06/04/2024 07:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc sáp nhập cần phải đặc biệt lưu ý đến yếu tố tư tưởng, tâm lý, tạo đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Có như vậy, mới mong mỗi lần sáp nhập là một lần thành công, và không còn là chuyện đáng băn...
BTH

Tắt [X]