(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo sân chơi ngoại khóa thiết thực và là dịp bổ ích để các em học sinh tìm hiểu lịch sử, văn hóa, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phối hợp với các trường học tổ chức Chương trình giáo dục “Về miền di sản” tại Thành Nhà Hồ.
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4buIw6DhuqHDoSkoI8SoRE8oIz064buWT2w94bqzMygjT+G6ocOhKig9TyMkxqApT+G7quG6r+G7qE8uJuG7qD1Pw6DhuqdIT+G6qeG7oChPPTzhu5ZP4bqpNCRP4buoPeG6sU/hu7Dhu7JP4oCc4bqo4buyTyEk4buyKE9tJE/DoOG7oijigJ1P4bqh4bucJE/huqA94buaKD1Pw7o94buaT+G7myDhu4gvw6DhuqHDoSkoI8So4buILz3DksSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhu5vhu6zhu5bhu6pOxKjDuj1RIU/huqHhu5wpT8OgVShP4buoPTMkTygjKeG7nCRPLD084buWT+G6oT0kw53huqFP4bqhPeG6peG7qE/huqnhu5pPLuG7mk/hu6omOU/GrzFPJeG7qD1P4buw4bu2T+G7qMag4buoT+G7rCFPPXvhu6hPw6AkKD1P4bqhKiFPPSThu7bhuqNPLibhu6g9T8Og4bqnSE/huqnhu6AoTz084buWSE/huqDDoeG6oygjT+G6oVUhT2vhu6IpT+G6oSAoT20kT8Og4buiKE/huqA94buaKD1Pw7o94buaT+G7myBPOT0iJE89NjlP4bqpNCRP4buoxqDhu6hP4bqhw6HhurM1KCNPPXvhu6hP4bqhMU/hu6g94bq14buoT2w94bqzMygjT+G6ocOhKig9TyMkxqApT+G7quG6r+G7qE/igJzhuqjhu7JPISThu7IoT+G7qiRPw6Dhu6Io4oCdT+G6oeG7nCRP4bqgPeG7mig9T8O6PeG7mk/hu5sgSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTuG7quG6oT3huqMhxq9PJGzhu6wo4bqh4busw6FOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqsk4buq4bqhPUZP4buYw5PDkzliR0894busJCM94bqhRk/DlOG7juG7jDliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zhu4zhu47Dky/DkuG7kOG7mOG7quG7kMOT4buUw5TDksOS4buS4bqh4buM4buOw5XDlMOTLsOTSTs5I+G7hMOhw4rDlOG7juG7jE5P4buWLuG6ocOKTkRPKCM9OuG7lk9sPeG6szMoI0/huqHDoSooPU8jJMagKU/hu6rhuq/hu6hPLibhu6g9T8Og4bqnSE/huqnhu6AoTz084buWT+G6qTQkT+G7qD3hurFP4buw4buyT+KAnOG6qOG7sk8hJOG7sihPbSRPw6Dhu6Io4oCdT+G6oeG7nCRP4bqgPeG7mig9T8O6PeG7mk/hu5sgTk/huqsk4buq4bqhPcOKTuG7mMOTw5NOTz3hu6wkIz3huqHDik7DlOG7juG7jE5PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKhsxqDhu6hP4busIU89e+G7qE/DoCQoPU/huqE94buWIU8jJOG7lk/hu6g94bqzMygjT+G6ocOhKig9T8OB4bqjKCNP4buoPeG6o10oI0/huqnhu5ooI0/huqk0JE/hu6g94bqxT+G7sOG7sk/igJzhuqjhu7JPISThu7IoT+G7qiRPw6Dhu6Io4oCdT+G6oeG7nCRP4bqgPeG7mig9T8O6PeG7mk/hu5sg4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobD3hurMzKCNP4bqhw6EqKD1Pxq/hu5YpTyMgIU/hu6jGoOG7qE8oMCRP4buq4bqjKCNPKD3hurNP4oCc4bube+G7qE8uJuG7qD1Pw6DhuqdP4bqhPeG7pOG6oU/huqHhuqNj4bu04bqh4oCdT+G6qeG7sk/hu5sgT0HhuqNkT3RkT+G6qeG7mk/huqA94buaKD1Pw7o94buaT+G7myBHT+G6oT0kT8OB4bqjKCNP4buoPeG6o10oI0/huqnhu5ooI0/huqk0JE/hu6g94bqxT+G7sOG7sk/igJzhuqjhu7JPISThu7IoT+G7qiRPw6Dhu6Io4oCdSE/hu6jhurcoI08oPeG6s0/huqExT+G7qD3hurXhu6hP4buoxqDhu6hPPSnhu5zhuqFP4buwMCgjT+G6oT3hu5YhT2HhuqPhu5YoSE/huqEqIU89JOG7tuG6o089e+G7qE/huqHhu6Q5T+G7qD0pT+G7qMag4buoT+G7rCFPPXvhu6hPw6AkKD1P4buww50oT+G6ocOiT+G7qMag4buoT+G6ocOh4bqzNSgjTz174buoT+G6ocOhKSgjT+G6qeG7mk8oIynhu5okT+G6oT8oPUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik4kbOG7rCjhuqHhu6zDoU5Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6qyThu6rhuqE9Rk/hu5jDk8OTOWJHTz3hu6wkIz3huqFGT+G7kMOSw5U5YkdOT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buM4buM4buOw5Mvw5Lhu5Dhu5jhu6rhu5DDk+G7lMOU4buM4buM4buM4bqhw5Lhu5Lhu5jhu5Thu44uw5NJOzkj4buEw6HDisOU4buO4buYTk/hu5Yu4bqhw4pORE8oIz064buWT2w94bqzMygjT+G6ocOhKig9TyMkxqApT+G7quG6r+G7qE8uJuG7qD1Pw6DhuqdIT+G6qeG7oChPPTzhu5ZP4bqpNCRP4buoPeG6sU/hu7Dhu7JP4oCc4bqo4buyTyEk4buyKE9tJE/DoOG7oijigJ1P4bqh4bucJE/huqA94buaKD1Pw7o94buaT+G7myBOT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buYw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTuG7kMOSw5VOTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWzhu5Y54bqhJCkoTsSobMag4buoT+G7rCFPPXvhu6hPw6AkKD1Pw6BdJE8oMSRP4bqhPeG7liFPIyThu5ZP4buoxqDhu6hPPSnhu5zhuqFP4buwMCgjT+G6oSohTz0k4bu24bqjSE/huqHDoT5P4buoPTMkTy4m4buoPU/DoOG6p0/huqHhu5wkT+G6oD3hu5ooPU/Duj3hu5pP4bubIOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqGzGoOG7qE/hu6whTz174buoT8OgJCg9T+G7sOG7nk/hu7DhurM24buoTygjPeG7rE894bqzNCgjT+G7qsWoKE/huqkkWShP4bqhw6HhuqNj4buyKE/hu7Dhu5zhuqFPKD3huq0oI08oMCRP4buq4bqjKCNP4buoM0/Gr+G7oihIT+G7sOG6szbhu6hPYuG7rCFP4buoxqDhu6hPPSooPU/hu6IoPUhP4bqpJOG7quG7rClP4buoLiQ5T+G7sFLhu6hPw6BQ4buoT+G6qeG7sk/huqE9VShP4bqhPcOdSE/DoOG6pU8oIz0k4bu0OU/hu6jhurHhu5ZP4bubIE9B4bqjZE90Y0hPLibhu6g9T8Og4bqnT8Oh4buWT+G7sDUkT+G7qOG6seG7lk/huqA94buaKD1Pw7o94buaT+G7myBJT24gKCNP4bqhPTUkSE/hu6jGoOG7qE/hu6whT+G7sOG6szbhu6hP4bqhw6HhuqXhu6hP4bqhJMOdOU/huqE94buWIU9h4bqj4buWKEhP4bqhKiFPPSThu7bhuqNP4buoxqDhu6hPPeG7nCgjTyHhuq/hu6hP4buo4bqx4buWT20kT8Og4buiKE/huqE9w51PIyQ0JE/huqA94buaKD1Pw7o94buaT+G7myBITzk9KSgjT+G6ocOh4bqzKCNPxq/hu5pjT+G7qMag4buoTz0k4bu0KE/huqnhu6ThuqHigKbhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik4kbOG7rCjhuqHhu6zDoU5Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6qyThu6rhuqE9Rk/hu5jDk8OTOWJHTz3hu6wkIz3huqFGT8OU4buO4buMOWJHTk/DoMOh4buow4pOLy/hu6jhu6ooScav4buWKeG6oT3hu5YoPT0p4buWSeG6qSgv4buq4busw6As4bqhKTkvKOG7rOG6q8OgL+G7jOG7jOG7jsOTL8OS4buQ4buY4buq4buQw5Phu5TDlOG7jsOSw5ThuqHhu4zhu5jDk8OT4buSLsOTSTs5I+G7hMOhw4rhu5jhu47hu5BOT+G7li7huqHDik5ETygjPTrhu5ZPbD3hurMzKCNP4bqhw6EqKD1PIyTGoClP4buq4bqv4buoTy4m4buoPU/DoOG6p0hP4bqp4bugKE89POG7lk/huqk0JE/hu6g94bqxT+G7sOG7sk/igJzhuqjhu7JPISThu7IoT20kT8Og4buiKOKAnU/huqHhu5wkT+G6oD3hu5ooPU/Duj3hu5pP4bubIE5P4bqrJOG7quG6oT3Dik7hu5jDk8OTTk894busJCM94bqhw4pOw5Thu47hu4xOTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqMOA4buW4bqjTyw9JE/hu7DhurM24buoT+G6oT3hu5YhT2HhuqPhu5YoSE/huqEqIU89JOG7tuG6o0hP4buoxqDhu6hP4busIU89e+G7qE/DoCQoPU/hu6jhurHhu5ZP4buoxqDhu6hP4bqhw6HhurM1KCNP4buoPihP4buw4bqzNuG7qE/huqE94buWIU8jJOG7lk/hu6jGoOG7qE/huqHDoT5P4buoPTMkT+G6oSohTz0k4bu24bqjTy4m4buoPU/DoOG6p0/huqA94buaKD1Pw7o94buaT+G7myBJT+G7m8OZ4bqjTz3DneG6oU/hu6jGoOG7qE/hu6whT+G7sOG7suG6o0/DocOa4bqhTz3hu5opTz3hurUoI0hPw6BdJE8oMSRP4bqhPeG7liFPIyThu5ZP4buoxqDhu6hP4bqhw6E+T+G7qD0zJE8oPeG6s0/igJzhu5t74buoTy4m4buoPU/DoOG6p0/huqE94buk4bqhT+G6oeG6o2Phu7ThuqHigJ1IT+KAnMOB4bqjKCNP4buoPeG6o10oI0/huqnhu5ooI+KAnUhP4bqhPSRP4bqhw6Hhu6JPLjUkT+G7qFXhuqNPPX0kSE/huqlYT+G6ocOh4buWKD1P4bqp4buyT+G6oD3hu5ooPU/Duj3hu5pP4bubIOKApuG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7mMOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZPw5Thu47DkzliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zhu4zhu47Dky/DkuG7kOG7mOG7quG7kMOT4buUw5Thu47hu47hu47huqHhu4zhu5Dhu5jhu47Dky7Dk0k7OSPhu4TDocOK4buY4buM4buUTk/hu5Yu4bqhw4pORE8oIz064buWT2w94bqzMygjT+G6ocOhKig9TyMkxqApT+G7quG6r+G7qE8uJuG7qD1Pw6DhuqdIT+G6qeG7oChPPTzhu5ZP4bqpNCRP4buoPeG6sU/hu7Dhu7JP4oCc4bqo4buyTyEk4buyKE9tJE/DoOG7oijigJ1P4bqh4bucJE/huqA94buaKD1Pw7o94buaT+G7myBOT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buYw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTsOU4buOw5NOTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWzhu5Y54bqhJCkoTsSobMag4buoT+G7rCFPPXvhu6hPw6AkKD1P4bqhPSRP4bqpWE/huqHDoeG7lig94buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4burKCNPw7oj4bqjY+G7uChPa8agT3QkKD1IT8ahJMagIU/hu7Ai4buoT+G6oMOh4bqjKCNP4bqhVSFPa+G7oilP4bqhIChPbSRPw6Dhu6IoT+G6oD3hu5ooPU/Duj3hu5pP4bubIE/hu6g9KU/GryTDneG6oUZP4bqgw6HhuqMoI0/huqFVIU/hu7Dhu55P4bqp4buaT+G7sOG7ligjT+G6oSXhu6g9T+G7qOG6peG7qE85PSIkTz02OU/huqk0JE/hu6jGoOG7qE8oPeG7mk/huqHDoeG6szUoI0/huqHDoSkoI0/huqnhu5pPKCMp4buaJE/huqE/KD1IT+G6oTFP4buoPeG6teG7qE9sPeG6szMoI0/huqHDoSooPU/igJzhuqjhu7JPISThu7IoT20kT8Og4buiKOKAnU/huqHhu5wkT+G6oD3hu5ooPU/Duj3hu5pP4bubIE/huqHDoSkoI0/hu6omOU89w6hPKOG7mmNJT8OA4buW4bqjT+G7jE8o4bugIU/hu6g9JuG6o0/hu6IoPU894bqzNygjT+G7qOG6seG7lk/hu6om4buoPU9sw7nhuqjhu51tLcOS4buUSE8o4bugIU8o4buWY0/hu6jGoOG7qE89KeG7nOG6oU/hu7AwKCNP4bqhPeG7liFPYeG6o+G7lihIT+G6oSohTz0k4bu24bqjT+G6oeG7nCRP4bqgPeG7mig9T8O6PeG7mk/hu5sgT+G7sOG7nk/hu7DhurM24buoT+G7qMag4buoT+G6ocOh4bqzNSgjT2HhuqPhu5YoT+G6oVUhSE/huqHhu5wpT+G7sCThu7LhuqNPLCThu7QoT+G7sOG7tk89e+G7qE/DoCQoPU/hu6jGoOG7qE/hu6jDmjlPPXvhu6hP4buw4bqzNuG7qE8jJMagKU/hu6rhuq/hu6hPLibhu6g9T8Og4bqnSE/huqnhu6AoTz084buWSU9u4buWT+G7quG7nCgjTz084buWT+G7qMag4buoTz0qKD1P4bqhPeG6teG7qE/huqExT+G7qD3hurXhu6hP4buoPSlP4buoxqDhu6hPPSnhu5zhuqFP4buwMCgjTy7hu5pP4buwJig9Tz3hurM0KCNP4bqhw6F7KCNP4bqhVSFP4buw4bueT+G6qeG7mk/hu7Dhu5YoI0/hu7DhurM24buoT+G6oMOh4bqjKCNP4bqhVSFP4bqhw6Ek4bu2KE8sPeG7liRP4buoPE89JOG7tOG6o09h4bqj4buiSE/hu6jGoOG7qE/huqE9w5ljSE/hu6hdTyMkxqApSE/hu6jGoOG7qE/hu6whTz174buoT8OgJCg9T+G7sOG7suG6o0/huqEl4buoPU/hu6jhuqXhu6hPPeG6szcoI0/hurUoI0hPw6BdJE8oMSRP4bqhPeG7liFPIyThu5ZJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4buIJCEjT+G7qC7hu5bDoMOgw4pOJGzhu6wo4bqh4busw6FOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqsk4buq4bqhPUZP4buYw5PDkzliR0894busJCM94bqhRk/DlMOS4buOOWJHTk/DoMOh4buow4pOLy/hu6jhu6ooScav4buWKeG6oT3hu5YoPT0p4buWSeG6qSgv4buq4busw6As4bqhKTkvKOG7rOG6q8OgL+G7jOG7jOG7jsOTL8OS4buQ4buY4buq4buQw5Phu5TDlMOUw5Thu5jhuqHDleG7jOG7juG7juG7kC7Dk0k7OSPhu4TDocOKw5Thu5LDlE5P4buWLuG6ocOKTkRPKCM9OuG7lk9sPeG6szMoI0/huqHDoSooPU8jJMagKU/hu6rhuq/hu6hPLibhu6g9T8Og4bqnSE/huqnhu6AoTz084buWT+G6qTQkT+G7qD3hurFP4buw4buyT+KAnOG6qOG7sk8hJOG7sihPbSRPw6Dhu6Io4oCdT+G6oeG7nCRP4bqgPeG7mig9T8O6PeG7mk/hu5sgTk/huqsk4buq4bqhPcOKTuG7mMOTw5NOTz3hu6wkIz3huqHDik7DlMOS4buOTk8vxKjhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhu4bqzNuG7qE/GryTDneG6oUhP4buoPeG6szMoI0/huqHDoSooPU9sPeG6szMoI0/huqHDoSooPU8jJMagKU/hu6rhuq/hu6hPLibhu6g9T8Og4bqnSE/huqnhu6AoTz084buWT+G6qTQkT+G7qD3hurFP4buw4buyT+KAnOG6qOG7sk8hJOG7sihPbSRPw6Dhu6Io4oCdT+G6oeG7nCRP4bqgPeG7mig9T8O6PeG7mk/hu5sgT8OgWE/huqEkw505T+G6oeG6r+G7qE/hu7DhurM24buoT+G6ocOhJOG7tihPLD3hu5YkSU9uVWNPLuG7mk89KeG7nOG6oU/hu7AwKCNPKD1RIU8sJeG7qD1P4buow5nhuqNP4buq4bqjTy4m4buoPU/huqE/KD1P4bqgPeG7lig9T+G7mzzhu5ZIT2HhuqPhu5ZP4buwPE/hu7Dhu6ZjTyHhu5woPU/hu6hdKCNP4bqhxqDhu6hP4bqh4bqjY1koT+G6ocOh4bqjY+G7sihIT2HhuqPhu6IoI0/Gr8agTyMkxqBP4bqhw6EmT20kT8Og4buiKE/huqA94buaKD1Pw7o94buaT+G7myBJT24gKCNP4bqhPTUkSE/huqHhu5wpT8OgVShP4buoPTMkT+G6qeG7oChPPTzhu5ZP4bqhw6ElT+G6oeG6o+G7tE8u4buaKD1PIeG7nCg9SE/GrzFPJeG7qD1P4buoPSlPPXvhu6hPw6AkKD1ITyhVKCNP4buo4buWKU8sw53huqFPYeG6o+G7ok/hu6rhu5xjT+G6qeG7mk89e+G7qEhPxq8gJE/hu6rhurM4KCNPLCTDnShP4bqhPeG6teG7qE8uJuG7qD1Pw6DhuqdIT+G6oSooPU/hu6jhu6IhT2NZ4bqjT2HhuqNZTz3hurMzKCNP4bqp4buaT+G6oSQoPU/huqE9w5koT+G6oeG6pU894buaKU/hu6pVKE/huqEw4buoSE9kT+G6oT3hurXhu6hP4bqhw6HGoOG7qD1PKD0k4bu0IU/hu6jhurHhu5ZP4bqh4bqjMSRP4bqhw6FXTz174buoT+G7sOG6szUoI0/huqHDoVkoT2HhuqNZTz3hurMzKCNPbSRPw6Dhu6IoSE/huqHDok/hu7A8TyhVKCNP4buo4buWKU/huqHDocag4buoPU8oPSThu7QhT8av4buiKU/huqnhu7RITzk9xqDhuqFPPeG6o2NPIyTGoE/huqHDoSZP4buqJE/DoOG7oihP4bqp4bugKE89POG7lk8oPCRPw6EkWSgjT+G6qeG7mk/hu6okT8Og4buiKE/huqnhu6AoTz084buWT+G7qlUoT+G6oTDhu6hPKDwkT+G7qD3huqMoI0nhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhurvhuqPhuqE9KcOhTsSo4buIw6DhuqHDoSkoI8SodeG7nCg9T2zhurM1KCPhu4gvw6DhuqHDoSkoI8So4buILznEqA==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]