xN4buK4buS4bu34buS4bq2JOG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6oOG6osOA4bu14bu3L3d2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu14buq4buCPeG7qi3hurbDlE1L4buSxanhu7fhur7hu4Lhu5Lhu6rhu4LGr8aw4bu1d21M4bq44buq4bu34bur4bur4bur4bu34buq4bqy4bu3TOG7muG6tuG7t8OVTE3hu7fhur7hurLhur7hu7fhu6pMTuG7t+G7qE3hu5JM4bu3w6nDlCThu5Dhu6ZN4bq24bu34buQ4buu4bq24bu3w4HDgeG7t8OUw4JN4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G7kkxU4bu34buSUU3hu7fhu6jhu57hu7fhu4ZN4buK4buS4bu34buqTOG7mMOCTeG7tzXDneG7sOG7t0zhu5rhurbhu7fDlUzhurrhu5Lhu7fhur5F4bumdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d8SRQuG6vuG7t+G7gOG7ruG7t+G7kFRN4bu3w5RJ4buS4bu34buo4buU4buSS+G7t+G7qsav4bq44buS4bu34buGw4nhu7Dhu7fhu6pNSeG7kuG7t+KAk+G7t+G7quG7sMOJ4buS4bu3QeG7t+KAk+G7t+G7qkzhurLhu5JL4bu3QeG7t+KAk+G7t8Wo4buwJeG7t0Hhu7fhu5JMWeG7kkvhu7dAVE3hu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7kktZVU3hu7fhu6pM4buC4buY4bu34buA4bucTeG7t+G6vkxZU+G7kkvhu7fhu6rGr0/hu5JM4bu3N1lV4buSS+G7t8OUSeG7kuG7t+G7hsOS4buSTOG7t8Opw5Qk4buQ4bumTeG6tuG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fhu6pMT+G7t+G7huG7lOG7t8OU4bq04bu34buQUOG7quG7t+G7qsav4bq44buS4bu34buGReG7sOG7t+G7q+G7q+G7q+G7t8OUw4Lhu7fDlOG7ruG7kkvhu7fhu5JMReG7quG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t8OUw5Phur5M4bu34buo4bu24bu34bq+V+G6tuG7t+G6vkxZU+G7kkvhu7fhu6rGr0/hu5JM4bur4bu3ZMOC4bu3w5Thu67hu5JL4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G7pkzhuqRN4bu3w4rDmU3hu7fDlOG7sOG6uOG7quG7t+G6vkxTTeG7t+G7huG6puG7t+G6vuG7lOG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu6pM4bq2JOG7t+G7hlFN4bup4bu3TOG6tiThu7dAT+G7t+G7kFDhu6rhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7dM4bq2TeG7t8SRNeG7t8OU4bq04bu34buSS1lVTeG7t+G7kFRN4bup4bu34buQ4bq04bu3QE/hu7fhur7EkOG7sOG7t+G7qsav4bqk4bu3w5RVTeG7t+G6vlfhurbhu7fhur7hurLhur7hu7fhu6pMTuG7t+G7qE3hu5JM4bu3w5nhu7fhu6ZMw4nhu5Lhu7fhu6pMTeG7t+G6vkxZVOG7kkvhu7fhu5JLw4JN4bu3QOG6uOG7quG7t+G6vkxZ4bq24bu3w4rhurbhu5jhu7dLTVXhu7fDlMOCTeG7t8OVTE3DjeG7kuG7t+G7kktZVU3hu7c94buC4buQ4bu34bur4bur4bur4bu3w5VM4buU4bu3TE3hu4jhu7Dhu7fhu4bDjeG7kuG7t0Dhurgk4bur4bu3NeG7sFDhur7hu7fhu6jhu5jhu7fhu6rhurRN4bu34bq+V+G6tuG7t+G7qsav4bq44buS4bu34buGReG7sOG7t0BUTeG7t+G6oOG7t+G7kkzhurThu7fDlOG7guG7mOG7t+G7kuG7rE3hu7dL4bug4buQxanhu7dlS+G7sCTEqOG7kuG7t2NM4bqy4buSTOG7t23hu67hu5JL4bu34butbeG6tcSpbeG7t21M4bqyTeG7t8SpTE1J4buS4bup4bu34bq14bqkTeG7t8SpTOG7luG7kkvhu6/GsOG7tzVM4buw4bu34buX4bqs4buS4bu3bFPhu5Lhu7fhu61t4bq1xKlt4bu3auG7sOG6pOG7kkvhu7fDqeG6tk3hu6nhu7fhurXhurThu7dlUE3hu6/GsOG7tzdC4buSS+G7t2RJ4bu3ZUvhu7AkSeG7kuG7t+G7l1jhu7fhu61t4bq1xKlt4bu3NOG6qOG6vuG7tzbhu7AkSeG7kuG7t+G6teG6tOG7qeG7t21M4bqyTeG7tzRP4buSTOG7r+G7t0DhurThu7fhurXhurThu7fhu5dY4bu3O+G7kkzhu7fhu61t4bq1xKlt4bu34bq+TOG7sCRJ4buS4bu3NOG6qOG6vuG7t2PDguG7kuG7qeG7tzThuqjhur7hu7djw4Lhu5Lhu6/hu7fhu6pZw5nhu5JL4bu34buqxq/DmeG7t+G7kknhu5Lhu7dL4bq2JOG7t+G6vkXhu5Lhu7dAVE3hu7dATeG7iuG6vuG7t+G7qk/hu5Dhu7fGr+G6tuG7t+G7kFDhu6rhu7fhurrhu5Lhu7fhu6jhu57hu7fhur7hu5Thu7fDgOG7t+G6vkzhu7jhu7fhu6jhu57hu6vhu7dtTMON4bu34buSTFnhu5JL4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bqg4bu34buA4bu44bu3w5VN4buK4buS4bu34buGWcOa4bq+4bu34buGWeG6tuG7t8av4bq24bu34buqTE/hu7fhur7hurLhur7hu7fhu6hN4buSTOG7t+G6vkzDkuG7t+G7qsav4bqk4bu3w5RVTeG7t+G7huG7rOG7kkvhu7fDgeG7q+G7tzdNw4zhu7Dhu7fDlUxNw43hu5Lhu7fhu5JLWVVN4bu3PeG7guG7kOG7t+G7qkxFJOG7t+KApuG7t+KAnOG6tuG7kkzhu7fhurLhur5M4oCd4bu3w5ThurThu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7dM4bq2TeG7t+G6vsSQ4buw4bu34buo4bq2TeG7qeG7t+G6vuG7lOG7t+G7kFDhu6rhu7fhur7EkOG7sOG7t0zhu5pN4bu3w5nhu7dM4bq04buSS+G7t+G7kkvhurbhu5JL4bu34buGw4nhu7Dhu7fhu6pNSeG7kuG7t+G7reG7qOG7nuG7t8OA4buvxanhu7dt4buy4bu34buS4bq04buY4bu34bq+4buW4buS4bu34buqTE3DjeG7sOG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7gEXhu7Dhu7fDgOG7t+G6vkxF4buQ4bu34oCcNcOd4buw4bu34buSS1lVTeG7t+G7kkxZ4oCm4bun4oCd4bu3N+G6suG7puG7t+G6suG7kuG7t8OU4bq04bu34oCcNcOd4buw4bu3TOG7muG6tuKAneG7t+G7qlnDmeG7kkvhu7fhu5JMWeG7t+G7kktZVU3hu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7t+G6tk3hu7fhurZN4bu34bq+WOG7kkvhu7fDik3DjeG7quG7q+G7t+G7l+G6uCThu7fhu5DhurThu7fhur7hu5Thu7fDgOG7t+G7qkxO4bu34buoTeG7kkzhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34buGWeG6tuG7t8av4bq24bu34buGWcOa4bq+4bu34bq+xJDhu7Dhu7fhu6rGr+G6pOG7t8OUVU3hu6nhu7fhu6pMTuG7t+G7qE3hu5JM4bu34bq+4buW4buS4bu3w5TDgk3hu7fhur7hu5Thu7fhu4bhurLhu6bhu7fhurLhu5Lhu7fhu5JMWeG7kkvhu7fhu4bhu5Thu7fDlMOCTeG7t8OU4bq04bu34oCm4bu34oCc4bubIuG7neG7t2XhurUu4oCd4bu3QOG6tOG7t+G7qkXhu6rhu7fhu5JMTUnhu5Lhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34bq+4buU4bu34buGTeG7iOG7kOG7t+G6vlDhu5JL4bu34buS4bq04buY4bu34bq+4bqk4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+G7i+G7t0zhurThu5JL4bu34buSS+G6tuG7kkvhu7fhu6pNw43hu6bhu7fhu6pM4buC4buY4bu34but4buo4bue4bu3QeG7r+G7t8OU4bq04bu34buQUOG7quG7t+G7huG7mMOC4buS4bu34buSTMOC4bq+4bu34bq+V+G6tuG7t+G6vuG6tuG7t8OVTOG7rOG6vuG7t+KAnMOD4bu54bu34buS4bqs4buQ4bu34bq+4buwUOG6vuG7t+G7hlVN4oCd4bup4bu3w5XDqOG7kOG7t+G7qkzhu4Lhu5jhu7fhu4bhu5Thu7fDlOG6tOG7t+G6vsSQ4buw4bu3TOG7mk3hu7figJw3TcOM4buS4bu34buo4bue4bu34bq+4buW4buS4bu34buqTE3DjeG7sOG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7huG7mMOC4buS4bu3TOG6suG7quKApuKAneG7q+G7t2VL4bq2JOG7t+G7qOG6tuG7sOG7t8OVTE3hu7fhu6pF4buq4bu34bq+4bqk4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buqTE7hu7fhu6hN4buSTOG7t+G7hsOM4buw4bu34bq+4buU4bu34bq+xJDhu7Dhu7fhu6rGr+G6pOG7t8OUVU3hu7fhu4bhu6zhu5JL4bu3w5ThurThu7figJzDg+G7ueKAneG7t+G7qkxP4bu34buqTE7hu7fhu6hN4buSTOG7t2VL4buwJMSo4buS4bu3Y0zhurLhu5JM4bu3beG7ruG7kkvhu7dLTeG6tOG7kkzhu7fFqOG7sCTDjOG7kuG7t+G7hlnhurbhu7fGr+G6tuG7t+G7huG6suG7puG7t+G6suG7kuG7t+G7l1nDmuG7quG7t+G6vkxZVOG7kkvhu7fhu5JLw4JN4bu3QOG6uOG7quG7t8OU4bq04bu34oCcQUFB4oCd4bu3QFRN4bu3w5RVTeG7t0tN4bqkTeG7t+G7qkxO4bq+TOG7tz3hu7BF4buq4bu34bumTOG6suG7quG7t+G7quG7suKApuG7t+G6vuG6pOG7kOG7t0tN4bqy4bq+4bu34buSSeG7kuG7t+G7huG7mOG6suG7kuG7t0Dhurgk4bur4bu3bU3DjeG6vuG7t8OU4bq04bu34buqTE7hu7fhu6hN4buSTOG7t+G7kuG6tCThu7fhu4bhuqbhu7fDiuG7sFDhur7hu7fhu6ZM4bqkTeG7t+G7gOG7suG7kkvhu7fDlMOCTeG7t8OZ4bu34bumTMOJ4buS4bu34buqTE3hu7fhu5LhurQk4bu3QE/hu7fhur7EkOG7sOG7t+G7qsav4bqk4bu3w5RVTeG7t+G7qOG6tk3hu7fhur5X4bq24bu34buQT+G7kkzhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bVRN4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhu5JL4bq24buSS+G7t+G7qk3DjeG7puG7t+G7qkzhu4Lhu5jhu7fhu63hu6jhu57hu7fhuqDhu6/hu7fDlOG6tOG7t+G6vsSQ4buw4bu3TOG7mk3FqeG7tzvDlOG7gj3hurbhu5Lhu4Dhu4LGr+G7t+G6s8av4bq2TOG6tuG7kOG7tzThu4LDlMOU4bu34bq+4buW4buS4bu34buGWcOa4bq+4bu3S8agTeG7t8OU4bq04bu34bq+TOG6tuG7t+G7hkfhu7fhur5X4bq24bu34buqTE3DjeG7quG7t8OKw5Phu7fDlE1J4buS4bu3w5TDguG6vuG7t+G7kuG6tOG7mOG7p+KAneG7t+G7q+G7t2tF4buq4bu34buSTOG6tuG7kkzhu6nhu7fhur7hurLhur7hu7fhu5JM4bq04bu3w5Thu4Lhu5jhu7fhu5Lhu6xN4bu34buGw4zhu7Dhu7fhur7hu5Thu7fhu4bhurLhu6bhu7fhurLhu5Lhu7fhu4bhu6zhu5JL4bu3w5ThurThu7figJw3w6LEg2Xhu7dt4bq1w6khw6LigJ3hu6vhu7c34buU4bu34bq+WOG7kkvhu7fDlOG6tOG7t8OU4bus4bq+4bu34buqTcON4buSS+G7t+G6vkzhu7Dhu6Lhu5JL4bu34bq+V+G6tuG7t+G7qkxO4bu34buoTeG7kkzhu7c3QuG7kkvhu7dkSeG7t2VL4buwJEnhu5Lhu7fhu5dY4bu3QOG6tuG7kkvhu7fDlEnhu5Lhu6nhu7dLTeG6tOG7kkzhu7fFqOG7sCTDjOG7kuG7t+G7qsav4bqk4bu3w5RVTeG7t+G6vkzhu5jhu7fhurrhu5Lhu7fhu6jhu57hu7fhur7DieG7kuG7t+G7qk/hu5Dhu7fDlOG6tOG7t0HhuqDhuqDigKbhu7dAT+G7t+G7qkzhu4Lhu5jhu7fhu5Lhurbhu5Dhu7fhu6hN4buSTOG7qeG7t+G7hsSQJOG7t8OU4bq04bu34bq+4buY4buS4bu34buo4bue4bu3w5RNSeG7kuG7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buGw43hu5Lhu7dB4bqg4bqg4bu34buqTE7hu7fhu6hN4buSTOG7t+G7qkzhurbhu5Dhu7fhu4Dhu7Thu7c3WVXhu5JL4bu3w5RJ4buS4bu34buGw5Lhu5JM4bu3w6nDlCThu5Dhu6ZN4bq24bu34buS4bqs4buQ4bu34buS4bq2JOG7q+G7t23hu7Ak4bu34buSTE1J4buS4bup4bu34buG4bqy4bum4bu34bqy4buS4bu34buG4bqm4bu3w5VM4bui4buSS+G7t0tN4bus4bum4bu34bq+TOG6tOG7kkvhu7fhu6rGr+G6tk3hu7dLTE3hu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu4ZN4buI4buQ4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+G7i+G7t0zhurThu5JL4bu34buSS+G6tuG7kkvhu7fhur7hu7Dhu55N4bu34bq+4buu4buSS+G7t+G7reG7qOG7nuG7t8OB4buv4bu34bq+TMOS4bu34bq+4buW4buS4bu3w5TDgk3hu7fDgeG7t+G7qkxO4bu34buoTeG7kkzhu7dA4bq04bu34bq+xJDhu7Dhu7dM4buaTeG7t8OU4bq0xanhu7figJxtTOG7guG7mOG7t8Wo4buwJOG7t+G7hsOT4buSTOG7t0xN4buK4buS4bu3TOG6tOG7kkzhu6nhu7fDlOG7mMOCTeG7t+G7qk3hu5Lhu7fDiuG6puG7mOG7t+G7kuG6tOG7mOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t8OK4bq24buS4bu3TOG6tOG7kkzhu7fDlUxN4bu3w4rhuqbhu5jhu7fhur7hu5Thu7fDlUzhuqThu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu34bqk4buSTOG7t0xZw5nhu5JL4bu34buqxq/hu7Thur7hu7fhu6pNw43hu6bhu7fhu4bDjeG7kuG7t+G7hkXhu6rhu7fDlE3DjOG7kuG7t+G7kllU4bq+4bu34buq4bq24bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bqg4bqu4bu3S01U4bu34buqVE3hu6figJ3hu7dtTMON4bu34buSTFnhu5JL4bup4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G7qkxO4bu34buoTeG7kkzhu7fhu5LhurThu5jhu7fhur7hu5Thu7fhur7EkOG7sOG7t+G7qsav4bqk4bu3w5RVTeG7t+G7qsav4buu4buSS+G7t0BUTeG7t+G7huG6suG7puG7t+G6suG7kuG7t+KAnGPhurUyZeG7tzUgxKnigJ3hu7fhur5X4bq24bu34bq+TFlT4buSS+G7t+G7qsavT+G7kkzhu6vhu7dk4bus4bq+4bu34buS4bq0JOG7qeG7t+G7qkxO4bu34buoTeG7kkzhu7fhurXhurThu7fhu5dY4bu3O+G7kkzhu7fhu5JMReG7kuG7t+G6vkzhu7Dhu6Lhu5JL4bu34buGWeG6tuG7t8av4bq24bu34buG4bqy4bum4bu34bqy4buS4bu3NUxZVOG7kkvhu7fhu5JLw4JN4bu3QOG6uOG7quG7t8OU4bq04bu34oCc4bqz4bq9w6LigJ3hu6nhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34buG4bus4buSS+G7t0BUTeG7t+G6uuG7kuG7t+G7qOG7nuG7t+G7kOG6tOG7t+G6vkxZU+G7kkvhu7fhu6rGr0/hu5JM4bu34buSTOG6qOG6vuG7t+G7hsON4buS4bu3w5ThurThu7fhur7hu5jhu5Lhu7fhu6jhu57hu6vhu7dk4bus4bq+4bu34buS4bq0JOG7qeG7t+G7kELhur7hu7fhu4Dhu67hu7fhur7hurLhur7hu7fhu4Dhu7jhu7fDlU3hu4rhu5Lhu7fhu4bhuqbhu7dMTeG7iOG7kuG7t8OUUOG7t8OVTOG6suG7t8av4buc4bu3QFRN4bu3TE/hu5JM4bu34bqk4buSTOG7t+G7pkzDieG7kuG7t8OUWeG7kkvhu7fhur5X4bq24bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu5JLWVVN4bu3w5RO4buSTOG7t+G6vsOd4buw4bu3TOG7muG6tuG7qeG7t+G7kkvGoOG7kuG7t8OU4bu24bq24bu34bq+TOG6siThu7dA4bq04bu34buQUOG7quG7t+G7pkzDieG7kuG7t+G7qOG7nuG7t0Hhu7fhu5JMWeG7kkvhu7fhu6pMTuG7t+G7qE3hu5JM4bu34bq+4buW4buS4bu3w5TDgk3hu7dA4bq84buS4oCm4bu34buSS+G7ouG7t+G7kktMSeG7t+G7hlnhurbhu7fGr+G6tuG7t+G7huG6suG7puG7t+G6suG7kuG7t8OU4bq04bu3QUHhuqLhu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fDlUxN4bu34buGxJAk4bu3w5ThurThu7fhu6jhu57hu7fhu4ZN4buK4buS4bu34buqTOG7mMOCTeG7tzXDneG7sOG7t+G7qkxZU+G7kkvhu6nhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34bumTOG6pE3hu7fDlOG6tOG7t+G7qOG7nuG7tzXDneG7sOG7t0zhu5rhurbhu7dBQeG6oOG7t+G7kkxZ4bu3ReG7kuG7t+G7qOG7nuG7t+G6vsOJ4buS4bu34buqT+G7kOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7Xhu6rhu4I94buqLeG6tsOUTUvhu5LFqeG7t+G7juG7sOG7qOG7qk1KJMaw4bu1d3ZN4buQS+G7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7tU014buC4buS4buq4buCxq/hu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu1I03hu4Dhu6pMxanhu7fEguG6sMOD4bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu3w4Phu7nhu7nhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBQcOA4bqwL8OBQeG6ruG7gMOBQeG6oMOAxILDgcSC4buqxIJBw4DhuqLDlOG6oi3hu4Dhu5jhu6vhu47hu6ZL4bu14bu34bq2w5Thu6p04bu1beG7suG7t+G6vkzhu7Ak4buK4buS4bu34buqTE7hu7fhu6hN4buSTOG7t8Opw5Qk4buQ4bumTeG6tuG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhu5JMVOG7t+G7qOG7nuG7tzXDneG7sOG7t0zhu5rhurbFqeG7t2VLTOG7jOG7t0DDjOG7t0BN4buK4bq+4bu3S03hurLhu5jhu7fhu4BW4bq+4bu3w5U64bu34buS4bqs4buSS+G7t+G7qOG7nuG7kkvhu7fhur5M4buY4bu3TMag4bq+4bu34buoTeG7kkzhu7dMTeG7iuG7kuG7t+G7kuG6tiThu7Xhu7cjTeG7gOG7qkx04bu1xILhurDDg+G7teG7t0zhu4JNS0zhu6p04bu1w4Phu7nhu7nhu7Xhu7cvd3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7Xhu6rhu4I94buqLeG6tsOUTUvhu5LFqeG7t+G6vuG7guG7kuG7quG7gsavxrDhu7V3NeG7lOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu3w5VNw43hu5Lhu7fhu6pMw53hur7hu7fGr0Xhu6rhu7fhur7DieG7kuG7t+G7qkxNw43hu6rhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhur7hu7BQ4bq+4bu34buo4bue4buSS+G7t+G7kkxZ4buSS+G7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu5JLWVVN4bu3w5TDgk3hu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fhu6rEkOG7kOG7t0zGoOG6vuG7t0zhu5pNdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7teG7quG7gj3hu6ot4bq2w5RNS+G7ksWp4bu34buO4buw4buo4buqTUokxrDhu7V34bub4buC4buQ4bu34buGw43hu5Lhu7fhu4bEkCThu7fhu6pMT+G7t+G7qkzhurYk4bu3QE/hu7fhu6rhu5bhu7fhu5Dhu5bhu7fhu5Dhu7Dhu57hu5Lhu7fDik3DjeG7quG7t+G7kktZVU3hu7fhu6hI4bu3S03hurThu5JM4bu34buGWcOa4bq+4bu3QOG7luG7kkvhu7fhu5JL4buwJOG7iuG7quG7t8Wo4buww43hu7fDlOG6tOG7t+G6tk3hu7fhu6pMT+G7t8OKReG7quG7t0tN4bqy4bq+4bup4bu34buq4buiTeG7t8OUw4JN4bu3w5RNSeG7kuG7t+G7qlnDmeG7kkvhu7fhu4bDjeG7kuG7t+G6vsSQ4buw4bu34bq+TOG7sCThu4rhu5Lhu7figJzhu5fDk+G7t0tN4bqy4buY4bu34buoWeG7t0DhurThu7fhu5JLWVVN4bu3w5ThurJN4bu34buG4buW4oCd4bur4bu3NUzhu7Ak4buK4buS4bu3w5Xhu4jhu7dAw4zhu7fhu5BQ4buq4bu3QMOT4bu3S03hurLhu5jhu7fhu6hZ4bu34oCc4buqxq9J4buS4bu34buqTOG7ouG7kkvhu7fhu6pMTUnhu5Lhu7dA4bqs4buS4bup4bu34buAWVRN4bu34buqWVXhu5JL4bu34buGw5Phurbhu7fDlCXigJ3hu7fhu5JJ4buS4bu3w5VMTeG7t+G7kuG7lE3hu7fhur5M4buwJOG7iuG7kuG7t0BUTeG7t+G7kktZVU3hu7fDlOG6sk3hu7fhu4bhu5bhu7fhu4bhurbhu5JL4bu34bq+TMOZ4bu34buQT+G7kkzhu7fhu5JL4bqo4buQ4bu34bq+4bqk4buSTOG7t+G7qkxNSeG7kuG7t+G7kkxNSeG7kuG7t+G7qkxP4bu3w5Thu7Dhu6Lhu5Lhu7fhu6rhu5rhu7dAR+G7t+G7quG6tuG7t+G7hsSQJOG7t0xT4buS4bu34buSS1lVTeG7q+G7tzVMQ+G7kkvhu7fhu5DhurYk4bu3TOG7ouG7kOG7t+G7huG7lOG7t+G7qkzhu7Akw4zhu5Lhu7dLQuG7puG7t+G7ksOC4buS4bup4bu34bq+4bqk4bu3TOG6tk3hu7fGr1NN4bu3PeG7sOG7nuG7kkvhu7fhu6jhu6Lhu5JL4bu34buSTFnhu5JL4bu34bq+TMOS4bu34buSS1lVTeG7t8OU4bqyTeG7t+G7huG7luG7t8OKTcON4buq4bu3w4pTTeG7t8OU4bq04bu34buqTOG7mOG6suG7quG7t+G7ksOC4buS4bur4bu3NeG6suG6vuG7t+G7qkxO4bu34buoTeG7kkzhu7fhu4ZN4bu34buqTUnhu5Lhu7fhu6ZM4buY4buSS+G7t+G6vkxZU+G7kkvhu7fhu6rGr0/hu5JM4bu3N1lV4buSS+G7t8OUSeG7kuG7t+G7hsOS4buSTOG7t8Opw5Qk4buQ4bumTeG6tuG7t+G7kOG7ruG6tuG7t8OBw4Hhu7fhu5JMT+G7kuG7t+G6vkzhu7Dhu5JL4bu34bq+WOG7kkvhu7fGr0Xhu6rhu7dLTeG7mk3hu7fDlU3DjeG7kuG7t+G7qkzDneG6vuG7t0Dhuqzhu5Lhu7dM4buU4bq24bu3QOG6tOG7t+G7qllT4buSS+G7t8OU4bq2TeG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7guG7kOG7t+G6vuG7lOG7t+G7qkzhu4jhu7fhur5Y4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t0zGoOG6vuG7t0zhurThu5Dhu6nhu7dMxqDhur7hu7dAw5Phu7dLTeG7nuG7kkvhu7fhu5JMWeG7t0DDk+G7t0tN4bqy4buY4bu34buoWeG7t8OVTeG6tuG7q+G7t2VMWeG7kkvhu6nhu7fhur5Mw5Lhu7dAVE3hu7dATeG7iuG6vuG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhu5JMVOG7t+G7qOG7nuG7t+G7hk3hu4rhu5Lhu7fhu6pM4buYw4JN4bu3NcOd4buw4bu3TOG7muG6tuG7t8OVTOG6uuG7kuG7t+G6vkXhu6bhu7dBQeG6oOG7q+G7t+G6vljhu5JL4bu34buSTFnhu7fhu6jhu57hu7fhur7DneG7sOG7t+G7qkxZU+G7kkvhu7dBQeG6ouG7qeG7t+G7qOG7nuG7t+G6tuG7kuG7t+G7kk3hu5JM4bu3QUHDgOKApuG7t+G7qkxP4bu3xajhu7DhuqThu7fhur5Y4buSS+G7t8OU4bq04bu34buQUOG7quG7t+G7hk3DjOG7sOG7t+G7huG6suG7kkvhu7fhu6ZM4bqkTeG7t+G7qOG7sCThu7fhu5JL4bq84buQ4bur4bu3N+G7lOG7t8OU4bq04bu34buQUOG7quG7t8OUUuG7t0xR4buSS+G7t8OUVOG7kuG7t8OUTUnhu5Lhu7fFqOG7sOG6tuG7kuG7t+G7hsON4buS4bu3w5VNw43hu5Lhu7fhu6pMw53hur7hu7dAw4zhu7fDlTrhu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu34buo4bue4buSS+G7t+G7kOG6tOG7t8OUSOG7t8av4bq24bu3S03hurbhu7fhu4ZP4buSTOG7t0DhurThu7fhu5JM4bq04bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7fhu6ZM4bqkTeG7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buqxJDhu5Dhu7dLTeG6suG7mOG7t+G7gFbhur7hu7fhu6pMWVXhu5JL4bu3PeG7sCRJ4buS4bu34bq+TMOd4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G7pkzhuqRN4bu34bq+TMOS4bu34bq+4buU4bu34bq+4bqy4bq+4bu3w4rhu4Thu7fDmeG7t8OK4bq44bq+4bu34buQw4nhu5Dhu7fhu5Lhu5jhu5Lhu7fhu5BUTeG7t+G6vsOJ4buS4bu34bumTOG6pE3hu7dMxqDhur7hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumO+G7sOG7qkzhu5jGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7Xhu6rhu4I94buqLeG6tsOUTUvhu5LFqeG7t8avTUtM4buqxrDhu7V3xJHhurZN4bu34buX4buwTXYv4bumdw==

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 a p - 15:50 28/09/21

 Trả lời

Học sinh ưu tú mà như vậy thì nguy quá !

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]