(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 15/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2000 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa: Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sáng ngày 15/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2000 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lương Đức Thắng - Phó Cục Trưởng Cục Văn hóa cơ sở; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở VH,TT&DL, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể là thành viên ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo, phòng chuyên môn 27 huyện, thị xã, thành phố và các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào.

Đồng chí Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở phát biểu ý kiến tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2000 - 2020.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Thực hiện Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH)). Ngày 30/6/2000, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thành lập BCĐ Phong trào do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở VH,TT (nay là Sở VH,TT&DL) làm Phó Trưởng ban Thường trực).

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2000 - 2020 phát biểu tại hội nghị.

Sau 20 năm thực hiện, Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Trong đó, cụ thể là ở 5 nội dung và 7 phong trào.

Phong trào đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo” được triển khai thực hiện có hiệu quả cùng với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 32.230 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,27% và 102.092 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,35%; việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật thường xuyên được BCĐ các cấp tuyên truyền đến người dân ở các khu dân cư để người dân đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm… nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; các thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đã được quan tâm chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực. Đến thời điểm hiện tại đã có 8 thiết chế văn hóa thể thao cấp tỉnh, trong đó có 2 thiết chế (Thư viện tỉnh, Nhà hát Lam Sơn) đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTT&DL. 27/27 huyện, thị xã, thành phố có thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, 545/559 thiết chế văn hóa thể thao cấp xã và 3372/4357 nhà văn hóa - khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn.

Là một trong những nội dung trọng tâm của Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trong 20 năm qua đã được triển khai sâu rộng đến từng thôn, bản, làng, tổ dân phố. Các gia đình văn hóa tiêu biểu là tấm gương ở cộng đồng dân cư về việc phấn đấu thực hiện các tiêu chí gia đình ấm no, bình đẳng, hòa thuận. Đồng thời, là nhân tố tích cực trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong, mỹ tục. Năm 2020, có 90% hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký phấn đấu để xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Cùng với phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, các phong trào xây dựng “Làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”;, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Học tập, lao động sáng tạo”, “Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…đều đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện: công tác chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ các cấp có lúc, có nơi chưa sâu sát, chưa thường xuyên dẫn đến hiệu quả chưa cao. Nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa xây dựng phong trào chưa thực sâu sắc, toàn diện; tác động và hiệu quả của Phong trào đến thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương còn hạn chế, chưa thuyết phục. Còn có xu hướng dàn trải, chưa khai thác được nhân tố con người trong quá trình thực hiện; chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo dù được quan tâm tạo điều kiện nhưng kết quả chưa thực sự bền vững; quỹ đất quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở một số địa phương còn hạn hẹp; việc đăng ký, công nhận danh hiệu văn hóa còn nặng nề hình thức, chạy theo số lượng; việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội ở một số địa phương chưa thực sự nghiêm túc, còn hiện tượng mê tín…

Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, tại Hội nghị, đại diện các ngành thành viên BCĐ và lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố đã trình bày một số ý kiến tham luận: Bài học kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với Phong trào TDĐKXDĐSVH; công đoàn Thanh Hóa với công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; công tác xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn TP Thanh Hóa; hiệu quả của Phong trào TDĐKXDĐSVH đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn huyện Quan Sơn; nên chăng cần xây dựng cơ chế khen thưởng cụ thể trong quá trình thực hiện Phong trào…

Các đồng chí trong BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Về dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở biểu dương những kết quả Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Với đặc điểm địa bàn rộng, dân số đông, nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống và khoảng cách về mặt bằng kinh tế của người dân ở các vùng, miền trong tỉnh, đây thực sự là khó khăn và thách thức đối với các BCĐ các cấp. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cũng chỉ ra một số vấn đề đang tồn tại hiện nay trong quá trình thực hiện Phong trào đối với không chỉ riêng Thanh Hóa: “Một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn chưa nhận thức đúng. Phong trào TDĐKXDĐSVH không phải là vấn đề chỉ của riêng ngành văn hóa, lĩnh vực văn hóa. Việc chưa phân loại đúng đối tượng tuyên truyền cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của Phong trào. TDĐKXDĐSVH là một phong trào có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống người dân. Ứng xử văn hóa, hiểu đơn giản là ứng xử giữa người - người, người - môi trường tự nhiên, người - môi trường xã hội. Nắm rõ những điều đó, mỗi địa phương, BCĐ các cấp sẽ có những cách làm phù hợp, mang lại hiệu quả”.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở và đại diện các đơn vị, địa phương, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh khẳng định: Trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện Phong trào. Cần tập trung củng cố, kiện toàn BCĐ Phong trào các cấp. TDĐKXDĐSVH là phong trào rộng lớn, cần được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, thực sự nâng cao chất lượng công nhận các danh hiệu văn hóa. Tôn vinh, biểu dương kịp thời các gương điển hình trong Phong trào, từ đó tạo sự lan tỏa tích cực đến cộng đồng.

Cũng tại Hội nghị tổng kết, các đồng chí trong BCĐ tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho 50 tập thể, 42 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh hóa, giai đoạn 2000 - 2020.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]