(vhds.baothanhhoa.vn) - Đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh, nhưng tại một số địa phương thì nơi đây đồng thời được xem là nhà văn hóa (NVH). Nên hay không xây dựng một NVH mới khi đã có đình làng, là điều mà cán bộ, đảng viên và người dân ở những địa phương này đang băn khoăn, trăn trở...
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR+G7s8Oj4buIw5nhu7Ymw53hu4glw5QmWeG7iMOZ4buwJuG7iCbDncOU4buI4bq34buUJuG7iMOdOuG7juG6vOG7iOG7i+G7tibDneG7iCXDlCZZ4buIw5k8Jlnhu4g2w50i4buy4buIJcOU4buIJsOdw5Thu4jhurfhu5Qm4buIw5064buO4buG4bq6Ri/DnUpHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijLDtOG7pOG7jsOa4buKR+G7i+G7tibDneG7iCXDlCZZ4buIJcOU4buIJlvhu7Lhu4g14buyJsOd4buIw50/4buQNuG7iOG6t+G7lCbhu4jDnTrhu47hur7hu4g24bueKuG7iCXhu7Imw53hur7hu4gmw53huqEmWeG7iDbhu5Dhu7Lhu4gqPjbhu4g1KeG7iMOZ4bu44buO4buIMsOd4bqhWyZZ4buINsOd4bu24buIJlvhu7Lhu4jDmeG7nsOi4buIw5k8Jlnhu4g2w50i4buy4buIw5nhuqEgVeG7iOG6teG7pCrhu4glw5Thu4gmw53DlOG7iOG6t+G7lCbhu4jDnTrhu47hu4jhu4Lhu6HhurbDtOG7hOG7gOG7iOG7oeG7qibhu4jDneG7jsOi4buIJMOdKCZZ4buI4bq14buew6Lhu4jDmsSDJlnhu4gqPjbhu4jhu6HhurbDtOG7iCpd4buy4buIJMOd4buy4buIw5nhu5jhu4hVOuG7iMOZ4bu2JsOd4buIJcOUJlnhur7hu4glw5Thu4jDmeG7suG7rDfhu4gqw5Thu4hVw5Um4buIVD7hur7hu4jDmeG7kiZZ4buI4bq34buy4buqJuG7iOG6t8OU4buIJlnhuqEi4buy4buIw5rhu54m4buIMOG7iCbDneG6sSZZ4buIw5nhu7jhu47hu4gyw53huqFbJlnhu4gmw5TDouG7iMOZ4buOJlnhu4hU4buUJuG7iCTDnT/hu5Qm4bq+4buINjThu5Qm4buINjQw4buA4buA4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw63hu44yNuG7sj8m4buKR0bhu7IqWeG7iFUl4buONTVE4buKw5o2w503KlThu4jhu7LDreG7pCY24bukNOG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7iuG6s+G7ssOaNsOd4bq84buIw5PEqMSoMuG6tcOK4buIw53hu6Thu7JZw5024bq84buITMOSTDLhurXDiuG7iuG7iDU0VUThu4ovL1XDmibhu4BU4buOPzbDneG7jibDncOdP+G7juG7gOG6tyYvw5rhu6Q1JDY/Mi8m4buk4bqzNS9LS0vDky9Kw5PDk8OaS8Sow5JLTExMNk1LxKhNTCXEqOG7gD0yWeG6ujRE4buMw5JM4buK4buI4buOJTZE4buK4buzw6Phu4jDmeG7tibDneG7iCXDlCZZ4buIw5nhu7Am4buIJsOdw5Thu4jhurfhu5Qm4buIw5064buO4bq84buI4buL4bu2JsOd4buIJcOUJlnhu4jDmTwmWeG7iDbDnSLhu7Lhu4glw5Thu4gmw53DlOG7iOG6t+G7lCbhu4jDnTrhu47hu4bhurrhu4rhu4jhurPhu7LDmjbDnUThu4rDk8SoxKjhu4rhu4jDneG7pOG7slnDnTZE4buKTMOSTOG7iuG7iC9H4buL4bu2JsOd4buIJcOUJlnhu4h3w50/Jlnhu4jDrSlV4bq+4buI4bq14buY4buI4bq0N+G7nibhu4jhu5/hu7Imw53hu4jhu4Lhu7PDnSzhu4jhurQ34bueJuG7hOG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikdGNTY0PyZZR8O14bu2JuG7iFnhu7LhurHhu4gm4bumNuG7iOG6teG6oeG7jkYvNTY0PyZZR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhurThu5jhu4jDtMOU4buIw7Xhu7Lhu44mWeG7iOG7gsO0w5Thu4jhu7M0NyZZ4buE4buIVTrhu4hLL03hu4g2w50oJuG7iFU64buIw5nhu7Ymw53hu4glw5QmWeG7iCXDlOG7iMOtw53DlSbDneG7iOG7oz5V4buI4bq3w5Thu4h4N+G7jibhu4jDrcOd4buy4buqKuG7gOG7iOG7s8Oj4buINjThuqFdVeG7iMOZ4buwJuG7iCbhu47DouG6vuG7iEvhu4jDmeG7tibDneG7iCXDlCZZ4buIJsOUw6Lhu4jhurdTJuG7iMOZ4bqhIFXhu4jhurXhu6Qq4buIJcOU4buI4buh4bq2w7Thu4g2w50oJuG7gOG7iOG7i+G7nsOi4buIJMOdKCZZ4buIVcOdQOG7iCXDlOG7iCZb4buy4buINsOdIuG7iFU4Jlnhu4jhu7PDncOUJsOd4buIw50/w5QmWeG7iCXDlCZZ4buIKsOU4buIVTsm4buIJcOU4buIw5nhu7jhu47hu4jDmeG7slYq4buINeG7sibDneG7iMOdP+G7kDbhu4hVw53hu7Lhu4hUPuG6vuG7iFXDlVXhu4jDmT/DlCbhu4g2w51W4buI4bq3w5Thu4g2e+G7iFXDneG6o1Xhu4jDnT7hu7Lhu4gmWcOd4bu44bq+4buIw50/4buQNuG7iMOZPiZZ4buI4bq34buUJuG7iMOdOuG7juG6vuG7iOG6t+G7lCbhu4gmWcOd4buu4buA4buA4buA4buI4buL4buaVeG7iFThu7Lhu6424bq+4buIS+G7iMOZ4bu2JsOd4buIJcOUJlnhu4jDmeG7mOG7iMOZ4bqhIFXhu4jhurXhu7Ay4buIw53hu5AmWeG7iMOs4buy4buINuG7tFXDneG7iCXhu7hVw53hu4g14bqv4buI4bq34buUJuG7iMOdOuG7juG6vuG7iMOs4buy4buINuG7tFXDneG7iCThu7Lhu7Am4buINjQ4VeG7iCZZw53hu67hu4g2w503UTbhu4hV4bugMuG7iDZAJsOd4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR8OtOybhu4gw4buI4bq14buY4buI4bq0N+G7nibhu4jhu5/hu7Imw53hu4jhu4Lhu7PDnSzhu4jhurQ34bueJuG7hOG6vuG7iEwvTuG7iDbDnSgm4buIVTrhu4jDmeG7tibDneG7iCXDlCZZ4buI4bq3w5Thu4hVw6AmWeG7iMOZ4bqhIFXhu4jhu6HDneG7nibhu4jDmuG7nibhu4hVP+G7suG7iMOZ4buew6Lhu4glw5Thu4jhu6HhurbDtOG7iDbDnSgm4buA4buI4buzND8mWeG7iMOZOuG6vuG7iMOZ4bu2JsOd4buIJcOUJlnhu4h3w50/Jlnhu4jDrSlV4buIw5nhu5jhu4jDmeG6oSBV4buI4bq14buwMuG7iMOd4buQJlnhu4jDrOG7suG7iDbhu7RVw53hu4gl4bu4VcOd4buINeG6r+G7iOG6t+G7lCbhu4jDnTrhu47hu4gzNylV4buIWeG7suG7juG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu4vhu7Lhu6w34buIw5nDlSZZ4buIJjrhu7Lhur7hu4gmWTfDouG7ribhu4jhurcsJlnhu4hVw6Hhu47hu4hVw5Um4buIVD7hur7hu4jDmeG7kiZZ4buI4bq34buy4buqJuG7iOG6t8OU4buI4buhw53hu54m4buIw5rhu54m4buIVcOVVeG7iDbDnSgm4buIJjrhu7Lhu4g2NOG7qibhu4jhurdTJuG7iCo3KSbhu4jDmeG6oSBV4buINuG7suG7sDLhu4g2YVXhu4g14buyJsOd4buIw50/4buQNuG7iOG6t+G7lCbhu4jDnTrhu47hu4hVPiZZ4buIw5k8Jlnhu4g2ND8mWeG7iMOZ4bu2JsOd4buIJcOUJlnhur7hu4gkw50oJlnhu4jDmeG7rOG7iCZZw53hu7jhu4jhurXhu57DouG7iMOaxIMmWeG7iOG7oeG6tsO04buI4bq3XeG7suG7iCbDneG7suG7rDfhu4gl4bql4buIw5o/4bq+4buINjQ/Jlnhu4jDmTrhu4gmw53hu6Am4buIKuG7kCbDneG7iMOZ4buwJuG7iOG6t+G7suG7rlXhu4hZ4bu2JuG7iFnhu7LhurHhur7hu4gyw53DlTbhu4jDnTfDouG7iFnhu7LDleG7iDY04bu44buIw5nhu7Ymw53hu4glw5QmWeG7gOG7iOG7s8Od4bukP+G7iCgmWeG7iOG7sykmWeG7iOG6tuG7lCbhu4jhu7M3w6Lhu6om4bq+4buIw63DncOh4buINuG7uFXDneG7iOG7tWnhu6HDrOG7iOG6teG7mOG7iMO0w5Thu4jDteG7suG7jiZZ4bq+4buIS+G7iDbDnSgm4buIw63DncOVJsOd4buI4bujPlXhu4jhurfDlOG7iHg34buOJuG7iMOtw53hu7Lhu6oq4buIw5nhu6w34buIVTrhu4gzN+G6q+G7iMOZ4bugNuG7iMOZ4buSKuG7iFThu5I/4buI4bq14buew6Lhu4jDmsSDJlnhu4jhu6HhurbDtOG6vuG7iCbDneG6oSZZ4buIVcOVJuG7iFQ+4bq+4buIw5nhu5ImWeG7iOG6t+G7suG7qibhu4jhurfDlOG7iOG7ocOd4bueJuG7iMOa4bueJuG7iEvhu4g2w50oJuG7iOG6t1Mm4buIVcOdLCbhu4jDmeG7tibDneG7iCXDlCZZ4buIJcOU4buIJlvhu7Lhu4g14buyJsOd4buIw50/4buQNuG7iFXDnTcmWeG6vuG7iCTDnSgmWeG7iDbDlVXDneG7iDQi4buy4buA4buIw7omWeG7iCY64buy4bq84buI4oCceDfhu47hu4g24buy4buwMuG7iOG6tThV4buI4bq3XeG7suG7iOG7ocOd4bueJuG7iMOa4bueJuG6vuG7iFXDnTgmWeG7iDYo4buy4buIVcOgJlnhu4hVw50/4buINMagJlnhur7hu4jDmeG7sCbhu4g2w50i4buy4buIw5nhu7JWKuG7iMOd4buy4buuJuG7iDbhu5Dhu7Lhu4jDmeG7tibDneG7iOG6t1Mm4buINeG6r+G7iMOaYSZZ4buIJcOUKuG7iOG7oeG6tsO04buINsOdKCbhu4glw5Thu4gyw5054buIw50gMuG6vuG7iOG6t+G7tuG7iOG7ocOd4bueJuG7iMOa4bueJuG7iMOZ4buOJlnhu4g24buy4buwMuG7iDZhVeG7iFnhu7LhurHhu4hZ4bu2JuG7iDY0N8Oi4busJuG7iDbDnSkmWeG6vuG7iCTDnSgmWeG7iOG7kibDneG7iMOd4bqhMCZZ4buIw5nhu7Am4buI4bq34buy4buuVeG7iDbDnSLhu4gyw51hJlnhur7hu4g24bueKuG7iCXhu7Imw53hu4Dhu4jDtFsm4buIJuG6seG7juG6vuG7iMOZ4buy4busN+G7iCThu7Lhu64m4buIVcOh4buO4buI4buhw53hu54m4buIw5rhu54m4buIS+G7iDbDnSgm4buIJsOUw6Lhu4jDmeG7jiZZ4buIVTsm4buIJMOdOuG7iCTDneG7lCbhur7hu4jhurfhu7bhu4jhurdRw6Lhu4g04bugNuG7iMOd4buQJuG7iFXDneG7sOG7iDY0PyZZ4buIw503w6Lhu4jDmT4mWeG7iCThu7Imw53hu4gyw53hu7Thu4jhurXhu57DouG7iMOaxIMmWeG7iOG7oeG6tsO04buIKl3hu7Lhu4Dhu4jhu6FZ4buOw6Lhu4gmw53huqHhu4hL4buINsOdKCbhu4hVOuG7iOG7oeG6tsO04bq+4buIw5o54buI4bq14buew6Lhu4jDmsSDJlnhu4jDmeG7mOG7iE7hu4gm4buUKuG7iCbDneG6oSZZ4buIw5nhu7Am4buIJuG7jsOi4buIVMOU4buIVT8m4buI4bq3Uybhu4hVw53huqHhu47hu4g2NOG7kuG7iMOd4buwNuG7iCYg4oCd4buA4buIw7omWeG7iOG7oVk3w6JXJuG7iOG6tDfhu54m4buI4buzNOG6oSImWeG6vuG7iGnhu7Thu4g2w53huqHhu4jDrcOd4buy4buIVD7hu4g2w50oJuG7iHfDnT8mWeG7iMOtKVXhur7hu4jhurXhu5jhu4jhurQ34bueJuG7iOG7n+G7sibDneG7iOG7guG7s8OdLOG7iOG6tDfhu54m4buE4bq+4buIVcOgJlnhu4hVw50/4buINMagJlnhurzhu4jigJzhu6Phu5434buIJuG7jsOi4bq+4buIVcOVVeG7iMOdP+G7kDbhu4jDmT4mWeG6vuG7iDXEg+G7iCThu7Lhu64m4buIw5nhu6w34buIw5rhu7JXJuG7iDThu47hu4gw4buIw5nhu7Ymw53hu4glw5QmWeG7gOG7iOG7i+G7sCbhu4jDmeG7tibDneG7iCXDlCZZ4buIJcOU4buINuG7tirhu4g2w53hu6DDouG7iDXEg+G7iOG7oCrhu4hVOCZZ4bq+4buIJcOU4buIJuG7sDLhu4jhurfhu5Qm4buIw5064buO4buIVcOh4buO4buIVMOU4buIVT8m4bq+4buIJuG7qibhu4gm4buwN+G7iMOZVuG7iOG6teG7nsOi4buIKj424buI4buh4bq2w7Thu4g2w53hu7bhu4g14buo4buINOG7oDbhu4gkw5064buIVTrhu4g1xIPhu4jDmTwmWeG7iDbDnTdRJuG7iFXDoeG7juG7iOG7ocOd4bueJuG7iMOa4bueJuKAneG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikdGNTY0PyZZR2k84buy4buIw5nhu5Yy4buINsOd4buqKuG7iFnhu7LDleG7iDY04bu44buIKl3hu7JGLzU2ND8mWUdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4buh4bq2w7Thu4glw5Thu4gmW+G7suG7iDXhu7Imw53hu4jDnT/hu5A24buI4bq34buUJuG7iMOdOuG7juG7iFU+Jlnhu4jDmTwmWeG7iFXDoeG7juG7iCTDnTfhu4jDmuG7nibhu4hV4bqh4bq+4buINnvhu4hVw53huqNV4buIVcOVVeG7iMOdP+G7kDbhu4jDmT4mWeG7iDY3w6Lhu6om4buINjQ3w6Lhu6wm4bq+4buIMsOde+G7iFThu7Lhu7Am4buIw5nhuqEiJlnhu4glKeG7suG6vuG7iFXDncOh4buINjThuqFbJlnhu4hVw6Hhu47hu4jhu4vhu5ImWeG6vuG7iFXDneG7tCbDneG7iDXDlVXDneG6vuG7iDLDncOVMuG7iCU3UTbhu4hVw6Hhu47hu4jhu6HDncOU4buIJuG6oV1V4buA4buA4buA4buI4buh4bq2w7Thu4gt4buIJMOdN+G7iDbDnVbhu4g2w53hu44/4buINsOdKCbhu4glw5Thu4hK4buINjQ/Jlnhu4gmw53hurEmWeG7iDbhu7Lhu6o34buIVcOd4bu04buI4bq14buew6Lhu4jDmsSDJlnhu4gmKCZZ4buINsOdKCbhu4gqXeG7suG7iOG7guG7oeG7s+G7n+G7hOG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu6HDneG6oeG7iMOZ4buY4buIw5nhu6zhu4hVUTLhu4gw4buINjThu6om4bq+4buIw53hu7Lhu64m4buIKj424buINSnhu4jDmeG7uOG7juG7iDLDneG6oVsmWeG6vuG7iMOZ4bu2JsOd4buIJcOUJlnhu4gkw50oJlnhu4hVw51A4buIJcOU4buIJlvhu7Lhu4g14buyJsOd4buIw50/4buQNuG7iOG6t+G7lCbhu4jDnTrhu47hur7hu4g24bueKuG7iCXhu7Imw53hu4gqw5Thu4jhurdd4buy4buIJlnhuqEi4buy4buIw5rhu54m4buIw5nhu57DouG7iMOZPCZZ4buINsOdIuG7suG7iFXDoCZZ4buIJcOU4buI4buh4bq2w7Thu4g2w50oJuG7gOG7iOG7szfDouG7iCbDneG7suG7qibhur7hu4jDneG7suG7ribhu4jDmeG7tibDneG7iCXDlCZZ4buIVcOdQOG7iCXDlOG7iCZb4buy4buINnvhu4hVw53huqNV4buIWeG7sn3hu4jhu7PDncOUJsOd4buIw50/w5QmWeG7iCXDlCZZ4bq+4buIw50+4buy4buIw50sMuG6vuG7iFU7JuG7iFXDlVXhu4jDnT/hu5A24buIw5k+Jlnhu4jhurfhu5Qm4buIw5064buO4bq+4buI4bq34buUJuG7iCZZw53hu67hur7hu4g2w51W4buINsOd4buOP+G7iMOZ4buY4buIw5nhuqEgVeG7iDZ74buIVcOd4bqjVeG7iDDhu4gqPjbhu4jDmeG7uOG7juG7iMOZ4buyVirhu4gkw53DlVXhu4Dhu4jDvcSD4buINsOVVcOd4buIVOG7suG7rjbhu4gmw5TDouG6vuG7iFXDlVXhu4g2w50oJuG7iMOZ4busN+G7iFXDnT/hu4g0xqAmWeG6vOG7iOG7oeG7sDfhu4g2NOG6oV1V4buIw5nhu57DouG6vuG7iMOZ4bu2JsOd4buIJcOUJlnhu4g2w53huqEiJlnhu4g2e+G7iFXDneG6o1Xhu4jDmuG7slcm4buIVcOdw6g/4bq+4buINjc8Jlnhu4hVe+G6vuG7iCrhu44mWeG7iMOZUSrhu4gqw5Q34buINeG7llXhu4jhurfhu5Qm4buIw5064buO4buIw5rhu54m4buIWeG7suG7jibhu4g2w53hu7bhu4g2w50i4buy4buIJuG7jsOi4bq+4buI4bq34buUJuG7iCZZw53hu67hu4jDmeG7mOG7iCrhu44mWeG7iDbhu7Qmw53hu4hVw53hu6A24buIVcOh4buO4buIKsOUN+G7iDXhu5ZV4buIw53hu7Lhu64m4buIw5nhu5Dhu7Lhu4jDnVsm4bq+4buIJuG7qibhu4gkw50oJlnhu4g2w51W4buIJsOd4buSw6Lhu4h5NypU4buO4buIw50/4buaVeG7iMOZw5Xhu4hUOiZZ4buIJlnhu47DouG7iDbhu5Dhu7Lhu4jDmeG7tibDneG7iCXDlCZZ4buA4buA4buA4buI4buh4buwN+G7iDZ74buIVcOd4bqjVeG7iDXhu6jhu4gkw50oJlnhu4gyw5054buIw50gMuG7iOG6t13hu7Lhu4gkw50oJlnhu4hZ4buy4buOJuG7iDbhu7Qm4buIJlnhuqExJlnhu4g2w50i4buINsSD4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw63hu44yNuG7sj8m4buKR0bhu7IqWeG7iFUl4buONTVE4buK4buyw63hu6QmNuG7pDThu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4rhurPhu7LDmjbDneG6vOG7iMOTxKjEqDLhurXDiuG7iMOd4buk4buyWcOdNuG6vOG7iE5LTjLhurXDiuG7iuG7iDU0VUThu4ovL1XDmibhu4BU4buOPzbDneG7jibDncOdP+G7juG7gOG6tyYvw5rhu6Q1JDY/Mi8m4buk4bqzNS9LS0vDky9Kw5PDk8OaS8Sow5JLTE5ONk1NT09NJcSo4buAPTJZ4bq6NEROTcOS4buK4buI4buOJTZE4buK4buzw6Phu4jDmeG7tibDneG7iCXDlCZZ4buIw5nhu7Am4buIJsOdw5Thu4jhurfhu5Qm4buIw5064buO4bq84buI4buL4bu2JsOd4buIJcOUJlnhu4jDmTwmWeG7iDbDnSLhu7Lhu4glw5Thu4gmw53DlOG7iOG6t+G7lCbhu4jDnTrhu47hu4bhurrhu4rhu4jhurPhu7LDmjbDnUThu4rDk8SoxKjhu4rhu4jDneG7pOG7slnDnTZE4buKTktO4buK4buIL0fhu6FZ4bqhIuG7suG7iMOa4bueJuG7iDbDnSgm4buIeDfhu44m4buIw63DneG7suG7qirhur7hu4jhurXhu5jhu4jDtMOU4buIw7Xhu7Lhu44mWeG7iOG7gsO0w5Thu4jhu7M0NyZZ4buE4buIw50sMuG7iDbhu5Dhu7Lhu4jDmeG7tibDneG7iCXDlCZZ4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G6tlHDouG7iCbhu6om4bq+4buIJlk/w5Thu7Lhu4g1xIPhu4g2w5VVw53hu4hU4buy4buuNuG7iCbDlMOi4buIJcOU4buIVeG7njfhu4hVw503w6Lhu64m4buIw5nhu5Iq4buIVOG7kj/hu4jDmeG6oSBV4buIVcOVVeG7iDbDneG7suG7sDbhu4hVw53hu7Dhu4jhurfhu5Qm4buIw5064buO4buIVcOh4buO4buIKj424buI4buh4bq2w7Thu4gqw5Thu4hVw5VV4buINsOdKCbhu4jDmeG7mOG7iOG6t8OU4buIw5nhu44mWeG7iMOaUCbhu4jDnT/DlCbhu4g2w53hu7Lhu64m4buA4buI4buL4buew6Lhu4hVw6AmWeG7iCXDlOG7iCo+NuG7iDY0PyZZ4buIJsOd4bqxJlnhu4gl4bql4buIw5o/4buIw5lW4buIJlnhuqEi4buy4buIw5rhu54m4buI4bq14bukKuG7iMOZ4bu2JsOd4buIJcOUJlnhu4hVw53hu7Qmw53hu4glw5Thu4jhu6HhurbDtOG7gOG7iMO6Jlnhu4jhu7MpJlnhu4jhurbhu5Qm4buI4buzN8Oi4buqJuG6vuG7iMOtw53DoeG7iDbhu7hVw53hu4jhu7Vp4buhw6zhu4jhurXhu5jhu4jDtMOU4buIw7Xhu7Lhu44mWeG7iFXDnT/hu4hU4buy4buwNuG7iDbDneG7qirhurzhu4jigJzhu7M04buqJuG7iDbhu7Imw53hu4g2w51QJuG7iCbhu5Yq4buIVOG7ljbhu4gmWTfDouG7ribhu4jhurcsJlnhu4hVw6Hhu47hu4hUw5Thu4hVPybhur7hu4g2KOG7suG7iFXDnT/hu4g0xqAmWeG6vuG7iCbDneG6sSZZ4buIWeG7tuG7iDbDnTc+VeG7iOG6t+G7rOG7iDY0N8Oi4busJuG7iDbDnSkmWeG7iDbDneG7tuG7iFVQJuG7iDLDncOVNuG7iMOdN8Oi4bq+4buIWeG7tibhu4hZ4buy4bqx4bq+4buIJuG7sDfhu4jDmVbhu4g2w53hu47DouG7iMOZe+G7suG7iDLDneG7kuG7suG7iFU64buINsOdIuG7suG7iFnhu7Lhu44m4oCd4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7s+G7kOG7suG7iMO04bqhXSZZ4buIw5pTJuG7iDUp4buISsSoT03hu4gmWcOUw6Lhu4hMxKgtTC1LxKhLS+G7iFXDoeG7juG7iGk+4buI4bq24buUJuG7iMOdOuG7juG6vuG7iOG7s8OdVuG7iDbDneG7jj/hu4jhurfDlOG7iMOsN+G7iCXhu7hVw53hu4jhurfhu6zhu4g2w53Eg1Xhu4jDneG7suG7ribhu4hVw5VV4buINuG7suG7qjfhu4hVw53hu7Thur7hu4hVw51A4buINuG7suG7qjfhu4g2w503PlXhu4hpPuG7iDbhu7Lhu6o34buIVcOd4bu04buI4bq34bus4buI4bq14buew6Lhu4jDmsSDJlnhu4jhu6Hhu7Phu5/hu4hVw5VV4buIVeG7oDLhu4hZ4buy4buO4buy4buIw5k/4buQJuG7iEvEqEtK4buILeG7iEvEqEtO4bq+4buIw5kp4buy4buI4bq3XeG7suG7iGk+4buINuG7suG7qjfhu4hVw53hu7Thu4jhurfhu6zhu4jhu6Hhu7Phu5/hu4gm4bueJlnhu4hV4buOP+G6vuG7iDbhu5Dhu7Lhu4g24buy4buqN+G7iFXDneG7tOG7iE/hu4BL4buIJuG7qjfhu4g0IeG6vOG7iOKAnMOs4buy4buINeG7kibhu4jhurfhu5Qm4buIw5064buO4buIw5nhuqEgVeG7iCThu7JWKuG7iCThu6rhur7hu4hZw53hu7Lhu4jDmuG7jibDneG6vuG7iFThu5I/4buI4bq34buu4bq+4buINjfhu4hUe+G6vuG7iDYoJuG7iDbhu5A/4buI4bq3w5Thu4gyw53DlTbhu4jDnTfDouG7iMOZOCZZ4buIWeG7ssOV4buINjThu7jhu4gzN8Oi4buIw5nhu7gmw53igJ3hu4Dhu4jhu6HDneG6oeG7iOG6t1HDouG6vuG7iCbhu7A34buINsOVVcOd4buIVOG7suG7rjbhu4jDmeG7tibDneG7iCXDlCZZ4buI4bq3w5Thu4jhu6HhurbDtOG7iFU64buIJSDhu7Lhu4g04buy4buqJlnhur7hu4gmw53huqEmWeG7iDXhu6jhu4gkw5064buIMsOdw5U24buIw503w6Lhu4jDmeG6oSBV4buIWeG7ssOV4buINjThu7jhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4buzw53Eg1Xhu4g24buw4bq+4buIw5nhu7Ymw53hu4glw5QmWeG7iCThu7A24buIw50gMuG7iOG7oeG6tsO04buINsOdKCbhu4jDmeG7jiZZ4buIw50/4buQNuG7iMOZPiZZ4buIVTrhu4jDneG7suG7rjfhu4gzN+G7kuG7gOG7iOG7ncOdKCZZ4buIVcOdQOG7iFnhu7Ym4buIWeG7suG6seG7iFnhu7LDleG7iDY04bu44buINjQ3w6Lhu6wm4buINsOdKSZZ4buIKsOU4buIVTsm4buIVDzhu7Lhu4jDmeG7ljLhu4g2w53hu6oq4buIWeG7ssOV4buINjThu7jhu4gqXeG7suG6vuG7iCbhu54mWeG7iFXhu44/4buIWeG7ssOV4buINjThu7jhu4jhurfhu5Qm4buIw5064buO4buIJcOUJlnhu4g2ND8mWeG7iOG6teG7nsOi4buIw5rEgyZZ4buI4buh4buz4buf4buIw53hu7Lhu64m4buIJuG7jsOi4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buK4buINTbDoiXhu6RE4buKNuG7pOG6tTYt4buOJeG7slkm4bq84buINOG7slnDnTbDiuG7ikdGNTY0PyZZR2nDlOG7suG7iOG6t8OU4buI4buSJsOd4bq84buI4bq24buy4buIYiZGLzU2ND8mWUdGLzJH


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]