(vhds.baothanhhoa.vn) - Những mong xuất cảnh sang xứ người để có một công việc lương cao, thoát khỏi cảnh khó khăn nhưng vô tình rơi vào cái bẫy của các đối tượng môi giới lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, bị cưỡng bức lao động,...
QMOjxJFyP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7kcSR4buR4buB4bqvX+G6oeG7hXRfcsSRw6Phuq/hu4Vf4buBJiNAZDs/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4buQxJHhu5Hhu4Hhuq8mI1Thu5M44buRP+G6oyDhu4NkP8O0feG7g2M/4bqifeG7h+G7jeG7k+G6o2TEkX0/4buBfeG7hT/Eg8Sp4buDYz/hu5HDtVvEkT/hu41k4bqx4buNWD/EguG6r+G7hz/hu5Fk4bqv4buFP2Nb4buDZD/hu4M04buDYz/hu4NvP+G7gznhu4M/4buRw7XDsz9y4bqnP+G7j+G7k8OiQC9kOyNAL8OjxJFyI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buNROG6r33DoyYj4buCZHHhu4NjP+G7h+G7heG7g2M/dOG7kzjhu5E/4bqjIOG7g2Q/w7R94buDYz904bujP+G7g2Phu51uxJE/xIPhuqk/4bqjZj/hu4fEqeG7kT/huqPDrOG7g2M/csSR4bqt4bqjP+G7geG7nWzhu4NjP+G6o33hu4XDnT/hu5Fk4buFW+G7kT/hur9kacSRP+G6oyDhu4NkP+G6v2RmP+G6v2Qx4buDP+G7g2Thu53hu4NjP3LDrD/hu5HDqeG7g2Q/w7VsxJE/cl3hu4U/4bqjW8SRP+G6ocOgdT/huqPGoX0/4bqjW+G6oz/Eg+G7i8SRP+G7keG7nW/hu4NjP+G7h8OsxJE/Y8SRbcSRP+G7geG7n30/4bqhW+G7gz9yXeG7hT/huqNb4bqjP+G6o2w/w7TDsz/Eg1vhu4NkP+G6oSLhuqM/4buRw7Xhu6HhuqM/4buR4buTdeG6peG7g8OdP+G6oeG6uT/huqPhu53DsuG7g2M/4bqh4buj4bqjP+G7gX3hu4U/xIPEqeG7g2PDneG7suG7suG7skAv4buNI0DDo8SRcj/huqPhu4F9w7TDtOG7qibDo8O14bqv4buBfeG7keG6r8OjJiNAw7Thu5HDteG7heG7g2Mj4buQxJHhu4M/4buBxJHDouG7gz/hu4/hu5N94buDWEAvw7Thu5HDteG7heG7g2MjQOG7k+G7gT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu5HEkeG7keG7geG6ry194buDw6Mtw7R94buN4buFJiNA4buBxJEjQMO04buRw7Xhu4Xhu4NjI0B9P+G7kcSR4buR4buB4bqv4buqJiVSxJHDo+G6r+G7hSo/LT9U4buTOOG7kT/huqMg4buDZD/DtH3hu4NjP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF9P+G7gX3hu4U/xIPEqeG7g2M/4buRw7VbxJE/4buNZOG6seG7jT9yXT/hu4NkceG7g2M/ZOG6rT/hu4Hhu5d1Jj9kw7Xhuq9i4buqJi9yxJHDo+G6r+G7hS104buTfeG7kS3huqN94buDZC3DtH3hu4NjLeG6o33hu4fhu43hu5PhuqNkxJF9LeG7gX3hu4Utw6Phu4Xhu4NjLeG7kcO1fcSRLeG7jWThuq/hu40tcn0t4buDZOG7k+G7g2MtZOG6ry3hu4Hhu5N1LSwhLC4+4buyZOG7keG7hyYjJVLEkcOj4bqv4buFKj8tP1Thu5M44buRP+G6oyDhu4NkP8O0feG7g2M/4bqifeG7h+G7jeG7k+G6o2TEkX0/4buBfeG7hT/Eg8Sp4buDYz/hu5HDtVvEkT/hu41k4bqx4buNP3JdP+G7g2Rx4buDYz9k4bqtP+G7geG7l3VAL30jQC/DtOG7kcO14buF4buDYyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJmThuq99w6MmI+G7gmThurc/w6MiP+G6oyA/4buRxJHhu4M/cl3hu4U/4buDZHHhu4NjP+G7gW7EkT/hu4duxJE/4bqjZF3hu4U/ZDjhu40/w6PDoOG7g8OdP+G7g2TEkeG6p+G7kz/hu4Nj4budbsSRP+G6oWvhu4NjP+G7kcO1w7M/4buRZF3hu4NkP+G7gyLhu4M/4buDZDfhu4PDnT/huqPhu5Phu4vEkT/huqPhu5Xhu4NjP+G7jWQgxJE/4buRw7XDsz9y4bqnP+G7kX11P+G7kcO1MuG7g2PDnT/hu4d94buDYz/hu5Fk4bqv4buFP2Nb4buDZD/hu4M04buDYz/hu4NvP+G7gznhu4PDnT/hu5FkYeG7hz/huqNkZT/Eg1vhu4NkP8SDasSRP+G6oTPhu4NjP+G6oyA/4buRZeG7g2Q/4buHIuG7g2Phu7JAL+G7jSNAL+G7gcSRI0Av4buT4buBI0DDo8SRcj/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhuqPhu4HDtSYjQC/Do8SRciNAL8OjxJFyI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNAxJHhu4djP+G6o+G7gX3DtMO04buqJsOj4buRZOG7k+G7h+G6oT/Do2TEkcOj4bqvP8SR4bqi4bqv4buD4buR4bqvw7UmP8O04buRdeG7geG6r+G7qiZzxJHDo+G7kWRYPz46OuG7jXRZP2Thuq/EkWNk4buRWD8hKDvhu410WSY/w7TDteG6o+G7qiYvL+G6o8Oj4buD4buy4bqhfeG7heG7kWR94buDZGThu4V94buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sLCwhLzs6KMOjKTssKCghLOG7kSkuLDrhu4E6LeG7k+G7g+G7kcSR4buR4buB4bqvw6Phu7LDquG7jWMmP33hu4Hhu5Hhu6omVOG7kzjhu5E/4bqjIOG7g2Q/w7R94buDYz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfT/hu4F94buFP8SDxKnhu4NjP+G7kcO1W8SRP+G7jWThurHhu41YP8SC4bqv4buHP+G7kWThuq/hu4U/Y1vhu4NkP+G7gzThu4NjP+G7g28/4buDOeG7gz/hu5HDtcOzP3Lhuqc/4buP4buTw6ImP3PEkcOj4buRZOG7qiY+OjomP2Thuq/EkWNk4buR4buqJiEoOyY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJuG7keG6r3Thu5EtfeG7gcSRY+G7g1g/4bqj4bqv4buD4buR4bqvw7VZJiNAxJFiw7V94buH4bqvP+G7kcSR4buR4buB4bqv4buqJlXhu4Xhu5Phu5Dhu5PhuqHhuq8/csSRw6Phuq/hu4U/4buN4buBfXXhuq/DtSY/w7TDteG6o+G7qiZk4buR4buR4buNw7RYLy9zc3Phu7J14buF4buT4buR4buT4bqh4bqv4buy4bqj4buF4buHL+G6r+G7h+G6oeG6r8OjL8O0w6N7ZDo8dT4t4buP4buSJj9zxJHDo+G7kWThu6omPjo6Jj9k4bqvxJFjZOG7keG7qiYhISgmP2LDtX3hu4fhuq/huqHhu4XDtcOj4bqvw7Xhu6omOiY/feG7geG7geG7hXNi4buT4buB4buBw7ThuqPDteG6r+G6r+G7g+G7qiYmI0AvxJFiw7V94buH4bqvI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNAw7Thu5HDteG7heG7g2Mj4oCc4bqiMuG7hz/DtGo/xINpP+G7gTh1P+G7kcSR4bqn4buDP+G6o2Thu5PEqeG6oz/huqPhu4Xhu4M/cuG6p+KAnUAvw7Thu5HDteG7heG7g2MjQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7gmRx4buDYz/hu4NjXXU/4buDXXXDnT9jxJF9P8SDw6nhu4NkP+G6o2Thurk/4buQw7U54buDP+G7kGThurk/4bqiZOG7k+G7g2PDnT/hur9k4buTP+G7jWThu4s/4bq+ZH3hu4NjP+G7jGThu5nDnT/hu41k4budbuG7g2M/4buO4buTIOG7g2M/4buQxJHhuqXhu4PDnT/hu5Dhu4w/w5Q54buHP8OUbOG7gz/hu4HEkcOi4buDP+G7keG7l+G6oz/Eg+G7nW/huqM/4bqhXT/huqPhu4Xhu4M/4bq/ZOG7kz/hu41k4buLP8SD4bql4buDP+G7kWQx4buHP2RpxJHDnT/Eg8Sp4buDYz9yxJHDouG7gz/hur9kxJE/4bqhxJHhuqXhu5E/4bqjZFvhu5M/4buQw7U54buDP+G7kMO1ZT/Dg+G7k3U/4bu2w7TEkeG7g2Q/4buDMeG7hz8sOjou4bu4P3Thu5M44buRP+G6oyDhu4NkP8O0feG7g2M/4bqifeG7h+G7jeG7k+G6o2TEkX0/4buBXeG7hz9yxJHhuq3huqM/4buDZOG7neG7g2M/xIMwP+G6oeG6uT/huqNb4bqjP8SD4buLxJE/4buR4budb+G7g2M/4buHw6zEkT9jxJFtxJE/4buB4buffT/huqFb4buDP3Jd4buFP+G6o2w/w7TDsz/Eg1vhu4NkP+G6oSLhuqM/4buRw7Xhu6HhuqM/4buR4buTdeG6peG7gz9yXT/hu4d9dT/hu4cy4buDP8SD4budb+G6oz/hu5HDtcOzP3Lhuqfhu7I/w4Phu5N1P8SD4budb+G6oz/hu5HDtcOzP3Lhuqc/4buDZOG7nT/hu4NjXXU/ZMOs4buHP+G7g311P+G7gV0/4bqhw7PEkT9jxJF9P8SDw6nhu4NkP+G6o2Thurk/4bqiZOG7k+G7g2M/xIMwP+G7jWQgxJE/Y3DEkT/DtOG7iz/hu5HEkeG6p+G7gz87ITo/4buRw7XEkeG6reG7kz/Eg+G7ieG7g2M/4bqjZOG7hT/huqNkxqE/w7Rn4buDYz/huqEi4bqjP+G6ocOi4buDP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF9P8SD4bqpP+G6o2Thu5PEqeG6oz/huqPhu4Xhu4M/cuG6p+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhur7huqk/cuG6pz9kXeG7g2Q/4buRw7XDqeG7g2Q/w7R94buDYz904bujP+G7g2Phu51uxJE/4bqjxqF9P+G7h8Op4buDZMOdP8OD4buTdT/huqNk4buFP+G6ocSR4bql4buRWD/huq7hu4c/4buP4buT4bqv4buDP+G6ocSR4bql4buRP+G7h8Sp4buRP+G7g2Phu51uxJE/w7M/4buCfeG7hz/EguG6ueG7g2Q/w6Phu4U/4buRw7Xhu51t4bqjP8SDN3U/4buBXeG7hz/hu4NkN+G7gz9yxJHDouG7gz/huqNk4buFP+G7j+G7k1vhu4M/4bq+fcO1feG7heG6v+G6rz9yXT/Eg+G7nW/huqM/4buDY+G7nW7EkT/hu4NddT9jxJFtxJE/4buRZMSR4bqt4buTP3Jd4buFP+G7kOG7jD9E4buJP+G6omRlP+G7hsSR4buDZD/hu4Fd4buHP3LEkeG6reG6o+G7sj/Dkz/hu5Dhu4w/ROG7iT/huqJkZT/hu4bEkeG7g2TDnT/DrOG7g2M/4bqjZMahP+G7g2zEkT/hu4Fd4buHP2RpxJE/4bqjZj/hu4fhu5Phu4vhu4M/xIPEkT/hu4Fd4buHP8OzP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF9P+G6v2TDrOG7g2NXP+G6osOs4buDYz9yxJHhuq3huqM/4buBXT/huqHhu53hu4NjP+G6ocOiP+G7g+G7nW3huqPDnT/Do8Og4buDP+G6v2Rb4bqjZD9yXeG7hT/huqN9w7TEkeG7g+G7hcOdP+G7h+G7o+G6oz/hu4Hhu51s4buDYz8sOj/hu5HDtcSR4bqt4buTP8SD4buJ4buDYy/hu5FkW+G7g2Phu7I/4buCY2Thuq8/4buBbsSRP2PEkW3EkT/hu5FkxJHhuq3hu5M/ZDjhu40/w6PDoOG7gz9yXT/hu4fhu4Xhu4NjP+G7h+G7k+G7i+G7gz/Eg+G7nW/huqM/xIPEkT/hu4Fd4buHP8SD4bqpP+G6v8SR4bql4buHP+G7kcSR4bqn4buDP+G7h+G7heG7g2M/4buRZOG7hVvhu5E/4buDY2TDqOG7hT/huqNk4buFP2PEkX0/xIPDqeG7g2TDnT/Dg+G7k3U/xIPhu4nhu4NjP8O64buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7kOG7nz/hu4FuxJE/Y8SRbcSRP+G7kWTEkeG6reG7k8OdP8OD4buTdT9yXT/hu4fEqeG7kT/hu4Nj4budbsSRP+G6oSLhu4M/4bqj4buV4buDYz/hu41k4budbuG7g2M/4buO4buTIOG7g2M/4buQxJHhuqXhu4M/xIMwP8SD4buJ4buDYz/Duj/DtH3hu4NjP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF94buyP+G6vmTDrOG7g2M/4bqjOeG7gz9jxJE4dT/hu5Fuw50/4bq/ZMOs4buDYz/huqM54buDP+G7kcSR4bqn4buDw50/4buHaMSRP+G6o2TEkT/hu41kZT/DtH3hu4NjP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF9P+G7gV3hu4c/csSR4bqt4bqjP8SD4bqn4buTP8SD4budb+G6oz/hu4Nj4budbsSRP8SDXeG7gz/DrOG7g2M/4buRw6Lhu4M/4bqi4budbuG7g2M/4buDXXU/4buB4buFP2ThuqXhu5Hhu7I/4buCY111PzshLTs/N+G7hz/hu4HhurnhuqNkP+G7gzHhu4c/LDosLMOdP8OD4buTdT/huqPhu5Xhu4NjP+G6oSLhu4M/cl0/4buDY+G7nW7EkT/Eg13hu4M/w6zhu4NjP8SDxJE/dOG6rz8hP+G6o2RrP+G7keG7nz/hu5Dhu4w/ROG7iT/huqJkZT/hu4bEkeG7g2Q/xIPhuqXhu4M/4bqjcH0/4bq/ZMOh4buTP+G7gOG7heG7g2M/4bqgw6nhu4NkP+G7tsaw4buDP0PEkX3hu4Nj4bu4P3JdP8SD4budb+G6oz/Eg+G7nX0/cl3hu4U/w7Rn4buDYz/huqEi4bqjP2M54buDP+G6v2Thu5M/cuG7oeG6oz/huqNwfT/hur9kw6Hhu5Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bqg4budbeG6oz/hu4/hu5N9P+G6oyDhu4NkP+G6o3B9P8O0Z+G7g2M/4bqhIuG6oz/huqPhu5vhu4NjP+G7gV0/4buB4buZ4bqjw50/w4Phu5N1P3JdP+G7g2Phu51uxJE/4bqhIuG7gz/EgzA/4bq/ZMOs4buDYz/hu4HEkcOi4buDP+G7gSLhuqM/xIPhu51v4bqjP3JtxJE/4buDY+G7nW7EkT/Eg13hu4M/w6zhu4NjP8SDxJE/4bqj4buV4buDYz/hu4NxfT9yXT/Eg+G7nW/huqM/4buRZMOs4buDYz/huqFb4buFP8SDMD/huqHhurk/4bqhW+G7gz9ybcSRP8O04buLP+G7kcSR4bqn4buDPyzhu7I8Ojo/4buSw5TDgy/hu4Nj4budbsSRw50/4buNZCDEkT/Dsz/hu4EixJE/4buBXeG7hz9yxJHhuq3huqM/xIPhuqk/4buRw7Xhu58/4buDb+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu4Bd4buHP3LEkeG6reG6oz/huqNk4buFP+G6o2w/w7TDsz/huqN9w7TEkeG7g+G7hT/Eg+G7nW/huqM/Lj/hu5FkW+G7g2M/cm3EkT/hu4NkxJHhuq3hu4c/cuG7lz/huqHhu53hu4NjP+G6ocOiP+G7g+G7nW3huqM/4buNZOG7l+G6oz9y4buXP+G6v2Rb4bqjZD/Eg+G6peG7gz/huqNkbMSRP+G7kWTDqT/Dg+G7k3U/xIPhu51v4bqjP+G7kWTDrOG7g2M/4bqhW+G7hT/huqHhurk/4bqhW+G7gz/hu5HEkeG6peG7jT/huqNk4buFP+G7h8Sp4buRP+G6o8Os4buDYz/hu5F1P+G6v2Rb4bqjP3JtxJE/Y8SRWz8h4buyKTo6P+G7ksOUw4Phu7I/4bqiw6zhu4NjP3LEkeG6reG6oz9kXeG7g2M/4buDY111P+G6o8ahfT/Dg+G7k3U/cl0/4buDY+G7nW7EkT/huqEi4buDP8SDxJE/4bqj4buV4buDYz/hu4FdP+G7g2Phu4nEkT/hu4dbdT/hu5Fl4buDZMOdP+G7keG7nT9yOOG7gz/Eg1vhu4NkP+G6oSLhuqM/4bqjZOG7hT/hur9kW+G6o2Q/cl0/4bqh4bq5P+G6seG7jT/hu4Fd4buHP3LEkeG6reG6oz/Eg+G6peG7gz8sLS4/Y8SRbj/DtFvhu4Njw50/xIPhu4nhu4NjP+G7kWRuxJE/4buBxJHDouG7gz/hu5Hhu5fhuqM/4bqh4bq5P+G6oSDhu4U/cuG6rT/huqM54buHP8O04buZ4buDY8OdP+G6v8SR4bqp4buHP+G7kcO1fcOdP8SD4bqvP8OjaH3hu7I/4buGaMSRP8O0xJHhu4NkP2Thu4Ui4buRP8SD4bqn4buTP8OzP+G7kSLEkT/hu4NsxJE/4buBXeG7hz9yxJHhuq3huqM/cl0/4bq/ZMOs4buDYz/Eg+G7nW/huqM/xIPEkT/DtX0/4buDY+G7hV3EkeG7sj/hu5DDteG7heG7g2M/4bq/ZOG7hSDhu4NjP+G7kWRuxJE/4buBXeG7hz9yxJHhuq3huqPDnT/Dg+G7k3U/4bq/ZMOs4buDYz9k4bqnP+G7g2Rh4buDP8SD4budb+G6oz/hu4fEqeG7kT/Eg+G7ieG7g2M/4buB4budbOG7g2M/4buDXeG7hcOdP+G7gWU/w6Phu4U/4buRw7Xhu58/cl3hu4U/4bqjZMSRP+G7jWRlP8O0xJHhu4NkP2Thu4Ui4buRP3JdP+G7kcSR4bqn4buDP+G7h8OsxJE/Y8SRbcSRP8O0feG7g2M/4bqifeG7h+G7jeG7k+G6o2TEkX3hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bqiIOG7hz/hu5FkOHU/4bq/ZMOs4buDYz/hu5Fk4bqpP+G7gV3hu4c/xIPhu51v4bqjP3LEkeG6reG6o8OdP8OD4buTdT9yXT/hu4Nj4budbsSRP+G6oSLhu4M/dMSR4buDP+G7g2Nk4bq7P3LEkeG6reG6oz/hu5Fkw6k/xIPhu51v4bqjP8Os4buDYz/huqNkxqE/w7Rn4buDYz/huqEi4bqjP+G7g2bEkT/hu41kIMSRP+G7g8Sp4buNP+G7kcSR4bqn4buDP+G6o2Thu5PEqeG6oz9ybcSRP8O04buLP+G7kcSR4bqn4buDPzshOj/hu5HDtcSR4bqt4buTP8SD4buJ4buDYy/hu4Nj4budbsSRw50/4buD4bql4buTP+G6v2TDrOG7g2M/4buDxKnhu40/4buRxJHhuqfhu4M/4buRZMOpP8O04bq1P+G6oeG6uT/huqFb4buDP+G7kcSR4bql4buNP8O0feG7g2M/4bqjw6zhu4NjP+G7kXU/4bq/ZFvhuqPhu7I/4bq+ZMOs4buDYz/huqNn4buDP+G6o1vhuqNkP+G7g13hu4U/4bq/ZFvhuqPDnT/Dg+G7k3U/cl0/4buDY+G7nW7EkT/huqEi4buDP8SDMD/hu41kIMSRP2NoxJE/xIPEkeG6reG7gz9y4bqnP+G7g2RdP+G6oznhu5M/4bqj4buj4buTP2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/Y3DEkT/hu5HEkeG6p+G7gz/DtH3hu4NjP+G6o2Thu5PEqeG6oz/Eg+G6qT/Eg+G7nW/huqM/4buRw7XDsz9y4bqn4buyP+G7gmNddT88LSktLDosLMOdP8OD4buTdT9yXT/hu4Nj4budbsSRP+G6oSLhu4M/xIPhu51v4bqjP+G7kcO1w7M/cuG6pz9SxJHhuq3hu5E/4buCfeG7hz/hu4/hu5N9P+G6o3B9P+G6v2TDoeG7kz/hu4bEqeG6oz/huqBdxJE/4bu24buQN3U/4buCxJHhu4Nk4bu44buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G6vmTEkT/hu4NjZOG6rz/Dg+G7k3U/4bq/4bqpP+G7gSLEkT9kXeG7g2Q/4buRw7XDqeG7g2Q/4bqjxqF9P+G7h8Op4buDZD/hu5EixJE/4bqifeG7h+G7jeG7k+G6o2TEkX3DnT/hu4fhurc/4bqjxqF9P8OD4buTdT8tP+G6o2Thurk/4buQw7U54buDP+G7kGThurk/4bqiZOG7k+G7g2M/4buBIsSRP8O1bOG7hz/DtW3hu4c/4buD4budbeG6oz/hu4cy4buR4buyP+G6omThurk/4bqiZOG7k+G7g2M/4bqjZOG7hT/huqHEkeG6peG7kcOdP2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/4buHw6nhu4NkP+G7kWThu5PEqeG6oz9k4buFXeG7gz/huqMg4buDZD/hur9kZj/hur9kMeG7g8OdP+G6o2Thu4nhu4NjP+G7kWThu51u4buDYz904buTdcOi4buDP8SDfeG7kz/hu4vhu4fhu7I/Um8/4bqjZOG7ieG7g2M/w7TEkeG7g2Q/xIPhu51v4bqjPy4/4buDY+G7nW7EkT/huqPhu4Xhu4PDnT/Dg+G7k3U/4buBXT/huqPhu4Xhu4M/4buRw7V9xJE/4bqjIMOdP+G6o+G7heG7gz9jW8SRP+G7meG7kT/hu4dtxJE/w7TEkeG7g2Q/4buDMeG7hz8sOiws4buyP+G6oH3hu4M/xIM54buTP+G6v2TEkT/huqHEkeG6peG7kT/huqPhu4Xhu4M/4bqjZj/Duj/Eg+G6ueG7g2Q/w7R94buDYz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfT/huqNk4bq5P+G6omThu5Phu4NjP+G6v2TDrOG7g2M/xIPhu4nhu4NjP8O6P+G7g2Thu53hu4NjP8O14buJxJE/csOpP+G7kWThu51s4buDYz/huqPhu4Xhu4PDnT/huqPhu5vhu4NjP+G7h+G7heG7g2M/4bqj4buF4buDP+G6v8SR4bql4buHP8SD4budb+G6oz9yxJHhuq3huqM/4buBXeG7h8OdP+G6v8SR4bql4buHP8SD4budb+G6oz/hu5HEkeG6p+G7gz/DtH3hu5M/4buDXXU/4buRZOG7hVvhu5E/4bqjIOG7g2Q/cjjhu5E/ciDDnT/hu4NjZMOo4buFP+G6v2RmP+G7g8Oi4buDP8SDMD/hu5Fk4buTYeG7gz/hu5HDqeG7g2Thu7I/4bq+ZMSRP+G7g2Nk4bqvP+G6o+G7heG7gz9jaMSRP3Lhuqc/4buRZMOs4buDYz/huqFb4buFP3Lhuqc/4buRw6nhu4NkP2TDqeG7g2Q/4bqjw6zhu4NjP3LEkeG6reG6oz/huqHDouG7gz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfT9yXT/DtOG7iz/hu5HEkeG6p+G7gz/huqNk4buTxKnhuqM/4buP4buTWz/hu4Ft4buDP8O04buFP3JtxJE/ZOG7hV3hu4M/4bqjIOG7g2Q/Y8SRfT/Eg8Op4buDZD/hu4fDqeG7g2TDnT/huqNk4bq5P+G6oV3hu4NjP2Thu4Vd4buDY+G7sj/hu5Bk4budbOG7g2M/4bqj4buF4buDP+G7g8Oi4buDP+G6o2Thurk/cn11P+G7h+G7nW/hu4M/4bq/ZDLhu40/4buDbMSRP3JdP+G6ozLhu4c/4bqjID/DtGo/xINpw50/4buRw7UgP+G7gTDEkT/hu4NjXXU/xIPhuqk/4bqjZj/hu5HEkeG6p+G7gz9jcMSRP8O0feG7g2M/xIPhuqk/4bqjZOG7k8Sp4bqjP+G6o+G7heG7gz9y4bqn4buyP8OD4buVP+G7kcSR4bqn4buDP+G7hzjhu5E/4buDZOG7neG7g2M/4buHfXU/4buHMuG7gz/hu4FdP8OD4buTdT/EgzA/4buBXeG7g2Q/4buBNOG7gz/hu5HDtcOzP3Lhuqfhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjUuG7n30/4bqjZGzEkT/Eg+G7lX0/cm3EkT/Eg+G7o30/4bqv4buHP+G7g2Rpw50/w4Phu5N1P3Lhu599P+G7kTfhu4c/w7Thu6FYPybDlOG7k3U/4buDY2Thur0/4buBIsSRw50/4bqv4buHP+G6oyDhu4c/4buRZDh1P8O1OOG7kT9k4buLxJE/ZGHhu4M/csOpP8SDMD/DtH3hu4NjP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF9w50/cuG7n30/4bqh4bq5P+G7hzjhu5E/4buRxJHhuqfhu4M/4bqjxqF9P2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/cl0/4buDY+G7k3U/ZMSR4bqp4buHP8SD4bql4buDP+G7kWXhu4NkP+G7hyLhu4Nj4buyP+G6ruG7hz/EgzA/w7R94buDYz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfT/DteG7icSRP3JdP8SDMD/huqHEkeG6peG7kcOdP+G7g8Oi4buDP+G7h2jEkT/hu4Nj4budbsSRP8SD4buf4buDYz/hu4NjZOG6rz/hu4NkceG7g2M/4buBbsSRP+G7g2Phu4Xhu4M/4buDY2jhu5E/w7R94buDYz/hu4Fd4buHP8SD4budb+G6oz/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buRxJHhuqfhu4PDnT/hu5Hhu4Vd4buDP+G7gV0/4buB4buffT/hu5Fkw6zEkeKApuKAnUAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNAw7Thu5HDteG7heG7g2MjxIJ94buDYz/huqNmP+G7geG6reG7g2Q/4bqjOOG7hz/Eg8SRP+G6v2RpxJE/4buDbMSRP+G6o+G7nT/hu5HDteG7mT9yw6Dhu4M/dOG7kzjhu5E/4bqjIOG7g2Q/w7R94buDYz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfUAvw7Thu5HDteG7heG7g2MjQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7gmNddT87Li0pLSw6LCzDnT/hu5EixJE/4buRw7Xhu5c/w7TDsz/huqLDrOG7g2M/feG7gz/hu5FkXeG7g2Q/4buNZOG7iz/DlDnhu4c/w5Rs4buDw50/4bqjZOG6uT/hu5DDtTnhu4M/4buQZOG6uT/hu4DDuj/hu7bDtMSR4buDZD/hu4Mx4buHPzt7Pi7hu7jDnT/hur9k4buTP+G7jWThu4s/UiLhu4M/4buAb8SRw50/4buNZOG7nW7hu4NjP+G7juG7kyDhu4NjP+G7kMSR4bql4buDP8SDMD/Eg+G7nX0/4bqj4buF4buDP+G7kcO1fcSRP+G7gV0/4buCY+G7k3Xhuqvhu4M/w5TFqT9E4buTdT/hu7bDtMSR4buDZD/hu4Mx4buHPyw6OiHhu7g/xIPhuqXhu4M/4buRw7XDqeG7g2Q/4bqhW+G7hT/hu5HDtcOzP3Lhuqc/xIPhurl9P+G7jWThu51s4buDYz/DtH3hu5M/4buHxKnhu5E/4buRZG7EkT/Eg8SRP+G6v2RpxJE/xIPhurl9P+G7jWThu51s4buDYz9yXT/huqHhurk/w6Phu5c/w6Nrw50/4buBw6zEkT/hur/hurHhu4U/w7R94buDYz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfT/hu4F94buFP8SDxKnhu4NjP+G7kcO1W8SRP+G7jWThurHhu43hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQZMOs4buDYz/hu5HEkeG7gz/hu5Hhu58/4bqjbD/hu4/hu5N94buDP8SDxJHhuqfhu5M/4buRw7V9w50/4bqiw6zhu4NjP33hu4M/4buRZF3hu4NkP+G7jWThu4s/w5Q54buHP8OUbOG7g8OdP+G7gmPhu5N14bqr4buDP8OUxak/ROG7k3U/xIN94buDYz/hu4FdP8SD4buLxJE/4buR4budb+G7g2M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP3Lhu5c/W+G7gz/huqPhu4s/w7o/Yzd1P+G7kWThu51s4buDYz/hu5Fl4bqjZD9yXT/huqNmP+G7geG6reG7g2Q/4bqjOOG7hz/Eg8SRP+G6v2RpxJE/4buDbMSRP+G6o+G7nT/hu5HDteG7mcOdP+G7keG7k3U/4buDZMSRw6Lhu4M/ROG7k3U/xIMwP8O1bsSRP+G6v2RpxJE/xIPhurl9P+G7jWThu51s4buDYz9yXT/huqLDrOG7g2M/feG7gz/hu5FkXeG7g2Q/4buNZOG7iz/DlDnhu4c/w5Rs4buDP8SDMD/hu41kIMSRP+G7jWRb4buRP+G7geG6reG7g2Q/4buRw7Xhu5N1P+G7gzDhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buCY111PzsuLSnDnT/DtH3hu5M/4bq/ZMSRP+G7keG7nz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfT/hu5HDtcOzP3LhuqfDnT9jxJF9P8SDw6nhu4NkP8SDMD/Eg+G7nX0/ROG7k3U/xIPhuqXhu4M/4bqjbD/hu4/hu5N94buDP+G6o8Os4buDYz994buDP8SD4bqpP+G7kcO1w6nhu4NkP+G6oVvhu4Xhu7I/ROG7k3U/4bqjZOG7hT/huqHEkeG6peG7kVg/4buCY111P3stLi0/LDosLMOdP0Thu5N1P8SD4budb+G6oz/hu4fEqeG7kT/hu4Nj4budbsSRP+G7j+G7k+G6r+G7gz/hu5EixJE/dDA/4buO4buTIOG7g2M/4buCxJHhu4Nkw50/ZOG7k3Xhuq3hu4M/4buO4buTIOG7g2M/VOG7nWzhu4NjP8O1xqE/cl3hu4U/w5RdxJE/Q2fhu4M/4bqjZGzEkeG7sj/hu5Dhu53Ds+G7g2M/w7Uz4buDY8OdP+G6o2Thurs/4buRw7Xhu4vhu4M/xIPEkT/huqNkbMSRPzstLD9kw6zhu4c/w7Xhu4nEkT/hu4EixJE/4buP4buTfXU/cuG6pz/hu4NkXcOdP+G7g2Thu53hu4NjP+G6v2TEkT9yXeG7hT/Eg+G6peG7gz/DlF3EkT9DZ+G7gz/hu5Fkw6k/4buDY+G7nW7EkT/Eg13hu4M/w6zhu4NjP+G7g111P8O1xqE/w7R94buDYz/huqJ94buH4buN4buTfeG6o2TEkX0/4bqjZGzEkT/hu5HEkeG6peG7jT9yXT9E4buTdT/EgzA/xIPhu4nhu4NjP8O64buyP+G6vmTEkT/hu4Nj4budbsSRP8SDXeG7gz/DrOG7g2M/4buDXXU/xIPhu519P0Thu5N1P+G7j+G7k30/4bqjcH0/4bq/ZMOh4buTP8SD4bql4buDP+G7h8Sp4buRP+G6o2w/w7TDsz/huqN9w7TEkeG7g+G7hcOdP+G6v2TEkT/huqHhu51t4bqjP+G6o2Q34buDP3Jd4buFP+G6o+G7m+G7g2M/4buBXT/hu4Hhu5nhuqM/4bqjW+G7g2Q/4bqjcH0/xINm4buDYz/hu4EixJHDnT/huqNn4buDP+G7g2Phu51uxJE/xINd4buDP8Os4buDYz/Eg8SRP+G6o+G7leG7g2M/4buRZMOpP8SDMD/hur9kw6zhu4NjP+G7gcSRw6Lhu4M/4buBIuG6oz/Eg+G7nW/huqPhu7I/ROG7k3U/xIPhu51v4bqjP8Os4buDYz/huqNkxqE/4bqjfcO0xJHhu4Phu4U/4buBXT/hu4Nj4budbsSRP+G7kMO14buT4buDYz/hu47hu5Phu4vhuqM/4buRZMOs4buDYz/huqFb4buFP+G7h8Op4buDZD/huqHhurk/4bqhW+G7gz9ybcSRP2PEkVs/LOG7siw6Oj/hu5LDlMODP3JdPy46OuG7sjo6Oj/Eg+G7ieG7g2M/4buRxJHhuqfhu4M/dOG6rz/Eg8SRw50/w7R94buTP+G7g3B9P+G7kWRb4buDYz/hu5Fkw6k/4bqh4bq5P+G6oVvhu4M/4buRxJHhuqXhu40/4bqjZOG7hT/DtGfhu4NjP+G6oSLhuqM/4bq/ZFvhuqM/cm3EkT9jxJFbPyjhu7I6Ojo/4buSw5TDg+G7sj/hur5kxJE/w7Rn4buDYz/huqEi4bqjP+G7g111P+G6o2Thu519P+G6oeG7iz/hu5HDtWU/4buBXeG7hz9yxJHhuq3huqPDnT9E4buTdT/hu4fhu5Phu4vhu4M/4buRw7XDsz9y4bqnP+G7kWTDqT/Eg+G7nW/huqM/w6zhu4NjP+G6o2TGoT/huqNk4buFP+G7gcSRw6Lhu4M/4buBIuG6oz9ybcSRP2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/xIPhuqk/Y3DEkT/hu5HEkeG6p+G7gz/huqNk4buTxKnhuqM/cm3EkT/DtOG7iz/hu5HEkeG6p+G7gz87Ljo/4buRw7XEkeG6reG7kz/Eg+G7ieG7g2Phu7I/w5R94buTP+G6v2TEkT9jxJF9P8SDw6nhu4NkP2NwxJE/4buRxJHhuqfhu4M/4bqjZOG7k8Sp4bqjP8O0feG7g2M/4buRZMOpP0Thu5N1P+G6oTLhu5E/dOG6rz/hu5HDtcOzP3Lhuqfhu7I/4buCY111PzsuLSktLDosLMOdP0Thu5N1P+G6o2Y/4buHNOG7kT/Dsz/hu5FkXeG7g2Q/4buNZOG7iz/DlDnhu4c/w5Rs4buDP3JdP8SD4bql4buDP+G6o2w/4buP4buTfeG7gz/huqPDrOG7g2M/feG7gz/Eg+G6qT/hu5HDtcOp4buDZD/huqFb4buF4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7kMO14buT4buDYz/hu5FbP+G7gmPhu5N14bqr4buDP+G7kGThurk/ROG7k3Xhuqfhu4PDnT/EgsSpxJE/4buRw7Xhu53Ds+G7g2M/xILEqcSRP8aw4buDP+G7g8SR4buDZMOdP+G6osOs4buDYz994buDP+G7kWRd4buDZD/hu41k4buLP8OUOeG7hz/DlGzhu4M/4bqjZOG7hT/huqHEkeG6peG7kVg/4buQZG7EkT9jxJF94buDP+G7j+G7k33DnT/huqNb4bqjP+G7kcO14budbuG7g2M/ZG/hu40/w7R94buDYz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfT/hu4Fd4buHP3LEkeG6reG6oz/Eg+G6p+G7kz/hu5Fk4buTxKnhuqM/ZOG7hV3hu4M/4bqjIOG7g2Q/4bq/ZGY/4bq/ZDHhu4Phu7I/xILhurl9P+G6oV3hu4M/w5Q54buHP8OUbOG7gz/huqNkxqE/deG6peG7kz/hu4Nj4budbsSRP8OjN+G7gz/hu4Fd4buHP8Oj4buTP+G7geG6ueG6o2TDnT/hu5HDteG7heG7g2M/4buRZG7EkT9jxJF94buDPyDhu4NkP2Thu53Ds+G7g2M/4bqjxqF9P8Oj4bq54bqjZD/huqLhu4RSxJDDgy07e8OdP8Oj4buTP+G7geG6ueG6o2Q/4bq/ZGY/4bq/ZDHhu4PDnT/hu4Nj4budbsSRP8OjN+G7gz/hu5HDqeG7hz/huqNb4bqjZD/DtH3hu4NjP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF9P+G7gX3hu4U/xIPEqeG7g2M/cm3EkT/hu4FuxJE/w6Phu5c/w6NrP8O1OOG7kT/hu4Nj4buF4buDP+G7g2No4buRP+G7gV0/csSR4bqt4bqjP+G7gV3hu4c/4buDZOG6tz/hu4Hhu51s4buDYz/huqN94buF4buyP+G7juG7k30/4buDMuG7hz/huqEy4buRw50/4bqjw6zhu4NjP8OjN+G7gz/DtH3hu4NjP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF9P8SD4bqn4buTP+G6oeG6uT/huqFb4buDP8O0feG7g2M/4bqjW+G6oz/DtGfhu4NjP+G6oSLhuqPDnT/huqHhurk/4buDZOG7i+G7kT/hu4EixJHDnT/huqNmP+G7kcO14budbuG7g2M/ZG/hu40/4bqh4bq5P+G6oWk/xINmxJE/w7Thu5Phu4vhu5E/Lj/hu4NjXXU/w7Xhu4nEkT/huqHhurk/4bqhW+G7gz/DtH3hu4NjP+G6o1vhuqM/w7Rn4buDYz/huqFdxJE/4bq/ZFvhuqPhu7Lhu4JkceG7g2M/4buRw7Xhu51u4buDYz9kb+G7jT/hu4NddT/EgzA/4bq/w6Lhu5M/4bqj4buj4buTP8SCIsSRP8O04bujP+G7j+G7k1vhu4M/UsSR4bqt4buRP+G7gn3hu4c/4buRIsSRP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF9P3JdP+G6o2w/4buP4buTfeG7gz/huqNk4buj4bqjP+G7gzHhu4NjP+G6o8ahfT9SxJHhuq3hu5E/4buCfeG7hz/hu41k4buLxJE/ZG/hu40/cm3EkT/hu4Hhu6HhuqM/4buB4budb+G7g2M/4bqjZOG7o+G6oz/hu4Mx4buDYz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfT9jxJEgxJE/4bqj4buj4buTP2RoP3Lhuqc/xIPhurl9P+G7jWThu51s4buDY+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu47hu5N9P8O1XT/DtOG7hVvhu5E/4buRZOG7i+G7g2M/4bq/w6I/4bqjxqF9P+G6osOs4buDYz994buDP+G7kWRd4buDZD/hu41k4buLP8OUOeG7hz/DlGzhu4PDnT/hu5HDtcOi4buDP8SD4bq5fT/huqFd4buDP+G7jWRb4buRP2TEkeG6reG7gz8sOj/huqPDrOG7g2M/w6M34buDP8SDMMOdP8SDfeG7g2M/4buBfeG7hT/Eg8Sp4buDYz/hu5EixJE/4bqifeG7h+G7jeG7k+G6o2TEkX3DnT/hu5HDteG7heG7g2M/xINmP+G6o2Y/LD/Eg+G7i8SRP+G7keG7nW/hu4NjP2TDqeG7g2Q/w7Thu6E/4bu2Oz/Eg+G7i8SRP+G7keG7nW/hu4NjP+G6oeG6uT904bqx4buRP3RwP3Lhuqc/4buRxKnEkT/huqNmP8O6P2M3dT/hu5Fk4budbOG7g2M/4buRZeG6o2TDnT87P8SD4buLxJE/4buR4budb+G7g2M/4buRw7Xhu4vhu4M/4buRw7Xhu5N1P+G7gzA/4buRIsSRP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF94bu4w50/xIMwP+G6o2Y/KD/hu5HDteG7nW7hu4NjP2Rv4buNP+G7g8Sp4buNP+G7kcSR4bqn4buDP+G6o2Thu5PEqeG6o8OdPyk/4buRw7Xhu51u4buDYz9kb+G7jT/Eg+G7nW/huqM/4buB4buh4bqjP+G7geG7nW/hu4NjP+G6o2Thu6PhuqM/4buDMeG7g2M/4buNZOG7i8SRP2Rv4buNP2PEkSDEkT/huqPhu6Phu5Phu7I/4buQZF3hu4NkP+G7jWThu4s/w5Q54buHP8OUbOG7gz/EgzA/cl0/xIN94buDYz/Eg8OhdT/hu4ci4buDZD/huqPDrOG7g2M/4buRW+G6oz/hu5Hhu5N1w6Lhu4M/4buRw7Xhu5N14bqn4buDP8SD4bql4buDP+G6o1vhuqM/4buROeG7g2M/4buBbeG7jT/hu4JkN+G7gz/Dozfhu4M/4buDZGHhu4M/4buRZOG7o+G6oz/hu5FkxqE/xIPhu4Ui4buDw50/4buNZOG7nWzhu4NjP+G7kWThu6PhuqM/4buHw6zEkT9jxJFtxJE/xIPhu519P+G7g2Phu51uxJE/w7R94buDYz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfT/hu4F94buFP8SDxKnhu4NjP+G7kcO1W8SRP+G7jWThurHhu40/cl0/4buRZeG6o2Q/4bqj4buh4bqjP+G7kWR94buHP2PEkX0/4buR4buLP2PEkVvhuqM/4buRxKnEkT/hu41kIuG7hz/hur9kxJE/4buNZFvhu5E/ZMSR4bqt4buDP+G6o1vhuqM/xIPhu4vEkT/hu5Hhu51v4buDYz/hu4NjZMSRP3I44buDP8SD4budfT/hu4Nj4budbsSRP8O0feG7g2M/4bqifeG7h+G7jeG7k+G6o2TEkX0/4buBfeG7hT/Eg8Sp4buDYz/hu5HDtVvEkT/hu41k4bqx4buN4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7kGThuq/hu4U/4bqhW+G7hT/huqNb4buFP+G6o8ahfT/huqLDrOG7g2M/feG7gz/hu5Hhurvhu4NkP+G7kGR94buDZD9EZn3DnT/hu5HDqeG7g2Q/4buRw7Ui4buDYz/huqPDrOG7g2M/w6M34buDP3Thu5M44buRP+G6oyDhu4NkP+G7gX3hu4U/xIPEqeG7g2M/4buRw7VbxJE/4buNZOG6seG7jT/hu5EixJE/4bqifeG7h+G7jeG7k+G6o2TEkX0/dCB1P8O1fT/hu5EixJE/LCwvLDw/ZOG7k3Xhuq3hu4PDnT/hu5Fk4bq5P3Qww50/4buRZF3hu4NkP+G7jWThu4vhu7I/4buQZOG6r+G7hT/hur/huqXhu5E/4buP4buTID/DtV0/w7Thu4Vb4buRw50/4bqhW+G7hT/huqNb4buFP+G6o8ahfT/huqPDrOG7g2M/feG7gz9k4buTdeG6reG7g8OdP+G7kWThurk/dDDDnT/hu5FkXeG7g2Q/4buNZOG7i8OdP+G7keG7nz/hu5HDteG7nW3huqM/xIPhuqXhu4M/4buDfXU/4buRw7XDouG7gz/Eg+G6uX0/4bqhXeG7gz/hu5Hhurvhu4NkP+G6o2Y/Lj47P+G7kcO14budbuG7g2M/ZG/hu40/4bqjw6zhu4NjP8OjN+G7gz/EgzDDnT/Eg33hu4NjP3Thu5M44buRP+G6oyDhu4NkP+G7gX3hu4U/xIPEqeG7g2M/4buRw7VbxJE/4buNZOG6seG7jT/hu5EixJE/4bqifeG7h+G7jeG7k+G6o2TEkX3DnT/hu5HDteG7heG7g2M/xINmP+G6oeG7nW3huqM/xIM54buTP8SDMD90W+G6oz/Eg+G6ueG7g2Q/xIPhu51v4bqjPykoP+G7kcO14budbuG7g2M/ZG/hu40/4buRw7XDsz/hu5FkXeG7g2Q/4buDIuG7gz/hu4NkN+G7gz/huqHhurk/4buB4buffT/huqFb4buDP3Jd4buFP+G6o1vhuqM/4bqjbD/DtMOzP8SDW+G7g2Q/4bqhIuG6oz/hu5HDteG7oeG6oz/hu5Hhu5N14bql4buDw50/Y33hu4fhuq8/4buF4buD4buBxJHhu4Phuq8/cl0/4bqh4bq5P+G6o+G7ncOy4buDYz/huqHhu6PhuqM/4buBfeG7hT/Eg8Sp4buDY8OdP+G6o+G7ncOy4buDYz/Eg+G7hSLhu5E/4buRXcSRP8O0IOG7g8OdP+G6v2Thu4vhu4NjP+G6o2ThuqXDnT/hurHhu40/4bqh4buTxKnhuqM/4buRZOG7oeG6oz9kxJHhuq3hu4M/ZOG7hSLhu5E/xIPEqeG7g2M/4buB4buffT/EgyDhu4U/4bqjZMSR4bql4buHP8SD4buFIuG7kT/hu5FdxJE/w7Qg4buDP+G7kcO1w6Lhu4M/4bq/ZMOs4buDYz9jxJF94buDP+G7hyLhu4NjP+G7g2Qz4buHP3Jd4buFP+G7g2Phu51uxJE/UsSR4bqt4buRP+G7gn3hu4fhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jcaw4buT4buRZOG7hcO1JiNAw7Thu5HDteG7heG7g2Mj4buCY2jhuqM/ROG7kzjhu4NAL8O04buRw7Xhu4Xhu4NjI0Av4buNI0DDo8SRcj/huqPhu4F9w7TDtOG7qibDo8O14bqv4buBfeG7keG6r8OjJiNAw7Thu5HDteG7heG7g2Mj4buQxJHhu4M/4buBxJHDouG7gz/hu4/hu5N94buDWEAvw7Thu5HDteG7heG7g2MjQOG7k+G7gT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu5HEkeG7keG7geG6ry3hu5Fk4buT4buH4bqhLX3hu4PDoy3DtH3hu43hu4UmI0Dhu4HEkSNAfT/hu5HEkeG7keG7geG6r+G7qiYlUsSRw6Phuq/hu4UqPy0/VOG7kzjhu5E/4bqjIOG7g2Q/w7R94buDYz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfT/hu4F94buFP8SDxKnhu4NjP+G7kcO1W8SRP+G7jWThurHhu40/cl0/4buDZHHhu4NjP2Thuq0/4buB4buXdSY/ZMO14bqvYuG7qiYvcsSRw6Phuq/hu4UtdOG7k33hu5Et4bqjfeG7g2Qtw7R94buDYy3huqN94buH4buN4buT4bqjZMSRfS3hu4F94buFLcOj4buF4buDYy3hu5HDtX3EkS3hu41k4bqv4buNLXJ9LeG7g2Thu5Phu4NjLWThuq8t4buB4buTdS0sISwuPuG7smThu5Hhu4cmI0DEkeG7h2M/w7TDteG6o+G7qiYv4buH4bqvw6PEkX0vOyw6L+G7g+G6r3PDtC8sLCwhLzs6KMOjKDs6KDo7KeG7kS48PD574buBOuG7ssOq4buNYyY/feG7geG7keG7qiZU4buTOOG7kT/huqMg4buDZD/DtH3hu4NjP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF9P+G7gX3hu4U/xIPEqeG7g2M/4buRw7VbxJE/4buNZOG6seG7jVg/xILhuq/hu4c/4buRZOG6r+G7hT9jW+G7g2Q/4buDNOG7g2M/4buDbz/hu4M54buDP+G7kcO1w7M/cuG6pz/hu4/hu5PDoiY/LyNAL30jQMOjxJFyI0DDtOG7kcO14buF4buDYyNAfT/hu5HEkeG7keG7geG6r+G7qiYlUsSRw6Phuq/hu4UqPy0/VOG7kzjhu5E/4bqjIOG7g2Q/w7R94buDYz/huqJ94buH4buN4buT4bqjZMSRfT/hu4F94buFP8SDxKnhu4NjP+G7kcO1W8SRP+G7jWThurHhu40/cl0/4buDZHHhu4NjP2Thuq0/4buB4buXdSY/ZMO14bqvYuG7qiYvcsSRw6Phuq/hu4UtdOG7k33hu5Et4bqjfeG7g2Qtw7R94buDYy3huqN94buH4buN4buT4bqjZMSRfS3hu4F94buFLcOj4buF4buDYy3hu5HDtX3EkS3hu41k4bqv4buNLXJ9LeG7g2Thu5Phu4NjLWThuq8t4buB4buTdS0sISwuPuG7smThu5Hhu4cmIyVSxJHDo+G6r+G7hSo/LT9U4buTOOG7kT/huqMg4buDZD/DtH3hu4NjP+G6on3hu4fhu43hu5PhuqNkxJF9P+G7gX3hu4U/xIPEqeG7g2M/4buRw7VbxJE/4buNZOG6seG7jT9yXT/hu4NkceG7g2M/ZOG6rT/hu4Hhu5d1QC99I0Avw7Thu5HDteG7heG7g2MjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qiZk4bqvfcOjJiPhu4Jk4bq3P8OjIj/huqMgP+G7kcSR4buDP3Jd4buFP+G7g2Rx4buDYz/hu4FuxJE/4buHbsSRP+G6o2Rd4buFP2Q44buNP8Ojw6Dhu4PDnT/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buDY+G7nW7EkT/huqFr4buDYz/hu5HDtcOzP+G7kWRd4buDZD/hu4Mi4buDP+G7g2Q34buDw50/4bqj4buT4buLxJE/4bqj4buV4buDYz/hu41kIMSRP+G7kcO1w7M/cuG6pz/hu5F9dT/hu5HDtTLhu4Njw50/4buHfeG7g2M/4buRZOG6r+G7hT9jW+G7g2Q/4buDNOG7g2M/4buDbz/hu4M54buDw50/4buRZGHhu4c/4bqjZGU/xINb4buDZD/Eg2rEkT/huqEz4buDYz/huqMgP+G7kWXhu4NkP+G7hyLhu4Nj4buyQC/hu40jQC/Do8SRciNAL+G7gcSRI0Av4buT4buBI0DDo8SRcj/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhuqPhu4HDtSYjQC/Do8SRciNAL8OjxJFyIw==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]