(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1-1-2021 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Thanh Hóa đã ra quân kiểm tra, xử lý xe ô tô dừng, đỗ vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh trên địa bàn. Gần 9 tháng kiểm tra, xử lý vi phạm qua hình ảnh, tình trạng xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định đã giảm, nhưng vẫn còn tái diễn.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Hhu4Phu5rhu5vhurhR4bub4bui4bqo4bubTeG6rOG7p+G6uuG7m03huqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vDkuG6qOG6suG6vOG7m0Hhu5bhurzhuqbDs+G7m8OBw4zhu5tO4buMw7rhu5vhuqxC4bq84bqs4bubxanhurzhuqxu4bubKeG6qMWp4bqo4bubTeG6rMO5TeG7m+G6uuG7p+G6vOG6rMOz4bub4bq84bqs4buY4bq84bqm4bub4bu54bqs4buYw7rhu5vDksO94bq84bub4bqmR+G7ucO0L+G6rOG7o+G7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6Qcah4buR4bqp4buW4bub4bq84bqm4bulUOG7m+G7oy3hu6Mt4buf4bud4buf4buj4bubw4HhurDhurzhu5vhurzDulDDs+G7myNJ4bqo4bub4bu4xanhurzhuqzhu5vDk8O5w5Lhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqmw7Phu5vhu7hG4bq84bqm4bubw7rhurzhu5vhuqnDouG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO64bubw4HGsOG7m0/DuuG7m07hu4x34bq84bubw4nhuqjhurThurrhu5vDkk/DusOz4bub4bug4bua4bub4bq4UeG7m+G7oMOA4bubRuG7m8OSRuG7m0Hhu5bhurzhuqbDs+G7m8OBw4zhu5vhu6Lhuqjhu5tN4bqs4bun4bq64bubw5JPw73DkuG7m8OSxqDhu5vDuuG6vOG7m8OSw4rhu6Xhurzhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubTuG7jMO64bub4bqsQuG6vOG6rOG7m8Wp4bq84bqs4bubw5JP4bqu4bq84bubw4FDw7rhu5vhu7fhu6XhurzDsuG7myl54bq84bubdeG7m8OS4bqsw7nhurzhuqbhu5vDieG6qOG6tOG6uuG7m8OST8O6w7Phu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bub4bui4bqo4bubTeG6rOG7p+G6uuG7m07hu4zDuuG7m+G6rELhurzhuqzhu5vFqeG6vOG6rMOz4bubw5JC4bq84bqs4bubw5JP4bun4bq84bqm4bub4bugw4Dhu5tG4bubw5JG4bubQeG7luG6vOG6psOz4bubw4HDjOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OB4buO4bq84bqm4bubTuG7jFDhu5vDgUPhurzhuqzhu5vDgcaw4bub4bqm4bqoxanhurrDs+G7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m+G7ouG7teG6vOG7m+G7ueG7gOG6vOG7m8OSw7nhuqjhu5tB4bqow4LhurzDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahQcOS4bqs4buM4bq64bu34bub4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubc+G7nXJN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o+G7oeG7oS/hu6Nzc0Fx4buddOG7oeG7oeG7n+G7ocOS4bufcHLhu6Phu5/hurjhu53DskVN4bqmbU/hu4nhu6N0csah4bubw7rhurjDkuG7icah4buD4bua4bub4bq4UeG7m+G7ouG6qOG7m03huqzhu6fhurrhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5LhuqjhurLhurzhu5tB4buW4bq84bqmw7Phu5vDgcOM4bubTuG7jMO64bub4bqsQuG6vOG6rOG7m8Wp4bq84bqsbuG7mynhuqjFqeG6qOG7m03huqzDuU3hu5vhurrhu6fhurzhuqzDs+G7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7mMO64bubw5LDveG6vOG7m+G6pkfhu7nGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahc+G7nXLGoeG7my/hu5ExxqDhu7nhu5vhurjhu5hK4bq84bqm4bub4bu54bqs4buU4bu54bub4bq84bup4bq84bqm4bub4bu4RuG6vOG6puG7m8O64bq84bub4bqpw6Lhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m0HDueG6vOG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m+G7t8O5w4rhu5vhurjhuq7hurzhu5vhu6DDgOG7m+G7ouG6qOG7m03huqzhu6fhurrhu5tB4buW4bq84bqmw7Phu5vDgcOM4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubw4Hhu47hurzhuqbhu5vhurzhu4rhuqjhu5tO4buMUOG7m8OBQ+G6vOG6rOG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OS4buMUOG6sOG6vOG7m8OB4buYxKjhurzhuqbhu5s84bun4bu54bub4bqp4bqs4bul4bq84bqsw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7TDk8OST8OK4bq84bqm4buRM+G6puG6rELhurzhu5vhurjDg8Oyw7LDsuG7m+G6uFHhu5tBw4rhu5tB4buW4bq84bqmw7Phu5vDgcOM4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubw4Hhu47hurzhuqbhu5vhurzhu4rhuqjhu5tO4buMUOG7m8OBQ+G6vOG6rMO0L8OTw5JPw4rhurzhuqbhu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRI+G6qOG7m07hu4zDuuG7m+G7ucO54bu54bubw5Lhu4xQ4bqw4bq84bubTeG6rEfDs+G7m+G6vOG6rHjDkuG7m+G6uOG7peG7m0vhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5tN4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vDkk/hu4zhurzhuqbhu5vDknfhurrhu5vhuqnDouG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO6w7Phu5tBw4Lhu5tB4bul4bq84bqm4bub4bu34burw5Lhu5vhuqbhu61N4bubw5JC4bq84bqs4bubw5JP4bun4bq84bqm4bub4bugw4Dhu5tG4bubw5JG4bubQeG7luG6vOG6psOz4bubw4HDjOG7m8OST+G7peG6vOG7m+G6uMO64bq84bubw5JP4bqu4bq84bub4buiRMO64bub4bqsw6jDs+G7m+G6uOG7gOG6vOG6puG7m8OB4buYxKjhurzhuqbDsuG7m+G7geG6qOG6suG7ueG7m0Hhu5bhurzhuqbDs+G7m8OBw4zhu5vhurzhu6VQ4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bu54bqsROG7m8OJ4bqs4bqo4bqw4bq84bub4bu3SeG7m+G6uuG7rcOS4bub4bu54buQw7rhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m03huqxH4bubw5JPS+G7m+G6vOG6ruG6vOG7m+G6vOG6rOG6sOG7ueG6rOG7m+G6vOG6rMO54bu5w7Phu5vhurp4w5Lhu5vhurpV4bubTuG7jMO64bq84bubw4FG4bubw5LhuqxD4bub4bq64bul4bub4bu54buA4bq84bub4bqmd1Dhu5vDleG6vOG7m8OS4bur4bu54bub4bqm4bqow7rDiuG7m8OS4bqsRuG6vOG6psOz4bubw5Lhuqjhurbhurrhu5vhu7Phurzhu5vhurzhuqbhu4xQ4bub4bu54buK4bub4bugxalQ4bubT8O64bubw5LDuuG6qOG7m+G6vOG7p+G6vOG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbDsuG7myPhuqjhurbhu4zhu5vDgcO54bq84bqm4bub4bq84bq+4bqow7Phu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5tB4buW4bq84bqmw7Phu5vDgcOM4bub4bugw4Dhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vDgeG7juG6vOG6puG7m+G6vOG7iuG6qOG7m07hu4xQ4bubw4FD4bq84bqsw7Phu5vhu7nhuqzhu5Dhu5vhu7nDueG7ueG7m03huqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vDkuG6qOG6suG6vOG7m8OB4bq24buM4bub4bu34bqo4bqww5LDs+G7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m+G7okLhu5vDkuG6rOG7jMO94bq84bubw5LhuqjhurLhurzhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6ukLhurzhuqzhu5vhurzhuq7hurzDssOyw7Lhu5vhurjhu6Xhurrhu5vhurjhuqjhurbhu4zDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhu7jhuqzhu5Dhu5vhu6DDgOG7m0bhu5vDkkbhu5tw4bub4bu54bqsw4zDs+G7m+G7t+G6qOG6tOG6vOG7m8OJ4bqo4bq04bq64bubw5PDisO5w5Lhu5vhu4/hu7Yw4bqtw7Xhu5vhu6Fyw5ot4buhceG7o8Oy4buD4buD4bubQeG7luG6vOG6psOz4bubw4HDjOG7m0Hhu5jhu4jhuqjhu5vhurjhurbhu5vDgeG7mMSo4bq84bqm4bubw5JP4bqu4bq84bubTeG6rEfhu5vhuqlP4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqnhuqzhuqjDs+G7m03huqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G6qU/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6qeG6rOG6qMOz4bub4bqm4bqoxanhuqjhu5vhu7fhu6VQbuG7m+KAnEDhu5bhurzhuqbDs+G7m8OBw4zhu5vhu6DDgOG7m+G6vOG6rOG7mOG7m8OS4bqs4bqw4bub4bq84bulUOG7m8OSRuG6qOG7m+G7t+G6qOG6sMOS4bub4bq44bul4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubw4Hhu47hurzhuqbhu5vDk8OK4bub4bui4buI4bqo4bubTuG7jFDhu5vDgUPhurzhuqzhu5vhu7nhu5DDuuG7mzHhu4zDvcOS4bubKeG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vDgeG7mMSo4bq84bqm4bub4bu3ScOz4bub4bqmd1Dhu5vDleG6vOG7m8OS4bur4bu54bub4bui4bul4bub4bq84bqm4buMUOG7m+G6rOG6qOG6tOG6uuG7m+G7ueG6rMOK4bub4bq84bqm4buYxKjhuqjDs+G7m03huqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vDkuG6qOG6suG6vOG7m8OJ4bqs4bqo4bubw4Hhuqjhu5tO4buMw7rDsuG7m+G6qeG7jFDhu5vhurzhuqzhuqjhuq7hurzDs+G7m+G7okLhu5vhu7nhur7hu5vhu7nhuqzhu47DkuG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m0/huqjhuq7hurzhuqbhu5vhu6Lhu6XDiuG7m+G6vOG6rOG7peG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubTuG7jMOA4bq84bubw5JP4bqu4bq84bubTeG6rEfhu5vhurzhu6VQw7Phu5vhurzhuq7hurzhu5vDkkbhuqjhu5tB4buW4bq84bqmw7Phu5vDgcOM4bub4bui4bul4bqo4bubTeG6rOG7jsOS4bubT0jhuqjhu5vDgeG6qOG7m+G6vOG6psO6UOKAncOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qeG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OSxqDDs+G7m8OST+G6ruG6vOG7m03huqxH4bubPOG7peG6vOG6puG7m+G6qeG6rMO64bq8w7Phu5vDkuG6rOG7jEnhu7nhu5vDgUPDuuG7m+G7t+G7peG6vOG7m03huqzhu5jEqOG6vOG6puG7mzHDuuG6uuG7m+G6reG7iuG6vMOz4bub4bu54bqs4buQ4bub4bugw4Dhu5tG4bubw5JG4bubcOG7m+G7ueG6rMOM4bub4bu34bqo4bq04bq84bubw4nhuqjhurThurrhu5vDk8OKw7nDkuG7m+G7oXLDmi1wc3LDsuG7g+G7g+G7m0Hhu5bhurzhuqbDs+G7m8OBw4zhu5tB4buY4buI4bqo4bub4bq44bq24bubw4Hhu5jEqOG6vOG6puG7m8OST3nhurzhu5vDkkLhurzhuqxu4bub4oCc4bqpQuG6uuG7m+G7ueG6rMOM4bubw4HDjOG7m+G7oMOA4bubw4nhuqzhu4zhu5vhu6LGoOG7ueG7m07hu4zDuuG6vOG6rOG7m8OBd1Dhu5vDkuG6rMO9w5Lhu5vDieG6rOG6vsOy4bub4bqpT+G6ruG6vOG7m+G7okTDuuG7m+G6rMOow7Phu5vhu6DDgOG7m0bhu5vDkkbDs+G7m+G6ukbhu5vDkkbhu5tB4buW4bq84bqmw7Phu5vDgcOM4bubw4nhuqrhurzhu5vhuqzhurDDkuG7m09I4bqo4bub4bq84bqu4bq84bub4bqm4bqoxanhuqjhu5tN4bqsw7lN4bub4bq44buO4bu54bub4bq84bulUOG7m+G7ueG6rEThu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhu7nDueG7ueG6rOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bugw4Dhu5tB4buW4bq84bqmw7Phu5vDgcOM4bubw5Lhu6fhurrhu5tL4bub4bq44bq24bubw4Hhu5jEqOG6vOG6puKAncOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qULhurzhuqzhu5vDkk/hu6fhurzhuqbhu5vhu6DDgOG7m0bhu5vDkkbhu5tB4buW4bq84bqmw7Phu5vDgcOM4bubw5JP4bqu4bq84bub4buiRMO64bub4bqsw6jDs+G7m+G6uOG6tuG7m8OB4buYxKjhurzhuqbhu5vhu6DFqVDhu5tPw7rhu5tL4bub4bqseeG7jOG7m+G6rOG6sMOS4bubw5Lhu4xQ4bqw4bq84bubw4Hhu5jEqOG6vOG6puG7m03huqxH4bubS+G7m+G7ucO54bu54bubTeG6rOG7mMSo4bq84bqm4bubw5JP4buM4bq84bqm4bubw5J34bq6w7Phu5vhurzhuqzhu5hu4bubMVHhu5vhuqnhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7mzDhuqjhurLDksOz4bubw6LhuqzDuuG6vOG7m+G7uOG6rOG7jOG7m+G6qU/huqjhurzhuqzhu5vhu49N4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5sj4bqo4bqy4bq84bub4bu24bqo4bqu4bq8w7XDs+G7mzzhu6Xhu5vhu4Hhu6nhurzhu5syw7rDisOz4bubPOG7p+G7ueG7m+G6qeG6rOG7peG6vOG6rMOz4bubMeG6ruG7mzxI4bq84bqm4bubw6LhuqzDiuG6vOG6puG7m+G7j03huqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7tsO64bubI0LhurzhuqzDtcOz4bubw4HhurDhurzhu5vhu7nDueG7ueG7m8OS4buMUOG6sOG6vOG7m8OB4buYxKjhurzhuqbhu5tO4buMw7rhu5vhu6Phu6Phu5vDieG6rOG7jOG7m+G7ueG6rOG7jOG6vOG6puG7m+G7ueG7mOG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OBQ8O64bub4bu34bul4bq84bub4bq84bqs4buYbuG7myNG4bq84bqm4bubw6LhuqzDucOS4bub4buPTeG6rOG7mMSo4bq84bqm4bubI0bhurzhuqbhu5vhu4HhurLDtcOz4bubPOG6q0Dhu5tw4bub4buPTeG6rOG7mMSo4bq84bqm4bubw6Lhuqzhu47hu5vhuq3hu4rhurzDtcOyw7LDsuG7m+G7geG6qOG6suG7ueG7m0Hhu5bhurzhuqbDs+G7m8OBw4zhu5vhurzhu6VQ4bubw4nhuqzhuqjhurDhurzhu5vhu7nDueG7ueG7m03huqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vDkuG6qOG6suG6vOG7m8OJ4bqsw7nhu7nhu5tB4bqo4bub4bu54bqs4buMUOG6tOG6vOG7m8OJ4bqs4bq+4bubw4nhuqzhu6nhurzhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m0F34bq84bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vDk0fhurzhuqbhu5tO4buMw7rhurzhuqzhu5vDieG6rOG7jOG7m+G7osag4bu54bub4buiRuG7m+G7ucOV4bq84bqm4bub4bu34buU4bu54bub4bug4buO4bu5w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7TDk8OST8OK4bq84bqm4buRI+G6sOG6vOG7m0/DuuG7m07hu4x34bq84bub4bug4bua4bub4bq4UeG7m+G7ouG6qOG7m03huqzhu6fhurrhu5tO4buMw7rhu5vhuqxC4bq84bqs4bubxanhurzhuqzDtC/Dk8OST8OK4bq84bqm4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7geG7iOG6qOG7m07hu4xQ4bqww5Lhu5vDknfhurrhu5vhu7nhuqx44bq84bub4bu54bqsROG6vOG6rOG7m8OSQuG6vOG6rOG7m8OST+G7p+G6vOG6puG7m+G7oMOA4bubRuG7m8OSRuG7m0Hhu5bhurzhuqbDs+G7m8OBw4zhu5vDkk/huq7hurzhu5vhu6JEw7rhu5vhuqzDqMOz4bub4bq44bq24bubw4Hhu5jEqOG6vOG6puG7m8OS4buW4bub4bq84bqm4bulUOG7m+G7oy3hu6Mt4buf4bud4buf4buj4bubw4HhurDhurzhu5vhurzDulDDs+G7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDuuG6vOG7m+G6qcOi4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vDgcaw4bubT8O64bubTuG7jHfhurzhu5vDieG6qOG6tOG6uuG7m8OST8O6w7Phu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bub4bugw4Dhu5tG4bubw5JG4bubQeG7luG6vOG6psOz4bubw4HDjOG7m+G7ouG6qOG7m03huqzhu6fhurrhu5vDkk/DvcOS4bubw5LGoOG7m8O64bq84bubw5LDiuG7peG6vOG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vDkk/huq7hurzhu5vDgUPDuuG7m+G7t+G7peG6vOG7m+G6qcOi4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5tO4buMw7rhu5vhuqxC4bq84bqs4bubxanhurzhuqzDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HhuqlP4buY4buI4bu54bubw4nhuqzhuqjhu5tPw7rhu5tO4buMd+G6vOG7m+G7oOG7muG7m+G6uFHhu5vhu6Lhuqjhu5tN4bqs4bun4bq64bub4bugw4Dhu5tG4bubw5JG4bubQeG7luG6vOG6psOz4bubw4HDjOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OB4buO4bq84bqm4bub4bq84buK4bqo4bubTuG7jFDhu5vDgUPhurzhuqzhu5vhu7fhu7Hhurzhuqbhu5vhuqxC4bq84bqs4bubxanhurzhuqzDs+G7m+G6vOG6psOK4bul4bqo4bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6uuG7mOG7jOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bqr4bu2M0Dhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m03huqxH4bub4bq44burTeG7m8OB4butw5Lhu5vhuqzhurLhu5vDkuG6rEfhurzhuqbhu5vhu7fhuqjhurThurzhu5vhu7fDucOKw7Phu5vhu7fhuqjhurThurzhu5vhu7l44bq64bubw5JP4bqu4bq84bub4bu5w7nhu7nhu5vDkuG7jFDhurDhurzhu5vDgeG7mMSo4bq84bqmw7Phu5vhu7hG4bq84bqm4bubw7rhurzhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m03huqxH4bubw4HGsOG7m8OB4buzUOG7m+G6uuG7p+G6vOG6rOG7m8OS4buMUOG6ruG6vOG7m8OST+G7jFDhurbhurzhu5tN4bqsw7lN4bub4bq44buMw73DksOz4bub4bq8d+G6vOG6puG7m+G7ucO6w4rhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m8OS4bqs4buU4bu5w7Phu5vDkk/DueG7ueG6rOG7m+G6vOG6rOG6qOG6suG6uuG7m+G7ueG7kMO64bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5tBd+G6vOG7m8OJ4bqs4bqo4bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6puG6qMO64bub4bqm4bqow7rDiuG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m+G7ueG6rHhN4bub4bqs4bul4bq84bqs4bubM+G6puG6rEPhu5vDgUPhurzhuqzhu5vDk0fhu5vhu6Phu53hu53hu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7uOG6rOG6quG6vOG6rOG7m03huqzhu5DDs+G7mzHhu4zDvcOS4bubKeG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vDgeG7mMSo4bq84bqm4bub4bu3ScOz4bub4bu54bqs4buQ4bubw5JP4buY4buK4bq84bqm4bub4bug4bua4bub4bq4UeG7m+G7ucO54bu54bub4bugw4Dhu5tG4bubw5JG4bubQeG7luG6vOG6psOz4bubw4HDjOG7m8OTw7rhuqjhu5tO4buMUOG7m8OBQ+G6vOG6rOG7m+G7t+G7seG6vOG6puG7m+G6rELhurzhuqzhu5vFqeG6vOG6rMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7geG6tuG7m07hu4xQ4bubw5JPQuG6vOG6rOG7m+G7oOG7muG7m+G6uFHhu5vhu6Lhuqjhu5tN4bqs4bun4bq64bubTuG7jMO64bub4bqsQuG6vOG6rOG7m8Wp4bq84bqsw7Phu5vhuqlP4buM4bq84bqm4bubw5LDueG7mzPhuqbhu4xQw4Lhurzhu5s8SOG6vOG6puG7mzzFqeG6qMOz4bubI0nhuqjhu5vDkk/hu5hL4bq84bqm4bubI0nhuqjhu5vhu7jFqeG6vOG6rOG7m8OTw7nDkuG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5st4bub4bqpT8O9w5Lhu5vDksag4bub4bu4RuG6vOG6puG7m8O64bq84bub4bqpw6Lhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DusOz4bub4bu54bqsw4rhu5vhu7fhuqjhurDDkm7hu5sw4bqs4bqo4bubTeG6rMO5w5Lhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhu6DDgOG7m0bhu5vDkkbhu5tB4buW4bq84bqmw7Phu5vDgcOM4bubw5PDuuG6qOG7m07hu4xQ4bubw4FD4bq84bqsw7Phu5vDksON4bubw5Lhu4x54bq84bubw5JPw7rDs+G7m8OJ4bqo4bq04bq64bubw5PDisO5w5Lhu5vDk8SC4bubw5LhuqjhurDhurzhu5vhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhurjDvU3hu5vhu7fhuqjhuq7hurzhu5vhu7fFqeG6vOG7m+G7ouG6qOG7m03huqzhu6fhurrhu5vhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhu7nhuqzhuqrhurzhuqzhu5vDkuG6rMOAw4rhu5tO4buMUOG7m8OBQ+G6vOG6rOG7m8OBR+G6qOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bqsSk3hu5vhu7nhur7hu5vhurrhu63DkuG7m8OS4bun4bqo4bub4bu54bqsw4zDsuG7m+G6qU/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6rEpN4bub4bq4w7nhuqjhu5vhu6DDgOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G7ueG6vuG7m+G6uuG7rcOSw7Phu5vhurzhuqbDiuG7peG6qOG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m+G7t8O5w4rhu5vhu7fhu7Hhurzhuqbhu5vhurjDisO64bubw4HhurThu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G7ouG6qOG7m03huqzhu6fhurrhu5vDgeG6sOG6vOG7m+G7oOG7muG7m+G6uFHDs+G7m8OSw43hu5vDkuG7jHnhurzhu5vDkk/DusOz4bubw4nhuqjhurThurrhu5vDk8OKw7nDkuG7m+G7uXnhurzhu5vDkuG6rOG6qOG6sMOS4bubTeG6rMWp4bqo4bubw5Phu5rhu5tBw5Thurzhuqbhu5vDkuG6rOG6qOG6sMOS4bub4bu3Q+G7m8OJVeG7m8OS4bqs4buMw73DkuG7m8OB4bq04bub4bqm4bqs4bqo4bub4bq44bun4bqo4bub4bqsQuG6vOG6rOG7m8Wp4bq84bqs4bub4bui4bqo4bubTeG6rOG7p+G6uuG7m+G6rOG7peG6vOG6rOG7m+G7ueG6rOG6quG6vOG6rOG7m+G7ueG7kMO64bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OS4bqo4bqy4bq84bub4bui4bul4bubw5LhuqjhurDhurzhu5vhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhurjDvU3hu5vhu7fhuqjhuq7hurzhu5vhu7fFqeG6vOG7m8OS4bqsw4DDiuG7m+G6uuG7teG7jOG7m8OBxrDhu5vhu7fDuuG6vOG7m+G6rOG7peG6vOG6rMOy4bubI0jhurzhuqbhu5vDkuG6rMSo4bqo4bubQcO54bq84bubw5LhuqxG4bq84bqm4bub4bu3w7nDiuG7m+G7ouG6qOG7m03huqzhu6fhurrhu5vhurjhuq7hurzhu5vDieG6quG6vOG6rOG7m+G7oMOA4bubw4HhurThu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G7ouG6qOG7m03huqzhu6fhurrhu5vhu7fhuqjhurDDksOz4bub4bu54bqseE3hu5vhuqzhu6XhurzhuqzDsuG7m+G6qU/DiuG6vOG6puG7m8OS4bqsxKjhuqjhu5vhuqbhuqjDuuG6vOG7m+G7oeG7m+G6vOG6puG7pVDhu5vhu4/DieG6tOG7m8OS4buW4bub4bq84bqm4bulUOG7m0HDueG6vOG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m+G7t8O5w4rDteG7m+G6vOG6sOG7jOG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bub4bui4bqo4bubTeG6rOG7p+G6uuG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OB4bqw4bq84bub4bu4RuG6vOG6puG7m8O64bq84bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5tN4bqsR+G7m+G6uOG7peG6uuG7m+G7ouG6qOG6suG7ucOz4bub4bu4RuG6vOG6puG7m8O64bq84bub4bqpw6Lhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m8OTxILhu5vhuqbhu5rhuqjhu5tQ4bqu4buM4bub4bu5eeG7jOG7m8OST8O64bub4bu54buU4buM4bubw4HhurDhurzhu5vDouG6rOG7gOG6vOG6puG7m+G7uMWp4bq84bqs4bubw5PDucOS4bub4bqm4bqow7rDiuG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDuuG6vOG7m8OSROG6vOG6rOG7m8OST8O64bub4bu54buU4buM4bub4bui4bul4bubw5JPxanhu5vhurjEqOG6qOG7m+G7ouG6tuG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m8OS4bqo4bq84bub4bu54buQw7rhu5vhu7nhuqzhu5Dhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5LhuqjhurLhurzhu5vhu6Lhuqjhu5tN4bqs4bun4bq6w7Phu5vDk8O64buM4bubw4Hhur7hu5vhuqbhu5rhuqjhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vhu7fDucOK4bub4bui4bqo4bubTeG6rOG7p+G6uuG7m+G7ouG6tuG7m8OBQ8O64bub4bu54bqsROG7m+G7ueG6rOG7kOG7m03huqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vDkuG6qOG6suG6vMOy4bub4bql4buMw7nhu5vhu6Phu53hu5vhurzhuqbhu6VQ4bub4buPw5Lhuqrhurzhuqzhu5vDkuG7luG7m8OJ4bqs4bqo4bubQcO54bq84bubw5LhuqxG4bq84bqm4bub4bu3w7nDisO1w7Phu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G7ouG6qOG7m03huqzhu6fhurrhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vDgeG6sOG6vOG7m+G6uOG7peG6uuG7m+G7ouG6qOG6suG7ucOz4bub4bu4RuG6vOG6puG7m8O64bq84bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5tN4bqsR+G7m8OTxILhu5vhurjhu6Xhurrhu5vhu6Lhu6nhurzhu5vhu7fFqeG6vOG7m8OB4bq24bub4bq84bqm4bqsQ+G7m+G7uMOU4bu54bubw4Hhu6nhurzhuqbhu5vDieG6qOG6tOG6uuG7m+G7geG6qOG6ssOS4bubM8O64bq64bub4bui4bul4bub4bu5w7nhu7nhu5vDkk/hu4zhurzhuqbhu5vDknfhurrhu5vDgeG7qeG6vOG6puG7m8OJ4bqo4bq04bq64bubw5JP4bqu4bq84bubw4FDw7rhu5vhu7fhu6Xhurzhu5vhu7nFqeG6vOG6rOG7m+G7t8O5w4rhu5vDgeG7qeG6vOG6puG7m8OJ4bqo4bq04bq6w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Ryck3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buj4buh4buhL+G7o3NzQXHhu5104buh4buhcHTDknFxdeG7n3Dhurjhu53DskVN4bqmbU/hu4lwcHHGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG7g+G7muG7m+G6uFHhu5vhu6Lhuqjhu5tN4bqs4bun4bq64bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OS4bqo4bqy4bq84bubQeG7luG6vOG6psOz4bubw4HDjOG7m07hu4zDuuG7m+G6rELhurzhuqzhu5vFqeG6vOG6rG7hu5sp4bqoxanhuqjhu5tN4bqsw7lN4bub4bq64bun4bq84bqsw7Phu5vhurzhuqzhu5jhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu5jDuuG7m8OSw73hurzhu5vhuqZH4bu5xqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXRycsah4bubL+G7kSNJ4bqo4bub4bu4xanhurzhuqzhu5vDk8O5w5Lhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubLeG7m+G6qU/DvcOS4bubw5LGoOG7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDuuG6vOG7m+G6qcOi4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vhurjDvU3hu5vhu7fhuqjhuq7hurzhu5vhu7fFqeG6vOG7m+G7oOG7muG7m+G6uFHhu5vhu6Lhuqjhu5tN4bqs4bun4bq64bub4bqs4bul4bq84bqs4bub4bu54bqs4bqq4bq84bqs4bubw4FH4bqo4bub4bui4buI4bqo4bub4bugw4Dhu5tG4bubw5JGw7Phu5tB4buW4bq84bqmw7Phu5vDgcOM4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubw4Hhu47hurzhuqbhu5vhurzhu4rhuqjhu5tO4buMUOG7m8OBQ+G6vOG6rMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kSl54bq84bubdeG7m8OS4bqsw7nhurzhuqbhu5tPw7rhu5tO4buMd+G6vOG7m8OS4buMeeG6vOG7m8OST8O6w7Phu5vDieG6qOG6tOG6uuG7m8OTw4rDucOSw7Phu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bub4bugw4Dhu5tG4bubw5JG4bubQeG7luG6vOG6psOz4bubw4HDjOG7m8OTw7rhuqjhu5tO4buMUOG7m8OBQ+G6vOG6rOG7m07hu4zDuuG7m+G6rELhurzhuqzhu5vFqeG6vOG6rMOz4bubI0nhuqjhu5vhu7nFqeG6vOG6rOG7m8OTw7nDkuG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5st4bubw5JPw73DkuG7m8OSxqDDs+G7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDuuG6vOG7m+G6qcOi4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vDgcaw4bubTeG6rMO5w5Lhu5vhuqzhuqjhurLhurzDs+G7m+G6puG6rOG6qOG7m+G6rELhurzhuqzhu5vhu6Phu59x4bub4bugw4Dhu5tG4bubw5JG4bubQeG7luG6vOG6psOz4bubw4HDjOG7m8OTw7rhuqjhu5tO4buMUOG7m8OBQ+G6vOG6rMOz4bub4bui4buI4bqo4bubw5NH4bubw5Lhuqjhurbhurzhu5vhu6Dhu5rhu5tN4bqs4bunw5LDs+G7m+G6vElN4bubMOG6rMOK4bub4bu34bun4bu54bubM+G6rOG7peG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m+G7o+G7o+G7n+G7m8OST+G6qOG6suG7jOG7m8OBSOG6vOG6psOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qeG7luG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m0/DuuG7m07hu4x34bq84bub4bug4bua4bub4bq4UeG7m07hu4zDuuG7m+G6rELhurzhuqzhu5vFqeG6vOG6rOG7m8OBxrDhu5vhu7nhur7hu5vDksO54bu54bubQcOU4bq84bqm4bub4bq44buI4bq84bub4bq44bul4bq64bub4bqm4bqoxanhurrhu5vDkkLhurzhuqzhu5vDkk/hu6fhurzhuqbhu5vhu6Lhuqjhu5tN4bqs4bun4bq64bubQeG7luG6vOG6psOz4bubw4HDjOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OB4buO4bq84bqm4bub4bq84buK4bqo4bubTuG7jFDhu5vDgUPhurzhuqzhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G7ucO54bu54bubw5Lhu4xQ4bqw4bq84bubw4Hhu5jEqOG6vOG6psOz4bub4bqm4bq+TeG7m03huqx54bq84bub4bqm4bqoxanhurrhu5vDleG6vOG7m8OS4bur4bu54bub4bqm4bqow7rDiuG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m+G7ouG7peG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G6vOG6puG7jFDhu5vhu7nhu4rhu5vDkuG6qOG6tuG6uuG7m+G7s+G6vOG7m+G7ouG6tuG7m8OSw7rhuqjhu5vhurzhu6fhurzhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubw5JP4bqu4bq84bubw4FDw7rhu5vhu7fhu6Xhurzhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m03huqxHw7Phu5vDkuG7p8OK4bubw4Hhuqjhurbhu4zhu5vDieG6qOG6suG6vOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5tBd+G6vOG7m8OB4bqo4bub4bq44bun4bqo4bubw5Lhuqzhu4zDveG6vOG7m8OS4bqo4bqy4bq8w7Phu5vDuuG6vOG7m8OSw4rhu6Xhurzhu5vhuqzhu4rhurzDsuG7m+G6qeG6rOG6sOG7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6psOz4bubQcOK4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5tN4bqsR+G7m+G7ueG6rOG7mMO64bubTuG7jFDhu5vhuqzDiuG7p+G7ueG6rOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7t8aw4bqo4bubw4HDjOG7m+G7oMOAw7Phu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OJ4bqs4bqo4bubw4Hhur7hu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5LhuqjhurLhurzhu5vhu7nDueG7m+G6vOG6rHfhurzhu5vDkk/huq7hurzhu5vDgUPDuuG7m+G7t+G7peG6vOG7m8OBw7rhurzhuqbhu5vDkuG7qeG6vOG6puG7m+G7ucO6w4rhu5vhu4/Dkk/hu4zhurzhuqbhu5vhu7dC4bq84bqs4bubw5Lhu5bhu5tzw7Lhu53hu53hu53hu5vigJPhu5t0w7Lhu53hu53hu53hu5vhu6DDgOG7m0bhu5vDkkYv4bq84bup4bq64bubLeG7m+G7ueG6rOG7mMO64bubw4nhurThu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5LhuqjhurLhurzhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7ucO54bu54bubw4FDw7rhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw4nhuqzDueG7ueG7m8OS4bqsw7rhurrhu5vhuqbhuqjDuuG7m+G6uOG7mOG7jOG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OBQ8O64bub4bu34bul4bq8w7XDs+G7m+G6vOG6ruG6vOG7m+G7ouG7teG6vOG7m+G7ueG7gOG6vOG7m8OSQuG6vOG6rOG7m8OST+G7p+G6vOG6puG7m+G7oMOA4bubRuG7m8OSRuG7m0Hhu5bhurzhuqbDs+G7m8OBw4zhu5vDk8O64bqo4bubTuG7jFDhu5vDgUPhurzhuqzhu5vhu6DFqVDhu5tPw7rhu5vDkk/huq7hurzhu5vhu7nDueG7ueG7m8OS4buMUOG6sOG6vOG7m03huqxHw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRI+G6tOG7m+G6puG6qMWp4bqo4bubTuG7jFDhurDDkuG7m0Hhu5TDkuG7m8OB4bqo4bq04bq64bubw5JC4bq84bqs4bubw5JP4bun4bq84bqm4bub4bugw4Dhu5tG4bubw5JG4bubQeG7luG6vOG6puG7m8OBw4zhu5vDk8O64bqo4bubTuG7jFDhu5vDgUPhurzhuqzDs+G7m+G6vOG6psOK4bul4bqo4bub4bq8w4zhu5vhurjGoOG7ueG7m07hu4xQ4bqww5Lhu5vDknfhurrhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6uMag4bu54bub4bq44buYSuG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G6vOG7qeG6vOG6psOz4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5tN4bqsR+G7m+G7uXnhurzhu5vDk+G7iOG6uuG7m07hu4xQ4bub4bqsw4rhu6fhu7nhuqzhu5vhu7fGsOG6qOG7m8OBw4zhu5vhu6DDgMOy4bub4bu44bq+4bub4bq84bqs4buY4bub4buiw71Qw7Phu5vDkkLhurzhuqzhu5vDkk/hu6fhurzhuqbhu5vhurzhu6VQ4bub4bq64buI4bqo4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bqm4bqoxanhuqjhu5tO4buMUOG6sMOS4bub4bu54bup4bq84bub4bu54buKw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4bubw5PDklDhurjDgOG7icahw5LDgOG7oMOSLcO64bq44bqo4bqm4bq8buG7m0/huqjhuqbhuqzDkm/GoeG7kcO0w5PDkk/DiuG6vOG6puG7keG7tuG7peG6qOG7m+G7ouG7peG7m8Wp4bq84bqsbuG7mzLhuqjhurzhuqzhu5sxUcO0L8OTw5JPw4rhurzhuqbhu5HDtC9N4buR


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]