(vhds.baothanhhoa.vn) - Vượt qua 1 đối thủ mạnh và cũng là đội chủ nhà ở lượt trận thứ 2 vòng loại Giải U19 quốc gia 2022, U19 Đông Á Thanh Hóa giành 3 điểm đầu tiên và có nhiều cơ hội giành vé dự vòng chung kết.
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu53hu5vhu5Lhu5jhu5BHRsSQ4bud4bq5dOG7qXI64buIRsSQcuG7sHLDqUXhu6tGRXIgSOG7q3LEkMOJ4butRkVyxIJFw4nhuqxGcuG7mEV5RsSQcuG7mOG7kOG7nk/EgnLEgkXhu5xyRkXhu61y4bq5dOG7qXJjRcSociDDieG6rEZyIOG7nkbEkHLhu4vhuqZG4bubL+G7kuG7mOG7kEdGxJDhu53hu5svRXThu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Ug4bq24bur4bquceG7nWnhu57DkuG7mHLDlOG7lOG7q3J0cuG6sMSow4ly4buYReG7nHLhu4Thu69GRXJU4butcsSC4buiRsSQcuG7guG7rXLhurBLw4lyxIJF4bucckZF4butcuG7jHLhu4Lhu57DkuG7mHLhu5jhu5DDgEZy4buYReG7oHJ1clRJRsSQcuG7gkfhu6/DiXIiw4l2w4ly4bq5dOG7qXLDlOG7lMSoxIJyxJDDieG7q3J1c3V14buTcuG6uXThu6lyOuG7iEbEkHLhu7Byw6lF4burRkVyIEjhu6tyxJDDieG7rUZFcsO6cuG6sMOJQuG7hHLhurDDgeG7lHLhu5jDieG6pkZyVOG7rXLEgkhyRkXDieG6qOG7lHLEgk5yRUvDiXLEkMOJ4butRkVyVOG6snLhuq5RclRJRsSQcsSCReG7lEbEkHLhu4bhuqzhu5jhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7neG7m8OJ4buExJByxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOJJuG6tkbhu5jhurbhu5BxcuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3FVw4nhuq7hu5hFw7RyxrBzc8OVw5rhu5FyReG6tsOJxJBF4buYw7Ry4bulw7rDusOVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V1dHMvdOG7qcWp4bquw7p0c3Thu6V1c+G7mMO64bupw7nDusO64buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/FqXTGsHFy4bur4buC4buYb3Hhurl04bupcjrhu4hGxJBy4buwcsOpReG7q0ZFciBI4burcsSQw4nhu61GRXLEgkXDieG6rEZy4buYRXlGxJBy4buY4buQ4bueT8SCcsSCReG7nHJGReG7rXLhurl04bupcmNFxKhyIMOJ4bqsRnIg4bueRsSQcuG7i+G6pkZxclXDieG6ruG7mEVvccawc3NxckXhurbDicSQReG7mG9x4bulw7rDunFyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4bud4bq5dOG7qXI64buIRsSQcuG7sHLDqUXhu6tGRXIgSOG7q3Lhu5fhu7FHclThu61GxJDGoXLEkMOJ4butRkVyxIJFw4nhuqxGcuG7mEV5RsSQcsOU4buU4burRnLhu5jhu5DDjUbEkHLhu5jhu5Dhu55PxIJy4bq5dOG7qXJjRcSociDDieG6rEZyIOG7nkbEkHLhu4vhuqZGcuG7l+G7sUdy4bqww4zGoeG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budJkXDieG6qOG7lHLGsC3DuuG7k3Lhurl04bupcjrhu4hGxJBy4buwcsOpReG7q0ZFciBI4burcsOD4bueT8SCclThu61HcuG7mOG7kMOARnLhurBB4buUcuG7mEXhu6BydXLDg3ZGxJByP3JUSUbEkHLhu4JH4buvw4lyIsOJdsOJcuG6uXThu6lyw5Thu5TEqMSCcsSQw4nhu6tydXN1dXLEkOG7s8OVcuG6sEvDiXLEgkXhu5xyRkXhu61y4bq5dOG7qXJjRcSociDDieG6rEZyIOG7nkbEkHLhu4vhuqZG4buZcjrhu7nDmXLhurDhu57DksSCcsOa4bq24buEcuG7guG7rXLhu5jhu5DDgEZy4bqwQeG7lHLhu4ZFSHLhu4ZFeEZy4bqwxKjDiXJUT8OJcuG6sEfhu61GcsOU4buU4bu5RnLEguG7nOG7q3IgOGlyOOG6pnIgSkbEkHI5w4lGReG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bq5dOG7qXJjRcSociDDieG6rEZyIOG7nkbEkHLhu4vhuqZGcuG6sOG7nsOSxIJy4bqw4buxRkVyxJDDieG7sXLhu4Lhu61y4bugRsSQcsSCUnJUw4nhuqZGcsSCRUdyVOG6vHLhu5jhu5Dhurhy4bqu4bqiRnLhurDDgeG7lHLDg3ZGxJBy4bqwQeG7lOG7k3Lhu4Lhu6/DiXLEgkhy4buCw5LDiXLhu5hF4bqscuG7kuG7uUZyRkXhu63hu5ly4bqrcuG7guG7nsOS4buYcuG7mOG7kMOARnLhurDDgeG7lHLhu5jDieG6pkbhu5Ny4bq5dOG7qXJjRcSociDDieG6rEZyIOG7nkbEkHLhu4vhuqZGcuG6sHdy4buYRXlGxJBy4bq5dOG7qXJk4buUdkbEkHJh4bur4buEcnUtdOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOsOJ4bqo4buUckbhu63DmXLhurB3cuG6sOG7nsOSxIJyRcONcuG7hkXhu7VGxJBy4bqw4bq8RkVy4buGRcOJcsSCRU7DiXLhu4JBRnLhu4Lhu55P4buYckVORnLhu5JHclRPw4ly4bq5dOG7qXI64buIRsSQcuG7sHLDqUXhu6tGRXIgSOG7q+G7mXImRU7DiXLigJzDg8OJ4bqs4buYcuG7hOG6ukZF4buTcsODw4nhuqzhu5hyRsSQ4buew5PDieKAneG7k3LEguG7scSCckXDjcSCcuG7mOG7kElyxILhu5zhu6tyIDhpcjjhuqZyIEpGxJByOcOJRkVy4bqwd3LDg+G6ukZFcuG7mOG6vkZFckVI4burcsSQw4l2w4lyxILhu7HEgnLDlUXhu6ty4buYQUZyxILhu4hGxJByxILhu5zhu6ty4bqwxKjDiXLDlUXhu55ORsSQ4buTcuG6sEpGxJBy4buYRcOTw4ly4buYTHLEgkXhu6DEgnLEguG7scSCcsOVReG7q3LDlUV2RnLEguG7iEbEkHJGReG7q0ZF4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu5064bqsRnLDlUXhu5bhu5hyw7rGsHJhxJDDjcSCcjnhu6hy4buE4buMcuG7mMavcuG7ksSocsSCRUdy4bqwS8OJcuG7hkXhu7HEgkVy4buS4bur4buUcsOVReG7q3Lhuq7hu6Dhu5hy4bqww4lC4buEcuG7huG7qHLhu5hF4buUw4Dhu5jhu5ly4bq5dOG7qXI64buIRsSQcuG7sHLDqUXhu6tGRXIgSOG7q3LhurB3cuG7kOG7luG7mHLhurDhu57DksSCckZFw4nhuqjhu5Ryw4Phu63DiXJFw43EgnLhu4bDiUZFckbEkEXDieG6quG7hHLhu5Lhu6vhu5Ry4buY4buQw4BGcuG7mEXhu5Thu6ty4buGReG7sXLhurDhu7FGxJBy4buYw4nhuqzEgnLhu5jhu5Dhu55PxIJy4bq5dOG7qXJlICpyOuG7rXJh4bu3RsSQ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu4fhu5Ry4buYReG6rHLhuq7huqJGcsOD4butRnLhurDhu57DksSCcuG6uXThu6lyOuG7iEbEkHLhu7Byw6lF4burRkVyIEjhu6ty4bqu4buUw5ly4buY4buQ4bq6cuG7mOG7kEdGxJByw5VFw4FGcsSCSUZy4buC4buvw4lyxILhu5zhu6tyRcOJ4bqqw5VydHLDg0Hhu5hyxIJFQcOVcuG7kuG7oMSCcuG6ssOVcuG7gk9GcuG7mFByxILhu7HEgnLDlUXhu6ty4buYQUZyxILhu4hGxJByxILhu5zhu6ty4bq5dOG7qXJjRcSociDDieG6rEZyIOG7nkbEkHLhu4vhuqZG4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50gw4nhuqrDlXJ1ciA4aXI44bqmciBKRsSQcjnDiUZFcsSCRcOKcuG6sOG7r0dyxILhu7HEgnJFw43EgnLhu5jhu5BJcsSCRU7DiXLEgkXhu7Phu5hyxIJF4bqk4buTcuG7hsavcuG7guG7lMOA4buY4buTcuG7mExyxIJF4bugxIJyw5VFSUbEkHLhu5hF4buccuG7hEvhu5hyxILhu7HEgkVyRcOJ4bqq4buUcsOU4buUduG7mXIm4buxxIJFcsSCRU7DiXJG4butw5ly4bqwd3LEkOG7ucOZcuG7kOG7q3JGRcOJ4bqo4buUcuG7hkVIcsSCReG6vOG7lHLEgkVHcuG6uXThu6lyY0XEqHIgw4nhuqxGciDhu55GxJBy4buL4bqmRuG7mXI3ReG7iEbEkHLEgkXDinJUw4DDmeG7k3Lhurl04bupcjrhu4hGxJBy4buwcsOpReG7q0ZFciBI4burcsSC4buiRsSQcuG7mOG7r0dy4buQ4burcuG6sOG7nsOSxIJy4buES+G7mHLhu5LEqHLhu5jhurpGRXJF4buUxKhGxJByw5VFdkZyxILhu4hGxJBy4buSecSCcsOD4bqyRuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budZVFyRk1y4buCUcSCcuG6sHdyxJDDieG7lsOVcuG7mEXDgcOZcuG7mOG7kElyIDhpcjjhuqZyIEpGxJByOcOJRkVyxJDDiVNy4bqw4buew5LEgnLhu4bhuqzhu5hyw5Thu5R2cnQtc3LEgkVHcuG7mE/DiXLhu4ZFw4ly4buY4buQw4BGcuG6sEHhu5Ry4buG4bqs4buYcuG7mEXhu5bEguG7mXLDunLhurDDiULhu4Ry4bqww4Hhu5Ry4buYw4nhuqZGcuG7jHJUSUbEkHLhu4JH4buvw4lyIsOJdsOJcuG6uXThu6lyw5Thu5TEqMSCcsSQw4nhu6tyRuG7rcOZcuG7kEHhu5hyw5Thu5Thu6tGcuG7mOG7kMONRsSQ4buTcsSQw4nhu5bDlXLhurBLw4lyw4NIRsSQcsOa4bugcsOpReG7q0ZFcuG7mFFy4buYw4lGckVORnLhu5jhu5BHRsSQckZFU0bEkHLhu5jhu5DDgEZy4bqwQeG7lHLhu5jDieG6rMOVcuG7mEXhurZH4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53huqty4buY4buQw4BGcuG6sEHhu5RyxIJJRnLhu4Lhu6/DiXLEguG7nOG7q3LDg3ZGxJByP3LEgkXDieG6qOG7lHLGsC3DuuG7k3Lhurl04bupcmThu5R2RsSQcmHhu6vhu4Ry4bqwd3LDg0Hhu5hyRsSQw5NyReG7r3Lhurl04bupcmUgKnI64butcmHhu7dGxJByVE/DiXLhu5jGr3Lhu5LEqHJ1LXThu5lyaU/DiXLhu4bhuqzhu5hyw5Thu5R2ckbhu63DmeG7k3LEgnZyw7ly4bqwS8OJcsODSEbEkHLhu4xyw4N2RsSQcj9y4bqw4bqo4buUcsSCSHLDunLhurDDiULhu4Ry4buS4bur4buUcnVy4buY4buQw4BG4buZcuG6uXThu6lyZSAqcjrhu61yYeG7t0bEkHJU4butcuG6uXThu6lyOuG7iEbEkHLhu7Byw6lF4burRkVyIEjhu6tyRnnhu4RyxJDDiVNydXJU4bq8cuG7mOG7kOG6uHLhuq7huqJGcuG6sMOB4buUckZFw5NyRcOJ4bqq4buUcuG7ksSocuG7mMSo4buYckVORuG7mXLDqeG7kOG7nk/EgnLhurBI4buTcuG7jHLDg3ZGxJBy4bqwQeG7lHJG4butw5nhu5Ny4bq5dOG7qXJjReG7lnLhu4vhuqZGcuG6sHdy4buQ4buW4buYcuG7guG7lMOJcuG7kuG7q+G7lHLhu4ZFw4lyxIJIckZFw4nhuqjhu5RyxILDgeG7lHLhu5hF4buccuG7hHnEgnImw6FpMD8tdOG7qeG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budaeG7rUdyRsSQ4butw5lydHMtw7py4buC4buew5Lhu5hy4buY4buQw4BGcuG7mEXhu6Byw4Phu6tyw4N2RsSQcj9y4buS4bqkcuG6rsOJQ0Zy4buQ4burclRPw4lyReG7q8OJcsSC4buzw5Vy4bqwQeG7lMO0cuG6uXThu6lyOuG7iEbEkHLhu7Byw6lF4burRkVyIEjhu6tyLXLhurl04bupcmThu5R2RsSQcmHhu6vhu4RyVOG7rXLhurl04bupcmNFxKhyIMOJ4bqsRnIg4bueRsSQcuG7i+G6pkZyLXLhurl04bupcmUgKnI64butcmHhu7dGxJDhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Xhu6rhu5Thu5hFR+G7kHHhu5054buvRkVyJuG7nsOTRsSQ4bubL8OV4bud

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]